Quyết định số 728/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 728/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 728/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 728/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 728/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1 TCVN 2265 : 1994 Thức ăn hỗn hợp cho gà. 2 TCVN 1547 : 1994 Thức ăn hỗn hợp cho lợn. 3 TCVN 4585 : 1993 Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc. 4 TCVN 1537-74 Thức ăn hỗn hợp cho gia súc - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt. 5 TCVN 4329 - 1993 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng xơ thô. (ISO 6865 : 2000) 6 TCVN 5281-90 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng lyzin. 7 TCVN 4805-89 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định vỏ hạt thầu dầu bằng kính hiển vi. (ISO 5061 : 1983) 8 TCVN 5283-90 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng triptophan. 9 TCVN 4328 : 2001 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô - Phương pháp Kjeldahl. 10 TCVN 4327 : 1993 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng tro. 11 TCVN 1526-86 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng canxi. 12 TCVN 4325-86 Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. 13 TCVN 6599 : 2000 Thức ăn chăn nuôi - Xác định bán định lượng aflatoxin B1. (ISO 6651 : 1987) 14 TCVN 4806-89 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng clorua hòa tan
  2. trong nước. (ISO 6495 : 1980) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản