Quyết định số 73/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
10
download

Quyết định số 73/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2007/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành và Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng các cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 73/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN I U HÀNH VÀ BAN QU N LÝ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG CÁC C P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 11 và i u 12 Quy t nh s 661/TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Quy t nh s 100/2007/Q -TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 661/Q -TTg; Căn c Quy t nh s 149/1998/BNN-Q -TCCB ngày 06 tháng 10 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban i u hành d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; Xét ngh c a C c trư ng C c Lâm nghi p và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban i u hành và Ban qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng các c p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 183/1998/Q -BNN-PTLN ngày 19 tháng 11 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch v ch c năng, nhi m v và ch làm vi c c a Ban i u hành Trung ương và Ban qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , ban i u hành và Ban Qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng các c p, C c trư ng C c Lâm nghi p và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. H a c Nh QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN I U HÀNH VÀ BAN QU N LÝ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG CÁC C P (Ban hành theo Quy t nh s 73/2007/Q -BNN ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Quy ch này hư ng d n chi ti t i u 11 và i u 12 Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 c a Th tư ng chính ph v m c tiêu nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; quy nh v b máy qu n lý d án Trưng ương v a phương; t ch c và ho t ng c a Ban i u hành và Ban Qu n lý d án các c p c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng. 2. i tư ng áp d ng: Quy ch này áp d ng i v i: a) Ban i u hành d án tr ng m i 5 tri u ha r ng Trung ương (sau ây g i chung là Ban i u hành d án tr ng m i 5 tri u ha r ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ban i u hành d án c p t nh). b) Ban Qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng c a B , Ngành Trung ương có th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (sau ây g i là Ban Qu n lý d án c p B ). c) Ban Qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ban Qu n lý d án c p t nh). d) Ban Qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng c p cơ s (sau ây g i chung là Ban Qu n lý d án cơ s ). i u 2. Ban i u hành d án 1. Ban i u hành d án Trung ương là t ch c ph i h p liên ngành, ho t ng kiêm nhi m giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o và i u hành D án tr ng m i 5 tri u ha r ng trên a bàn c nư c. Thành viên Ban i u hành d án Trung ương g m i di n Văn phòng Chính ph , các B , Ngành liên quan và m t s cơ quan, ơn v tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
  3. Ban i u hành d án Trung ương ch u s ch o và th c hi n nhi m v quy nh t i Quy t nh s 149/1998/BNN-Q -TCCB ngày 06/10/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban i u hành d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và i u 4 c a Quy ch này. 2. Ban i u hành d án c p t nh do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p g m lãnh o các S , Ngành liên quan do lãnh o y ban nhân dân c p t nh làm Trư ng ban i u hành D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo quy ho ch, k ho ch và phương án ư c duy t trên a bàn t nh. Ban i u hành d án c p t nh ch u s ch o c a Ch t ch y ban nhân dân t nh và th c hi n nhi m v quy nh t i i u 4 Quy ch này và ch u trách nhi m v k t qu th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng a phương. i u 3. Ban Qu n lý d án 1. Ban Qu n lý d án c p B : Các B , Ngành có th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (sau ây g i chung là D án) không thành l p Ban i u hành d án mà thành l p Ban Qu n lý d án giúp lãnh o B , Ngành i u hành, qu n lý th c hi n D án theo m c tiêu k ho ch, ti n , ch t lư ng và ngu n l c c a D án ư c phê duy t, làm u m i ph i h p v i Ban i u hành d án Trung ương qu n lý th c hi n d án cơ s . 2. Ban Qu n lý d án c p t nh: Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có D án ư c thành l p Ban Qu n lý d án t t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và Ban i u hành d án c p t nh, qu n lý th c hi n d án trên i bàn t nh theo m c tiêu, k ho ch, ti n , ch t lư ng và ngu n l c c a d án ư c phê duy t. 3. Ban Qu n lý d án cơ s : Các cơ quan, ơn v có th c hi n D án ư c thành l p Ban Qu n lý d án cơ s theo quy nh t i Kho n 4 i u 12 Quy t nh s 661/TTg ngày 29 thnág 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph tri n khai D án theo k ho ch ư c duy t. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A BAN I U HÀNH D ÁN i u 4. Nhi m v và quy n h n c a Ban i u hành d án 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n và hàng năm; xác nh m c tiêu, nhi m v , cơ ch chính sách, v n u tư và xu t các gi i pháp t ch c th c hi n D án trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n D án, sơ k t, t ng k t, báo cáo ánh giá k t qu th c hi n D án trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ng h p báo cáo Chính ph và Qu c h i.
  4. 3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c ki m tra, thanh tra công tác qu n lý và th c hi n D án. 4. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng gi i quy t nh ng v n có liên quan nD án. 5. ngh khen thư ng (ho c k lu t) i v i t p th , cá nhân có thành tích (ho c vi ph m) trong quá trình th c hi n D án. Giúp vi c Ban i u Hành d án Trung ương có Văn phòng thư ng tr c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p. Văn phòng thư ng tr c là cơ quan chuyên môn chuyên trách, th c hi n ch c năng, nhi m v ư c quy nh t i Quy t nh s 149/1998/BNN-Q -TCCB ngày 06 tháng 10 năm 1998 và Quy t nh s 300/Q -BNN-TCCB ngày 01 tháng 02 năm 2007 c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Văn phòng thư ng tr c ch u s lãnh o, ch o tr c ti p c a Trư ng ban i u hành d án Trung ương và ch u s qu n lý Nhà nư c v chuyên môn c a C c trư ng C c Lâm nghi p. Giúp vi c cho Ban i u hành d án c p t nh là Ban Qu n lý d án c p t nh. i u 5. Nhi m v và quy n h n c a Trương Ban và Phó Trư ng Ban i u hành d án 1. Trư ng ban i u hành d án ph trách chung ho t ng c a Ban i u hành d án; i u ph i ho t ng c a các thành viên trong Ban i u hành trong vi c t ch c ch o, ki m tra và i u hành th c hi n d án. 2. Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban phân công ph trách m t s lĩnh v c công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a ban i u hành ơc quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. 3. Phó Trư ng ban thư ng tr c thay m t Trư ng ban gi i quy t công vi c khi Trư ng ban i v ng. i u 6. Nhi m v và quy n h n chung c a các thành viên Ban i u hành d án Trung ương 1. Thành viên kiêm nhi m v các B , Ngành; a) óng góp ý ki n cho Ban i u hành d án Trung ương v lĩnh v c chuyên môn thu c B , Ngành mình qu n lý và các v n thu c D án Ban i u hành d án Trung ương trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo Th tư ng Chính ph . b) u m i t ng h p, ti p thu nh ng ch o c a Trư ng ban i u hành d án Trung ương báo cáo v k t qu ch o i u hành, k ho ch th c hi n, các cơ ch chính sách liên quan và xu t các gi i pháp th c hi n v i lãnh o B , Ngành mình trong công tác ch o i u hành D án.
  5. c) Tham gia các cu c h p do Trư ng Ban i u hành D án Trung ương tri u t p, Trong các cu c h p, ph i có báo cáo v k t qu công vi c thu c lĩnh v c ph trách c a mình ư c quy nh i u 7 c a Quy ch này. 2. Thành viên kiêm nhi m thu c các cơ quan, ơn v c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Tham mưu cho Trư ng ban Ban i u hành d án Trung ương v lĩnh v c chuyên môn ơc ph trách có liên quan n D án. b) Ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy t nh c a Trư ng ban i u hành, báo cáo v i lãnh o ơn v t ch c th c hi n quy t nh ó. c) Tham gia các cu c h p do Trư ng ban i u hành d án Trung ương tri u t p. Trong các cu c h p, ph i có báo cáo v k t qu công vi c thu c lĩnh v c ph trách c a mình ư c quy nh i u 7 Quy ch này. i u 7. Nhi m v c th c a các thành viên Ban i u hành d án Trung ương 1. C c Lâm nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: tr c ti p ph trách Văn phòng thư ng tr c c a Ban i u hành d án Trung ương, ch u trách nhi m chính trong vi c ch o tri n khai th c hi n m c tiêu, nhi m v c a D án n năm 2010 theo Ngh quy t 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 c a Qu c h i v vi c i u ch nh ch tiêu, nhi m v c a D án tr ng m i 5 tri u ha r ng giai o n 2006- 2010. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo Chính ph ban hành các văn b n qu n lý nhà n ơc v D án. 2. V Nông nghi p, Văn phòng Chính ph : ch u trách nhi m tham mưu cho Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch chính sách i u ch nh b sung D án, ng th i tham mưu cho Chính ph ch o các B , Ngành liên quan th c hi n nhi m v theo ch c năng qu n lý Nhà nư c c a ngành i v i D án. 3. V Kinh t Nông nghi p, B K ho ch và u tư: ch u trách nhi m tham mưu cân i v n cho D án th c hi n theo Ngh quy t 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 c a Qu c h i. 4. V Khoa h c và Công ngh các ngành kinh t k thu t, B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m ch o, ki m tra các v n khoa h c k thu t lâm nghi p liên quan n D án. 5. V ăng ký th ng kê t ai, B Tài nguyên và Môi trư ng: ch u trách nhi m tham mưu, ch o gi i quy t các v n liên quan n t ai, giao t m b o t ph c v cho D án n năm 2010. 6. V u tư,B tài chính: ch u trách nhi m tham mưu v cơ ch tài chính, ngu n v n u tư ngân sách trong D án. 7. Kho b c Nhà nư c Trung ương: ch u trách nhi m các v n liên quan n th t c, ti n gi i ngân trong D án.
  6. 8. V Tín d ng, Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam: ch u trách nhi m tham mưu t ng h p báo cáo nh ng v n liên quan v ngu n tín d ng, cơ ch chính sách, th t c v n vay tín d ng cho D án (n u vư t quá thNm quy n báo cáo Ban i u hành, Th ng c ngân hàng trình Th tư ng Chính ph quy t nh). 9. V chính sách Dân t c, y ban dân t c: ch u trách nhi m tham mưu, xu t v cơ ch chính sách b o m quy n l i, nghĩa v và ng viên, khuy n khích ng bào mi n núi tham gia D án. 10. C c Ki m lâm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m qu n lý, ch o, ki m tra các n i dung v b o v r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng phòng h , r ng c d ng trong D án; hư ng d n vi c qu n lý nương r y, giao t, giao r ng. 11. V K ho ch, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m ph i h p tham gia cùng v i C c lâm nghi p v xây d ng k ho ch c a D án, theo dõi, ôn c vi c tri n khai k ho ch v n. Làm vi c v i B K ho ch và u tư có thông báo cho B Tài chính chuy n v n v các a phương th c hi n D án. 12. V tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m v n tài chính, quy t toán và ki m toán c a D án do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tr c ti p qu n lý, có trách nhi m theo dõi, ôn c, phát hi n và tháo g nh ng vư ng m c v cơ ch tài chính cho vi c gi i ngân D án. 13. V Khoa h c công ngh , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m v vi c nghiên c u và ng d ng ti n b khoa h c k thu t lâm nghi p trong th c hi n D án. 14. V Pháp ch , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m ch trì và ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng, thNm nh các văn b n pháp lu t ph c v chương trình lâm nghi p n năm 2010. 15. V H p tác qu c t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m làm u m i thu hút, kêu g i v n nư c ngoài xây d ng ác d án ODA, FDI, liên doanh, liên k t v i các t ch c nư c ngoài nh m h tr th c hi n D án. 16. C c Qu n lý xây d ng công trình, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m qu n lý và hư ng d n th t c u tư xây d ng cơ b n c a D án. 17. Trung tâm Khuy n nông Qu c gia, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch u trách nhi m ch trì và ph i h p v i C c Ki m lâm, C c Lâm nghi p ưa công tác khuy n lâm g n v i a bàn D án. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A BAN QU N LÝ D ÁN CÁC C P i u 8. Ban qu n lý d án c p B 1. Ban Qu n lý d án c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:
  7. Nhi m v c th c a Ban Qu n lý d án th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 284/Q -BNN-TCCB ngày 2 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban Qu n lý d án tr ng m i 5 tri u ha r ng c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Ban Qu n lý d án c a B , Ngành khác: a) Giúp B , Ngành qu n lý và i u hành vi c th c hi n các D án cơ s ; b) Liên h v i Ban i u hành d án Trung ương t ch c ph i h p các cơ quan ch c năng trong B , Ngành tri n khai th c hi n D án; c) Theo dõi, ki m tra, thanh tra, sơ k t, t ng k t, giám sát, ánh giá, thông tin, báo cáo v i B trư ng và Ban i u hành d án Trung ương v k t qu th c hi n D án. i u 9. Ban qu n lý d án c p t nh Ban Qu n lý d án p t nh là cơ quan qu n lý th c hi n D án, ng th i là cơ quan thư ng tr c giúp vi c cho Ban i u hành d án c p t nh, ph i h p ho t ng gi a các ngành chuyên môn c a t nh, ch o và i u hành th c hi n D án, gi i quy t nh ng v n phát sinh c a D án cơ s . Ban Qu n lý d án c p t nh có nhi m v : a) Giúp Ban i u hành d án c p t nh ch o, hư ng d n, ki m tra, giám sát ban Qu n lý d án cơ s th c hi n nhi m v ư c giao theo úng quy ho ch, k ho ch và phương án ư c duy t; b) Giúp xây d ng và t ng h p k ho ch dài h n, trung h n và hàng năm c a D án Ban i u hành d án c p t nh thông qua, trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh; c) Th c hi n ch báo cáo giám sát, ánh giá nh kỳ thnág, quý, năm và t xu t theo quy nh lên Ban i u hành d án c p t nh và Ban i u hành d ánTrung ương; d) Ban Qu n lý d án có nhi m v theo dõi, n m b t tình tình hình th c hi n d án i v i các thành ph n kinh t , các ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c; ) Ti p nh n, x lý, qu n lý h sơ văn b n có liên quan n d án theo quy nh hi n hành c a t nh và t ch c các cu c h i ngh thư ng kỳ và b t thư ng c a Ban i u hành d án c p t nh. i u 10. Ban qu n lý d án cơ s Ban Qu n lý d án cơ s là ch u tư các d án c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. 1. Ban Qu n lý d án cơ s do các B , Ngành Trung ương qu n lý:
  8. a) Th c hi n úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh trong quy t nh thành l p c a B (Ngành) ch qu n và quy nh t i i u 36 c a Ngh nh s 16/2006/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và các quy nh có liên quan khác; b) Ch u s lãnh o c a B (Ngành) ch qu n và s qu n lý Nhà nư c c a các cơ quan chuyên m n v nông – lâm nghi p trên i bàn t nh; c) Ch u trách nhi m trư c B trư ng, Trư ng ban i u hành d án Trung ương v hi u qu u tư c a D án và tuân th các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Th c hi n úng ch báo cáo tháng, quý, năm theo quy nh và g i báo cáo lên B , ngành ch qu n, cho a phương nơi ơn v óng và Ban i u hành d án Trung ương. 2. Ban qu n lý d án cơ s do a phương qu n lý: a) Th c hi n úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh trong quy t nh thành l p c a y ban nhân dân c p t nh, quy nh t i i u 36 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph và các quy nh có liên quan khác; b) Ch u s lãnh o tr c ti p v chuyên môn, nghi p v , k thu t c a Ban Qu n lý d án c p t nh; c) Ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh v hi u qu u tư c a d án và tuân th các quy nh hi n hành c a pháp lu t v D án tr ng m i 5 tri u ha r ng; d) Th c hi n ch báo cáo tháng, quý, năm cho Ban Qu n lý d án c p t nh. Chương 4: M I QUAN H VÀ CH LÀM VI C i u 11. Quan h gi a Ban i u hành d án Trung ương và Ban i u hành d án c p t nh 1. Ban i u hành d án Trung ương thông báo cho Ban i u hành d án c p t nh v ch trương chính sách, ý ki n ch o c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th tư ng Chính ph . 2. Ban i u hành d án c p t nh khi c n làm vi c v i Ban i u hành d án Trung ương s ăng ký trư c b trí th i gian thích h p và chuNn b n i dung nâng cao k t qu làm vi c. 3. Trư ng ban Ban i u hành d án Trung ương có trách nhi m ti p thu, nghiên c u các ngh c a Ban i u hành d án c p t nh xu t v i B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng các B , Ngành liên quan Trung ương tr l i b ng văn b n theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t.
  9. 4. Ban i u hành d án Trung ương nh kỳ báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, H i ng Dân t c và y ban Khoa h c Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i v tình hình, k t qu th c hi n D án. Ban i u hành d án c p t nh báo cáo Ban i u hành d án Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và H i ng nhân dân c p t nh, oàn i bi u Qu c h i c a t nh theo nh kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm v tình hình, k t qu th c hi n D án. i u 12. Ch làm vi c c a Ban i u hành d án Trung ương 1. Ban i u hành d án Trung ương xây d ng chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý. Chương trình công tác năm sau xây d ng và phê duy t trư c tháng 12 năm trư c và thông báo cho các thành viên Ban i u hành d án Trung ương và Ban i u hành d án c p t nh trong tháng 1 năm k ho ch. 2. Văn phòng thư ng tr c sau khi ti p nh n h sơ, văn b n ki n ngh có liên quan n d án có trách nhi m tham mưu cho lãnh o B ho c C c trư ng C c Lâm nghi p gi i quy t ho c có ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n s m nh t, không quá 15 ngày làm vi c. 3. Ban i u hành d án Trung ương h p thư ng kỳ m i năm 2 l n vào tháng 6 và tháng 12. Khi c n thi t Trư ng Ban i u hành d án có th tri u t p h i ngh b t thư ng. Các thành viên Ban i u hành d án Trung ương có trách nhi m báo cáo k t qu ho t ng c a mình, nh ng v n phát sinh v lĩnh v c mình ph trách và ngh Ban i u hành d án Trung ương th ng nh t nh n nh và gi i quy t. Trư c m i kỳ h p c a Ban i u hành d án Trung ương các thành viên ph i g i báo cáo t i Văn phòng thư ng tr c trư c 5 ngày. Văn phòng thư ng tr c có trách nhi m t ng h p, chuNn b n i dung, h sơ tài li u cho các h i ngh trình Trư ng Ban i u hành d án Trung ương duy t và g i tài li u n thành viên Ban i u hành d án Trung ương ít nh t 3 ngày trư c khi h p. K t thúc h p, nh ng k t lu t c a Trư ng Ban i u hành d án Trung ương s ư c báo cáo b ng văn b n n B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và thông báo n các thành viên Ban i u hành d án Trung ương và các a phương. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Các B , Ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th c hi n D án quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và Quy ch làm vi c c a Ban i u hành và Ban Qu n lý d án c p t nh phù h p v i tình hình c th c a t ng a phương và quy nh t i Quy ch này. i u 14. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các B , Ngành Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, gi i quy t./.
  10. (Công báo s 596+597 ngày 24/8/2007)
Đồng bộ tài khoản