Quyết định Số: 72/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 72/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG ĐINH XUÂN HỢP GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤ, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 72/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 72/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG ĐINH XUÂN HỢP GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤ, TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, xét phẩm chất, năng lực cán bộ; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Xuân Hợp, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, đến giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trung tâm Hội nghị quốc tế, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2010. Điều 2. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Hội nghị quốc tế và ông Đinh Xuân Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Như Điều 2; - BTCN, các PCN; - Cổng TTĐTCP; Nguyễn Xuân Phúc
  2. - TTHNQT (3) - VP Đảng ủy, VP Công đoàn; - Lưu: VT, TCCB (8). 2
Đồng bộ tài khoản