Quyết định số 726/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 726/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 726/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên của Hội đồng Quốc gia giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 726/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 726/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ sung các ông có tên sau đây vào Hội đồng Quốc gia giáo dục: 1. Ông Tô Huy Rứa, Phó giáo sư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên. 2. Ông Hà Minh Đức, Giáo sư, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên. 3. Ông Phùng Hữu Phú, Phó giáo sư, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản