Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LÀO CAI NAM ***** c l p- T do- H nh phúc ******* S : 72/2007/Q -UBND Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI U BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/05/2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; Căn c Thông tư Liên t ch s 14/2002/TTLT/BYT-BTC c a B Y t - B Tài chính ngày 16/12/2002 hư ng d n t ch c khám ch a b nh và l p, qu n lý, s d ng, thanh quy t toán Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; Căn c Thông tư Liên t ch s 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/07/2005 c a B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n B o hi m y t b t bu c; Theo ngh c a Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i, Trư ng Ban Dân t c t nh và Giám c B o hi m Xã h i t nh t i T trình liên ngành s 865/TT.LN ngày 05/09/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v khám, ch a b nh cho ngư i nghèo trên a bàn t nh Lào Cai. i u 2. Giao S Y t ch trì, ph i h p v i các ngành thành viên Ban Qu n lý Qu khám ch a b nh ngư i nghèo t nh tri n khai Quy nh này t i các ơn v có liên quan t ch c th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các s : Y t , Tài chính, Lao ng - TBXH; Trư ng Ban Dân t c t nh; Giám c B o hi m Xã h i t nh; Thành viên Ban qu n lý Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo t nh và Ch t ch UBND các huy n, thành ph căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 47/2006/Q -UBUB ngày 31/5/2006 c a UBND t nh Lào Cai v vi c ban hành Quy nh v khám, ch a b nh cho ngư i nghèo trên a bàn t nh Lào Cai.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT: TU, H ND, UBND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - Ban VH-XH H ND t nh; - B Y t ; B o hi m Xã h i Vi t Nam; - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - S Tư pháp; - Báo Lào Cai, ài PT-TH t nh; Bùi Th Kim Dung - Như i u 3 Q ; - Lãnh o Văn phòng; -Lưu: VT,TH,TM,VX. QUY NNH KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 72 /2007/Q -UBND ngày 26 /10/2007 c a UBND t nh Lào Cai) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này quy nh vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo (KCBNN) theo phương th c mua B o hi m y t (BHYT) cho ngư i nghèo ang cư trú, sinh s ng trên a bàn t nh Lào Cai và h tr chi phí khám, ch a b nh trong ph u thu t m m t do c thu tinh th cho b nh nhân t ngu n kinh phí Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo c a t nh. 2. i tư ng áp d ng: a) i tư ng ư c hư ng ch BHYT ngư i nghèo g m: - Ngư i nghèo trong t nh theo quy nh hi n hành v chuNn h nghèo t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08/07/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành chuNn h nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010; - Nhân dân các dân t c ang cư trú t i các xã c bi t khó khăn theo quy nh t i Quy t nh s 164/Q -TTg ngày 11/07/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n u tư Chương trình phát tri n kinh t – xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c mi n núi giai o n 2006-2010 (Chương trình 135 giai o n II). - Nhân dân các dân t c thi u s cư trú, sinh s ng t i các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh;
  3. - H c sinh thu c các xã hoàn thành cơ b n m c tiêu Chương trình 135 giai o n 1999 – 2005 theo i u 2 Quy t nh s 163/2006/Q -TTg ngày 11/07/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn hoàn thành cơ b n m c tiêu Chương trình phát tri n kinh t – xã h i các xã vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai o n I) ư c hư ng chính sách BHYT ngư i nghèo n h t năm 2008. b) B nh nhân ph u thu t m m t do c thu tinh th không thu c i tư ng quy nh t i i m a Kho n 2 i u 1 b n Quy nh này. c) Các cơ s y t th c hi n khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. 3. Nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i m c a Kho n 2 i u này nhưng thu c di n ư c mua BHYT t m i ngu n khác và tr em dư i sáu tu i không thu c i tư ng hư ng ch mua BHYT ngư i ngh o theo quy nh này. i u 2. Nguyên t c th c hi n ch BHYT i v i ngư i nghèo 1. Các cơ s y t nhà nư c có trách nhi m ký h p ng khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo v i cơ quan B o hi m xã h i và th c hi n vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo quy nh. 2. Cơ quan B o hi m xã h i có trách nhi m thanh toán chi tr chi phí khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo úng i tư ng, úng quy nh v khám, ch a b nh b o hi m y t . i u 3. Th BHYT ngư i nghèo 1. Th BHYT ngư i nghèo ư c in và ph t hành theo m u th ng nh t do B o hi m xã h i (BHXH) Vi t Nam quy nh. Ngư i nghèo n cơ s y t khám và i u tr ph i xu t trình th BHYT còn giá tr s d ng và m t lo i gi y t tuỳ thân có nh ho c gi y gi i thi u c a UBND xã, phư ng, th tr n. 2. Th BHYT ngư i nghèo ph i ghi úng h tên, tu i, a ch ; không tNy, xóa, không cho ngư i khác mư n th . Trư ng h p phát hi n cho ngư i khác mư n th thì ngư i có th cho mư n ph i b i thư ng toàn b chi phí khám, ch a b nh và b thu h i th . 3. Th BHYT ngư i nghèo không có giá tr s d ng trong các trư ng h p sau: a) Th không ph i do B o hi m Xã h i t nh ban hành; b) Th b s a ch a, tNy, xoá, rách r i; c) Ngư i có tên trên th ã ch t ho c ang b tù giam; d) S d ng th BHYT c a ngư i khác khám, ch a b nh. i u 4. C p phát Th BHYT cho ngư i nghèo
  4. 1. B o hi m xã h i t nh ch trì, ph i h p v i S Lao ng – Thương binh & Xã h i th c hi n bàn giao th BHYH ngư i nghèo cho Phòng N i v – Lao ng TBXH bàn giao cho UBND các xã, phư ng, th tr n c p phát t i các i tư ng ư c hư ng. 2. UBND các xã, phư ng, th tr n tr c ti p c p phát th BHYT ngư i nghèo n t ng i tư ng ư c hư ng theo danh sách ó ư c phê duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5. Các cơ s khám, ch a b nh cho ngư i nghèo 1. Các cơ s y t công l p trên a bàn t nh g m: Các Tr m Y t xã, phư ng, th tr n; các Phòng khám a khoa khu v c; các B nh vi n a khoa huy n; các B nh vi n t nh và Trung tâm N i ti t. 2. Các b nh vi n tư nhân khi có i u ki n ư c S Y t cho phép và B o hi m Xã h i t nh ký h p ng khám, ch a b nh BHYT. i u 6. Tuy n khám, ch a b nh 1. B nh nhân ư c khám, ch a b nh t i nơi ăng ký khám, ch a b nh ban u ghi trên th BHYT và không ph i óng ti n t m ng khi nh p vi n. Trư ng h p c p c u, b nh nhân có th n b t kỳ cơ s khám, ch a b nh nào g n nh t có t ch c khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo. 2. Trêng hîp vư t quá kh năng chuyên môn c a cơ s khám, ch a b nh thì b nh nhân ư c gi i thi u chuy n lên tuy n trên theo quy nh. - Các B nh vi n t nh, Trung tâm N i ti t ư c chuy n b nh nhân lên tuy n Trung ương; - Các xã vùng giáp ranh có th gi i thi u chuy n b nh nhân n cơ s khám, ch a b nh tuy n trên g n nh t, không nh t thi t ph i theo a bàn hành chính. 3. Ngư i ư c hư ng ch mua BHYT ngư i nghèo nhưng không khám, ch a b nh theo úng tuy n quy nh (trái tuy n, vư t tuy n) ho c khám, ch a b nh theo yêu c u riêng thì ph i t tr chi phí khám, ch a b nh v i cơ s khám, ch a b nh ó và ch ư c B o hi m Xã h i t nh thanh toán l i theo nh m c qui nh hi n hành. i u 7. Qu n lý và s d ng Qu Khám ch a b nh ngư i nghèo 1. Qu Khám ch a b nh ngư i nghèo (KCBNN) ư c hình thành t ngu n ngân sách Nhà nư c, ngu n ng h t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và ngu n thu lãi ti n g i t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. 2. S Y t (cơ quan thư ng tr c Ban qu n lý Qu KCBNN t nh) th c hi n qu n lý và s d ng Qu theo các hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 14/2002/TTLT/BYT-BTC c a B Y t - B Tài chính ngày 16/12/2002.
