Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
106
lượt xem
4
download

Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 72/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T CH C HO T NG TH THAO NGO I KHOÁ CHO H C SINH, SINH VIÊN B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t Th d c, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá cho h c sinh, sinh viên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh sinh viên, Th trư ng ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c s giáo d c và ào t o, Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - BT. Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - Văn phòng Ch t ch nư c ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n Vinh Hi n - Ban Tuyên giáo TW; - U ban VHGDTNTN&N c a Qu c h i; - Các B Y t , Tài chính, KH T, L TBXH,VHTTDL, - UBND t nh, TP. tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu: VT, V CT HSSV. QUY NNH
  2. T CH C HO T NG TH THAO NGO I KHOÁ CHO H C SINH, SINH VIÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72 /2008/Q -BGD T ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Văn b n này quy nh vi c t ch c ho t ng th thao ngo i khoá cho h c sinh, sinh viên h chính quy trong các cơ s giáo d c ph thông, cơ s giáo d c i h c và trung c p chuyên nghi p (sau ây g i chung là nhà trư ng) bao g m: M c ích, yêu c u, nguyên t c, t ch c ho t ng th thao ngo i khoá; t ch c th c hi n; ch báo cáo, thanh tra, ki m tra, khen thư ng và x lý vi ph m. Các trư ng ngh không thu c ph m vi i u ch nh c a văn b n này. i u 2. M c ích, yêu c u, nguyên t c t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá 1. T ch c các ho t ng th thao ngo i khoá trong nhà trư ng nh m ng viên, khuy n khích h c sinh, sinh viên t giác tham gia t p luy n th thao; hình thành thói quen rèn luy n thân th thư ng xuyên cho h c sinh, sinh viên. 2. Ho t ng th thao ngo i khoá ph i ư c quan tâm, ch o sâu sát, ch t ch , xây d ng k ho ch phù h p và m b o v tài chính, cơ s v t ch t, sân bãi, d ng c , áp ng nhu c u c a h c sinh, sinh viên. 3. Vi c t ch c ho t ng th thao ngo i khoá cho h c sinh, sinh viên trong nhµ trư ng ph i b o m các nguyên t c sau: + Phù h p v i ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, i u ki n c th c a t ng a phương, cơ s giáo d c, tránh lãng phí, hình th c. + Ngu i tham gia ph i t nguy n, t giác, phù h p v i s thích, gi i tính, l a tu i và s c kho . + Có chương trình, k ho ch và có th ư c l ng ghép v i các ho t ng có ý nghĩa giáo d c c a nhµ trư ng. + Xã h i hóa i v i các ho t ng th thao ngo i khoá c a h c sinh, sinh viên. Chương II T CH C CÁC HO T NG TH THAO NGO I KHOÁ i u 3. Th i i m t ch c ho t ng th thao ngo i khoá Các ho t ng th thao ngo i khoá cho h c sinh, sinh viên ư c th c hi n theo chương trình, k ho ch hàng năm c a nhà trư ng. Các ho t ng tr ng tâm ph i ư c g n v i nh ng s ki n tr ng i c a t nư c, nh ng s ki n l ch s , truy n th ng c a nhà trư ng, c a a phương và các ho t ng chuNn b cho các kỳ thi u th thao các c p. i u 4. N i dung ho t ng th thao ngo i khoá
  3. 1. T ch c cho h c sinh, sinh viên t p luy n các bài th d c, th d c nh p i u, khiêu vũ th thao trong gi ngh gi i lao gi a các ti t h c ( i v i h c sinh ph thông); th i gian ít nh t là 10 phút, th c hi n 01 l n trong 01 ngày. 2. Khuy n khích ng viên h c sinh, sinh viên hàng ngày t t p luy n ngoài gi (ngo i khoá) các môn th thao theo s thích c a t ng cá nhân ( i n kinh, th d c, các môn bóng, c u lông, á c u, c , võ, v t, bơi l i,…). N i dung ki m tra ánh giá th l c, các môn th thao có trong chương trình thi u c a H i kho Phù ng, i h i th thao sinh viên và các chương trình ho t ng giáo d c th ch t c a ngành giáo d c. 3. T ch c cho h c sinh, sinh viên t p luy n các môn th thao dân t c, trò chơi v n ng theo i u ki n c a t ng a phương. 4. Thành l p, duy trì t p luy n thư ng xuyên i tuy n năng khi u th thao c a t ng môn làm nòng c t cho ho t ng th thao c a nhà trư ng và c i, v n ng viên tham gia thi u c p huy n, t nh, khu v c và toàn qu c. 5. T ch c các gi i thi u th thao thư ng xuyên trong nhà trư ng và tham gia các ho t ng thi u th thao c p huy n, t nh, khu v c và toàn qu c. i u 5. Hình th c t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá 1. T ch c ho t ng th thao ngo i khoá theo k ho ch c a nhà trư ng và ư c phân c p t ch c t p luy n v i các hình th c t p theo t p th (t , i, nhóm, l p, kh i) và t p có hư ng d n. 2. Thành l p các câu l c b th thao, trung tâm th thao c a nhà trư ng t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a h c sinh, sinh viên tham gia t p luy n và thi u. 3. T ch c các ho t ng thi u th thao giao lưu và trao i, ph bi n nh ng ki n th c v t p luy n th thao, gi gìn s c kho tăng cư ng s h p tác, giúp l n nhau. 4. T ch c các gi i th thao ho c H i thi th thao ít nh t m t năm m t l n; i h i th d c th thao (cho sinh viên, h c sinh chuyên nghi p) ho c H i kho Phù ng (cho h c sinh) hàng năm t i các nhà trư ng. i u 6. Chu n b cho m t gi i thi u 1. Thành l p Ban ch o, Ban t ch c, các ti u ban, xây d ng và phê duy t a i m, th i gian, d toán kinh phí. 2. Ban hành i u l gi i. 3. V n ng tài tr . 4. Xây d ng k ho ch và t ch c thi u: H p Ban t ch c, phân công nhi m v cho các ti u ban và các thành viên; chuNn b công tác khai m c và b m c, c và i u ng tr ng tài, giám sát; h p chuyên môn v i các trư ng oàn, hu n luy n viên c a các i; xây d ng l ch thi u và các ho t ng c a gi i; t p hu n tr ng tài và phân công nhi m v cho tr ng tài; chuNn b danh sách khách m i và m i khách; ti n hành t ch c thi u theo l ch; t ch c t ng k t, khen thư ng sau khi k t thúc gi i. i u 7. Xây d ng i u l thi u 1. N i dung cơ b n c a i u l thi u bao g m: a) Tên gi i;
  4. b) M c ích, yêu c u; c) N i dung thi; d) ơn v , i tư ng và s lư ng ngư i d thi; ) Quy nh v ăng ký d thi (H sơ d thi và th i gian ăng ký d thi); e) Nh ng quy nh v trang ph c d thi, hình th c thi u, th i gian, a i m t ch c thi u; g) Lu t thi u; h) Nh ng quy nh v cách tính i m, x p h ng; i) Khi u n i, khen thư ng, k lu t; k) Các quy nh khác. 2. Ban t ch c ban hành i u l gi i trư c khi thi u ít nh t là 3 tháng. Chương III T CH C TH C HI N i u 8. S giáo d c và ào t o 1. Tham mưu cho y ban nhân dân t nh ( thành ph tr c thu c Trung ương ) trong vi c ch o, t ch c th c hi n, ôn c, ki m tra và nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Quy nh này i v i các trư ng thu c ph m vi qu n lý. 2. Ch o các phòng giáo d c và ào t o tri n khai th c hi n Quy nh này i v i các trư ng thu c ph m vi qu n lý c a mình. 3. Ch ng ph i h p v i s văn hóa, th thao và du l ch, các ơn v , t ch c có liên quan a phương trong vi c th c hi n Quy nh này. i u 9. Nhà trư ng 1. H ng năm, căn c vào quy nh t i văn b n này và i u ki n c th c a nhµ trư ng, a phương xây d ng k ho ch, tri n khai t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá cho phù h p và ki m tra, ánh giá k t qu . 2. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan qu n lý th thao, t ch c oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên Vi t Nam, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam, các t ch c khác trong nhà trư ng và gia nh ( i v i h c sinh ph th ng) v n ng, khuy n khích h c sinh, sinh viên tích c c tham gia vào các ho t ng th thao ngo i khoá. 3. T ch c các ho t ng t p luy n và thi u th thao cho h c sinh, sinh viên phù h p v i i u ki n, kh năng, năng khi u c a cá nhân. i u 10. Các H i Th thao 1. H i Th thao i h c và chuyên nghi p Vi t Nam và H i Th thao h c sinh Vi t Nam có trách nhi m ch trì và ph i h p t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá theo Quy nh này và v i s ch o, qu n lý nhà nư c c a các c p qu n lý giáo d c, th d c th thao.
  5. 2. Ch t ch H i Th thao i h c và chuyên nghi p Vi t Nam, H i Th thao h c sinh Vi t Nam phê duy t i u l các gi i th thao, i h i th thao toàn ngành. i u 11. Giáo viên, cán b giáo d c th ch t xu t và tr c ti p t ch c các ho t ng th thao ngo i khoá, phát hi n và b i dư ng năng khi u th thao; tôn tr ng, i x công b ng và th c hi n các quy nh m b o an toàn cho ngư i tham gia; ư c hư ng ch ph c p c thù theo quy nh hi n hành. i u 12. Kinh phí 1. H ng năm, nhà trư ng dành kho n kinh phí t ngu n ngân sách ư c c p, h c phí và các ngu n thu h p pháp khác chi cho vi c th c hi n các nhi m v c a công tác t ch c các ho t ng h c t p, t p luy n và thi u th thao cho h c sinh, sinh viên. 2. Kinh phí chi cho vi c th c hi n các ho t ng t p luy n và thi u th thao ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 c a B Tài chính, Thông tư liên t ch s 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 c a B Tài chính và U ban th d c th thao (nay là B Văn hoá, Th thao và Du l ch), Quy t nh s 234/2006/Q -TTg ngày 18/10/2006 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh khác hi n hành. Kinh phí cho các ho t ng nói trên ư c trích t các ngu n sau: a) Ngân sách nhà nư c theo quy nh; b) Các kho n tài tr , h tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Các ngu n thu h p pháp khác c a nhà trư ng; d) Các ngu n thu do t nguy n óng góp c a thành viên h i th thao, câu l c b th thao và ngư i tham gia. Chương IV CH BÁO CÁO, THANH TRA, KI M TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 13. Ch báo cáo K t thúc năm h c, các s giáo d c và ào t o, các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p báo cáo B Giáo d c và ào t o và cơ quan qu n lý tr c ti p k t qu t ch c th c hi n các ho t ng h c t p, t p luy n và thi u th thao cho h c sinh, sinh viên. i u 14. Thanh tra, ki m tra B Giáo d c và ào t o, các cơ quan ch qu n, cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao, các cơ quan qu n lý giáo d c các nhà trư ng theo thNm quy n t ch c thanh tra, ki m tra vi c t ch c các ho t ng h c t p, t p luy n và thi u th thao cho h c sinh, sinh viên. i u 15 . Khen thư ng và x lý vi ph m 1. K t qu th c hi n Quy nh v t ch c các ho t ng h c t p, t p luy n và thi u th thao cho h c sinh, sinh viên là m t tiêu chí xét thi ua, khen thư ng i v i các s giáo d c và ào t o, các nhà trư ng. 2. Căn c k t qu tham gia các ho t ng h c t p, t p luy n và thi u th thao c a h c sinh, sinh viên, các cơ quan qu n lý giáo d c các c p, các nhà trư ng có hình th c khen thư ng k p th i i v i t p th
  6. và cá nhân h c sinh, sinh viên, cán b , giáo viên có thành tích xu t s c trong vi c tham gia, t ch c các ho t ng h c t p, t p luy n và thi u th thao. 3. Các t ch c, cá nhân vi ph m các i u kho n Quy nh này s b x lý theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản