Quyết định số 727/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 727/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 727/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 727/2006/QĐ-UBND-BN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 727/2006/Q -UBND-BN B c Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V/V PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/NÐ-CP ngày 8.7.1999, s 12/2000/NÐ-CP ngày 5.5.2000 và s 07/2003/NÐ- CP ngày 31.3.2003 c a Chính ph ; Căn c thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15.5.2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư; Xét ngh c a S Tài chính t i báo cáo th m tra s 37/STC-ÐT ngày 24.4.2006 v vi c quy t toán v n u tư hoàn thành d án u tư xây d ng c i t o hè ư ng, h th ng thoát nư c ư ng Nguy n Văn C , thành ph B c Ninh, QUY T ÐNNH: Ði u 1. Phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành d án u tư xây d ng c i t o hè ư ng, h th ng thoát nư c ư ng Nguy n Văn C , thành ph B c Ninh, v i nh ng n i dung ch y u sau: - Tên d án: C i t o hè du ng, h th ng thoát nư c ư ng Nguy n Văn C , thành ph B c Ninh. - Ð a i m xây d ng: Thành ph B c Ninh, t nh B c Ninh. - Ch u tư: Ban Qu n lý d án xây d ng thành ph B c Ninh. - Th i gian kh i công: 2003. - Th i gian hoàn thành: 2004. Ði u 2. K t qu u tư. 1.Ngu n v n u tư: Ðơn v tính: ng Ngu n v n Ðư c duy t Th c hi n Ngân sách nhà nư c, óng góp c a các h dân 5.973.000.000 2.723.806.000
  2. 2. Chi phí u tư: Ðơn v tính: ng N i dung T ng d toán Chi phí u tư ư c ư c duy t quy t toán T ng s 3.675.238.000 2.522.601.000 Xây l p 3.534.933.000 2.391.270.000 Chi phí khác 140.305.000 131.331.000 3. Chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n: Không 4. Giá tr tài s n hình thành qua u tư: Ðơn v tính: ng N i dung Công trình (HMCT) thu c ch Công trình (HMCT) giao ơn v u tư qu n lý khác qu n lý Th c t Quy iTh c t Quy i T ng s 2.522.601.000 Tài s n c nh 2.522.601.000 Tài s n lưu ng Ði u 3. Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan. 1. Trách nhi m c a ch u tư. - Ðư c phép t t toán ngu n v n và chi phí u tư công trình là: Ðơn v tính: ng Ngu n v n S ti n Ghi chú Ngân sách nhà nư c, dóng góp c a các h dân 2.522.601.000 * Tình hình công n : - N ph i thu : 1.702.601.000 ng. + Ngân sách NN, huy ng c a các h dân b sung : 1.702.601.000 ng. - N ph i tr : 1.702.601.000 ng.
  3. + Công ty cơ khí XD và l p máy i n nư c Hà N i : 1.649.973.000 ng. + S K ho ch - Ð u tư : 1.118.000 ng. + S Xây d ng : 2.876.000 ng. + S Tài chính : 3.800.000 ng. + Ban QLDA xây d ng thành ph B c Ninh : 44.834.000 ng. 2. Trách nhi m c a ơn v ti p nh n tài s n: Ðư c phép ghi tăng tài s n: Ðơn v tính: ng Tên ơn v ti p nh n tài s n Tài s n c nh Tài s n lưu Chi ti t theo ng ngu n v n Công ty môi trư ng và công 2.522.601.000 NSNN, dóng trình ô th B c Ninh góp c a các h dân Ði u 4. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S : Tài chính, K ho ch - Ð u tư; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND thành ph B c Ninh, Giám c Ban Qu n lý d án xây d ng thành ph B c Ninh, Giám c Công ty môi trư ng và công trình ô th B c Ninh căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản