Quyết định số 72/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 72/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 72/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c vào Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng12 năm 1999; Căn c vào Quy ch l p, xét duy t và ban hành Tiêu chu n ngành ban hành kèm theo Quy t nh s 135/1999-Q -BNN-KHCN ngày 1/10/1999; Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m, C c trư ng C c Phòng ch ng l t bão và qu n l ê i u QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này tiêu chuNn ngành: 14TCN 130-2002: Hư ng d n thi t k ê bi n. i u 2. Tiêu chuNn này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, C c trư ng c c Phòng ch ng l t bão và Qu n lý ê i u, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n ình Th nh
 2. Nhóm TIÊU CHU N NGÀNH 14 TCN 130 - 2002 HƯ NG D N THI T K Ê BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2002/Q -BNN, ngày 13 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Ph m vi áp d ng 1.1.1. Hư ng d n này dùng thi t k ê bi n m i, tu s a ê bi n cũ (g m công trình ê và công trình b o v ê) và công trình b o v b bi n, bãi bi n vùng không có ê. 1.1.2. ê bi n trong hư ng d n này bao g m: a) ê b o v vùng dân cư, kinh t trong vùng b bi n l ; b) ê l n bi n m mang vùng t m i trong vùng b bi n b i; c) ê quây các vùng b bi n, h i o, ph c v các m c ích: quân s , khai thác thu s n, du l ch v.v...; d) ê d c theo hai b o n c a sông ( ê c a sông), ch ng lũ sông và ch ng s phá ho i c a các y u t bi n. 1.2. Các căn c thi t k 1.2.1. Các tài li u v quy ho ch vùng d án ã ư c duy t; 1.2.2. Các lu t, pháp l nh, ngh nh, văn b n hi n hành có liên quan; 1.2.3. Các ch , chính sách, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c ơn giá hi n hành có liên quan. 1.2.4. Các h sơ k thu t, d án có liên quan. 1.2.5. Các tài li u, s li u cơ b n: ư c các cơ quan có tư cách pháp nhân l p ho c xác nh n theo úng các quy trình, quy ph m, hư ng d n hi n hành: a) Tài li u v a hình, a m o theo quy nh cho giai o n thi t k ; b) Tài li u v c u t o a ch t và a ch t công trình theo quy nh cho giai o n thi t k ; c) S li u v khí tư ng thu th p và th c o ( c bi t là tài li u v gió bão, g m t n su t, cư ng , phân b theo th i gian và không gian); d) S li u v thu h i văn i u tra, thu th p và th c o: m c nư c, dòng ch y, sóng, chuy n ng bùn cát trong vùng công trình và lân c n;
 3. e) Tình tr ng thiên tai và di n bi n: s t l , b i l ng, thi t h i ã x y ra vùng công trình; f) Hi n tr ng và quy ho ch phát tri n dân sinh, kinh t , môi trư ng và xã h i c a vùng d án v. v... 2. TIÊU CHU N THI T K C A Ê BI N VÀ CÔNG TRÌNH B O V Ê BI N 2.1. Tr s gia tăng cao an toàn (a) c a công trình ê và công trình b o v ê: xác nh theo b ng 2-1. B ng 2-1. Tr sô gia tăng cao an toàn (a) C p công trình c bi t I II III IV Tr s gia tăng cao an toàn (m) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 Ghi chú: C p công trình c a ê bi n và công trình b o v ê bi n l y theo quy nh hi n hành. 2.2. H s an toàn n nh ch ng trư t (k) c a công trình b ng t: không ư c nh hơn các tr s quy nh trong b ng 2.2. B ng 2.2. H s an toàn n nh ch ng trư t (k) C p công trình c bi t I II III IV i u ki n s 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 H s an d ng bình thư ng toàn i u ki n s 1,20 1,15 1,10 1,05 1,05 d ng b t thư ng 2.3. H s an toàn n nh ch ng trư t (k) c a công trình thành ng: không ư c nh hơn các tr s quy nh trong b ng 2.3. B ng 2.3. H s an toàn n nh ch ng trư t (k) c a công trình thành ng á t Tính ch t n n C p công trình C p công trình i u ki n c I II III IV c I II III IV s d ng bi t bi t H bình s 1,15 1,10 1,05 1,05 1,00 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 thư ng an toàn i u ki n 1,05 1,05 1,00 1,00 1,00 1,20 1,15 1,10 1,05 1,05 s d ng b t thư ng 2.4. H s an toàn n nh ch ng l t (k) c a ê thành ng: không ư c nh hơn các tr s quy nh b ng 2-4. B ng 2-4. H s an toàn n nh ch ng l t (k) c a ê thành ng C p công trình c bi t I II III IV 3
 4. i u ki n s d ng bình 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 H s an thư ng toàn i u ki n s d ng b t 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 thư ng Ghi chú: Các b ng 2.2; 2.3; 2.4: - i u ki n s d ng bình thư ng là i u ki n thi t k ; - i u ki n s d ng b t bình thư ng là i u ki n trong th i kỳ thi công ho c khi có ng t; - Các giá tr h s an toàn th c t tính ư c c a công trình không ư c vư t quá 20% v i i u ki n s d ng bình thư ng và10% v i i u ki n s d ng b t thư ng. 3. TUY N Ê BI N 3.1. Yêu c u chung Tuy n ê bi n ư c ch n trên cơ s so sánh kinh t -k thu t các phương án, trên cơ s xem xét: - S phù h p quy ho ch t ng th phát tri n toàn vùng; - i u ki n a hình, a ch t; - Di n bi n c a sông và b bi n; - V trí công trình hi n có và công trình xây d ng theo quy ho ch; - An toàn, thu n l i trong xây d ng, qu n lý, khai thác ê và khu v c ư c êb ov ; - B o v các di tích văn hoá, l ch s và a gi i hành chính. 3.1.1. V trí tuy n ê c n m b o: a) i qua vùng có a th cao, a ch t n n tương i t t; b) N i ti p v i các v trí n nh, t n d ng công trình ã có; c) i qua vùng thu n l i cho b trí các công trình ph tr ; d) Không nh hư ng n công trình thoát lũ ( i v i ê c a sông); e) So sánh hi u qu kinh t - k thu t c a 2÷3 v trí tuy n ê ch n m t v trí t hi u qu t ng h p t t nh t; f) nh hư ng c a tuy n ê n ho t ng giao thông b n c ng và vùng t phía sau, n bãi t m, vùng du l ch, di tích l ch s và danh lam th ng c nh có th ch p nh n; g) V trí tuy n ê quan tr ng c n ti n hành thí nghi m mô hình thu l c xác nh. 3.1.2. Hình d ng tuy n c n m b o:
 5. a) B trí tuy n ê c n ơn gi n, t t nh t là ư ng th ng, tránh g y khúc, ít l i lõm. Trong trư ng h p ph i b trí tuy n ê lõm, c n có các bi n pháp gi m sóng ho c tăng cư ng s c ch ng c a ê; b) Thu n l i trong vi c gi m nh tác d ng c a sóng và dòng ch y m nh nh t trong khu v c; c) Không t o ra m t xích y u nơi n i ti p v i các công trình lân c n, không nh hư ng x u n các vùng t liên quan. 3.2. Tuy n ê quai l n bi n, c n m b o: - N m trong quy ho ch t ng th h th ng công trình khai thác vùng t m i c a sông ven bi n cũng như các yêu c u v thoát lũ, giao thông thu , môi trư ng du l ch; - Th ng nh t v i quy ho ch h th ng kênh mương thu l i, h th ng ê ngăn và c ng thoát, h th ng giao thông ph c v thi công và khai thác; - Kh thi trong thi công, c bi t là h p long ê, tiêu thoát úng, b i p t m i quai, c i t o th như ng (thau chua, r a m n), cơ c u cây tr ng, quy trình khai thác.v.v... - Tuy n ê quai ph i xác nh trên cơ s nghiên c u v quy lu t b i xói trong vùng quai ê và các y u t nh hư ng khác như i u ki n thu th ch ng l c vùng n i ti p, sóng dâng, ngăn ch n dòng bùn cát ven b , s m t cân b ng t i cát vùng lân c n. 3.2.1. Cao trình bãi có th quai ê l n bi n C n so sánh l a ch n trên cơ s kinh t - k thu t phương án quai ê l n bi n trong hai trư ng h p sau: a) Quai ê vùng t l ra m c nư c bi n trung bình tri u cao ( ng b ng B c B thư ng l y m c +0,5m n +1,0m, h cao l c a theo 14 TCN 102 - 2002). b) Quai ê r ng ra các vùng có cao th p hơn, sau ó dùng các bi n pháp k thu t xúc ti n quá trình b i l ng cho vùng bãi trong ê t m c tiêu khai thác. 3.2.2. Các tuy n ê ngăn vùng bãi trong ê quai Tuy n ê bao ngoài là vành ê chính b o v vùng t l n bi n, trong tuy n ê chính c n b trí các tuy n ê ngăn, chia toàn vùng ra thành các ô và chia m i ô thành nhi u m nh, thích h p v i i u ki n t nhiên và yêu c u khai thác. 3.3. Tuy n ê vùng bãi bi n xói (bi n l n) 3.3.1. Yêu c u chung vùng bãi bi n b xâm th c, tuy n ê b phá ho i do tác ng tr c ti p c a sóng vào thân ê, s t s t do bãi trư c ê b xói, chân ê b moi h ng. C n nghiên c u k xu th di n bi n c a ư ng b , cơ ch và nguyên nhân hi n 5
 6. tư ng xói bãi, các y u t nh hư ng khác.v.v... tuy n ê c n g n li n v i các công trình ch ng xói bãi. Khi chưa có bi n pháp kh ng ch ư c hi n tư ng bi n l n thì tuy n ê không làm vĩnh c u, c n b trí thêm tuy n ê d phòng k t h p v i các bi n pháp phi công trình gi m t n th t khi tuy n ê chính b phá ho i. 3.3.2. Tuy n ê chính Theo i u 3.1 và xét n các y u t c thù vùng bi n l n nh ra v trí tuy n ê chính h p lý như sau: - N m phía trong v trí sóng v l n u (cách m t chi u dài sóng thi t k ); - Song song v i ư ng mép nư c khi tri u ki t. 3.3.3. Tuy n ê d phòng - Kho ng cách gi a tuy n ê d phòng và ê chính ít nh t b ng 2 l n chi u dài sóng thi t k . - Gi a hai tuy n ê chính và ê d phòng nên b trí các ê ngăn, kho ng cách gi a các tuy n ê ngăn nên b ng 3 ÷ 4 l n kho ng cách gi a hai ê. 3.4. Tuy n ê vùng c a sông ê vùng c a sông là ê n i ti p gi a ê sông và ê bi n, ch u nh hư ng t ng h p c a y u t sông, bi n. Tuy n ê c a sông c n m b o thoát lũ và an toàn dư i tác d ng c a các y u t nh hư ng c a sông, bi n. i v i c a sông tam giác châu có nhi u nhánh, c n phân tích di n bi n c a t ng nhánh có th quy ho ch tuy n ê có l i nh t cho vi c thoát lũ. i v i c a sông hình ph u, c n kh ng ch d ng ư ng cong c a tuy n ê (qua tính toán ho c th c nghi m) không gây ra hi n tư ng sóng d n, làm tăng chi u cao sóng, gây nguy hi m cho b sông. 4. THI T K M T C T VÀ K T C U Ê BI N 4.1. Ch d n chung 4.1.1. Thi t k m t c t ê bi n c n ti n hành cho t ng phân o n. Các phân o n ư c chia theo i u ki n n n ê, v t li u p ê, i u ki n ngo i l c và yêu c u s d ng. M i phân o n ư c ch n m t m t c t ngang i di n làm i tư ng thi t k thân ê. 4.1.2. N i dung thi t k m t c t và k t c u ê bi n bao g m: Xác nh cao trình nh, kích thư c m t c t, k t c u nh ê và thân ê. 4.1.3. M t c t và k t c u ê bi n ph i m b o các yêu c u k thu t và so sánh kinh t - k thu t. 4.2. Cao trình nh ê Cao trình nh ê thông thư ng xác nh theo công th c: Z = Ztp + Hnd+Hsl + a (4-1)
 7. i v i lo i ê b trí cho sóng và lũ tràn hai phía, cao trình nh ê không xét n y u t nư c dâng và cao gia tăng: Z = Ztp+Hsl (4-2) Trong ó: Z - Cao trình nh ê thi t k , m; Ztp - M c nư c bi n tính toán, m; Hnd - Chi u cao nư c dâng do bão, m; Hsl - Chi u cao sóng leo, m; a - Tr s gia tăng cao an toàn, m; 4.2.1. Xác nh m c nư c bi n tính toán Ztp M c nư c bi n tính toán là m c nư c tính toán theo t n su t m b o t i v trí công trình, bao g m m c nư c tri u thiên văn và các giá tr bi n thiên do nh hư ng c a sóng, lũ, a ch n, gi tri u, bi n i th i ti t, bi n i m c nư c chu kỳ dài v.v... không k n nư c dâng do bão. M c nư c bi n tính toán Ztp ư c xác nh trên cơ s phân tích t n su t m b o m c nư c bi n cao nh t năm v trí công trình (ph l c A). Trư ng h p không có s li u th c o, ho c sơ b tính toán có th l y tr s c c i c a m c nư c tri u thiên văn tính toán theo chu kỳ 19 năm xác nh. T n su t m b o m c nư c bi n tính toán thi t k i v i c p công trình quy nh b ng 4.1. B ng 4.1. T n su t m b o m c nư c tri u tính toán thi t k C p công trình c a ê c bi t I và II III và IV T n su t m c nư c bi n thi t 1 2 5 k , %. 4.2.2. Xác nh chi u cao nư c dâng do bão Hnd Chi u cao nư c dâng do bão, xác nh theo ph l c C. Chi u cao nư c dâng thi t k cho các c p ê quy nh trong b ng 4-2. B ng 4-2. Chi u cao nư c dâng thi t k cho các c p ê C p ê c bi t và I II,III và IV V trí B c vĩ tuy n 160 Theo t n su t 10% Theo t n su t 20% 7
 8. (b ng C-3) (b ng C-3) T vĩ tuy n 16 0 n vĩ tuy n 110 1,0m 0,8m 0 0 T vĩ tuy n 11 n vĩ tuy n 8 1,5m 1,0m 4.2.3. Tính toán chi u cao sóng leo Hsl: Xác nh theo ph l c D. 4.2.4. Tr s gia tăng cao an toàn a: Quy nh trong b ng 2.1. Ghi chú: a) Trong cùng m t tuy n ê, tính toán các phân o n có cao trình nh ê khác nhau, thì l y theo tr s cao nh t. b) Trư ng h p phía bi n c a ê có tư ng ch ng sóng kiên c , n nh, thì cao trình nh ê là cao trình nh tư ng, nhưng cao trình nh ê t ph i cao hơn m c nư c tri u thi t k ít nh t là 0,5 m mb o m t ê khô ráo. c) Ngoài tính toán theo công th c (4-1) ra, khi xác nh cao trình nh ê thi t k cho ê t c n ph i xét thêm d phòng do lún. Tuỳ theo y u t a ch t n n ê, ch t t thân ê và ch t t d p, có th l y b ng 3%- 8% chi u cao thân ê. Trong các trư ng h p sau, lún c n tính toán theo i u 4-3: - Chi u cao ê l n hơn 10m; - N n ê r t y u; - Thân ê không ư c m ch t; - t p ê có nén ch t th p. 4.3. Thi t k m t c t ngang và k t c u ê bi n 4.3.1. Hình d ng m t c t ê và các b ph n t o thành a) ê b ng t: M t c t ngang ê bi n thư ng có d ng hình thang ( ê mái nghiêng). Trong hư ng d n thi t k này ch y u cho ê mái nghiêng. Các y u t c u t o m t c t ngang i n hình th c t có th không các b ph n ư c th hi n trên hình 4-1a. b) ê m t c t ph c h p: Do yêu c u v s d ng ho c h n ch v i u ki n a hình, a m o, thi u t p v.v…có th ph i s d ng các d ng m t c t ph c h p: - ê tư ng ng phía bi n (hình 4-1b); - ê tư ng h n h p nghiêng và ng phía bi n (hình 4-1c).
 9. C. ê d ng m t c t h n h p nghiêng và ng phía bi n Hình 4.1. Các d ng m t c t ngang ê bi n a) ê mái nghiêng; b) ê tư ng ng phía bi n; C. ê d ng m t c t h n h p nghiêng và ng phía bi n K t c u ê tư ng ng ho c tư ng h n h p nghiêng và ng phía bi n: thư ng là công trình ki u tr ng l c, k t c u á xây, kh i x p bê tông; Có nhi m v ch n t và ch n sóng. i v i lo i ê có d ng m t c t ph c h p: c n x lý t t k t c u n i ti p gi a tư ng và kh i t sau tư ng, m b o cùng làm vi c n nh. Chú ý tác ng moi xói chân tư ng do sóng và dòng ch y bi n; n u c n thì t móng tư ng sâu và b trí th m ch ng xói chân tư ng. 4.3.2. Chi u r ng và k t c u nh ê a) Chi u r ng nh ê: Xác nh theo c p công trình, yêu c u v c u t o, thi công, qu n lý, d tr v t li u, giao thông ( ư ng quay xe, tránh xe) v.v… n u c n thì m r ng c c b . Theo c p công trình, chi u r ng nh ê qui nh như b ng 4-2. B ng 4-2. Chi u r ng nh ê theo c p công trình C p công trình ê c bi t I II III IV 9
 10. Chi u r ng nh ê B (m) 6÷8 6 5 4 3 Trư ng h p c n m r ng thêm so v i qui nh trong b ng 4-2 c n có tho thu n c a cơ quan qu n lý ê i u có thNm quy n. b) K t c u nh ê: - Căn c vào m c cho phép sóng tràn, yêu c u v giao thông, qu n lý, ch t t p ê, mưa gió xói mòn v.v… xác nh theo các tiêu chuNn m t ư ng tương ng. - M t nh ê c n d c v m t phía ho c hai phía ( d c kho ng 2%- 3%), t p trung thoát nư c v các rãnh thoát nư c m t. - Trư ng h p t p ê, m t b ng p ê b h n ch , có th xây tư ng nh t cao trình nh ê thi t k . c) Tư ng ch ng tràn nh ê (g i t t là tư ng nh): Tư ng ch ng tràn nh ê b trí vai ngoài, mép ê phía bi n. Tư ng ch ư c t sau khi thân ê ã n nh, móng c l p v i công trình gia c mái. M t phía bi n c a tư ng nên có d ng m t cong h t sóng. Tư ng nh không nên cao quá 1,0 m, k t c u b ng bê tông, bê tông c t thép, nhưng thông thư ng b ng á xây, có khe bi n d ng có k t c u ch n nư c cách nhau (10÷20) m i v i tư ng BTCT, (10÷15)m i v i tư ng bê tông và g ch á xây. nh ng v trí thay i t n n, thay i chi u cao tư ng, k t c u m t c t v.v... c n b trí thêm khe bi n d ng. Thi t k tư ng nh, c n tính toán cư ng , ki m tra n nh trư t, l t, ng su t n n, cũng như yêu c u ch ng th m v.v... 4.3.3. Mái ê a) d c mái ê: ư c th hi n qua qua h s mái d c m = ctg , v i là góc gi a mái ê và ư ng n m ngang. d c mái ê ư c xác nh thông qua tính toán n nh, có xét n bi n pháp thi công, yêu c u s d ng khai thác và k t c u công trình gia c mái. Thông thư ng l y m = 2 3 cho mái phía ng và m = 3 5 cho mái phía bi n. b) Cơ ê trên mái phía ng: Khi ê có chi u cao l n hơn 6m, ê phía ng có m < 3, có th t cơ ê v trí cách nh t (2 3) m, chi u r ng c a cơ ≥ 1,5 m. Mái ê phía trên và phía dư i b c cơ có th khác nhau, thư ng mái dư i tho i hơn mái trên. c) Th m gi m sóng trên mái phía bi n: b trí vùng sóng gió l n gi m chi u cao sóng leo, tăng cư ng n nh cho thân ê; Có th b trí th m gi m sóng kho ng cao trình m c nư c bi n tính toán. Chi u r ng th m gi m sóng c n l n hơn 1,5 l n chi u cao sóng và không nh hơn 3m. N u l y mdư i th m < mtrên th m thì chi u cao sóng leo nh hơn so v i trư ng h p mdư i th m > mtrên th m. T i v trí th m gi m sóng, năng lư ng sóng t p trung, c n tăng cư ng gia c , c bi t là vùng mép ngoài, ng th i b trí l thoát nư c. nh ng
 11. vùng ê bi n quan tr ng, cao trình và kích thư c th m gi m sóng c n xác nh qua thí nghi m trên mô hình v t lý. d) Gia c mái ê phía bi n: hư ng d n chi ti t trong ph n 5. e) Gia c mái ê phía ng: ư c thi t k trên cơ s phân tích ch t t, cư ng mưa, m c cho phép sóng tràn, chi u cao ê, yêu c u s d ng ( ư ng lên xu ng, c nh quan môi trư ng v.v…). Thư ng ch nên tr ng c . Trư ng h p ê ch u sóng và lũ tràn t hai phía, ê phía ng cũng c n gia c như ch d n mái ê phía bi n. 4.3.4. Thân ê a) N n ê: ê m i thư ng ư c p tr c ti p trên t t nhiên, sau khi ã x lý l p ph b m t. N u tuy n ê i qua vùng t y u, d gây ra lún l n, m ch ùn, s i v.v… c n có bi n pháp x lý n n trư c khi p ê. b) V t li u p ê: Ch y u là các lo i t khai thác t i vùng lân c n công trình. i v i ê t ng ch t, nên ch n t á sét có hàm lư ng h t sét 15% 30%, ch s d o t 10 20, không ch a t p ch t. Chênh l ch cho phép gi a hàm lư ng nư c c a t p và hàm lư ng nư c t i ưu không vư t qúa ± 3%. Không nên dùng t bùn b i tích, t sét có hàm lư ng nư c t nhiên cao và t l h t sét quá l n, t trương n , t có tính phân tán p ê. N u ngu n t p ê ch có cát h t r i, thành ph n h t m n nh hơn 25%, thì ph i b c ngoài m t l p t th t v i chi u d y không nh hơn 0,5 m. c) Tiêu chu n v nén ch t c a thân ê: - nén ch t ư c ánh giá thông qua ch tiêu: + iv i t có tính dính: γ' ds Rs = (4-3) γ' d max Trong ó: Rs - nén ch t thi t k ; γ’ds - Dung tr ng khô thi t k c a t thân ê; γ’dmax - Dung tr ng khô c c i t ư c trong thí nghi m nén tiêu chuNn o n ê thí nghi m (xem ph n 6). + iv i t không có tính dính: emax − eds Rds = (4-4) emax − emin Trong ó: Rds - nén ch t tương i thi t k ; eds - H s r ng nén ch t thi t k ; 11
 12. emax, emin - H s r ng c c i và c c ti u t trong thí nghi m tiêu chuNn. - nén ch t thân ê b ng t quy nh trong b ng 4-3 B ng 4-3: Quy nh nén ch t thân ê b ng t C p công trình c bi t và I II và III ≥ 6m III < 6m và IV c a ê bi n Rs ≥ 0,94 ≥ 0,92 ≥ 0,90 Rds ≥ 0,65 ≥ 0,62 ≥ 0,60 d) Công trình qua thân ê: Công trình c t qua thân ê ph i thi t k riêng, c bi t chú ý x lý n i ti p gi a thân ê và công trình, m b o an toàn cho ê và nhi m v c a ê. 4.3.5. H th ng thoát nư c m t Các công trình ê t cao hơn 6m vùng mưa nhi u, nên b trí rãnh tiêu nư c nh ê, mái ê, chân ê và nh ng ch n i ti p mái ê v i b t ho c v i các công trình khác. Rãnh tiêu nư c song song v i tuy n tr c ê có th b trí mép trong c a cơ ê ho c chân ê. Rãnh tiêu nư c theo chi u ng mái d c ê, t cách nhau 50m n 100m, liên thông v i rãnh tiêu nư c d c theo phương tr c ê. Rãnh có th b ng t m bê tông ho c á xây, kích thư c và d c áy c a rãnh c n xác nh theo tính toán ho c theo kinh nghi m t công trình ã có i u ki n tương t . 4.4. Tính toán n nh công trình ê bi n 4.4.1. N i dung tính toán - n nh ch ng trư t mái ê; - Lún thân và n n ê; - n nh th m cho ê (cho ê c a sông vùng có biên tri u cao, mưa nhi u). 4.4.2. Tính toán n nh ch ng trư t mái ê a) Ch n m t c t tính toán: Ph i có tính ch t i bi u, ư c l a ch n trên cơ s nhi m v o n ê, c p công trình, i u ki n a hình a ch t, k t c u ê, chi u cao thân ê, v t li u p ê v.v... b) Các trư ng h p tính toán: - Trư ng h p bình thư ng: + Mái ê phía trong th i kỳ th m n nh ho c không n nh, th i kỳ tri u cao; + Mái ê phía ngoài trong th i kỳ tri u rút nhanh. - Trư ng h p b t thư ng:
 13. + Mái ê trong và ngoài th i kỳ thi công; + Mái trong và ngoài ê g p t i tr ng b t thư ng m c nư c trung bình nhi u năm. - ê vùng mưa nhi u: c n ki m tra n nh ch ng trư t c a mái ê trong th i kỳ mưa. c) Phương pháp tính toán: Theo phương pháp trong “Qui ph m thi t k p t m nén”(QPTL-11-77) ho c các phương pháp khác cũng như s d ng các ph n m m tính toán trên máy tính ư c c p có thNm quy n cho phép. d) H s an toàn ch ng trư t: Theo hư ng d n ph n 2. 4.4.3 Tính toán lún a) N i dung: Xác nh lún t ng c ng c a thân ê và n n ê v trí ư ng tim nh ê và các v trí c n thi t khác. b) M t c t tính toán: Theo i u ki n a ch t c a n n ê, l p t p, m t c t thân ê và t i tr ng mà chia thành nhi u o n, ch n m t c t i bi u tính toán lún. c) lún cu i cùng (t ng c ng) c a thân ê và n n ê ư c tính toán theo công th c: n e1i − e2i S= m ∑ hi i =1 1 + e1i Trong ó: S - lún cu i cùng (t ng c ng), mm; n -S l p t trong ph m vi ch u nén; e1i - H s r ng ng v i ng su t do tr ng lư ng b n thân t (σ = yh1) gi a l p th i c a n n; e2i - H s r ng ng v i t ng ng su t do tác d ng t ng h p c a tr ng lư ng b n thân trung bình và tr ng lư ng gia t i trung bình (σ2= yh1+σ1) gi a l p th i c a n n; hi - dày c a l p t th i (mm); m - H s hi u ch nh: m= 1,0 i v i n n thông thư ng; m= 1,3 ÷1,6 i v i n n ê bi n t y u. d) dày tính toán c a ph n n n ch u nén ư c xác nh theo i u ki n sau: σz = 0,2 (4-6) σβ Trong ó: σõ - ng su t do tr ng lư ng b n thân c a n n ê b m tl p tính toán, KPa; 13
 14. σz - ng su t c a l c gia t i c a tn n b m t l p tính toán, KPa. dày tính lún c a n n ê n v trí mà ng su t tăng thêm (gia t i) c a t n n t n 20% ng su t b n thân ch u t i c a t n n th hi n ph n 4-6. 5. CÔNG TRÌNH GIA C MÁI Ê BI N 5.1. D ng k t c u và thành ph n công trình 5.1.1. D ng k t c u và i u ki n áp d ng D ng k t c u gia c mái, tuỳ kh năng kinh t , k thu t, có th l a ch n căn c vào b ng 5.1. B ng 5.1.D ng k t c u b o v mái và i u ki n s d ng TT K t c u l p gia c mái i u ki n áp d ng - Sóng có Hs ≤ 0,5m, dòng ch y có v < 1m/s ho c 1 Tr ng c có bãi cây ng p m n trư c ê; - Mái ê có t mùn c phát tri n. - Nơi có ngu n á phong phú; 2 áh c r i - Mái ê tho i, yêu c u m quan ít. - Nơi có ngu n á phong phú, có lo i á áp ng 3 á h c lát khan yêu c u; - N n ê thoát nư c t t. - Mái ê tương i t t; 4 á h c xây - Sóng l n, dòng ch y m nh, lo i á r i không áp ng yêu c u. - Kh năng cung c p á l n khó khăn; 5 Th m r á - Sóng l n, có dòng ch y m nh; - Có r thép ch ng m n. T m bê tông úc s n, - Sóng l n, dòng ch y m nh; 6 ghép r i - Yêu c u m quan. - Sóng l n, dòng ch y m nh; T m bê tông úc s n, - Có yêu c u m quan; 7 liên k t m ng. - Mái ê ít lún s t, ít thoát nư c; - Có i u ki n thi công và ch t o m ng.
 15. - M c nư c dao ng l n, mái gia c dài; 8 H n h p nhi u lo i - Yêu c u s d ng khác nhau. - Mái ê phía ng: căn c cư ng mưa, yêu c u v sóng tràn, chi u cao ê, tính ch t t, yêu c u v s d ng v.v… quy t nh hình th c k t c u gia c , thư ng tr ng c . - Mái ê phía bi n: Căn c i u ki n ch u l c, s d ng, v t li u xây d ng, thu n l i cho thi công và duy tu, c n thông qua lu n ch ng kinh t - k thu t xác nh. - Các d ng k t c u thư ng dùng: hình 5.1: + á h c lát khan; + Kh i bê tông úc s n; + K t h p gi a t m bê tông úc s n ( mái ph n dư i) và á h c lát khan ( mái ph n trên) Trư ng h p có v t li u nh a ư ng phong phú, có th s d ng k t c u th m bê tông nh a ư ng. 5.1.2. Thành ph n công trình kè ê bi n a) Thành ph n chính c a kè ê bi n: nh kè, l p ph mái, chân khay. b) Các thành ph n ph bao g m: t ng m ho c t ng l c, l thoát nư c, th m gi m sóng, m tiêu sóng, tư ng h t sóng, khe bi n d ng. 5.1.3. Yêu c u i v i v t li u, c u ki n c a kè ê bi n a) Yêu c u chung: - Ch ng xâm th c c a nư c m n; - Ch ng va p dư i tác d ng c a sóng, gió, dòng ch y; - Thích ng v i s bi n hình c a b , bãi bi n; - Ch t o, thi công ơn gi n. b) Các yêu c u i v i á h c: m b o kích thư c hình h c, tr ng lư ng tính toán qui nh cho viên á và tho mãn các yêu c u sau: - i v i á ph ngoài m t d c, cư ng á không th p hơn 50MPa; - iv i ál p m, cư ng c n t trên 30MPa; - Không s d ng á phi n th ch, á phong hoá và á có khe n t; - á h c dùng xây cũng c n có cư ng ≥ 50MPa, mác v a xây≥5. c) Các yêu c u i v i bê tông: - i v i c u ki n bê tông, mác bê tông ≥ 20; - i v i c u ki n bê tông c t thép, mác bê tông ≥ 30. 15
 16. 5.2. Thi t k l p ph mái 5.2.1. Tr ng lư ng c a v t li u, c u ki n ph mái (kh i ph mái) Tr ng lư ng n nh c a kh i ph mái ê ch u tác d ng c a sóng, gió xác nh theo công th c Hudson: 3 γB .H SD G= 3 (5-1) γ −γ K D . B  γ  .ctgα    Trong ó: G - Tr ng lư ng t i thi u c a kh i ph mái nghiêng (t); γB - Tr ng lư ng riêng trong không khí c a v t li u kh i ph (t/m3); γ - Tr ng lư ng riêng c a nư c bi n; 1,03 t/m3; α - Góc nghiêng c a mái ê so v i m t ph ng n m ngang (ctg α = m), ; HSD - Chi u cao sóng thi t k , l y HSD = HS1/ 3= HS13% (m); KD -H s n nh, tuỳ theo hình d ng kh i ph , l y theo b ng 5.2. B ng 5.2. H s n nh kh i ph mái Lo i kh i ph Cách x p KD áh c r i2l p 3 áh c Lát khan 4 T m bê tông úc s n Ghép cl p 3,5 T m bê tông úc s n T chèn thành m ng 5 6(*) Ghi chú: (*) c n ki m nh giá tr th c t i v i t ng lo i m ng.
 17. Hình 5.1. M t c t ngang m t s d ng k t c u gia c mái ê a) á h c lát khan; b) Kh i bê tông úc s n; c) K t h p d ng a và b. 5.2.2. Chi u dày l p ph mái a) L p ph mái b ng á h c lát khan: Khi 1,5 ≤ m ≤ 5 thì dày n nh dư i tác d ng c a sóng ư c tính theo công th c sau: γ H L δd = 0,266. . s .3 s (5-2) γd − γ m Hs Trong ó: d - Chi u dày l p á h c lát (m t l p á) trên mái ê (m); ód, ó - Tr ng lư ng riêng c a á và nư c (t/m3); m - H s mái d c; Ls - Chi u dài sóng (m); Hs - Chi u cao sóng (m): + Khi h/Ls ≥ 0,125 l y Hs = Hs4%; + Khi h/Ls < 0,125 l y Hs = Hs1/3 = Hs13%; b) L p ph mái b ng t m b n bê tông: - Tính theo công th c trong quy ph m thi t k ê Trung Qu c (GB50286- 98): γ L δ B = η.HS. . S (5-3a) γ B − γ l t .m Trong ó: δB - Chi u dày t m b n bê tông ( m); - H s : = 0,0075 i v i b n lát khan; = 0,10 i v i b n ph n trên lát khan, ph n dư i chít m ch; Hs - Chi u cao sóng tính toán (m), l y Hs1%; Ls - Chi u dài sóng (m); lt - Chi u dài c nh t m bê tông theo phương vuông góc v i ư ng mép nư c (m); m - H s mái d c; γ, γB - Tr ng lư ng riêng c a nư c và c a bê tông (t/m3). - Tính theo công th c Pilarczyk, K.W: 2 HS γ δB = . .ξ 3 (5-3b) ϕ γB − γ 17
 18. ` Trong ó: Hs - Chi u cao sóng thi t k (m), l y Hs1/3; tgα - H s sóng v : ξ = ; Hs Ls - H s ph thu c vào hình d ng và cách l p t các c u ki n, l y theo b ng 5.3. Các ký hi u khác như công th c 5-3a. B ng 5.3. H s theo c u ki n và cách l p t Lo i c u ki n và cách l p t T m lát tn m 4 4,5 T m lát t trên l p geotextile và n n t sét t t 5 T m lát t chèn 6 T m lát t chèn trên l p mt t 8 Tính toán theo công th c 5.3a và 5.3b, ch n k t qu l n hơn thi t k . 5.2.3. Các lo i c u ki n lát mái b ng bêtông úc s n: Thư ng dùng ư c th ng kê trong b ng 5.4. B ng 5.4. Các lo i c u ki n lát mái b ng bê tông úc s n C ut ob m t Phương th c Lo i c u ki n Hình d ng Hình tr c ti p v i sóng liên k t - Ch nh t - Trơn Ghép c nh - L c lăng - Khuy t lõm nhau T m lát cl p 5.2 - Ch T -M l i - L thoát nư c - Ch nh t - Trơn - Xâu cáp T m lát liên - L c lăng -M l i - Rãnh, hèm 5.3 k t m ng - L thoát nư c - Âm dương Tr ng lư ng t m bê tông úc s n tính theo công th c 5-1, chi u dày các t m bêtông ó theo công th c 5-3. T m có hình l c lăng, ch T thư ng dùng mái ê d c hơn so v i t m có hình ch nh t. Cách lát: T m l c lăng t góc nh n theo chi u mái d c như hình 5.2e và 5.2f, t m ch nh t t m ch ghép so le.
 19. Kích thư c l thoát nư c nh hơn 0,8 ư ng kính á l p m, có th dùng l hình loe (dư i nh , trên to). 5.2.4. L thoát nư c và khe bi n d ng a) Gia c mái kín nư c: như á xây, bê tông t i ch v.v… ph i có l thoát nư c ph n ng p nư c, b trí theo hình hoa mai, ư ng kính l 5 ÷10 cm; Kho ng cách gi a các l t 2 ÷3 m. b) Khe bi n d ng b trí cho k t c u gia c mái lo i kín nư c, cách nhau t 15÷20m d c theo hư ng tr c ê. Hình 5.2. M t s lo i b n bê tông úc s n lát c l p trên mái ê bi n a/ T m ch nh t có g nhô; d/ T m ch nh t l m t cáo; b/ T m ch nh t có khuy t lõm; e/ T m l c lăng có g nhô; c/ T m ch T; f/ T m l c lăng có l thoát nư c. 19
 20. Hình 5.3. M t s lo i b n bê tông úc s n có cơ c u t chèn, liên k t m ng a) Chèn l ch, m t ph ng; d) Xâu cáp; b) Chèn l ch, m t có l ; e) Móc mang. c) Ch ng b c thang; 5.3. Thi t k t ng m, t ng l c Gi a l p ph mái và t thân ê, ph i b trí l p m trong k t c u gia c r i, l p m k t h p làm nhi m v t ng l c (t ng l c ngư c) b ng v t li u truy n th ng ho c s d ng geotextile. 5.3.1. T ng l c ngư c truy n th ng - T ng l c ngư c ph i tho mãn i u ki n: d15  >5  d'85  d15  20 > > 5 (5-4) d'15  d50  > 20  d '50  Trong ó: d là ư ng kính h t c a l p ngoài, d’ là ư ng kính h t c a l p trong li n k : + có ư ng cong phân b h t c a các l p l c ph i g n song song v i ư ng cong phân b h t c a t b . + Trong trư ng h p mái ê gia c b ng các t m bêtông, l p trên cùng c a t ng l c ngư c c n có d50 > rD v i rD là chi u r ng khe h gi a các t m bêtông. - Chi u dày c a m i l p l c 0 ư c xác nh theo công th c: 0= 50.d15 (5.5a) Ho c l y theo kinh nghi m: + l p trong: 02= (10÷15) cm; + l p ngoài: 01= (15÷ 20) cm; (5.5b) 5.3.2. T ng l c ngư c s d ng geotextile - Geotextile t tr c ti p trên mái ê, c nh nh ê và tr i xu ng t n chân khay, c n có bi n pháp ch ng ch c th ng c a r cây, sinh v t và n ng m t tr i v.v… - L a ch n lo i geotextile thích h p theo ch d n thi t k và s d ng v i a k thu t l c trong công trình thu l i. - C n b trí l p á dăm dày 10÷15 cm gi a v i a k thu t và l p b o v .
Đồng bộ tài khoản