Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (Cept) của các nước Asean giai đoạn 2008-2013 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 73/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 5 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI C BI T I V I M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI C BI T C A VI T NAM TH C HI N HI P NNH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN GIAI O N 2008-2013. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 292/NQ-UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 c a y ban Thư ng v Qu c h i v chương trình gi m thu nh p kh u c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh thư v vi c tham gia c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam vào Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) th c hi n Khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA) (sau ây ư c g i là Hi p nh CEPT/AFTA), ký t i Băng C c ngày 15/12/1995; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1: S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t c a m t s nhóm m t hàng quy nh t i Quy t nh s 36/2008/Q -BTC ngày 12 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu nh p khNu ưu ãi c bi t c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN giai o n 2008-2013, thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c bi t m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này và áp d ng cho các T khai H i quan hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 15 tháng 9 năm 2008. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C S A I THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI C BI T M T S NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI C BI T C A VI T NAM TH C HI N HI P NNH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN GIAI O N 2008-2013 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73 /2008/Q -BTC ngày 5 /9/2008 c a B trư ng B Tài chính) M c thu su t CEPT (%) Mã hàng Mô t hàng hoá 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4801 Gi y in báo, d ng cu n ho c t . 4801 00 10 - nh lư ng không quá 55g/m2 3 3 3 3 3 3 4801 00 90 - Lo i khác 3 3 3 3 3 3 4802 Gi y và cáctông không tráng, lo i dùng in, vi t ho c dùng cho các m c ích b n khác, gi y làm th và gi y băng không c l , d ng cu n ho c t hình ch nh t (k c hình vuông), kích thư c b t kỳ tr gi y thu c nhóm 48.01 ho c 48.03; gi y và cáctông s n xu t th công. 4802 10 00 - Gi y và cáctông s n xu t th công 3 3 3 3 3 3 4802 20 00 - Gi y và cáctông s d ng làm n n cho gi y và cáctông nh y sáng, nh y nhi t ho c nh y i n 0 0 0 0 0 0 4802 40 00 - Gi y làm n n s n xu t gi y dán 0 0 0 0 0 0
  3. tư ng - Gi y và cáctông khác, không ch a b t gi y cơ h c ho c hoá cơ ho c có hàm lư ng b t gi y này không l n hơn 10% so v i t ng tr ng lư ng b t gi y: 4802 54 - - Có nh lư ng dư i 40g/m2: 4802 54 10 - - - Gi y làm n n s n xu t gi y carbon, có nh lư ng dư i 20g/m2, d ng cu n v i chi u r ng l n hơn 15 cm ho c d ng t m hình ch nh t (bao g m c hình vuông) v i m t chi u t 36 cm tr lên và chi u kia t 15 cm tr lên d ng không g p 0 0 0 0 0 0 4802 54 90 - - - Lo i khác: 0 0 0 0 0 0 4802 55 - - Có nh lư ng t 40g/m2 n 150g/m2, d ng cu n: - - - Gi y và cáctông trang trí, k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i, h n h p các m m u ho c gi y da gi c : 4802 55 21 - - - - D ng cu n v i chi u r ng t 15 cm tr xu ng 3 3 3 3 3 3 4802 55 29 - - - - Lo i khác 3 3 3 3 3 3 4802 55 90 - - - Lo i khác 0 0 0 0 0 0 4802 56 - - Có nh lư ng t 40g/m2 n 150g/m2, d ng t v i m t chi u không quá 435 mm và chi u kia không quá 297 mm d ng không g p: - - - Gi y và cáctông trang trí, k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i ho c h n h p các m m u và gi y da gi c : 4802 56 21 - - - - D ng t m hình ch nh t (bao g m c hình vuông) v i m t chi u t 36 cm tr xu ng và chi u kia t 15 cm tr xu ng d ng không g p 3 3 3 3 3 3 4802 56 29 - - - - Lo i khác 3 3 3 3 3 3 4802 56 90 - - - Lo i khác 0 0 0 0 0 0 4802 57 00 - - Lo i khác, có nh lư ng t 40 0 0 0 0 0 0
  4. g/m2 n 150 g/m2 4802 58 - - Có nh lư ng l n hơn 150 g/m2: - - - Gi y và cáctông trang trí, k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i, h n h p các m m u ho c gi y da gi c : 4802 58 21 - - - - d ng cu n v i chi u r ng t 15 cm tr xu ng ho c d ng t m hình ch nh t (k c hình vuông) v i m t chi u t 36 cm tr xu ng và chi u kia t 15 cm tr xu ng d ng không g p 3 3 3 3 3 3 4802 58 29 - - - - Lo i khác 3 3 3 3 3 3 4802 58 90 - - - Lo i khác 0 0 0 0 0 0 - Gi y và cáctông khác, có hàm lư ng b t gi y cơ h c ho c hoá cơ trên 10% so v i t ng lư ng b t gi y: 4802 61 - - D ng cu n: 4802 61 10 - - - Gi y và cáctông trang trí k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i, h n h p các m m u ho c gi y da gi c , d ng cu n v i chi u r ng t 15 cm tr xu ng 3 3 3 3 3 3 4802 61 20 - - - Gi y và cáctông trang trí khác k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i, h n h p các m m u ho c gi y da gi c 3 3 3 3 3 3 4802 61 90 - - - Lo i khác 0 0 0 0 0 0 4802 62 - - D ng t v i m t chi u không quá 435 mm và chi u kia không quá 297 mm d ng không g p: 4802 62 10 - - - Gi y và cáctông trang trí k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i, h n h p các m m u ho c gi y da gi c , d ng t m hình ch nh t (k c hình vuông) v i m t chi u t 36 cm tr xu ng và chi u kia t 15 cm tr xu ng d ng không g p 3 3 3 3 3 3
  5. 4802 62 20 - - - Gi y và cáctông trang trí, k c lo i có hình bóng nư c, lo i làm gi vân á, lo i có các s i, h n h p các m m u ho c gi y da gi c 3 3 3 3 3 3 4802 62 90 - - - Lo i khác 0 0 0 0 0 0 4802 69 00 - - Lo i khác 0 0 0 0 0 0
Đồng bộ tài khoản