Quyết định số 725/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 725/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 725/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 1996 - 2000 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 725/1997/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 725/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T T NG SƠ PHÁT TRI N I N GIAI O N 1996-2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a T ng công ty i n l c Vi t Nam, ý ki n c a B Công nghi p, B K ho ch và u tư và ngh c a H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư (Công văn s 944 BKH/H TD ngày 18/2/1997) v vi c phê duy t T ng sơ phát tri n i n giai o n 1996-2000 và d báo n năm 2010. QUY T NNH i u 1: Phê duy t T ng sơ phát tri n i n giai o n 1996-2000 và d báo n năm 2010 (T ng s i n giai o n IV) có các n i d ng chính sau ây: 1- V nhu c u ph t i: áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và sinh ho t c a nhân dân trong s nghi p phát tri n công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. i n s n xu t cu i năm 2000 t 30 t KWh. 2- V cơ c u và phát tri n ngu n i n: Ny m nh xây d ng các công trình ngu n i n theo k ho ch ti n ã ra bao g m các d án vay v n tín d ng, vay v n ODA và các d án BOT (xem ph l c 1). Công su t, a i m và th i gian xây d ng các công trình ngu n i n s ư c c p có thNm quy n quy t nh khi phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi c a t ng d án c th . Vi c cân i ngu n i n thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam ph i tính các phương án u tư chi u sâu và i m i công ngh các nhà máy i n ang v n hành, s d ng công ngh hi n i i v i các nhà máy i n xây d ng m i. ng th i ph i k t h p v i ngu n i n thu c các nhà máy i n c l p, các nhà máy i n theo hình th c BOT, liên doanh và vi c mua bán i n v i các nư c láng gi ng... áp ng i n cho t ng khu v c và cho các h th ng. Cơ c u ngu n i n ph i tính toán cho phù h p v i tình hình th c t ch ng cung c p i n theo nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và sinh ho t c a nhân dân gi a mùa khô và mùa mưa, cao i m và th p i m t hi u qu cao.
 2. i v i vi c nghiên c u các d án thu i n trong tương l i, các ơn v kh o sát, thi t k ph i tính toán h t s c ch t ch và ti t ki m, tính hi u qu , ph i xét c y u t môi trư ng, sinh thái và quy ho ch, xây d ng khu tái nh cư. 3- V phát tri n lư i i n: Vi c xây d ng h th ng lư i i n ph i ng b v i vi c xây d ng các ngu n i n, tránh tình trang có ngu n nhưng h th ng lư i i n, k c lư i i n phân ph i không ng b (Xem ph l c 2). i v i các tr m bi n áp và lư i i n 220 KV tr lên s ư c c p có thNm quy n phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi c a t ng d án c th . 4- V c p i n cho nông thôn, mi n núi: B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành liên quan và T ng công ty i n l c Vi t Nam s m có án gi i quy t i n cho nông thôn, mi n núi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Phân lo i các vùng kéo i n t h th ng qu c gia và các vùng c p i n t i ch b ng các ngu n i n Diesel, i n gió, i n m t tr i, thu i n nh , a nhi t... Lưu ý trong vùng có kh năng c p i n t h th ng qu c gia nhưng có th phát tri n ngu n t i ch có hi u qu thì c n ư c xem xét phát tri n các ngu n i n này. C n có chính sách c th cho các i tư ng dùng i n nông thôn và mi n núi. 5- V ngu n v n u tư: Cho phép ngành i n ư c huy ng m i ngu n v n u tư theo cơ ch t vay, t tr (vay tín d ng c a Ngân hàng, vay tín d ng xu t khNu c a ngư i bán thi t b , vay v n ODA và ti p t c th c hi n cơ ch Trung ương và a phương cùng làm...). T ch c t t vi c gi i ngân m b o ti n xây d ng các công trình theo k ho ch ã ra. i u 2: 1- B Tài chính ch trì ph i h p v i B Công nghi p, B K ho ch và u tư, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Ban V t giá Chính ph , Ki m toán Nhà nư c ra soát các kho n m c chi phí giá thành s n xu t i n năng, giá bán i n và xu t cơ ch tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2- B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng l p t công tác bao g m các chuyên gia gi i nghiên c u án t ch c l i s n xu t - kinh doanh ngành i n, theo hư ng t ng bư c chuy n ngành i n sang ho t ng theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph cu i quí IV/1997. i u 3: T ng công ty i n l c Vi t Nam t ch c th c hi n gi m t n th t i n năng n năm 2000 còn 15-16%; nâng cao hi u su t và tăng s gi v n hành c a các nhà máy i n; ki m soát ph t i nh m nâng cao hi u qu kinh doanh; th c hi n chương trình ti t ki m i n trong s n xu t và tiêu dùng trong ngành cũng như toàn xã h i và ti t ki m v n u tư.
 3. i u 4: B K ho ch và u tư có trách nhi m thông báo cho T ng công ty i n l c Vi t Nam bi t nhu c u ph t i cũng như kh năng áp ng các ngu n nhiên li u cho s n xu t i n c a c nư c sau năm 2000 T ng công ty i n l c Vi t Nam xây d ng án phát tri n i n ti p theo (có c i ti n cho phù h p v i th i kỳ i m i). i u 5: B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công nghi p, Th trư ng các B , ngành liên quan, Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký) PH L C 1 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NGU N I N GIAI O N 1996-2000 VÀ D BÁO N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 725/TTg ngày 3 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC NGU N I N ƯA VÀO V N HÀNH GIAI O N 1996-2000 a) Các ngu n i n do TCTy i n l c qu n lý 1. Tua bin khí Bà R a: 1F6 x 37,5 MW 5/1996 Ph n uôi uôi hơi 2 x 56 MW 1999-2000 2. Tua bin khí Trà Nóc 2 F6 x 37,5 MW 10/1996 3. Phú M 1 (TBKHH): 900 - 1000 MW 1998-2000 4. Phú M 2-1 (TBK): 2 x 144 MW 1997 Ph n uôi hơi d ki n ưa vào năm 2000-2001 5. Phú M 2 2-1 m r ng (TBKHH): 450 MW 1998-2000 6. Ph L i 2 (Nhi t i n than) 600 MW 1999-2000 7. Yaly (Thu i n) 720 MW 1999-2000 8. Sông Hinh (Thu i n) 70 MW 1999-2000 9. Hàm Thu n - a Mi (Thu i n) 475 MW 2000-2001 10. i Ninh (Thu i n) 300 MW 2000-2002 b) Các ngu n i n BOT:
 4. 1. Wartsila (diesel): 120 MW 1998 2. Phú M 3 (TBKHH) 680 MW 1999-2000 3. Qu ng Ninh (Nhi t i n than) 300 MW 1999-2000 4. Phú M 2-2 (TBKHH) 600-900 2000-2001 5. Na Dương (Nhi t i n than) 100 MW 2000 (d ki n) c) Các ngu n i n c l p - IPP: 1. Hi p Phư c (Nhi t i n d u): 375 MW 1997-1998 2. Nomura H i Phòng (diesel) 50 MW 1997 3. KCN singapore - Sông Bé (diesel) 12 MW 1997-1998 4. Amata (TBKHH) 120 MW 1997-1999 II. CÁC NGU N I N CHO GIAI O N SAU NĂM 2000: a) V thu i n: * L p và b sung quy ho ch H th ng thu i n trên các dòng sông chính, ti n hành l p báo cáo kh thi các d án có hi u qu cao trình duy t theo quy nh hi n hành. * Tích c c chuNn b m i m t cho xây d ng thu i n Sơn La theo n i dung và th i gian xây d ng s ư c Th tư ng Chính ph phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi c a d án. * Nghiên c u m t s d án thu i n tích năng áp d ng trong tương lai. b) V các ngu n nhi t i n: ChuNn b u tư các d án theo kh năng c a ngu n nhiên li u (Khí, than, d u...) xác nh a i m ng b ng sông C u Long, các t nh phía B c và vùng Duyên H i trình duy t. c) V i n nguyên t : Hoàn thành nghiên c u án t ng quan v phát tri n i n nguyên t Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh v ch trương. PH L C 2 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N LƯ I I N TRUY N T I GIAI O N 1996- 2000 VÀ D BÁO N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 725/TTg ngày 3 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph )
 5. 1. ư ng dây và tr m 5000 kV c n xây d ng giai o n 1996-2000: - ư ng dây 5000 KV Plecu - Phú Lâm 537 km (Phù h p v i ti n xây d ng thu i n Ialy). - ư ng dây 500 KV Phú M - Nhà Bè - Phú Lâm 2 x 42 + 22 km (Phù h p v i ti n xây d ng các d án t i TT i nl c Phú M ) - Tr m 500/220 KV Hà Tĩnh 450 MVA - Tr m 500/220 KV Nhà Bè ho c Cát Lái 2 x 450 MVA (Phù h p v i ti n xây d ng các công trình ngu n). 2. ư ng dây và tr m 110-220 KV xây d ng giai o n 1996-2000: I. Lư i i n 220 KV A. Mi n B c 1. Tr m bi n áp 220 KV Công su t Th i gian (MVA) xây d ng Mai ng 2x250 1997-1998 H i Phòng 2x125 1998-2000 Nghi Sơn 1x125 1997-1998 Vinh 1x125 1998-1999 Chèm 2x250 1997-1998 Hà ông 2x250 1997-1998 Ninh Bình (Hoa Lư) 1x125 1997-1998 Sóc Sơn 1x125 1998-1999 cx Qu ng Ninh (Hoành B ) 1x125 1997-1998 Nam nh 1x125 1998-1999 Tràng B ch 2x125 1997-1998 Vi t Trì 1x125 1998-1999 Ph N i 1x125 1999-2000 B c Giang 1x125 1998-1999
 6. Thái Nguyên 2x125 1998-2000 Thái Bình 1x125 1998-1999 V t Cách 1x125 1999-2000 Xuân Mai 1x125 1998-2000 2. Tr m bi n áp 110 KV Công su t (MVA) Th i gian xây d ng ông Anh 2x40 1997-1998 Gia Lâm 1x40 1997-1998 Chèm 1x25 1998-1999 Thư ng ình 2x40 1999-2000 Yên Ph 2x40 1997-1998 Mai ng 2x40 1997-1998 Văn i n 1x25 1998-1999 Nghĩa ô 2x40 1997-1998 B H 1x40 1997-1998 Thanh Nhàn 1x40 1997-1998 Thanh Xuân 1x25+1x40 1998-1999 Xuân La 1x40 1998-1999 a Phúc 1x25 1999-2000 Ch xu t Sài ng 1x40 1998-1999 Ch xu t Sóc Sơn 2x25 1998-1999 KCN B c Thăng Long 2x40 1998-1999 Linh àm 1x40 1998-1999 H i Dương 2x40 1997-1998 Ph Cao 1x25 1997-1998 Chí Linh 1x25 1997-1998 Lai Khê (Kinh Môn) 1x25 1998-1999 T L c 1x25 1999-2000
 7. XM Hoàng Th ch 2x30 1997-1998 XM Phúc Sơn 2x30 1998-1999 Ô tô Ford 1x10 1998-1999 Ph N i 1x25 1999-2000 An L c 1x40 1997-1998 L ch Tray 1x40 1999-2000 C aC m 1x40 1998-1999 Thư ng Lý 1x40 1998-1999 Tiên Lãng 1x25 1998-1999 Lê Chân 2x40 1997-1998 Cát Bi 1x40 1997-1998 V t Cách 1x40 1998-1999 Thu Nguyên 2 1x25 1998-1999 Ki n An 1x25 1998-1999 Sơn 2x25 1997-1998 Thép liên doanh 2x20 1998-2000 i n t V t Cách 2x40 1998-1999 XM Chinhfong 2x30 1998-2000 Tiên H i 1x25 1998-1999 Vũ Thư 1x25 1998-1999 Th xã 1x25 1997-1998 Thái Thu 1x25 1999-2000 Nho Quan 1x25 1997-1998 Kim Sơn 1x25 1998-1999 Ph lý 1x40 1997-1998 Phi Trư ng 1x25 1997-1998 Khu Tám 1x40 1997-1998 L c Qu n 1x25 1997-1998 Lý Nhân 1x25 1999-2000 Nghĩa Hưng 1x25 1999-2000
 8. M Tr ng (M Xá) 1x40 1998-2000 XM Bút Sơn 2x40 1998-2000 Sơn Tây 1x40 1998-2000 Tía 1x25 1998-2000 Vân ình 1x25 1998-2000 an Phư ng 1x25 1998-2000 Xuân Mai 1x40 1998-2000 XM H p Ti n 2x25 1998-2000 Hoà L c 1x40 1998-2000 L c Sơn 1x16 1998-2000 XM Lương Sơn 2x25 1998-2000 Th Xuân 1x25 1998-2000 Hà Trung 1x25 1998-2000 Thi u Yên 2x25 1998-2000 TP Thanh Hoá 2x25 1998-2000 Nông C ng 1x25 1998-2000 XM B m Sơn 2x30 1998-2000 XM Nghi Sơn 2x40 1998-2000 Hà Tĩnh (T.Linh) 1x25 1998-2000 Linh C m 1x25 1998-2000 ô Lương 1x25 1998-2000 B n Thu 1x25 1998-2000 Quỳnh Lưu 1x25 1998-2000 XM Hoàng Mai 2x40 1998-2000 Tr m thi công B n Mai 2x10 1998-2000 Vĩnh Yên 1x25 1998-2000 Vi t Trì 2x40 1998-2000 Phúc Yên 1x25 1998-2000 ng Xuân 1x25 1998-2000 Ph Vàng 1x16 1998-2000
 9. XM Y n Mao 1x16 1998-2000 B c TP. Vi t Trì 1x40 1998-2000 Lưu Xá 1x40 1998-2000 Gò m 1x25 1998-2000 Ph Hương 1x25 1998-2000 iT 1x16 1998-2000 B c Giang 1x40 1998-2000 Võ Cư ng 1x25 1998-2000 ình Trám 1x25 1998-2000 L c Nam 1x25 1998-2000 Gia Lương 1x25 1998-2000 NM Kính N i 2x10 1998-2000 KCN Tiên Sơn 1x40 1998-2000 Gi ng áy 1x25 1998-2000 Tràng B ch 110 1x25 1998-2000 CNm Cái 1x16 1998-2000 Tiên Yên 1x16 1998-2000 Móng Cái 1x16 1998-2000 Hà Tu 1x25 1998-2000 Khu Ch xu t Cái Lân 1x25 1998-2000 XM Hoành B 1 2x25 1998-2000 XM Hoành B 2 2x25 1998-2000 XM Hoành B 3 2x16 1998-2000 Thép H Long 1x40 1998-2000 Yên Bái 1x25 1998-2000 Nghĩa L 1x16 1998-2000 Lào Cai 1x25 1998-2000 ng Sinh Quy n 1x16 1998-2000 Hàm Yên 1x10 1998-2000 XM Tuyên Quang 1x16 1998-2000
 10. B c Quang 1x10 1998-2000 Sơn La 2x16 1998-2000 T Sơn La 2x25 1998-2000 Tu n Giáo 1x16 1998-2000 i n Biên 1x25 1998-2000 3. ư ng dây 220 KV Chi u dài (km) Th i gian xây d ng Hoa Lư - Thanh Hoá 1x80 1997-1998 Ph L i - B c Giang 1x30 1998-1999 Thái Nguyên - B c Giang 1x60 1999-2000 Hoà Bình - Sóc Sơn 1x90 1997-1998 Vĩnh L c - Vi t Trì 2x20 1997-1998 Vi t Trì - Sơn La 1x160 1998-1999 Sóc Sơn - Thái Nguyên 1x55 1997-1998 Ph L i - ông Hoà (M.2) 1x55 1997-1998 Tràng B ch-V t Cách- ng Hoà 2x34 1999-2000 Nam nh - Thái Bình 1x20 1999-2000 Thái Bình - ng Hoà 1x110 1999-2000 Ph L i - Sóc Sơn 2x60 1998-1999 H.Bình-Xuân Mai-Hà ông (M.3) 1x60 1998-1999 Hoa Lư - Nam nh 1x25 1997-1998 Ph L i - Tràng B ch 2x45 1997-1998 Tràng B ch - Hoành B 2x70 1997-1998 Nhánh r vào tr m 500 KV Hà Tĩnh 2x7 1998-2000 4. ư ng dây 110 KV Chi u dài (km) Th i gian xây d ng Vinh - B n Thu 2x10 1998-2000 Tràng B ch - XM Phúc Sơn 2x15 1998-2000
 11. Ninh Bình - Kim Sơn 2x24 1998-2000 Vinh - Linh C m 1x28 1998-2000 Vân ình - XM H p Ti n 2x12 1998-2000 Hoành B -R Giáp KhNu 2x20 1998-2000 Nam nh - Lý Nhân 1x25 1998-2000 Nam nh - Nghĩa Hưng 1x25 1998-2000 Long B i - Thái Thu 1x13 1998-2000 TP Thanh Hoá - S m Sơn 1x13 1998-2000 Lào Cai - ng Sinh Quy n 1x20 1998-2000 an Phư ng - Sơn Tây 1x26 1998-2000 a Phúc - Gò m (M.2) 1x20 1998-2000 Thanh Hoá - Thi u Yên 1x25 1998-2000 Chèm - an Phư ng 1x13 1998-2000 Lai Khê - Ph L i 2x25 1998-2000 Vân ình - Tia 1x18 1998-2000 B c Giang - L c Nam 1x13 1998-2000 Thái Nguyên - Lưu Xá 2x11 1998-2000 Ba Ch - Núi M t 1x24 1998-2000 Yên Bái - Nghĩa L 1x70 1998-2000 Vi t Trì - Ph Vàng 2x17 1998-2000 Ph Vàng-XM Y n Mao (Sơn Tây) 1x31 1998-2000 Thái Bình - Vũ Thư 1x10 1998-2000 Apatit Lào Cai - Lào Cai 2x15 1998-2000 Sơn La - M c Châu 1x100 1997-1998 Sơn La - Thu i n Sơn La 2x30 1998-2000 Sơn La-Tu n Giáo- i n Biên 1x152 1997-1998 Hoà Bình - Lương Sơn 1x50 1998-2000 Xuân Mai - Th ch Th t 2x15 1998-2000 Th ch Th t - Sơn Tây 1x16 1998-2000 Xuân Mai-XM Lương Sơn 2x15 1998-2000
 12. Hà Tĩnh - Kỳ Anh 1x55 1998-2000 Hoa Lư - Nho Quan 1x20 1998-2000 H i Dương - Ph Cao (m ch 2) 1x30 1998-2000 Ph N i - Sài ng 2x15 1998-2000 ng Hoà Sơn 2x20 1998-2000 Hoành B -XM Hoành B 1 2x14 1998-2000 Hà Tu - R CNm Ph 2x10 1998-2000 Hoành B - R Giáp KhNu 2x18 1998-2000 B. Mi n Trung 1. Tr m bi n áp 220 KV Công su t Th i gian (MVA) xây d ng à N ng 1x125 1997-1998 Hoà Khánh 2x125 1998-2000 Quy Nhơn 1x125 1997-1998 Krông Buk ( akLac) 1x63 1998-1999 Nha Trang 1x125 1999-2000 D c S i (KCN Dung Qu t) 2x125 2000-2001 2. Tr m bi n áp 110 KV Công su t Th i gian (MVA) xây d ng ng H i 1x25 1998-2000 Ba n 1x16 1998-2000 XM Thanh Hà 2x16 1998-2000 ông Hà 1x25 1998-2000 Vĩnh Linh 1x16 1998-2000 Hu 1 1x40 1998-2000 Hu 2 1x40 1998-2000 C u Hai 1x16 1998-2000 Xuân Hà 2x40 1998-2000
 13. C u 1x40 1998-2000 Qu n 3 1x40 1998-2000 Tam Kỳ 1x25 1998-2000 Liên Trì 1x40 1998-2000 Thăng Binh 1x16 1998-2000 Hoà Khánh 1x40 1998-2000 Tr m ch xu t 1x63 1998-2000 Tr m Thép 1x63 1998-2000 i n Nam i n Ng c 1x40 1998-2000 Buôn Mê Thu t 1x25 1998-2000 Krông But 1x16 1998-2000 M'Drak 1x10 1998-2000 ak Nông 1x16 1998-2000 c Tô 1x10 1998-2000 Diên H ng 1x16 1998-2000 ADunBa 1x10 1998-2000 Ch Sê 1x10 1998-2000 Quy Nhơn 2 1x40 1998-2000 Hoài Nhơn 1x25 1998-2000 n Phó 1x25 1998-2000 Phù Cát 1x16 1998-2000 Qu ng Ngãi 1x25 1998-2000 c Ph 1x25 1998-2000 Tuy Hoà 1 1x25 1998-2000 Tuy Hoà 2 1x25 1998-2000 Tuy An 1x16 1998-2000 Nha Trang (Mã Vòng) 1x40 1998-2000 ng 1x25 1998-2000 S i Nha Trang 1x25 1998-2000 Ninh Hoà 1x16 1998-2000
 14. Cam Ranh 1x16 1998-2000 Ch xu t Nha Trang 1x25 1998-2000 KCN Dung Qu t 1x25 1998-2000 3. ư ng dây 220 KV Chi u dài Th i gian (km) xây d ng KrôngBut - Nha Trang 1x147 1998-1999 a Nhim - Nha Trang 1x120 1999-2000 à N ng - Hoà Khánh 2x10 1998-2000 à N ng - Dung Qu t-Plêicu 1x300 1999-2000 ng H i - Hu 1x180 1998-2000 4. ư ng dây 110 kV Chi u dài Th i gian (km) xây d ng Plâyku - Ayupa 1x110 1998-2000 Sông Hinh - Tuy Hoà 2x30 1998-2000 Phú Tài - Phú Cát 1x30 1998-2000 ng H i - Ba n 1x40 1998-2000 Krôngbuk - M'Drak 1x45 1998-2000 à N ng- i n Nam i n Ng c 2x17 1998-2000 C. Mi n Nam 1. Tr m bi n áp 220 KV Công su t Th i gian (MVA) xây d ng Hóc Môn 2x250 1998-1999 Th c 1x250 1998-1999 Phú Lâm 2x250 1997-1998 Cát Lái 1x250 1998-2000 Nhà Bè 1x250 1997-1998 Long Bình 1x250 1997-1998
 15. a Nhim 1x63 1997-1998 B oL c 1x63 1998-1999 Cai L y 1x125 1998-1999 Trà Nóc 1x125 1997-1998 R ch Giá 1x125 1997-1998 Vĩnh Long 1x125 1998-2000 Th t N t 1x125 1999-2000 Trung tâm Sài Gòn (Tao àn) 1x250 1997-1998 Long Thành 1x250 1999-2000 Bình Hoà (Sông Bé) 1x250 1999-2000 MBA. l.l c 220 KV Bà R a 1x125 1999-2000 2. Tr m bi n áp 110 KV Công su t Th i gian (MVA) xây d ng Cái Lái 1x63 1998-2000 C Chi 1x25 1998-2000 Bình Tri u 1x63 1998-2000 Phú Lâm 1x63 1998-2000 Phú nh 1x40+1x63 1998-2000 Trư ng ua 1x40+1x63 1998-2000 Hóc Môn 1x63 1998-2000 Chánh Hưng 2x63 1998-2000 Vi t Thành 1x63 1998-2000 An Khánh 1x63 1998-2000 Ga Hoà Hưng 1x63 1998-2000 Tân Bình 1 2x63 1998-2000 Th c ông 1x63 1998-2000 An Nghĩa 1x25 1998-2000 B n Thành 1x63 1998-2000 Công viên 23/9 2x25 1998-2000
 16. C n Gi 1x25 1998-2000 Linh Xuân 1x40 1998-2000 Binh Chánh (An L c) 2x40 1998-2000 Gò V p 1x63 1998-2000 Thanh a (BQu i) 1x40 1998-2000 Phú Hoà ông 1x25 1998-2000 Xa L 1x63 1998-2000 Hùng Vương 1x63 1998-2000 Nhà Bè 1x63 1998-2000 Th c 2x30 1998-2000 Nư c Hóc Môn 2x16 1998-2000 VeWong 1x16 1998-2000 Tao àn 2x63 1998-2000 S Thú 1x63 1998-2000 Tân nh 1x63 1998-2000 KCX Linh Xuân 1x40 1998-2000 KCX Tân Thu n 2x40 1998-2000 Cát Lái 2x25 1998-2000 Tăng Nhơn Phú (Ch.dùng) 1x63 1998-2000 Nam Sài Gòn 1 1x63 1998-2000 Nam Sài Gòn 2 1x63 1998-2000 Tân Bình 2 1x40 1998-2000 B n Cát 2x40 1998-2000 Phư c Long (Th c Mơ) 1x16 1998-2000 ng Xoài 1x16 1998-2000 L c Ninh 2x25 1998-2000 Gò D u 1x25+1x40 1998-2000 Chơn Thành 1x25 1998-2000 KCN An Phú 2x40 1998-2000 KCN Tân nh 2x40 1998-2000
 17. KCN Bình Hoà 2x40 1998-2000 KCN Sóng Th n 2x40 1998-2000 KCN B u Bèo 1x40 1998-2000 KCN Thu n Giao 1x25 1998-2000 KCN M Xuân 1x40 1998-2000 KCN Phú M 1x40 1998-2000 Thép 2x25 1998-2000 TP Phú M 1x40 1998-2000 Xuyên M c 1x16 1998-2000 Bà R a 1x25 1998-2000 Vũng Tàu 2x63 1998-2000 KCN Long Hương 1x40 1998-2000 B n Tre 2x25 1998-2000 M C y 1x16 1998-2000 Biên Hoà 1x40 1998-2000 Long Bình 1x40 1998-2000 ng Nai 2x40 1998-2000 Tân Mai 1x40 1998-2000 ViSaCa-Luy n thép 2x30 1998-2000 KCN Biên Hoà 2 2x40 1998-2000 Amata 1 2x40 1998-2000 Amata 2 2x40 1998-2000 Amata 3 2x25 1998-2000 Xuân L c 1x25 1998-2000 Tân Hoà 1x40 1998-2000 KCN H Nai 1x40 1998-2000 KCN Tam Phư c 1x40 1998-2000 KCN An Phư c 1x40 1998-2000 KCN Tuy H 1 2x40 1998-2000 KCN Tuy H 2 2x40 1998-2000
 18. TP Nhơn Tr ch 1x40 1998-2000 Th xã Long Thành 1x25 1998-2000 Gò D u 1x40 1998-2000 Vê an 1x25 1998-2000 Vĩnh An 1x16 1998-2000 nh Quán 1x25 1998-2000 B c Liêu 1x16 1998-2000 Cà Mau 2x25 1998-2000 C n Thơ 1x20 1998-2000 C n Thơ 2 1x40 1998-2000 V Thanh 1x16 1998-2000 Ph ng Hi p 1x16 1998-2000 Th t N t 1x25 1998-2000 Ch xu t C n Thơ 1x40 1998-2000 Trà Nóc (Bình Thu ) 2x15 1998-2000 Sóc Trăng 2x25 1998-2000 M Tho 1x40 1998-2000 Gò Công 2x16 1998-2000 Cai L y 1x20 1998-2000 M Thu n 1x25 1998-2000 CN M Tho 1x40 1998-2000 Long Xuyên 2x25 1998-2000 Châu c 1x16 1998-2000 Cái D u 1x25 1998-2000 Tân An 1x25 1998-2000 B nL c 1x25 1998-2000 M c Hoá 1x16 1998-2000 KCN c Hoà 1x25 1998-2000 C n ư c 1x16 1998-2000 R ch Giá 2x25 1998-2000
 19. Chung Sư 1x25 1998-2000 Ki n Lương 2 2x25 1998-2000 XM Sao Mai 2x40 1998-2000 Cao Lãnh 1x25 1998-2000 An Long 1x16 1998-2000 Sa éc 1x25 1998-2000 Th nh Hưng 1x16 1998-2000 Vĩnh Long 2x25 1998-2000 Vũng Liêm 1x16 1998-2000 Trà Vinh 1x16 1998-2000 Duyên H i 1x16 1998-2000 àL t1 1x25 1998-2000 àL t2 1x25 1998-2000 c Tr ng 1x25 1998-2000 B oL c 1x25 1998-2000 Tây Ninh 2x25 1998-2000 Tr ng Bàng 2x25 1998-2000 Tân Hưng 1x16 1998-2000 Phan Thi t 1x25 1998-2000 Phan Rí 1x16 1998-2000 Hàm Tân 1x16 1998-2000 c Linh 1x16 1998-2000 Tháp Chàm 1x25 1998-2000 Ninh Sơn 1x16 1998-2000 3. ư ng dây 220 KV Chi u dài Th i gian (km) xây d ng Phú Lâm-Cai L y-R ch Giá 1x225 1997-1998 Trà Nóc-R ch Giá 1x70 1997-1998 R ch Giá-XM Ki n Lương 1x60 1998-2000
 20. Hóc Môn-Phú Lâm 1x16 1996-1997 Hàm Thu n- a Mi 2x15 1998-2000 a Mi-Long Thành (L.B nh) 2x145 1998-2000 Phú M -Nhà Bè-Phú Lâm 2x65 1997-1998 Phú M -Cai L y 2x140 1999-2000 Phú M -Cai L y-Th c 2x50 1998-2000 Nhà Bè-Tao àn 2x12 1997-1998 Cai L y-Th t N t 1x75 1999-2000 B o L c-Long Bình 1x132 1998-2000 Hóc Môn-Th c 1x15 1999-2000 Tân nh-Bình Hoà (S.Bé) 2x15 1999-2000 Hàm Thu n-B o L c 1x30 1998-2000 R ch Giá 2x25 1998-2000 Chung Sư 1x25 1998-2000 Ki n Lương 2 2x25 1998-2000 XM Sao Mai 2x40 1998-2000 Cao Lãnh 1x25 1998-2000 An Long 1x16 1998-2000 Sa éc 1x25 1998-2000 Th nh Hưng 1x16 1998-2000 Vĩnh Long 2x25 1998-2000 Vũng Liêm 1x16 1998-2000 Trà Vinh 1x16 1998-2000 Duyên H i 1x16 1998-2000 àL t1 1x25 1998-2000 àL t2 1x25 1998-2000 c Tr ng 1x25 1998-2000 B oL c 1x25 1998-2000 Tây Ninh 2x25 1998-2000 Tr ng Bàng 2x25 1998-2000
Đồng bộ tài khoản