Quyết định số 73/2002/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Quĩ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 73/2002/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Quĩ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2002/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Quĩ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2002/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Quĩ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 73/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUĨ BẢO TRỢ TRẺ EM HÀ NỘI THUỘC UỶ BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ quyết định số 4708/QĐ-UB ngày 31/10/1989 về việc thành lập Quĩ Vì tuổi thơ Hà Nội và quyết định số 575/QĐ-UB ngày 29/01/1999 về việc đổi tiên quĩ Vì tuổi thơ Hà Nội thành Quĩ Bảo trợ trẻ em Hà Nội của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 3/5/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 32/2001/TTLT-BTCCBCP-UBQQGDS & KHHGĐ- UBBV&CSTEVN ngày 06/6/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia DS & KHHGĐ, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Quĩ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội thuộc Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Thành phố, nay là Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội. Quĩ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội do Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý. I. NHIỆM VỤ CỦA QUĨ BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI. - Tiếp nhận sự giúp đỡ tự nguyện và nhân đạo về tiền, vật chất của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân trong nước và quốc tế có nhiệt tình đóng góp giúp đỡ thiếu niên nhi đồng Thành phố Hà Nội và có trách nhiệm quản lý sử dụng nguồn kinh phí được tài trợ và quyên góp để tổ chức : 1. Giúp đỡ cứu trợ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa.
  2. 2. Giúp đỡ trẻ em có năng khiếu, tài năng nhưng khó khăn về kinh tế không có điều kiện phát triển. 3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt vui chơi giải trí của trẻ em. II. TỔ CHỨC CỦA QUĨ BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 1. Quĩ có Giám đốc do Uỷ ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội và Phó giám đốc do Chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội bổ nhiệm. - Cán bộ chủ chốt củ Quĩ phải là người trong biên chế thuộc Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội kiêm nhiệm. Các cán bộ khác thực hiện theo chế độ hợp đồng vào Quĩ tự chi trả tiền lương. 2. Quĩ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng Qui chế tổ chức và hoạt động bao gồm cả quản lý thu chi tài chính của Quĩ do Chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em TP Hà Nội phê duyệt. Điều 2 : Quĩ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội thuộc Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước kể cả tài khoản ngoại tệ. Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội, Giám đốc Quĩ Bảo trợ trẻ em Thành phố Hà Nội thi hành quyết định này./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản