Quyết định số 73/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 73/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Số: 73/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 31/TTr-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 77A/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 19 tập thể thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của ngành Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 15/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 02. Bưu điện thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 03. Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 04. Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 05. Bưu điện tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 06. Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 07. Công ty Viễn thông Liên tỉnh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 08. Công ty Dịch vụ Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 09. Công ty Thông tin Di động, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 10. Công ty Liên doanh Thiết bị Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 11. Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 12. Ban Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 khối các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 13. Công ty Viễn thông thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 14. Bưu điện thành phố Nha Trang thuộc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 15. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn thuộc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 16. Bưu điện thành phố Đà Lạt thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
  3. 17. Trung tâm Viễn thông Quốc tế Khu vực I, Công ty Viễn thông Quốc tế, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 18. Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 19. Khoa Hồi sức Cấp cứu thuộc Bệnh viện Bưu điện, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 khối các đơn vị cơ sở thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam./.
Đồng bộ tài khoản