Quyết định số 729/QĐ-STC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định số 729/QĐ-STC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 729/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 729/QĐ-STC

  1. UBND THÀNH PH HÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM N I c l p – T do – H nh phúc S TÀI CHÍNH ---------- ------- S : 729/Q -STC Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH TRI N KHAI TH C HI N QUY T NNH S 90/2007/Q -BTC VÀ QUY T NNH S 51/2008/Q -BTC V MÃ S ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH GIÁM CS TÀI CHÍNH HÀ N I - Căn c Quy t nh 45/2008/Q -UBND ngày 02/08/2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p S Tài chính Hà N i; - Căn c Quy t nh 90/2007/Q -UBND ngày 26/10/2007 và Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/07/2008 c a B Tài chính ban hành quy nh v mã s các ơn v có quan h v i ngân sách; - Căn c Quy t nh s 1729/Q -BTC ngày 05/08/2008 c a B Tài chính v vi c s d ng chương trình ph c v cho vi c c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách; - Căn c Công văn s 9298/BTC-THTK ngày 08/08/2008 c a B Tài chính hư ng d n tri n khai c p mã s ơn v có quan h v i ngân sách. - Xét ngh c a Phòng Qu n lý ngân sách, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k ho ch tri n khai c p mã s cho ơn v có quan h v i ngân sách thành ph Hà N i theo Quy t nh 90/2007/Q -BTC ngày 26/10/2007 c a B Tài chính v vi c ban hành Quy nh v mã s các ơn v có quan h v i ngân sách; Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/07/2008 c a B Tài chính v s a i, b sung Quy t nh 90/2007/Q -BTC và Quy t nh 1729/Q -BTC c a B Tài chính v vi c s d ng chương trình ph c v cho vi c c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách; i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng; Phòng Qu n lý ngân sách; Phòng ban u tư xây d ng cơ b n; Phòng tài chính Hành chính s nghi p; Phòng Giao thông ô th ; Phòng Qu n lý ngân sách Qu n, Huy n, Xã, Phư ng và Phòng Tin h c-Th ng kê ch u trách nhi m tri n khai k ho ch này./.
  2. GIÁM C Nơi nh n: - UBND Thành ph ( báo cáo) - B Tài chính - Kho b c nhà nư c Hà n i ( ph i h p) - Như i u 3 - Lưu: VT, QLNS. Nguy n Quang Thành K HO CH V VI C TRI N KHAI C P MÃ S CHO ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH THEO QUY T NNH 90/2007/Q -BTC, QUY T NNH S 51/2008/Q - BTC VÀ QUY T NNH S 1729/Q -BTC C A B TÀI CHÍNH V HƯ NG D N TRI N KHAI C P MÃ S CHO CÁC ƠN VN CÓ QUAN H V I NGÂN SÁCH (Kèm theo Quy t nh s ……../Q -STC ngày …./09/2008 c a S Tài chính Hà N i) Căn c Quy t nh 90/2007/Q -BTC ngày 26/10/2007 c a B Tài chính v vi c ban hành Quy nh v mã s các ơn v có quan h v i ngân sách; Quy t nh s 51/2008/Q -BTC ngày 14/07/2008 c a B Tài chính v s a i, b sung Quy t nh 90/2007/Q -BTC và Quy t nh 1729/Q -BTC c a B Tài chính v vi c s d ng chương trình ph c v cho vi c c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách. Căn c Công văn s 9298/BTC-THTK ngày 8/08/2008 c a B Tài chính hư ng d n tri n khai c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách. I. M C ÍCH YÊU C U - Chuy n i mã s ơn v có quan h v i ngân sách ã c p t năm 2001 n 31/08/2008 sang mã s m i theo Quy t nh 90/2007/Q -BTC và 51/2008/Q -BTC c a B Tài chính hư ng d n tri n khai c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách. C p và qu n lý mã s ơn v có quan h v i ngân sách cho các d án u tư xây d ng cơ b n ư c giao k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n t năm 2009. - C p và chuy n i mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách trong giai o n chuy n i t 01/09/2008 n 31/12/2008. - C p và qu n lý mã s ơn v có quan h v i ngân sách t 01/01/2009. II. T CH C TH C HI N: 1. Thành l p t tri n khai c p mã s ơn v có quan h v i ngân sách Thành l p t tri n khai c p mã s ơn v có quan h v i ngân sách, g m các ng chí sau:
  3. - ng chí Nguy n Quang Thành - Giám c - T trư ng - ng chí Nguy n Th Bình - Phó phòng QLNS - T phó - ng chí Lê Văn Dũng - Trư ng phòng T XCDB - T viên - ng chí Nguy n Văn Th - Trư ng phòng HCSN - T viên - ng chí Nguy n Duy Phong - Trư ng phòng GT T - T viên - ng chí Nguy n Xuân Hưng - Trư ng phòng QLNS Q,H,X,P - T viên - ng chí Hoàng Tuân - Trư ng phòng THTK - T viên 2. Mã s ơn v d toán có quan h v i ngân sách a. Chuy n i mã s ã c p t năm 2001 n 31/08/2008 sang b mã m i: - Phòng THTK ph i h p v i C c Tin h c-Th ng kê tài chính chuy n i mã s ơn v s d ng ngân sách c a t nh Hà Tây cũ, 4 xã c a t nh Hòa Bình và Huy n Mê linh vào cơ s d li u mã s c a Hà N i. Th i h n hoàn thành xong trư c ngày 20/09/2008. - Th c hi n rà soát các mã s ã ư c c p t năm 2001 n 31/08/2008, c th : + Phòng Tin h c-Th ng kê cung c p danh sách mã s ã c p t 2001 n 31/08/2008 kèm theo các ch tiêu qu n lý c a t ng mã s cho các phòng nghi p v th c hi n rà soát trư c ngày 25/09/2008. + Các phòng nghi p v : QLNS, GT T, HCSN, QLNS QHXP rà soát các ch tiêu qu n lý c a ơn v có quan h v i ngân sách ( ơn v còn ho t ng hay ã gi i th sáp nh p vào v i ơn v khác, ơn v ã thay i các ch tiêu qu n lý...) và c p nh t vào chương trình. Th i gian hoàn thành trư c 15/10/2008. + Phòng THTK t ng h p và g i d li u cho C c Tin h c-Th ng kê B Tài chính chuy n i trư c ngày 20/10/2008. - Phòng THTK và Phòng QLNS nh n d li u ã ư c C c Tin h c-Th ng kê Tài chính chuy n i và th c hi n in l i Gi y ch ng nh n mã s ơn v có quan h v i ngân sách và g i ơn v trư c ngày 15/12/2008. b. C p mã s trong th i gian chuy n i t 01/09/2008 n 31/12/2008: Phòng QLNS th c hi n c p mã theo chương trình cũ và g i v C c Tin h c-Th ng kê Tài chính chuy n i sang b mã m i. Sau khi nh n d li u ã chuy n i, Phòng QLNS th c hi n in Gi y ch ng nh n ăng ký mã s ơn v s d ng ngân sách g i ơn v s d ng trư c ngày 31/12/2008. 2. C p mã s cho các d án u tư xây d ng cơ b n ư c giao k ho ch v n u tư năm 2009.
  4. - G i hư ng d n cho các ch u tư trên a bàn ăng ký kê khai c p mã u tư xây d ng cơ b n. Phòng QLNS ph i h p v i Phòng T XCDB và THTK th c hi n trư c ngày 20/09/2008. - Ti p nh n t khai ăng ký c a các ơn v g i n, ti n hành ki m tra các ch tiêu kê khai, trư ng h p kê khai chưa úng thì thông báo l i ngh ơn v s a i, b sung cho phù h p. Phòng T XDCB th c hi n. - Nh p t khai vào chương trình c p mã c a B Tài chính, phát sinh mã s và in gi y ch ng nh n mã s . Phòng T XDCB th c hi n xong trư c 25/12/2008. 3. C p và qu n lý mã s ơn v d toán và các d án u tư t 01/01/2009: a. C p và qu n lý mã s ơn v d toán, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, ơn v có quan h v i ngân sách nhà nư c. - Phòng HCSN, Phòng GT T nh n h sơ xin c p mã s , h sơ thay i thông tin ăng ký c p mã s , h sơ xin c p l i gi y ch ng nh n; nh n h sơ, ki m tra và g i Phòng QLNS th c hi n c p mã s ; thay i, b sung thông tin ăng ký c p mã và c p l i mã s cho ơn v . - Phòng QLNS Q,H,X,P hư ng d n các Phòng Tài chính l p h sơ c p mã s , h sơ thay i thông tin ăng ký c p mã s , h sơ c p l i gi y ch ng nh n; nh n h sơ, ki m tra và g i Phòng QLNS th c hi n c p mã s ; thay i, b sung thông tin ăng ký c p mã và c p l i mã s cho các ơn v . b. C p và qu n lý mã s các d án u tư xây d ng cơ b n: Phòng T XDCB hư ng d n các ch u tư l p h sơ c p mã s , h sơ ăng ký b sung thông tin chuy n giai o n c a các d án u tư xây d ng cơ b n, h sơ c p l i gi y ch ng nh n. Nh n h sơ và th c hi n c p mã s ; b sung, thay i thông tin c p mã s , c p l i mã s . c. óng và m óng mã s : Căn c b ng th ng kê các ơn v có quan h v i Ngân sách ng ng ho t ng hàng năm do Kho b c cung c p (M u s 09-MSNS-BTC), Phòng QLNS xác nh mã s ơn v có quan h v i ngân sách ph i óng mã s và làm th t c óng mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách. Căn c văn b n c a Kho b c Hà N i, S Tài chính th c hi n m mã s cho các ơn v ph c v thanh tra, ki m toán theo quy nh. 4. Các v n khác: - Phòng Tin h c-Th ng kê ch u trách nhi m ăng t i các m u bi u ph c v c p, qu n lý mã s t i Website S Tài chính; Qu n tr h th ng; T p hu n và hư ng d n các Phòng chuyên môn rà soát, c p nh t các ch tiêu qu n lý.
  5. - Văn phòng S hư ng d n t tri n khai mã s xây d ng d toán, thanh quy t toán theo ch quy nh. Trên ây là K ho ch tri n khai tri n khai c p mã s cho ơn v có quan h v i ngân sách theo Quy t nh 90/2007/Q -BTC, Quy t nh s 51/2008/Q -BTC c a B Tài chính v hư ng d n tri n khai c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách và Quy t nh s 1729/Q -BTC c a B Tài chính v vi c s d ng chương trình ph c v cho vi c c p mã s cho các ơn v có quan h v i ngân sách c a S Tài chính Hà N i. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c ngh liên h v i Phòng QLNS t ng h p i u ch nh cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản