Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
58
lượt xem
6
download

Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 73/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG V ÀO T O TRUNG C P CHUYÊN NGHI P NGÀNH QUÂN S CƠ S B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c k t qu th m nh c a H i ng th m nh Chương trình khung v ào t o trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s ngày 04 tháng 11 năm 2008; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c chuyên nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình khung v ào trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Chương trình khung v ào t o trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s ư c dùng trong các cơ s giáo d c ư c giao nhi m v ào t o trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c chuyên nghi p, th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các s giáo d c và ào t o, th trư ng các cơ s giáo d c có ào t o trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i ( báo cáo); - H i ng Qu c gia Giáo d c ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo;
 2. - B Tư pháp (C c K.Tr.VBQPPL); - B Qu c phòng; Ph m Vũ Lu n - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Như i u 3 ( th c hi n); - Lưu VT, V PC, V GDCN. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG V ÀO T O TRUNG C P CHUYÊN NGHI P Ngành: Quân s cơ s i tư ng ào t o: t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương Mã ngành: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73 /2008/Q -BGD T ngày 25 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) I. MÔ T CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình khung ào t o trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s (sau ây g i t t là Chương trình Quân s cơ s ) áp d ng cho ngư i ang gi ch c v Ch huy trư ng, Phó Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th tr n ho c ngu n quy ho ch cán b quân s c a a phương có trình văn hóa trung h c ph thông ho c tương ương tr lên; có phNm ch t chính tr , s c kh e và kh năng ti p thu ki n th c h c t p. 2. Chương trình Quân s cơ s ư c xây d ng căn c quy nh c a Lu t Giáo d c và các văn b n hư ng d n thi hành lu t; k th a n i dung chương trình ào t o Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th tr n c a B Qu c phòng ban hành kèm theo Quy t nh s 54/Q -BQP ngày 07/5/2004. 3. Chương trình Quân s cơ s có t ng kh i lư ng ki n th c 95 ơn v h c trình ( vht), ư c k t c u thành 3 nhóm ki n th c: nhóm ki n th c các môn h c chung, nhóm ki n th c các môn cơ s và nhóm ki n th c chuyên ngành quân s . II. M C TIÊU ÀO T O A. M C TIÊU CHUNG ào t o ngư i h c có ki n th c và k năng th c hi n t t ch c trách, nhi m v c a ngư i Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th tr n. T t nghi p ra trư ng t trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s ; trình chuyên môn quân s tương ương s quan d b c p phân i; có i u ki n ư c ti p t c ào t o trình cao hơn thu c lĩnh v c qu c phòng, quân s a phương
 3. t i các nhà trư ng quân i; có phNm ch t chính tr , s c kh e và kh năng phát tri n lên các cương v cao hơn c a ng và chính quy n a phương. B. M C TIÊU C TH 1. V ki n th c - Trình bày ư c nh ng n i dung cơ b n: lý lu n Ch nghĩa Mác-Lênin; Tư tư ng H Chí Minh, các môn v pháp lu t, qu n lý Nhà nư c, công tác ng, công tác dân v n cơ s . - Trình bày và phân tích ư c v k thu t, chi n thu t b binh dân quân t v ; n i dung công tác qu c phòng, quân s a phương; ch c trách nhi m v c a Ch huy trư ng quân s xã, phư ng th tr n; thành th o ng tác t ch c, ch huy hu n luy n l c lư ng dân quân t v . - V n d ng các nguyên t c, phương pháp qu n lý tham mưu v n i dung qu c phòng - an ninh và th c hi n công tác c a ngư i Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th tr n. - Mô t ư c vi c tri n khai t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng quân s cơ s và tuyên truy n v n ng nhân dân th c hi n t t ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v chính tr c a a phương. 2. V k năng Ngư i t t nghi p trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s có kh năng: - m nhi m ư c cương v Ch huy trư ng quân s c p xã, làm t t công tác tham mưu giúp c p u ng, u ban nhân dân, lãnh o, ch o, i u hành th c hi n toàn di n nhi m v qu c phòng quân s cơ s , làm nòng c t t ch c th c hi n các nhi m v : xây d ng làng, xã chi n u g n v i xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n, th c hi n nh ng nhi m v qu n lý, tuy n quân, công tác dân quân t v , d b ng viên, giáo d c qu c phòng và ph i h p v i các l c lư ng gi v ng n nh chính tr a phương. - Ch trì và ph i h p v i các ban ngành; các t ch c, oàn th th c hi n t t ư ng l i qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân; chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, Pháp l nh Dân quân t v , D b ng viên, nhi m v chính tr , qu c phòng, quân s c a a phương cơ s theo s lãnh o, ch o c a c p y ng, y ban nhân dân c p mình và m nh l nh, ch th , k ho ch, hư ng d n c a cơ quan quân s c p trên. - T ch c xây d ng và i u hành th c hi n các k ho ch v qu c phòng, quân s cơ s ; k ho ch ho t ng chi n u tr an; k ho ch hu n luy n; phòng ch ng thiên tai, d ch h a và công tác v n ng qu n chúng c a l c lư ng dân quân t v , d b ng viên.
