Quyết định số 728/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 728/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 728/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 728/2006/QĐ-UBND-BN

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 728/2006/Q -UBND-BN B c Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V/V PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/NÐ-CP ngày 8.7.1999, s 12/2000/NÐ-CP ngày 5.5.2000 và s 07/2003/NÐ- CP ngày 31.3.2003 c a Chính ph ; Căn c thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15.5.2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư; Xét d ngh c a S Tài chính t i báo cáo th m tra s 35/STC-ÐT ngày 20.4.2006 v vi c quy t toán v n u tư hoàn thành d án u tư xây d ng Tr m B o v th c v t và Tr m Thú y huy n Gia Bình, QUY T ÐNNH: Ði u 1. Phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành d án u tư xây d ng Tr m B o v th c v t và Tr m Thú y huy n Gia Bình, v i nh ng n i dung ch y u sau: - Tên d án: Tr m B o v th c v t và Tr m Thú y huy n Gia Bình. - Ð a di m xây d ng: Th tr n Gia Bình, huy n Gia Bình, t nh B c Ninh. - Ch u tư: Chi c c Thú y B c Ninh. - Th i gian kh i công: 2003. - Th i gian hoàn thành: 2005. Ði u 2. K t qu u tư. 1.Ngu n v n u tư: Ðơn v tính: ng Ngu n v n Ðư c duy t Th c hi n Ngân sách Nhà nư c 1.989.000.000 1.701.588.000 2. Chi phí u tư:
  2. Ðơn v tính: ng N i dung T ng d toán Chi phí u tư ư c ư c duy t quy t toán T ng s 1.705.724.000 1.673.054.000 Xây l p 1.437.704.000 1.423.662.000 Thi t b 100.000.000 99.700.000 Chi phí khác 168.115.000 149.692.000 3. Chi phí u tư ư c phép không tính vào giá tr tài s n: Không 4. Giá tr tài s n hình thành qua u tư: Ðon v tính: ng N i dung Công trình (HMCT) thu c ch Công trình (HMCT) giao ơn u tư qu n lý v khác qu n lý Th c t Quy d iTh c t Quy d i T ng s 1.673.054.000 Tài s n c nh 1.673.054.000 Tài s n lưu ng Ði u 3. Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan. 1. Trách nhi m c a ch u tư. - Ðu c phép t t toán ngu n v n và chi phí u tư công trình là: Ðơn v tính: ng Ngu n v n S ti n Ghi chú Ngân sách Nhà nư c 1.673.054.000 * Tình hình công n : - N ph i thu : 172.743.000 ng. + Ngân sách c p b sung : 164.636.000 ng. + Công ty Tư v n ÐTXD B c Ninh : 8.107.000 ng.
  3. - N ph i tr : 172.743.000 ng. + Công ty xây d ng Ninh Giang - B c Ninh : 152.000.000 ng. + Công ty Ðông B c : 10.000.000 ng. + Công ty c ph n TVXD Xương Giang : 7.000.000 ng. + Ban QLDA xây d ng huy n Gia Bình : 1.443.000 ng. + S Tài chính : 2.300.000 ng. 2. Trách nhi m c a ơn v ti p nh n tài s n: Ðư c phép ghi tăng tài s n: Ðơn v tính: ng Tên ơn v ti p nh n tài s n Tài s n c nh Tài s n lưu Chi ti t theo ng ngu n v n Chi c c Thú y B c Ninh 1.673.054.000 NSNN Ði u 4. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các S : Tài chính, K ho ch - Ð u tư; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n Gia Bình, Chi c c Thú y B c Ninh căn c Quy t nh thi hành./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản