Quyết định số 733/1998/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 733/1998/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 733/1998/QĐ-BTS về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 733/1998/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 733/1998/Q -BTS Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 733/1998/Q -BTS, NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N C P NGÀNH B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh trong t trình ngày 12/12/1998. QUY T NNH i u 1: Ban hành 04 Tiêu chuNn c p Ngành sau ây: 1.28 TCN 131:1998 "Cá nư c ng t - Cá b m - Yêu c u k thu t" 2.28 TCN 132:1998 "Cá nư c ng t - cá b t - Yên c u k thu t" 3.28 TCN 133:1998 "Cá nư c ng t - Cá hương - Yêu c u k thu t" 4.28 TCN 134:1998 "Cá nư c ng t - Cá gi ng - yêu c u k thu t" i u 2: Các Tiêu chuNn trên b t bu c áp d ng cho các cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng và nuôi cá trong ph m vi c nư c và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông: Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V , C c; Chánh Thanh tra B ; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có thu s n; Giám c các Cơ s nuôi tr ng thu s n và các ơn v khác có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T Quang Ng c ( ã ký) TCN TIÊU CHU N NGÀNH THU S N 28 TCN 131:1998CÁ NƯ C NG T - CÁ B M - YÊU C U K THU T
 2. FRESHWARTER FISH - BROODSTOCK - TECHNICAL REQUIREMENTS Hà N i - 1998 L i nói u 28TCN131:1998 "Cá nư c ng t - Cá b m - Yêu c u k thu t" do Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng Thu s n I biên so n, V khoa h c Công ngh ngh , B Thu s n ban hành theo Quy t nh s 733/1998/Q -BTS ngày 17-12-1998. TIÊU CHU N NGÀNH 28TCN131:1998 Cá nư c ng t - Cá b m - Yêu c u k thu t Freshwater fish - Broodstock - Technical requirements 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1. i tư ng Tiêu chuNn này qui nh ch tiêu ch t lư ng i v i cá b m c a 8 loài cá nuôi nư c ng t là: - Mè tr ng (Hypophthalmichthys molitrix-harmandii), - Mè hoa (Aristichthys nobilis), - Tr m c (Ctenopharyngodon idella), - Tr m en (Mylopharyngodon piceus), - Trôi Vi t (Cirhina molitorella), - Mrigal (Cirrhinus mrigala), - Rôhu (Labeo rohita) và - Rô Phi (Oreochromis niloticus). 1.2. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho các cơ s s n xu t cá gi ng trong ph m vi c nư c. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Cá b m tuy n ch n cho ph i có ngu n g c rõ ràng, thu n ch ng, cách xa nhau v khu v c a lý tránh c n huy t và ã ư c nuôi v theo úng qui trình k thu t.
 3. 2.2. Các ch tiêu c m quan, tu i, kh i lư ng, m c c m nhi m b nh c a cá b m tuy n ch n cho ph i theo úng m c và yêu c u qui nh trong B ng 1. B ng 1: Yêu c u k thu t i v i cá b m tuy n ch n cho Ch tiêu Mè Mè Tr m Tr m Trôi Mri- Rô- Rô tr ng hoa c en Vi t gal hu Phi Ngo i hình Cân i không d hình, vây vNy hoàn ch nh, không m t nh t Màu s c Sáng Nâu Xanh en Sáng b c Sáng Xám tr ng vàng vàng s m nâu nh t en b c Tr ng thái Cá kho m nh, ho t ng nhanh nh n ho t ng Tu i cá (năm) 2-6 3-7 3 -7 2-5 1-2 - Cá cái 2-6 3-7 3-8 2-5 1-2 - Cá c Kh i lư ng (kg) 1,5-4,0 3-6 3-8 3 - 10 0,5- 1,2 - 3,0 0,25-1,0 1,0 - Cá cái 1,2-4,0 2-6 3-8 3-9 1,0 -3,0 0,30-1,2 0,3- - Cá c 1,0 M cc m Không có d u hi u b nh lý nhi m b nh 2.3. thành th c c a cá b m tuy n ch n cho ph i theo úng yêu c u quy nh trong B ng 2. B ng 2: Yêu c u k thu t i v i tuy n sinh d c cá b m Loài cá Yêu c u Cá cái Cá c Mè tr ng, mè - B ng to, m m u, da b ng - Da b ng m ng, vây ng c nháp hoa, tr m c , m ng tr m en, - H u môn h ng và hơi l i - L sinh d c màu h ng, trôi Vi t, Rôhu không b loét - Vu t nh hai bên b ng g n và Mrigal h u môn th y s ch y ra c, - Tr ng tròn u, r i nhau; 70-
 4. 80% s tr ng ki m tra ã màu tr ng. chuy n c c. Rô Phi - B ng to, phân bi t rõ 3 l - Vây có màu s c s c s vùng huy t - Th y rõ 2 l vùng huy t - Tr ng có màu vàng 3. Phương pháp ki m tra 3.1. D ng c ki n tra M t s d ng c ch y u ki m tra ch t lư ng cá b m ư c qui nh trong B ng 3. B ng 3: D ng c ki m tra ch t lư ng cá b m D ng c Qui cách, c i m S lư ng (cái) 1. Panh Lo i th ng 1-2 2. Lam kính Kích thư c: 30 x 60 x 1 mm 5 - 10 3. Kính gi i ph u, ho c kính lúp phóng i: x 10, x 20 1 4. Cân xách tay - Cân ư c t i a 10 kg 1 - chính xác ± 30 g 5. Que thăm tr ng Dài 200 mm, j 0,5-1,0mm 1 6. Cáng (băng ca) b ng v i màn, Kích thư c: 400 x 600mm 4 ho c vài valide m n m m 7. Lư i cá b m - Dài 50m, cao 5 - 6 m 1-2 - M t lư i 2a: 20-24mm, thô 210/9 3.2. Dung d ch ki m tra l ch c c c a tr ng g m 3/4 axit Acetic m c và 1/4 c n 900. 3.3. L y m u L y ng u nhiên 3 - 5 cá th cái và 3 - 5 cá th c trong s cá tuy n ch n cho 3.4. Ki m tra các ch tiêu 3.4.1. Ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng
 5. Quan sát cá ang bơi trong lư i k t h p quan sát tr c ti p s m u ã l y. ánh giá các ch tiêu v ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng c a cá b m theo quy nh trong B ng 1. 3.4.2 Tu i cá - Xác nh tu i cá b m b ng cách căn c vào lý l ch theo dõi trong quá trình nuôi dư ng, ch n l a c a cơ s nuôi. Ho c - Xác nh tu i cá b m b ng cách m s vòng năm trên vNy cá theo phương pháp c a L.F.Pravdin. 3.4.3. Kh i lư ng B t t ng cá th cho vào cáng, ho c băng ca cân xác nh kh i lư ng cá. 3.4.4. Tuy n sinh d c 3.4.4.1. Cá cái - Quan sát b ng m t v i i u ki n ánh sáng t nhiên v l n c a b ng, màu s c l sinh d c c a t ng cá th . - Dùng tay c m nh n m m c a b ng và àn h i c a da b ng cá. - Dùng que thăm tr ng l y s lư ng tr ng quan sát. Không l y quá hai l n v i m t cá th . ưa tr ng vào m t bát, ho c ĩa có nư c trong và s ch quan sát màu s c, hình thái các h t tr ng b ng m t v i i u ki n ánh sáng t nhiên. Sau ó, t tr ng lên phi n kính r i nh lên tr ng 3-5 gi t dung d ch ki m tra. Quan sát l ch c c c a tr ng b ng kính gi i ph u, ho c kính lúp. 3.4.4.2. Cá c - Quan sát b ng m t v i i u ki n ánh sáng t nhiên v màu s c c a vây và h u môn c a t ng cá th . - Dùng tay c m nh n m ng c a b ng và nháp c a vây cá. - Vu t nh hai bên b ng g n h u môn cá cho s ch y ra r i quan sát, ánh giá ch t lư ng s theo quy nh trong B ng 2. 3.4.5. M c c m nhi m b nh L y m u và ki m tra m c c m nhi m b nh c a cá b m theo 28 TCN 101: 1997 do các cơ quan ch c năng ư c B Thu s n ch nh th c hi n. TCN TIÊU CHU N NGÀNH THU S N 28 TCN 132:1998 CÁ NƯ C NG T - CÁ B T - YÊU C U K THU T FRESHWARTER FISH - LARVAE - TECHNICAL REQUIREMENTS
 6. Hà n i - 1998 L i nói u 28 TCN 132:1998 "Cá nư c ng t - Cá b t - Yêu c u k thu t" do Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng Thu s n I biên so n, V khoa h c Công ngh ngh , B thu s n ban hành theo Quy t nh s 733/1998/Q -BTS ngày 17-12-1998. TIÊU CHU N NGÀNH 28 TCN 132:1998 Cá nư c ng t - Cá b t - Yêu c u k thu t Freshwater fish - Larvae - Technical requirements 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1. i tư ng Tiêu chuNn này qui nh ch tiêu ch t lư ng i v i cá b t c a 7 loài cá nuôi nư c ng t là: - Mè tr ng (Hypophthalmichthys molitrix-harmandii), - Mè hoa (Aristichthys nobilis), - Tr m c (Ctenopharyngodon idella), - Tr m en (Mylopharyngodon piceus), - Trôi Vi t (Cirhina molitorella), - Rôhu (Labeo rohita) và - Mrigal (Cirrhinus mrigala), 1.2. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng trong ph m vi c nư c. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Ch t lư ng cá b t ph i theo úng m c và yêu c u qui nh trong B ng 1. B ng 1: Yêu c u k thu t i v i cá b t Ch tiêu Mè Mè Tr m Tr m Trôi Rôhu Mri-gal tr ng hoa c en Vi t Kh năng ăn m i ã tiêu h t noãn hoàng và ăn ư c m i ăn bên ngoài
 7. Ngo i hình Cân i, không d hình Màu s c Trên lưng cá xu t hi n s c t en (b t ch thâm) Tr ng thái ho t - Bơi thăng b ng, nhanh nh n ng - Bơi thành àn, phân b u trong b p Tu i tính sau khi 3-5 4-5 3-4 n (ngày) Chi u dài (mm) 6-8 7-9 6-8 6-8 5-7 4-7 5-8 M c c m nhi m Không có d u hi u b nh lý b nh 3. Phương pháp ki m tra 3.1. D ng c ki n tra ư c qui nh trong B ng 2. B ng 2: D ng c ki m tra ch t lư ng cá b t D ng c Qui cách, c i m S lư ng (cái) 1. V t cá b t - V i lư i phù du No64, ho c v t cá b t 1 - ư ng kính v t: 350 - 400mm 2. Thư c o, ho c gi y k ly Có v ch chia chính xác n mm 1 3. Bát nh a, ho c bát s Dung tích 0,5 lít 3 tr ng 4. Bình ong 10 - 25 cc 1 5. Panh Lo i th ng 1-2 6. V i màn Hình vuông, kích thư c: 200 x 200 1 mm 3.2. Th c ăn ki m tra kh năng ăn c a cá b t: Lòng tr ng gà lu c. 3.3. L y m u Dùng v t v t ng u nhiên kho ng 100 cá th t b p, ho c giai ch a r i th cá vào bát ch a s n 2 - 3 cm nư c s ch. 3.4. Ki m tra các ch tiêu 3.4.1. Kh năng ăn m i
 8. - L y lòng tr ng gà ã lu c chín cho vào v i màn bóp nhuy n, hoà v i 50 cc nư c s ch. - Dùng thìa vãi lòng tr ng ã hoà nư c trên m t nư c b p. Sau 10 phút, quan sát n u th y b ng cá có lòng tr ng, là cá b t ã tiêu h t noãn hoàng và ăn ư c m i bên ngoài. 3.4.2 Ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng Quan sát tr c ti p ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng c a cá b t trong bát v i i u ki n ánh sáng t nhiên. ánh giá các ch tiêu ch t lư ng cá b t theo qui nh trong B ng 1. 3.4.3. Chi u dài Dùng panh g p cá b t t nh nhàng trên gi y k ly, ho c thư c k ly o chi u dài toàn thân cá. o l n lư t v i s lư ng không ít hơn 50 cá th . S cá th t chi u dài theo quy nh trong B ng 1 ph i l n hơn 90% t ng s cá ã ki m tra. 3.4.4. M c c m nhi m b nh L y m u và ki m tra m c c m nhi m b nh c a cá b t theo 28 TCN 101:1997 do các cơ quan ch c năng ư c B Thu s n ch nh th c hi n. TCN TIÊU CHU N NGÀNH THU S N 28 TCN 133:1998 CÁ NƯ C NG T - CÁ HƯƠNG - YÊU C U K THU T FRESHWARTER FISH - FRY - TECHNICAL REQUIREMENTS Hà n i - 1998 L i nói u 28 TCN 133:1998 "Cá nư c ng t - Cá hương - Yêu c u k thu t" do Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng Thu s n I biên so n, V khoa h c Công ngh ngh , B Thu s n ban hành theo Quy t nh s : 733/1998/Q -BTS ngày 17-12-1998. TIÊU CHU N NGÀNH 28 TCN 133:1998 Cá nư c ng t - Cá hương - Yêu c u k thu t Freshwater fish - Fry - Technical requirements 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1. i tư ng Tiêu chuNn này qui nh ch tiêu ch t lư ng i v i cá hương c a 8 loài cá nuôi nư c ng t là:
 9. - Mè tr ng (Hypophthalmichthys molitrix-harmandii), - Mè hoa (Aristichthys nobilis), - Tr m c (Ctenopharyngodon idella), - Tr m en (Mylopharyngodon piceus), - Trôi Vi t (Cirhina molitorella), - Rôhu (Labeo rohita) - Mrigal (Cirrhinus mrigala) và - Rô Phi (Oreochromis niloticus). 1.2. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng trong ph m vi c nư c. 2. Yêu c u k thu t Ch t lư ng cá hương ph i theo úng nh ng yêu c u k thu t qui nh trong B ng 1. B ng 1: Yêu c u k thu t i v i cá hương Ch tiêu Mè Mè Tr m Tr m Trôi Rô-hu Mri- Rô Phi tr ng hoa c en Vi t gal Th i gian ương t 20 - 25 25-30 15 - 20 20 - 25 cá b t (ngày) Ngo i hình - Cân i, không d hình, vây vNy hoàn ch nh, không sây sát, - Không m t nh t, c cá ng u. Màu s c sáng sáng xanh en sáng sáng sáng sáng b c s m vàng s m b c xanh b c s m Tr ng thái ho t Bơi thăng b ng, ho t ng nhanh nh n, bơi chìm trong nư c theo ng àn Chi u dài (cm) 2,5 - 3,0 3- 2,5 - 3,0 1,5-2,5 3,5 Kh i lư ng (g) 0,2- 0,3- 0,5- 0,4- 0,4 - 0,5 0,06- 0,3 0,5 0,7 0,6 0,08 M c c m nhi m Không có d u hi u b nh lý b nh
 10. 3. Phương pháp ki m tra 3.1. D ng c ki n tra ư c qui nh trong B ng 2. B ng 2: D ng c ki m tra ch t lư ng cá hương D ng c Qui cách, c i m S lư ng (cái) 1. V t cá hương - Lư i m n PA, không gút, m t lư i 1 2a: 6 - 8mm - ư ng kính v t: 350-400mm 2. Thư c o, ho c gi y k ly Có v ch chia chính xác n mm 1 3. Cân Lo i 5kg, chính xác ±20g 1 4. Ch u ho c xô sáng màu Lo i dung tích 5lít 3 5. Lư i cá hương - Lư i m m PA, không gút, m t lư i 1 2a: 6 - 8 mm - Dài: 30 - 35 m, cao 4 - 5 m 6. Giai ch a cá hương - Lư i m m PA, m t lư i 2a: 6 - 8 mm 1-2 - Kích thư c giai: 2 x 3 x 1 m 3.2. L y m u 3.2.1. L y m u ki m tra các ch tiêu ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng và chi u dài Dùng v t v t ng u nhiên cá hương t giai, ho c lư i ch a kho ng 100 cá th r i th vào ch u, ho c xô ch a s n 2 -3 lít nư c s ch. 3.2.2. L y m u ki m tra ch tiêu khôi lư ng Dùng v t v t ng u nhiên cá hương t giai, ho c lư i ch a r i th vào ch u, ho c xô ch a s n 2 - 3 lít nư c s ch. L y 3 l n m u trong ó có m t m u v t sát áy. M i m u ph i có kh i lư ng l n hơn 500 g. 3.3. Ki m tra các ch tiêu 3.3.1. Ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng Quan sát tr c ti p ngo i hình, màu s c, tr ng thái ho t ng c a cá hương trong ch u, ho c xô ch a v i i u ki n ánh sáng t nhiên. ánh giá các ch tiêu ch t lư ng cá hương theo qui nh trong B ng 1. 3.3.2. Chi u dài
 11. S d ng thư c, ho c gi y k ly o l n lư t chi u dài t ng cá th t mút u n cán uôi v i s lư ng không ít hơn 50 cá th . S cá th t chi u dài theo quy nh trong B ng 1 ph i l n hơn 90% t ng s cá ã ki m tra. 3.3.3. Kh i lư ng - t ch u, ho c xô ch a 2-3 lít nư c s ch lên ĩa cân xác nh kh i lư ng c a ch u, ho c xô có nư c. - Dùng v t v t cá trong giai, ho c lư i ch a. v a róc h t nư c v t thì cá vào ch u, ho c xô nư c ã cân. Ti n hành cân xác nh kh i lư ng c a ch u, ho c xô nư c có cá. - Xác nh kh i lư ng s cá ã cân r i m s lư ng cá th tính ra kh i lư ng trung bình c a cá th trong m t m u cân. Ti n hành cân ba l n m u r i l y giá tr trung bình kh i lư ng c a cá th trong ba l n cân. Kh i lư ng trung bình c a cá th ph i n m trong kho ng giá tr theo quy nh trong B ng 1. 3.3.4. M c c m nhi m b nh L y m u và ki m tra m c c m nhi m b nh c a cá hương theo 28 TCN 101: 1997 do các cơ quan ch c năng ư c B Thu s n ch nh th c hi n. TCN TIÊU CHU N NGÀNH THU S N 28 TCN 134:1998 CÁ NƯ C NG T - CÁ GI NG - YÊU C U K THU T FRESHWARTER FISH - FINGERLING - TECHNICAL REQUIREMENTS Hà n i - 1998 L i nói u 28 TCN 134:1998 "Cá nư c ng t - Cá gi ng - Yêu c u k thu t" do Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng Thu s n I biên so n, V khoa h c Công ngh ngh , B Thu s n ban hành theo Quy t nh s : 733/1998/Q -BTS ngày 17-12-1998. TIÊU CHU N NGÀNH 28 TCN 134:1998 Cá nư c ng t - Cá gi ng - Yêu c u k thu t Freshwater fish - Fingerling - Technical requirements 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1. i tư ng Tiêu chuNn này qui nh ch tiêu ch t lư ng i v i cá gi ng c a 8 loài cá nuôi nư c ng t là:
 12. - Mè tr ng (Hypophthalmichthys molitrix-harmandii), - Mè hoa (Aristichthys nobilis), - Tr m c (Ctenopharyngodon idella), - Tr m en (Mylopharyngodon piceus), - Trôi Vi t (Cirhina molitorella), - Rôhu (Labeo rohita), - Mrigal (Cirrhinus mrigala) và - Rô Phi (Oreochromis niloticus). 1.2. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng trong ph m vi c nư c. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Ch t lư ng cá gi ng ph i theo úng m c và yêu c u qui nh trong B ng 1. B ng 1: Yêu c u k thu t i v i cá gi ng Ch tiêu Mè Mè Tr m Tr m Trôi Rô- Mri- Rô tr ng hoa c en Vi t hu gal Phi Ngo i hình - Cân i không d hình, vây vNy hoàn ch nh, không sây sát, - Không b m t nh t, c cá ng u. Tr ng thái ho t Ho t bát, nhanh nh n, bơi chìm trong nư c theo àn ng - Cá gi ng nh 25 - 30 45-50 28-30 20 - 25 25 - 30 Th i gian ương t cá hương (ngày) - Chi u dài (cm) 4-6 4-5 4-6 3-4 - Kh i lư ng (g) 2 -3 3-4 4-5 3-4 4-6 2-3 Cá gi ng l n 85 - 90 105 - 110 85 - 90 50 - 60 -Th i gian ương t cá hương (ngày) - Chi u dài (cm) 10-12 12 - 15 8 - 10 5-6
 13. - Kh i lư ng (g) 18-20 25-30 40-45 35-40 15 - 20 10 -12 M c c m nhi m Không có d u hi u b nh lý b nh 3. Phương pháp ki m tra 3.1. D ng c ki m tra ư c qui nh trong B ng 2. B ng 2: D ng c ki m tra ch t lư ng cá gi ng D ng c Qui cách, c i m S lư ng (cái) 1. V t cá gi ng - Lư i m n PA, không gút, m t lư i 1 2a: 10mm - ư ng kính v t: 350 - 400mm 2. Thư c o Có v ch chia chính xác n 1,0mm 1 3. Cân Lo i 5kg, chính xác ± 20g 1 4. Ch u ho c xô sáng màu Lo i dung tích 10 lít 3 5. Lư i cá gi ng - Lư i m m PA, không gút, m t lư i 1 2a: 10 mm - Dài: 50 m, cao 4 - 5 m 6. Giai ch a cá gi ng - Lư i m m PA, m t lư i 2a: 10mm, 1-2 - Kích thư c giai: 3 x 5 x 1,5 m 3.2. L y m u 3.2.1. L y m u ki m tra các ch tiêu ngo i hình, tr ng thái ho t ng và chi u dài. Dùng v t v t ng u nhiên cá gi ng t giai, ho c lư i ch a r i th vào ch u, ho c xô ch a s n 5 lít nư c s ch. - S lư ng m u c n l y ki m tra cá gi ng nh :100 cá th - S lư ng m u c n l y ki m tra cá gi ng l n: 50 cá th 3.2.2. L y m u ki m tra ch tiêu kh i lư ng Dùng v t v t ng u nhiên cá gi ng t giai, ho c lư i ch a r i th vào ch u, ho c xô ch a s n 5 lít nư c s ch. L y 3 l n m u trong ó có m t m u v t sát áy. M i m u ph i có kh i lư ng l n hơn 1000g.
 14. 3.3. Ki m tra các ch tiêu 3.3.1. Ngo i hình, tr ng thái ho t ng Quan sát tr c ti p ngo i hình, tr ng thái ho t ng c a cá gi ng trong ch u, ho c xô ch a v i i u ki n ánh sáng t nhiên. ánh giá các ch tiêu ch t lư ng cá gi ng theo qui nh trong B ng 1. 3.3.2. Chi u dài S d ng thư c, ho c gi y k ly o l n lư t chi u dài t ng cá th t mút u n cán uôi v i s lư ng không ít hơn 50 cá th i v i cá gi ng nh và 25 cá th i v i cá gi ng l n. S cá th t chi u dài theo qui nh trong B ng 1 ph i l n hơn 80% t ng s cá ã ki m tra. 3.3.3. Kh i lư ng Trình t thao tác và yêu c u khi ki m tra ph i theo i u 3.3.3. c a 28TCN133:1998. 3.3.4. M c c m nhi m b nh L y m u và ki m tra m c c m nhi m b nh c a cá gi ng theo 28 TCN 101: 1997 do các cơ quan ch c năng ư c B Thu s n ch nh.
Đồng bộ tài khoản