 4. - T ch c ch huy i u hành l c lư ng vũ trang cơ s trong th c hành di n t p c p xã và x trí các tình hu ng x y ra trên a bàn qu n lý. - Tr c ti p t ch c xây d ng, giáo d c chính tr , hu n luy n quân s và ph i h p v i các l c lư ng óng quân trên a bàn, tham gia hu n luy n l c lư ng cán b , chi n s dân quân cơ s có ch t lư ng, hi u qu . - T ch c ph i h p hi p ng v i công an và các l c lư ng khác trên a bàn gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; s n sàng chi n u, ph c v chi n u b ov ng, b o v chính quy n, tính m ng và tài s n c a nhân dân; tích c c, ch ng trong t ch c ch huy l c lư ng dân quân t v tham gia phòng ch ng, kh c ph c thiên tai; sơ tán, c u h , c u n n và các nhi m v t xu t khác di n ra trên a bàn theo úng ch c năng nhi m v . - Duy trì th c hi n úng quy nh v ch qu n lý s d ng, b o qu n vũ khí trang b ; qu n lý công trình qu c phòng theo phân c p; th c hi n ch ki m tra, báo cáo, sơ k t, t ng k t công tác qu c phòng, quân s xã, phư ng, th tr n. - S d ng máy tính ph c v công tác văn phòng, qu n lý s li u nghi p v theo m u bi u th ng nh t; nghiên c u các tài li u liên quan trên m ng; bư c u hình thành cơ s ngôn ng và các k năng giao ti p ơn gi n v m t ngo i ng ho c ti ng dân t c. 3. V thái ngh nghi p - Có b n lĩnh chính tr v ng vàng; trung thành v i m c tiêu, lý tư ng c a ng, v i T qu c, v i Nhân dân; có ni m tin v ng ch c vào th ng l i c a s nghi p xây d ng và b o v T qu c; s n sàng nh n và hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. - Có ý th c t ch c k lu t; ch p hành nghiêm ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; tích c c, trách nhi m, sáng t o và quy t oán trong công tác; phát huy dân ch , cao tinh th n u tranh phê bình và t phê bình; oàn k t xây d ng chính quy n cơ s v ng m nh toàn di n. - Có phNm ch t o c và l i s ng lành m nh, gi n d ; trung th c, th ng th n, có uy tín v i c p u , chính quy n và nhân dân a phương. 4. V s c kho Có s c kho ph c v trong h th ng chính tr cơ s . III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O A. KH I LƯ NG KI N TH C VÀ TH I GIAN ÀO T O 1. Kh i lư ng ki n th c: 95 ơn v h c trình ( vht). 2. Th i gian ào t o: 18 tháng. B. C U TRÚC KI N TH C C A CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O
 5. 95 vht S ƠN VN H C TRÌNH TT N I DUNG T NG LÝ TH C S THUY T HÀNH 1 Ki n th c các môn chung 19 12 7 2 Ki n th c cơ s ngành 12 8 4 3 Ki n th c chuyên môn 56 22 34 4 Th c t p cơ s 5 5 5 Ôn, thi t t nghi p 3 3 + T ng 95 42 53 IV. CÁC H C PH N C A CHƯƠNG TRÌNH VÀ TH I LƯ NG A. KI N TH C CÁC MÔN CHUNG 19 vht S ƠN VN H C TRÌNH TT N I DUNG T NG LÝ TH C S THUY T HÀNH 1 Chính tr 5 4 1 2 Pháp lu t 3 2 1 3 Th thao quân s 2 1 1 4 Ngo i ng 5 4 1 5 Tin h c 4 1 3 + T ng 19 12 7 B. KI N TH C CƠ S NGÀNH 12 vht S ƠN VN H C TRÌNH TT N I DUNG T NG LÝ TH C S THUY T HÀNH 1 Nhà nư c và Qu n lý nhà nư c, hành chính cơ s 3 2 1 2 Tâm lý h c xã h i trong ho t ng lãnh o, qu n lý 2 1 1 3 Công tác ng và Công tác Dân v n cơ s 5 4 1 4 M ts v n v qu c phòng, an ninh và i ngo i 2 1 1 + T ng 12 8 4
 6. C. KI N TH C CHUYÊN MÔN 56 vht S ƠN VN H C TRÌNH TT N I DUNG T NG LÝ TH C S THUY T HÀNH 1 i u l nh i ngũ 2 1 1 2 K thu t ánh g n (tay không ánh b t ch, võ g y) 2 1 1 3 a hình quân s , vũ khí hoá h c, sinh h c và công 2 1 1 ngh cao 4 H u c n - K thu t trong khu v c phòng th 2 1 1 5 K thu t Súng b binh 4 1 3 6 K thu t L u n, Mìn, Thu c n 3 1 2 7 K thu t Pháo, C i, Súng máy phòng không 2 1 1 8 K thu t Công s ng y trang, Vũ khí t t o 3 1 2 9 Phương pháp hu n luy n k thu t chi n u B binh 2 1 1 dân quân t v 10 Chi n thu t t ng ngư i 2 1 1 11 Chi n thu t T B binh dân quân t v 3 1 2 12 Chi n thu t Ti u i B binh dân quân t v 4 2 2 13 Chi n thu t Trung i B binh dân quân t v 4 2 2 14 Chi n thu t Dân quân t v trong tình hu ng A2 4 1 3 15 Phương pháp hu n luy n chi n thu t Dân quân t v 2 1 1 16 Lý lu n v công tác qu c phòng - quân s a phương, công tác xây d ng cơ s , xây d ng l c lư ng 2 1 1 vũ trang cơ s 17 Xây d ng xã, phư ng, th tr n chi n u và khu v c 2 1 1 phòng th c p huy n 18 Công tác c a Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th 2 1 1 tr n 19 Văn ki n ch huy chi n u c p xã 3 1 2 20 Chuy n tr ng thái s n sàng chi n u xã, phư ng, th tr n và chuy n a phương t th i bình sang th i 2 1 1 chi n 21 Xây d ng k ho ch di n t p và th c hành di n t p 4 1 3 cơ s xã, phư ng, th tr n + T ng 56 23 33
 7. D. TH C T P CƠ S 05 vht 1 Th c t p ch c trách, nhi m v c a Ch huy trư ng quân s c p xã E. THI T T NGHI P 03 vht 1 Chính tr : thi vi t 2 Lý lu n quân s a phương: thi v n áp 3 Xây d ng k ho ch chi n u tr an c p xã trên b n : th c hành trên b n V. MÔ T N I DUNG CÁC MÔN H C, H C PH N 1. Chính tr : 5 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n, h th ng v Tri t h c Mác-Lê Nin; Kinh t chính tr Mác-Lê Nin; Tư tư ng H Chí Minh; Qu n lý và t ch c phát tri n kinh t Vi t Nam; L ch s ng C ng s n Vi t Nam và nh ng ki n th c cơ b n v văn hoá, xã h i, chính sách xã h i nư c ta góp ph n xây d ng th gi i quan, phương pháp lu n khoa h c cho ngư i cán b quân s cơ s , nâng cao b n lĩnh chính tr , phN m ch t o c, phát tri n năng l c tư duy, năng l c ngh nghi p, kh năng v n d ng úng n, sáng t o ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c vào gi i quy t nh ng v n th c ti n t ra a phương cơ s . 2. Giáo d c Pháp lu t: 3 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v Nhà nư c và pháp lu t; pháp ch XHCN; quy ph m pháp lu t; quan h pháp lu t; vi ph m pháp lu t và trách nhi m pháp lý; Lu t Nghĩa v quân s ; Pháp l nh Dân quân t v , D b ng viên làm cơ s cho vi c tham mưu, t ch c ch huy th c hi n theo pháp lu t. 3. Th thao quân s : 2 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v th thao quân s , nh m rèn luy n s c kho d o dai; bi t cách t ch c các ho t ng th d c, th thao cơ s và hu n luy n th thao quân s cho cán b , chi n s thu c quy n. N i dung g m: Nguyên t c, phương pháp hu n luy n th l c, lu t và t ch c thi u m t s môn th thao; m t s n i dung v bơi vũ trang, th d c tay không, i n kinh. 4. Ngo i ng : 5 vht Trang b cho ngư i h c m t chương trình ngo i ng (ho c ti ng dân t c) cơ b n, th ng nh t, m b o c 4 k năng (nghe, nói, c, vi t), trong ó chú tr ng k năng nghe hi u và nói. 5. Tin h c: 4 vht
 8. Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v tin h c văn phòng, bi t thao tác, s d ng máy tính so n th o văn b n, m u bi u th ng kê, qu n lý d li u; bi t khai thác các ph n m m ng d ng trong công tác nghi p v . 6. Nhà nư c và Qu n lý nhà nư c, hành chính cơ s : 3 vht Nh m c p nh t và trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c v Qu n lý hành chính nhà nư c; T ch c b máy hành chính nhà nư c; Công v , Công ch c; T ch c ho t ng c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân và công tác văn phòng, th ng kê c a chính quy n c p xã; Qu n lý qu c phòng, an ninh tr t t ; Qu n lý kinh t , tài chính, t ai, văn hoá, giao thông, hành chính, tư pháp c a chính quy n c p xã. 7. Tâm lý h c xã h i trong ho t ng lãnh o, qu n lý: 2 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v tâm lý h c trong ho t ng lãnh o, qu n lý. N i dung bao g m: M t s v n tâm lý h c ho t ng quân s ; Nh ng nhân t và các yêu c u tâm lý xã h i trong quá trình lãnh o qu n lý; Hi n tư ng tâm lý xã h i và cách i u khi n hi n tư ng tâm lý xã h i trong th c hi n nhi m v quân s xã, phư ng, th tr n; PhN m ch t, nhân cách c a ngư i ch huy quân s xã, ph- ư ng, th tr n; M t s v n tâm lý xã h i trong công tác t ch c cán b cơ s . 8. Công tác ng và công tác dân v n cơ s : 4 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v xây d ng ng; phương pháp ti n hành công tác ng; công tác chính tr cho l c lư ng dân quân t v , d b ng viên; k năng ti n hành công tác dân v n. N i dung bao g m: ng lãnh o, chính quy n qu n lý công tác quân s , qu c phòng a phương; nh ng v n cơ b n công tác ng, công tác chính tr thu c lĩnh v c qu c phòng, quân s a phương; công tác ng, công tác chính tr trong hu n luy n, ho t ng và chi n u c a l c lư ng dân quân t v , hu n luy n quân d b ng viên; công tác chính tr trong phòng ch ng “Di n bi n hoà bình”, b o lo n l t , phòng ch ng thiên tai; n i dung, phương th c công tác dân v n c a t ch c ng cơ s ; t ch c và ho t ng c a Ban Dân v n a phương. 9. M t s v n v qu c phòng - an ninh và i ngo i: 2 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v k năng ti n hành công tác Dân v n và nh ng n i dung quan i m c a ng ta v v n qu c phòng - an ninh và i ngo i. N i dung g m: Quan i m c a ch nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tư ng H Chí Minh và c a ng ta v công tác Dân v n; Chi n tranh nhân dân Vi t Nam và nhi m v b o v T qu c trong tình hình m i; S hình thành và phát tri n c a ngh thu t quân s Vi t Nam; ư ng l i Qu c phòng c a ng, Nhà nư c ta trong giai o n hi n nay. 10. i u l nh i ngũ: 2 vht Hu n luy n cho ngư i h c nh ng ng tác cơ b n v i u l nh i ngũ t ng ngư i có súng và không có súng; i hình cơ b n c a ti u i (khN u i), trung i và i hình dân quân c p xã nh m rèn luy n tác phong chính quy và hu n luy n cho l c lư ng dân quân thu c quy n.
 9. 11. K thu t ánh g n: 2 vht Hu n luy n cho ngư i h c m t s ng tác võ thu t cơ b n; ng tác ánh b t ch tay không và có súng; Võ g y Dân quân t v nh m rèn luy n ngư i h c có b n lĩnh v ng vàng, bình tĩnh trong x trí tình hu ng và k năng th c hi n các ng tác võ thu t v n d ng vào công tác hu n luy n l c lư ng dân quân t v . 12. a hình quân s ; vũ khí hóa h c, sinh h c và công ngh cao: 2 vht Trang b cho ngư i h c nh ng hi u bi t cơ b n v b n , ký hi u b n a hình, cách xác nh t a , cách s d ng các phương ti n ch huy như a bàn, ng nhòm; v vũ khí hoá h c, sinh h c, vũ khí công ngh cao c a ch và cách phòng ch ng c a ta. 13. H u c n - K thu t trong khu v c phòng th : 2 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v t ch c b o m H u c n - K thu t trong khu v c phòng th c p huy n và k ho ch chi n u tr an c p xã; N i dung công tác b o m H u c n, K thu t c a xã, phư ng, th tr n; Nguyên t c qu n lý ngân sách qu c phòng c p xã và th t ng tác sơ c u, chuy n thương trong khu v c phòng th . 14. K thu t súng b binh: 4 vht Nh m trang b cho ngư i h c nh ng hi u bi t cơ b n v tính năng, tác d ng, th t ng tác tháo l p và quy t c, ng tác th c hi n các bài b n súng b binh, giúp ngư i h c v n d ng trong hu n luy n, chi n u. N i dung g m: Tính năng, tác d ng, c u t o, cách tháo l p và hu n luy n các bài b n súng b binh trang b cho Dân quân t v . 15. K thu t l u n, mìn, thu c n : 3 vht Nh m hu n luy n cho ngư i h c nh ng hi u bi t cơ b n v tính năng, tác d ng và các thao tác, s d ng l u n, mìn, thu c n ; bi t t ch c hu n luy n và v n d ng trong các hình th c chi n thu t c a l c lư ng dân quân t v . 16. K thu t pháo, c i, súng máy phòng không: 2 vht Nh m trang b cho ngư i h c nh ng hi u bi t cơ b n v tính năng, c u t o, tác d ng m t s lo i pháo, súng c i và súng, pháo phòng không, các bài b n súng c i c a dân quân t v , giúp ngư i h c n m v ng quy t c bài b n, thành th o ng tác s d ng làm cơ s hu n luy n và ch huy chi n u. 17. K thu t công s ng y trang, vũ khí t t o: 3 vht Nh m trang b cho ngư i h c nh ng hi u bi t cơ b n v tác d ng, cách làm, b trí, s d ng các lo i vũ khí t t o; k thu t ào các lo i h m, công s và k thu t ng y trang. N i dung g m: Nh ng v n chung v vũ khí t t o; Vũ khí t t o và v t c n có, không có ch t n ; Phóng n và S d ng vũ khí t t o trong chi n u; Công s ngu trang, h m bí m t.
 10. 18. Phương pháp hu n luy n k thu t chi n u b binh dân quân t v : 2 vht Trang b cho ngư i h c bi t v n d ng quan i m, nguyên t c, các m i k t h p; các hình th c, phương pháp trong hu n luy n vào t ch c chuN n b và th c hành hu n luy n k thu t chi n u B binh dân quân t v . Trên cơ s ó, ngư i h c bi t xây d ng k ho ch, chuN n b bài gi ng, thông qua bài gi ng và th c hành t ch c hu n luy n cho l c lư ng dân quân t v . 19. Chi n thu t t ng ngư i: 2 vht Nh m hu n luy n cho ngư i h c n m v ng các tư th ng tác v n ng trên chi n trư ng, thành th c các ng tác k , chi n thu t chi n u trong khu v c phòng th làm cơ s cho vi c hu n luy n các hình th c chi n thu t cao hơn. N i dung g m: Các tư th , ng tác cơ b n v n ng trên chi n trư ng; L i d ng a hình, a v t; T ng ngư i trong chi n u ti n công; T ng ngư i trong chi n u phòng ng ; T ng ngư i làm nhi m v tu n tra canh gác. 20. Chi n thu t T , Ti u i, Trung i b binh dân quân t v : 11 vht Nh m trang b cho ngư i h c ki n th c v nguyên t c t ch c chi n u, rèn luy n k năng t ch c th c hành ch huy và hành ng chi n u c a t , ti u i, trung i b binh dân quân t v trong chi n u ngăn ch n, ph c kích, t p kích, chi n u b o v , ánh chi m m c tiêu theo k ho ch chi n u trong khu v c phòng th . 21. Chi n thu t Dân quân t v trong tình hu ng A2: 4 vht Nh m trang b cho ngư i h c n m v ng quan i m, nguyên t c s d ng các l c lư ng trong tình hu ng A2. n i dung, bi n pháp t ch c và hành ng c a cá nhân, phân i dân quân t v khi tham gia nhi m v b o v , ánh chi m m c tiêu ng th i trang b cho ngư i h c phương pháp tuyên truy n, thuy t ph c, v n ng nhân dân trong các tình hu ng A2. N i dung g m: T , ti u i, trung i Dân quân t v b o v và ánh chi m m c tiêu trong tình hu ng A2. 22. Phương pháp hu n luy n chi n thu t Dân quân t v : 2 vht Trang b cho ngư i h c bi t v n d ng quan i m, nguyên t c, các m i k t h p; Các hình th c, phương pháp trong hu n luy n vào t ch c chuN n b và th c hành hu n luy n chi n thu t chi n u B binh dân quân t v . Trên cơ s ó, ngư i h c bi t xây d ng k ho ch, chuN n b bài gi ng, thông qua bài gi ng và th c hành t ch c hu n luy n cho l c lư ng dân quân t v . N i dung vi t giáo án hu n luy n chi n thu t c p trung i và th c hành gi ng m t n i dung chi n thu t c p trung i. 23. Lý lu n v công tác qu c phòng - quân s a phương; Công tác xây d ng cơ s , xây d ng l c lư ng vũ trang cơ s : 2 vht Trang b cho ngư i h c nh ng ki n th c, lý lu n cơ b n v L ch s qu c phòng quân s Vi t Nam; Công tác qu c phòng, quân s a phương cơ s , Công tác giáo d c qu c phòng toàn dân xã, phư ng, th tr n trong tình hình m i; Xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng, an ninh trong tình hình m i;
 11. Tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ xã, phư ng, th tr n; Xây d ng, huy ng l c lư ng D b ng viên cơ s . 24. Xây d ng xã, phư ng, th tr n chi n u và khu v c phòng th c p huy n: 2 vht Nh m hu n luy n cho ngư i h c n m v ng n i dung công tác xây d ng xã, phư ng, th tr n chi n u trong khu v c phòng th c p huy n và ho t ng c a l c lư ng vũ trang a phương trong khu v c phòng th huy n; s d ng dân quân t v tham gia phòng ch ng “Di n bi n hoà bình”, b o lo n l t . 25. Công tác c a Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th tr n: 2 vht Nh m giỳp ngư i h c n m ch c ch c trách, nhi m v , m i quan h công tác c a Ch huy trư ng quân s xã, phư ng, th tr n và nh ng n i dung, phương pháp làm tham mưu cho c p u ng, chính quy n a phương trong lãnh o, ch o, tri n khai th c hi n công tác qu c phòng, quân s a phương cơ s . 26. Xây d ng văn ki n ch huy chi n u c p xã: 3 vht Nh m gi i thi u cho ngư i h c n m ch c nguyên t c, th t , n i dung và phương pháp xây d ng các văn ki n ch huy chi n u c a c p xã, làm cơ s cho vi c th c hành di n t p và ch huy l c lư ng dân quân t v ho t ng theo k ho ch chi n u tr an c p xã. 27. Chuy n tr ng thái s n sàng chi n u xã, phư ng, th tr n và chuy n a phương t th i bình sang th i chi n: 2 vht Gi i thi u cho ngư i h c n i dung, th t , các bư c chuy n tr ng thái s n sàng chi n u c a l c lư ng dân quân t v ; bi t xây d ng k ho ch và ph i h p v i các ban ngành, tham mưu cho c p u ng, chính quy n a phương th c hi n n i dung chuy n a phương t th i bình sang th i chi n. 28. Xây d ng k ho ch di n t p và th c hành di n t p cơ s xã, phư ng, th tr n: 4 vht Giúp ngư i h c bi t xây d ng các văn ki n di n t p c p xã, bi t t ch c cho l c lư ng dân quân t v ph i h p v i các l c lư ng khác tham gia nhi m v di n t p; tham mưu cho c p u ng, chính quy n a phương t ch c i u hành di n t p cơ s . N i dung g m: Cách làm k ho ch và phương pháp t ch c th c hành di n t p cơ s ; Th c hành ch huy di n t p c p xã. VI. CÁC I U KI N B O M 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b - Xây d ng chương trình chi ti t, biên so n giáo trình ào t o, tài li u cho t ng h c ph n/môn h c. -B o m phòng h c lý thuy t, thao trư ng, bãi t p th c hành theo kh i lư ng chương trình khung.
 12. - m b o vũ khí trang b , mô hình h c c hu n luy n và các m t m b o khác. 2. i ngũ giáo viên - T ch c biên ch s lư ng, ch t lư ng áp ng yêu c u ào t o; - T ch c b i dư ng, t p hu n nghi p v cho cán b , giáo viên tham gia gi ng d y trư c khi t ch c ào t o. - Liên k t v i các h c vi n, nhà trư ng trong và ngoài quân i th c hi n ch m i gi ng, th nh gi ng nâng cao ch t lư ng ào t o. VII. TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. T ch c ào t o - Th i gian ào t o 18 tháng cho m t khoá h c. M i năm h c có 2 h c kỳ chính, m i h c kỳ chính có ít nh t 15 tu n th c h c và 2 n 3 tu n thi. M i tu n b trí không quá 30 ti t lý thuy t. Th i gian th c t p tính theo gi ; m i ngày không b trí quá 8 gi . - ơn v h c trình là ơn v tính kh i lư ng h c t p c a h c viên. M t ơn v h c trình ư c quy nh b ng 15 ti t h c lý thuy t, b ng 30 - 45 ti t th c hành, th o lu n, b ng 45 - 60 gi th c t p, th c t p t t nghi p. M t ti t h c lý thuy t, th c hành có th i th i lư ng 45 phút. - Chương trình Quân s cơ s có kh i lư ng ki n th c, k năng ào t o: 95 ơn v h c trình, trong ó ph n n i dung giáo d c chuyên nghi p khi t ch c ào t o ph i có t l th i lư ng dành cho d y th c hành, th c t p chi m t 50% n 75%. - H c viên h c h t chương trình, có i u ki n quy nh c a B Giáo d c và ào t o ư c thi t t nghi p. 2. Quy trình ào t o th c hi n theo Quy ch ào t o trung c p chuyên nghi p h chính quy (ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2007/Q -BGD T ngày 01/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c & ào t o). 3. Chương trình khung ào t o trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s là căn c giúp B Qu c phòng ch o các quân khu, a phương, các cơ s ào t o ư c giao nhi m v ào t o xây d ng chương trình chi ti t ăng ký m ngành ào t o v i B Giáo d c và ào t o và t ch c tri n khai nhi m v ào t o trình trung c p chuyên nghi p ngành Quân s cơ s ./.
Đồng bộ tài khoản