  5. 3. S d ng Qu Khám ch a b nh ngư i nghèo: a) Mua BHYT ngư i nghèo: Hàng năm, Ban qu n lý Qu KCBNN căn c danh sách i tư ng ư c hư ng ch mua BHYT ngư i nghèo do S Lao ng - Thương binh & Xã h i t ng h p và ư c UBND t nh phê duy t; ký h p ng mua BHYT ngư i nghèo v i B o hi m xã h i t nh theo m nh giá quy nh hi n hành. b) H tr thanh toán chi phí khám, ch a b nh trong ph u thu t m m t do c thu tinh th cho b nh nhân không thu c i tư ng quy nh t i Kho n 2 i u 1 b n Quy nh này. Các cơ s khám, ch a b nh t ng h p và thanh toán tr c ti p v i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh toàn b ti n chi phí khám, ch a b nh c a b nh nhân theo h sơ b nh án và quy nh thanh toán vi n phí hi n hành. i u 8. Thanh quy t toán Qu Khám ch a b nh ngư i nghèo 1. Các cơ s khám, ch a b nh th c hi n ký h p ng khám, ch a b nh BHYT ngư i nghèo v i B o hi m xã h i và thanh toán v i B o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. Các Phòng khám a khoa khu v c, các Tr m Y t xã, phư ng, th tr n th c hi n h p ng khám, ch a b nh BHYT ngư i nghèo thông qua B nh vi n a khoa huy n, Phòng Y t huy n và Trung tâm Y t thành ph . Ch k toán và báo cáo quy t toán Qu KCBNN ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Chi phí khám, ch a b nh BHYT ngư i nghèo ư c h ch toán, quy t toán chung vào ngu n thu vi n phí c a ơn v . 3. B o hi m xã h i t nh t ng h p s th c chi KCBNN theo t ng tuy n xã, huy n, t nh; theo quý và c năm g i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh. 4. S Y t (cơ quan thư ng tr c Ban Qu n lý Qu KCBNN t nh) l p báo cáo quy t toán hàng quý và c năm g i các cơ quan liên quan theo quy nh. 5. S Tài chính thNm nh quy t toán kinh phí Qu KCBNN c a t ng năm t i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Ban qu n lý Qu Khám ch a b nh ngư i nghèo t nh T ch c tri n khai, i u hành Qu ; ki m tra, giám sát cơ s ; t ng h p thanh quy t toán theo nh kỳ; b sung i u ch nh các phương pháp qu n lý, i u hành cho phù h p, x lý các v n phát sinh trong quá trình i u hành Qu ; Báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a UBND t nh và các b , ngành liên quan. i u 10. S Y t
  6. 1. Thư ng tr c c a Ban qu n lý Qu KCBNN t nh: ch u trách nhi m giúp Ban qu n lý Qu KCBNN t nh l p d toán kinh phí, th c hi n thanh quy t toán kinh phí theo quy nh, nh kỳ l p báo cáo quy t toán kinh phí Qu KCBNN g i các cơ quan có liên quan. 2. Ch o các cơ s khám, ch a b nh t ch c th c hi n công tác khám, ch a b nh BHYT cho các i tư ng quy nh t i i m a, i m b, Kho n 2 i u 1 Quy nh này và thanh toán kho n h tr chi phí khám, ch a b nh trong ph u thu t m m t do c thu tinh th cho b nh nhân quy nh t i i m c Kho n 2 i u 1 b n Quy nh này. 3. Th c hi n hư ng d n, ki m tra, giám sát cơ s y t trong c ng t c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. 4. Ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n i u tra, l p danh sách i tư ng ư c mua BHYT ngư i nghèo. 5. Ph i h p v i các ngành trong vi c hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách KCBNN trên a bàn t nh. i u 11. S Lao ng Thương binh và Xã h i 1. T ch c i u tra, t ng h p, l p danh sách i tư ng ư c mua BHYT ngư i nghèo hàng năm; trình UBND t nh phê duy t. 2. Ph i h p v i B o hi m xã h i t ch c bàn giao th BHYT cho B o hi m xã h i các huy n, thành ph c p phát cho UBND các xã, phư ng, th tr n. 3. Theo dõi, rà soát, ki m tra s bi n ng c a các i tư ng hư ng chính sách KCBNN trên a bàn t nh có s i u ch nh k p th i. 4. Ph i h p v i các ngành trong vi c hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách KCBNN trên a bàn t nh. i u 12. B o hi m Xã h i t nh 1. Rà soát, i chi u danh s ch c c i tư ng ư c hư ng các lo i hình BHYT trên a bàn t nh tránh ch ng chéo, trùng l p i tư ng. Th c hi n in n th BHYT ngư i nghèo theo danh sách ó ư c UBND t nh phê duy t sau khi rà soát. Ch trì, ph i h p v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i bàn giao th BHYT cho Phòng N i v – Lao ng TBXH bàn giao cho UBND các xã, phư ng, th tr n c p phát t i các i tư ng ư c hư ng. 2. T ch c ký h p ng khám, ch a b nh BHYT v i các cơ s khám, ch a b nh m b o quy n l i cho ngư i nghèo; t m ng kinh phí và thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho các i tư ng có th BHYT ngư i nghèo v i các cơ s y t theo quy nh. 3. Hàng quý, t ng h p chi phí KCBNN t ng tuy n, báo cáo Ban qu n lý Qu KCBNN t nh.
  7. 4. Ph i h p S Lao ng – Thương binh và xã h i rà soát, ki m tra v s bi n ng i tư ng hư ng chính sách KCBNN. 5. Ph i h p v i các ngành trong vi c hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n khám, ch a b nh BHYT ngư i nghèo trên a bàn t nh. i u 13. S Tài chính 1. B trí ngu n kinh phí Qu KCBNN hàng năm và th c hi n c p kinh phí hàng quý cho Ban qu n lý Qu KCBNN t nh. 2. T ch c thNm nh quy t toán kinh phí KCBNN hàng năm; 3. Ph i h p v i các ngành trong vi c hư ng d n, t ch c th c hi n và ki m tra vi c s d ng kinh phí Qu KCBNN. i u 14. U ban nhân dân các huy n, thành ph 1. Hàng năm, ch o t ch c th c hi n i u tra, l p danh sách i tư ng ư c hư ng chính sách KCBNN trên a bàn huy n, thành ph ; l p danh sách i u ch nh khi có s bi n ng v i tư ng hư ng chính sách KCBNN trên a bàn g i S Lao ng – Thương binh và Xã h i t ng h p. 2. Ch o vi c c p phát th BHYT ngư i ngh o n t ng i tư ng ư c hư ng trên a bàn. 3. Ch o Phòng Y t hư ng d n các Tr m y t xã, phư ng, th tr n th c hi n t t công tác khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. 15. i u kho n thi hành 1. i tư ng là ngư i dân t c thi u s không thu c i tư ng ngư i nghèo ư c hư ng quy nh v mua BHYT theo quy nh này t ngày 01/7/2007. 2. Các i tư ng khác th c hi n k t ngày quy nh này có hi u l c thi hành. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh và S Y t t ng h p báo cáo UBND t nh xem xét, gi i quy t./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản