Quyết định số 725/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 725/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 725/2006/QĐ-UBND-BN về việc huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 725/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 725/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V HUỶ BỎ KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ. CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn tại công văn số 247/CV-CT ngày 19.5.2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc dự án khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh của hai (02) khách hàng đến ngày 12.4.2006 chưa nộp số tiền trúng đấu giá vào Ngân sách Nhà nước như sau: 1. Ông Nguyễn Duy Vinh; địa chỉ: 43 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh. 2. Bà Khuất Thị Hương; địa chỉ: Chùa Dận, Đình bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ðiều 2. Khách hàng bị huỷ kết quả trúng đấu giá sẽ bị giữ lại số tiền đặt cọc để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. Giao cho Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn ra Quyết định thu nộp toàn bộ số tiền đặt cọc vào Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Cục thuế Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn và các khách hàng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản