Quyết định số 72-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 72-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72-H BT Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1988 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ C A HUY N KỲ ANH THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay phân v ch l i a gi i hành chính m t s xã c a huy n Kỳ Anh thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: - Tách 210 hécta di n tích t nhiên c a xã Kỳ Phong dy chuy n toàn b nhân dân xã Kỳ Hương t i nh cư, v n l y tên là xã Kỳ Hương. Di n tích t t nhiên c a xã Kỳ Hương (cũ) s n m trong quy ho ch lòng h c a công trình thu l i sông Rác. Xã Kỳ Hương (m i) có 210 hécta di n tích t nhiên và 1.103 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Hương (m i) phía ông và phía nam giáp xã Kỳ Phong; phía tây giáp xã CNm Minh (huy n CNm Xuyên); phía b c giáp xã Kỳ B c. - Xã Kỳ Phong có 2.560 hécta di n tích t nhiên và 4.734 nhân khNu. a gi i xã Kỳ Phong phía ông giáp xã Kỳ Ti n; phía tây và phía b c giáp xã Kỳ Hương; phía nam giáp xã Kỳ Tây. i u 2. U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản