Quyết định số 720/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 720/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 720/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 720/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 720/Q -BXD Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P BAN CH O PHÒNG CH NG I DNCH CÚM A(H1N1) C A B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng d ch cúm Vi t Nam t i Thông báo s 175/TB-VPCP c a Văn phòng Chính ph ngày 13/6/2009; Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày 12/6/2009 c a Ban Ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm ngư i v vi c ban hành K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và sau khi tho thu n v i Công oàn Xây d ng Vi t Nam QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a B Xây d ng; g m: 1, Ông Cao L i Quang, Th trư ng thư ng tr c, Trư ng ban 2, Bà Lê Th H ng, Giám c B nh vi n Xây d ng, Phó trư ng ban Thư ng tr c 3, Bà Nguy n Th Thanh Thu , Phó V trư ng V T ch c cán b , Phó trư ng ban 4, Bà Ph m Th Minh Thu n, Phó V trư ng V K ho ch Tài chính, Thành viên 5, Ông Nguy n Duy Th ng, Phó Chánh Văn phòng B , Thành viên 6, Ông Lê H u Ngh , Phó Giám c B nh vi n Xây d ng, Thành viên 7, Bà Nguy n Th Yên, Phó Ch t ch Công oàn Xây d ng Vi t Nam, Thành viên i u 2. Nhi m v c a Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) c a B Xây d ng: - Ch o, ki m tra vi c th c hi n K ho ch hành ng phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) ngư i trong các ơn v thu c B . - Trên cơ s hư ng d n c a Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) Qu c gia, B Y t , ch o t ch c th c hi n và ôn c các ơn v trong Ngành th c hi n k ho ch phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). - Ph i h p v i h th ng y t d phòng c a các a phương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch t i các ơn v . - Thư ng xuyên liên l c v i Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) qu c gia nh n s h tr v chuyên môn, s giúp v trang thi t b , thu c, hoá ch t c a B Y t và s óng góp c a các ơn v
  2. trong Ngành các cơ s y t có giư ng b nh chuNn b t t công tác chNn oán và i u tr cho CBCNV trong Ngành và nhân dân trên a bàn khi có d ch x y ra. S n sàng huy ng lao ng, phương ti n, tài chính c a các ơn v thu c B d p d ch theo yêu c u c a Ban Ch o phòng ch ng d ch Qu c gia, các a phương. - Kinh phí ho t ng c a Ban l y t kho n chi thư ng xuyên c a B . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V T ch c cán b , V K ho ch Tài chính, Văn phòng B , B nh vi n Xây d ng, các ông (bà) có tên t i i u 1 và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Công oàn XD Vi t Na; - Các Th trư ng ( bi t); - VPCP (báo cáo); Nguy n H ng Quân - Ban Ch o QG (báo cáo); - Lưu: VP, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản