Quyết định số 73/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 73/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2001/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 73/2001/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TI N SĨ CHO VI N PASTEUR THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i Công văn s 529/S H ngày 05 tháng 02 năm 2001, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t i Công văn s 1014/BKHCNMT-TCCBKH ngày 17 tháng 4 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o ti n sĩ cho Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh. i u 2. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Y t quy nh các chuyên ngành ào t o ti n sĩ cho Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Vi n trư ng Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản