Quyết định số 733/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 733/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 733/2007/QĐ-UBND về ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện trên địa bàn quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 733/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N PHÚ NHU N c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 733/2007/Q -UBND Phú Nhu n, ngày 17 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TI P CÔNG DÂN, X LÝ ƠN, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO, TRANH CH P VÀ DÂN NGUY N TRÊN NA BÀN QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN QU N PHÚ NHU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Quy t nh s 132/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n và Chánh Thanh tra qu n (t i T trình s 170/TT-VP-TTr ngày 17 tháng 8 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p và dân nguy n trên a bàn qu n Phú Nhu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1276/2002/Q -UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n v ban hành Quy trình ti p công dân, x lý ơn, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trên a bàn qu n Phú Nhu n. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Chánh Thanh tra qu n, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Ph m Công Nghĩa QUY NNH TI P CÔNG DÂN, X LÝ ƠN, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO, TRANH CH P VÀ DÂN NGUY N TRÊN NA BÀN QU N PHÚ NHU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 733/2007/Q -UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh chi ti t v trình t , th t c a) Ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, tranh ch p và dân nguy n; b) Gi i quy t khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan hành chính Nhà nư c, c a ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính Nhà nư c và khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c; c) Gi i quy t t cáo c a công dân v hành vi trái pháp lu t c a cơ quan, t ch c và cá nhân; d) Gi i quy t tranh ch p t ai mà ngư i tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai và tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c; ) Gi i quy t ơn dân nguy n. 2. Phân nh thNm quy n, trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, Th trư ng các cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p và dân nguy n. 3. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Lu t Khi u n i, t cáo và vi c t ch c th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i, tranh ch p có hi u l c pháp lu t t i y ban nhân dân qu n, các cơ quan thu c qu n và y ban nhân dân 15 phư ng. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 3. 1. Th i h n ư c quy nh theo ngày: là kho ng th i gian ư c tính theo ngày làm vi c, không bao g m ngày ngh theo quy nh c a B Lu t Lao ng. 2. Tranh ch p: là vi c gi a các cá nhân ho c gi a cá nhân v i t ch c ho c gi a t ch c v i t ch c có mâu thu n v quy n l i và nghĩa v trong qu n lý s d ng nhà, t; m t trong các bên ho c các bên có ơn yêu c u cơ quan hành chính Nhà nư c th lý gi i quy t. 3. Dân nguy n: là vi c công dân ngh cơ quan Nhà nư c, cá nhân có thNm quy n xem xét và gi i quy t các nguy n v ng có liên quan tr c ti p ho c gián ti p n quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 4. V vi c ph c t p: là v vi c chưa ư c pháp lu t quy nh c th , còn nhi u quan i m khác nhau, c n ph i áp d ng nhi u quy nh c a pháp lu t gi i quy t. 5. V vi c kéo dài: là v vi c kéo dài t 12 tháng tr lên nhưng chưa có văn b n gi i quy t (k t ngày cơ quan có thNm quy n ra văn b n th lý); ho c ã có văn b n gi i quy t nhưng công dân ti p t c khi u n i, t cáo ho c tranh ch p. Chương 2 TI P CÔNG DÂN VÀ X LÝ ƠN i u 3. Vi c t ch c ti p công dân 1. Vi c ti p công dân ph i ư c ti n hành t i a i m ti p công dân. Nơi ti p công dân ph i niêm y t l ch và n i quy ti p công dân. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n, Th trư ng các cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng có trách nhi m nh kỳ ti p công dân theo quy nh sau: a) Ch t ch y ban nhân dân qu n, m i tháng ít nh t hai ngày; b) Th trư ng cơ quan thu c qu n, m i tháng ít nh t m t ngày; c) Ch t ch y ban nhân dân phư ng, m i tu n ít nh t m t ngày. 3. Ngoài vi c ti p công dân theo nh kỳ, Ch t ch y ban nhân dân qu n, Th trư ng các cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng ph i ti p công dân khi có yêu c u c p thi t. i u 4. Trách nhi m c a ngư i ti p công dân 1. Ti p nh n ơn khi u n i, t cáo, tranh ch p và dân nguy n c a công dân. 2. Hư ng d n công dân th c hi n quy n khi u n i, t cáo và tranh ch p. 3. Gi bí m t h , tên, a ch , bút tích c a ngư i t cáo khi ngư i t cáo yêu c u.
 4. 4. Thông báo cho Công an ph trách a bàn có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng ngư i n nơi ti p công dân mà có hành vi gây r i, làm nh hư ng n an ninh, tr t t công c ng, ho t ng bình thư ng c a cơ quan Nhà nư c ho c có hành vi khác vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo và tranh ch p. i u 5. Quy n và nghĩa v c a công dân t i nơi ti p công dân 1. Quy n: a) ư c hư ng d n, gi i thích v vi c th c hi n quy n khi u n i, t cáo và tranh ch p; b) C i di n trình bày v i ngư i ti p công dân trong trư ng h p có nhi u ngư i cùng khi u n i, t cáo và tranh ch p v cùng m t n i dung; c) ư c khi u n i, t cáo v nh ng hành vi sai trái, c n tr , gây phi n hà, sách nhi u c a ngư i ti p công dân. 2. Nghĩa v : a) Xu t trình gi y t tùy thân, tuân th n i quy ti p công dân và th c hi n theo s hư ng d n c a ngư i ti p công dân; b) Trình bày trung th c s vi c, cung c p tài li u liên quan n n i dung c a mình và ký xác nh n nh ng n i dung ã trình bày. i u 6. i u ki n th lý gi i quy t ơn khi u n i, tranh ch p ơn khi u n i, tranh ch p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th lý gi i quy t khi có các i u ki n sau ây: 1. Ngư i khi u n i ph i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác ng tr c ti p b i quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i; ngư i tranh ch p ph i có quy n, l i ích h p pháp ho c có nghĩa v liên quan n nhà, t mà mình tranh ch p. 2. Ngư i khi u n i, tranh ch p ph i có năng l c hành vi dân s y theo quy nh pháp lu t. 3. Trư ng h p th c hi n khi u n i, tranh ch p thông qua ngư i i di n thì ph i có gi y t ch ng minh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c i di n h p pháp c a mình. a) Lu t sư tham gia vào quá trình gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p ư c th c hi n theo Lu t Khi u n i, t cáo; Pháp l nh v Lu t sư và các văn b n pháp lu t có liên quan. b) Cơ quan, t ch c th c hi n quy n khi u n i, tranh ch p thông qua ngư i i di n là Th trư ng cơ quan, ngư i ng u t ch c ( ư c quy nh trong quy t nh thành l p t ch c ho c trong i u l c a t ch c). Th trư ng cơ quan, ngư i ng u t ch c ư c y quy n cho c p Phó ho c ngư i có trách nhi m trong cơ quan, t ch c
 5. ó th c hi n vi c khi u n i, tranh ch p. Ngư i ư c y quy n có nghĩa v th c hi n theo úng n i dung ư c y quy n. 4. Ngư i khi u n i, tranh ch p ph i làm ơn g i úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t và m b o th i hi u, th i h n theo quy nh. 5. Vi c khi u n i, tranh ch p chưa có quy t nh gi i quy t. 6. Vi c khi u n i chưa ư c Tòa án th lý gi i quy t; vi c tranh ch p không thu c thNm quy n gi i quy t c a Tòa án. i u 7. Vi c x lý ơn do công dân tr c ti p n g i t i nơi ti p công dân 1. Ngư i ti p công dân ki m tra gi y t tùy thân c a công dân; xem k n i dung ơn ( ơn ph i có ch ký c a công dân, ghi rõ ngày ký; s ch ng minh nhân dân, nơi c p, ngày c p; gi i tính; a ch liên l c) và các tài li u liên quan; rà soát ti n trình gi i quy t; ghi vào s ti p công dân các thông tin cá nhân c a công dân và tóm t t n i dung ơn. Trư ng h p công dân n trình bày tr c ti p thì ngư i ti p công dân có trách nhi m hư ng d n vi t thành ơn ho c ghi l i ý ki n trình bày và có ch ký c a công dân. 2. ơn thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p mình: a) N u công dân cung c p y các tài li u thì ngư i ti p công dân vi t biên nh n ti p nh n ơn; trình lãnh o duy t, giao ơn cho cơ quan, b ph n chuyên môn th lý gi i quy t; b) N u công dân chưa cung c p y các tài li u thì ngư i ti p công dân hư ng d n công dân b sung y , sau ó m i ti p nh n ơn. Vi c hư ng d n nêu trên ch th c hi n m t l n; c) N u ơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì ngư i ti p công dân hư ng d n công dân vi t thành t ng ơn riêng th c hi n vi c khi u n i. Riêng khi u n i trong lĩnh v c b i thư ng, h tr thi t h i, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, n u ơn có ch ký c a nhi u ngư i thì ngư i ti p công dân hư ng d n h c i di n, t i a không quá 05 ngư i, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c ti p xúc; d) Khi ti p nh n thông tin, tài li u do ngư i t cáo cung c p, ngư i ti p công dân ph i làm biên nh n, có ch ký c a ngư i ti p công dân và công dân; ) Th i h n x lý ơn là 03 ngày, k t ngày nh n ơn (bao g m ti p nh n ơn; trình Lãnh o duy t và chuy n ơn cho cơ quan, b ph n chuyên môn th lý gi i quy t ơn). 3. ơn không thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p mình ho c không i u ki n th lý theo quy nh t i i u 6 c a Quy nh này:
 6. a) Ngư i ti p công dân có quy n t ch i nh n ơn và hư ng d n b ng văn b n (n u công dân có yêu c u) công dân g i úng ngư i có thNm quy n gi i quy t. Riêng ơn t cáo, ngư i ti p công dân ph i chuy n ơn ho c b n ghi n i dung t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) n ngư i có thNm quy n gi i quy t. b) N u th y v vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p dư i nhưng quá th i h n quy nh mà chưa ư c gi i quy t thì ngư i ti p công dân ki n ngh Th trư ng cơ quan c p mình ch o, ôn c, ki m tra k t qu gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p dư i và áp d ng bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c ý trì hoãn vi c gi i quy t ơn c a công dân. 4. Ngư i ti p công dân có trách nhi m tr l i ti n gi i quy t ơn cho công dân t i bu i ti p công dân khi ư c yêu c u. 5. Trư ng h p khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c i v i cán b , công ch c ã ư c gi i quy t l n u nhưng ngư i khi u n i không ng ý mà khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai và kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n thì x lý như sau: a) Trư ng h p ch có m t ngư i v a kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n, v a khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a Tòa án. Cơ quan ã th lý vi c gi i quy t khi u n i ph i chuy n toàn b h sơ gi i quy t khi u n i cho Tòa án có thNm quy n; b) Trư ng h p có nhi u ngư i mà h v a kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n, v a khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai ho c trong ó có ngư i kh i ki n v án hành chính t i Tòa án có thNm quy n, có ngư i khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n hai. i u 8. Vi c x lý ơn do cơ quan, t ch c và cá nhân có th m quy n chuy n n ho c do công dân g i qua ư ng bưu i n 1. ơn ã ư c gi i quy t: Ngư i ti p công dân ph i tr l i v k t qu gi i quy t cho cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n chuy n ơn và công dân g i ơn. 2. ơn chưa ư c gi i quy t: Ngư i ti p công dân th c hi n vi c x lý ơn theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này và g i phi u báo v k t qu x lý ơn cho cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n và công dân ã chuy n (g i) ơn. 3. i v i ơn chuy n (g i) n không thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p mình ho c không i u ki n th lý theo quy nh t i i u 6 c a Quy nh này:
 7. Ngư i ti p công dân hoàn l i ơn cho cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n và công dân ã chuy n (g i) ơn. Riêng ơn t cáo, ngư i ti p công dân ph i chuy n ơn và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) n ngư i có thNm quy n gi i quy t; ng th i thông báo cho cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n và công dân ã chuy n (g i) ơn bi t. 4. Th i h n th c hi n các công vi c nêu t i kho n 1, 2 và 3 i u này là 07 ngày, k t ngày nh n ơn ho c văn b n chuy n ơn. i u 9. Vi c x lý ơn c a công dân ăng ký g p Lãnh o 1. Lãnh o ti p công dân i v i các v vi c ã có văn b n gi i quy t mà công dân không ng ý v i n i dung c a văn b n ó ho c các v vi c ph c t p, kéo dài. 2. Th i h n x lý ơn là 02 ngày, k t ngày nh n ơn (bao g m ngư i ti p công dân ti p nh n ơn; trình Lãnh o duy t và chuy n ơn cho cơ quan th lý, b ph n chuyên môn chuNn b n i dung tham mưu cho Lãnh o ti p công dân). 3. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn, cơ quan th lý, b ph n chuyên môn ph i chuNn b t trình, kèm h sơ liên quan g i cho ngư i ch trì bu i ti p công dân (thông qua ngư i ti p công dân). T trình c n nêu rõ n i dung s vi c và xu t hư ng gi i quy t Lãnh o xem xét, quy t nh. 4. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n t trình, kèm h sơ liên quan, ngư i ti p công dân ph i t ch c cho Lãnh o ti p công dân. 5. Trong th i h n 03 ngày, k t ngày có cu c h p, ngư i ti p công dân tham mưu cho Lãnh o ra thông báo k t qu cu c h p và g i cho công dân. Chương 3 GI I QUY T KHI U N I M c 1. I V I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N i u 10. Th m quy n gi i quy t khi u n i 1. Khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình. 2. Khi u n i hành vi hành chính c a Th trư ng, cán b , công ch c c a cơ quan thu c qu n không có con d u riêng. 3. Khi u n i mà Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng ã gi i quy t nhưng còn khi u n i. i u 11. Cơ quan tham mưu gi i quy t khi u n i 1. i v i khi u n i quy nh t i kho n 1 i u 10 Quy nh này, Ch t ch y ban nhân dân qu n căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i giao cho Th trư ng cơ
 8. quan chuyên môn thu c qu n ho c Chánh Thanh tra qu n xem xét, ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. Riêng khi u n i trong lĩnh v c b i thư ng, h tr thi t h i, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Chánh Thanh tra qu n xem xét, ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. 2. i v i khi u n i quy nh t i kho n 2 i u 10 Quy nh này, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Th trư ng cơ quan thu c qu n không có con d u riêng xem xét, ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. 3. i v i khi u n i quy nh t i kho n 3 i u 10 Quy nh này, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Chánh Thanh tra qu n xem xét, ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. i u 12. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i 1. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n phi u chuy n ơn c a T Ti p công dân thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n (sau ây g i t t là T Ti p công dân), cơ quan th lý ph i tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n ra quy t nh th lý gi i quy t khi u n i và thông báo vi c th lý b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t. 2. Vi c th lý gi i quy t khi u n i quy nh t i kho n 1 và 2 i u 10 Quy nh này ư c ti n hành theo trình t sau: a) Cơ quan th lý nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính b khi u n i và các ch ng c kèm theo; l p k ho ch ti n hành xác minh và t trình xu t, kèm v i d th o quy t nh gi i quy t khi u n i; b) Th i h n xác minh, l p t trình xu t và chuy n giao h sơ gi i quy t khi u n i n T Hành chính thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n (sau ây g i t t là T Hành chính) là 20 ngày, k t ngày th lý. i v i v vi c ph c t p, th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n công vi c này không quá 20 ngày. 3. Vi c th lý gi i quy t khi u n i quy nh t i kho n 3 i u 10 Quy nh này ư c ti n hành theo trình t sau: a) Cơ quan th lý ti p t c c ng c h sơ (do Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng cung c p), l p biên b n làm vi c v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i xác nh rõ yêu c u c a ngư i khi u n i; lý do quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i; t ch c xác minh nh ng tình ti t m i mà ngư i khi u n i cung c p (n u có) và l p t trình xu t. b) Th i h n xác minh, l p t trình xu t và chuy n giao h sơ gi i quy t khi u n i n T Hành chính là 25 ngày, k t ngày th lý. i v i v vi c ph c t p, th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 35 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n công vi c này không quá 20 ngày.
 9. 4. Trư ng h p cơ quan th lý ã g i gi y m i n ngư i khi u n i 02 l n, thông qua y ban nhân dân phư ng (n u là cán b , công ch c thì thông qua cơ quan nơi ngư i ó hi n ang công tác) nhưng ngư i khi u n i không n thì cơ quan th lý t m ngưng th lý và lưu h sơ. Sau ó, n u ngư i khi u n i có yêu c u ti p t c gi i quy t khi u n i thì cơ quan th lý hư ng d n ngư i khi u n i n p ơn m i. 5. Trư ng h p cơ quan th lý ã g i gi y m i n ngư i b khi u n i và các bên liên quan 02 l n, thông qua y ban nhân dân phư ng (n u là cán b , công ch c thì thông qua cơ quan nơi nh ng ngư i này hi n ang công tác) nhưng nh ng ngư i này không n thì cơ quan th lý gi i quy t vi c khi u n i trên cơ s h sơ hi n có. 6. Trư ng h p cơ quan th lý ã có văn b n ôn c 02 l n vi c cung c p tài li u, h sơ mà cơ quan có liên quan thu c qu n không th c hi n thì sau 05 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ôn c l n th hai, cơ quan này ph i ch u trách nhi m v h u qu x y ra do hành vi không th c hi n úng nghĩa v c a mình. 7. Thành ph n h sơ gi i quy t khi u n i trình Ch t ch y ban nhân dân qu n: a) ơn khi u n i ho c b n ghi l i khi u n i; b) Văn b n tr l i c a ngư i b khi u n i (ph i tr l i y nh ng chi ti t ngư i khi u n i nêu trong ơn); c) Biên b n thNm tra, xác minh, k t lu n, k t qu giám nh, biên b n i tho i tr c ti p; d) T trình xu t gi i quy t; ) D th o quy t nh gi i quy t khi u n i; e) Các tài li u khác có liên quan. H sơ ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p ngư i khi u n i ti p t c khi u n i ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án thì h sơ ó ph i ư c chuy n cho cơ quan ho c Tòa án có thNm quy n gi i quy t khi có yêu c u; cơ quan th lý ph i lưu tr m t b h sơ theo dõi. 8. Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét và ký quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ. Quy t nh gi i quy t khi u n i ư c g i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và y ban nhân dân thành ph (n u là quy t nh gi i quy t khi u n i l n u) trong th i h n 05 ngày, k t ngày ký quy t nh. Cơ quan th lý có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân phư ng nơi x y ra khi u n i phát hành quy t nh. M c 2. I V I TH TRƯ NG CƠ QUAN THU C QU N CÓ CON D U RIÊNG, CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN PHƯ NG i u 13. Th m quy n gi i quy t khi u n i
 10. Khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình và c a ngư i có trách nhi m do mình qu n lý tr c ti p. i u 14. Trình t , th t c gi i quy t khi u n i 1. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ơn, Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng ph i ra quy t nh th lý gi i quy t khi u n i và thông báo vi c th lý b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t. 2. Vi c th lý gi i quy t khi u n i ư c ti n hành theo trình t sau: a) B ph n chuyên môn nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính b khi u n i và các ch ng c kèm theo; l p k ho ch ti n hành xác minh và t trình xu t, kèm v i d th o quy t nh gi i quy t khi u n i; b) Th i h n xác minh, l p t trình xu t và chuy n giao h sơ gi i quy t khi u n i n Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng là 20 ngày, k t ngày th lý. i v i v ph c t p, th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n công vi c này không quá 20 ngày. 3. Trư ng h p t m ngưng gi i quy t khi u n i ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 12 Quy nh này. 4. Thành ph n h sơ gi i quy t khi u n i trình Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 7 i u 12 Quy nh này. 5. Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng xem xét và ký quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n 06 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ. Quy t nh gi i quy t khi u n i ư c g i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, Thanh tra qu n và y ban nhân dân qu n trong th i h n 05 ngày, k t ngày ký quy t nh. Chương 4 GI I QUY T T CÁO i u 15. Th m quy n gi i quy t t cáo 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a nh ng ngư i sau ây: a) Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng; Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thu c qu n và nh ng ngư i khác do mình b nhi m, qu n lý tr c ti p; b) Cán b , công ch c do Th trư ng cơ quan thu c qu n không có con d u riêng qu n lý tr c ti p.
 11. 2. Th trư ng cơ quan thu c qu n có con d u riêng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a nh ng ngư i do mình qu n lý tr c ti p. i u 16. Cơ quan tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n gi i quy t t cáo 1. i v i t cáo quy nh t i i m a kho n 1 i u 15 Quy nh này, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Chánh Thanh tra qu n ti n hành xác minh n i dung t cáo và xu t gi i quy t. 2. i v i t cáo quy nh t i i m b kho n 1 i u 15 Quy nh này, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Th trư ng c a cán b , công ch c b t cáo ti n hành xác minh n i dung t cáo và xu t gi i quy t. i u 17. M t s nguyên t c i v i t cáo 1. Không xem xét gi i quy t i v i nh ng t cáo gi u tên, m o tên; không rõ a ch ; không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký; ho c nh ng t cáo ã ư c gi i quy t nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i; 2. N u t cáo có d u hi u ph m t i thì chuy n cho cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân gi i quy t theo quy nh t i i u 71 c a Lu t Khi u n i, t cáo; 3. N u hành vi b t cáo gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , tính m ng, tài s n c a công dân thì cơ quan nh n ư c ơn ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng có bi n pháp ngăn ch n; 4. Khi nh n ư c thông tin ngư i t cáo b e d a, trù d p, tr thù thì Th trư ng các cơ quan Nhà nư c ph i ch o ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan làm rõ, có bi n pháp ngăn ch n b o v ngư i t cáo và ngh c p có thNm quy n x lý ngư i có hành vi e d a, trù d p, tr thù ngư i t cáo theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Trình t , th t c gi i quy t t cáo 1. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn, ngư i gi i quy t t cáo ph i ra quy t nh th lý gi i quy t t cáo. Trong quy t nh ph i ghi rõ ngư i ư c giao nhi m v xác minh; n i dung c n xác minh; th i gian ti n hành xác minh; quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c giao nhi m v xác minh. 2. Vi c th lý gi i quy t t cáo ư c ti n hành theo trình t sau: a) Trong quá trình gi i quy t t cáo, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i t o i u ki n ngư i b t cáo gi i trình, ưa ra các b ng ch ng ch ng minh tính úng, sai c a n i dung t cáo; b) Vi c thu th p tài li u, ch ng c trong quá trình xác minh, gi i quy t t cáo ph i ư c ghi chép thành văn b n và lưu vào h sơ gi i quy t t cáo;
 12. c) Sau khi k t thúc vi c xác minh, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i có báo cáo k t qu xác minh trình ngư i gi i quy t t cáo xem xét, k t lu n. 3. Căn c vào k t qu xác minh, k t lu n v n i dung t cáo, ngư i gi i quy t t cáo th c hi n các công vi c sau: a) N u ngư i b t cáo không vi ph m pháp lu t, không vi ph m các quy nh v nhi m v , công v thì ph i có k t lu n rõ và thông báo b ng văn b n cho ngư i b t cáo, cơ quan qu n lý ngư i b t cáo bi t, ng th i ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý ngư i c ý t cáo sai s th t; b) N u ngư i b t cáo có vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh v nhi m v , công v ph i x lý k lu t, x ph t hành chính thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh pháp lu t; c) Ngư i gi i quy t t cáo ph i g i văn b n k t lu n v n i dung t cáo, quy t nh x lý cho cơ quan Thanh tra, cơ quan Nhà nư c c p trên tr c ti p; thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. 4. Th i h n gi i quy t t cáo là 60 ngày, k t ngày th lý. i v i v vi c ph c t p, th i h n có th kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày, k t ngày th lý. 5. Thành ph n h sơ gi i quy t t cáo: a) ơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo; b) Biên b n xác minh, k t qu giám nh, tài li u, ch ng c thu th p ư c trong quá trình gi i quy t; c) Văn b n gi i trình c a ngư i b t cáo; d) Báo cáo k t qu xác minh n i dung t cáo và ki n ngh bi n pháp x lý; ) Văn b n k t lu n v n i dung t cáo; e) Quy t nh x lý (n u có); g) Văn b n tr l i k t qu gi i quy t cho ngư i t cáo (n u có yêu c u); h) Các tài li u khác có liên quan. H sơ ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi t i cơ quan gi i quy t t cáo. Trong trư ng h p cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n yêu c u thì h sơ ư c chuy n cho cơ quan, t ch c, cá nhân ó; ng th i ph i lưu tr m t b h sơ theo dõi. Chương 5 GI I QUY T TRANH CH P
 13. M c 1. I V I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN PHƯ NG i u 19. Nhi m v hòa gi i 1. Các bên tranh ch p ph i ch ng g p g t hòa gi i, n u không th a thu n ư c thì thông qua hòa gi i T dân ph . 2. N u T dân ph không hòa gi i ư c, hòa gi i không thành thì các bên g i ơn (có xác nh n c a T dân ph ) n y ban nhân dân phư ng nơi có t ho c nhà thu c s h u Nhà nư c ang tranh ch p ư c hòa gi i. 3. Ch t ch y ban nhân dân phư ng có trách nhi m t ch c hòa gi i, hư ng d n, thuy t ph c các bên t ư c s th a thu n và t nguy n gi i quy t v i nhau. N u hòa gi i không thành thì hư ng d n các bên tranh ch p n p ơn yêu c u gi i quy t tranh ch p n cơ quan có thNm quy n ư c xem xét, gi i quy t. i u 20. Nguyên t c hòa gi i 1. Khuy n khích các bên tranh ch p t hòa gi i ho c gi i quy t tranh ch p thông qua H i ng Hòa gi i do y ban nhân dân phư ng thành l p nh m h n ch khi u n i phát sinh t cơ s . 2. Vi c hòa gi i ph i phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, o c xã h i và phong t c, t p quán t t p c a dân t c; tôn tr ng s t nguy n c a các bên; khách quan, công minh, có lý, có tình; gi bí m t thông tin i tư c a các bên tranh ch p; tôn tr ng quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khác, không xâm ph m l i ích Nhà nư c, l i ích công c ng; k p th i ch ng, kiên trì nh m ngăn ch n vi ph m pháp lu t, h n ch nh ng h u qu x u khác có th x y ra. 3. Không hòa gi i các tranh ch p phát sinh do hành vi vi ph m các quy t c qu n lý Nhà nư c v nhà, t mà theo quy nh c a pháp lu t ph i b x lý hành chính ho c hình s . 4. Vi c hòa gi i ch ư c ti n hành khi các bên tranh ch p u có m t và ph i l p biên b n. Ch t ch y ban nhân dân phư ng không ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p. i u 21. Trình t , th t c hòa gi i t i y ban nhân dân phư ng 1. y ban nhân dân phư ng thành l p H i ng hòa gi i, g m có các thành viên sau: a) Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng là Ch t ch H i ng; b) i di n y ban M t tr n T qu c Vi t Nam phư ng; c) T trư ng T dân ph , i di n Ban i u hành Khu ph ; d) Cán b a chính, cán b tư pháp phư ng;
 14. ) i di n c a m t s h dân sinh s ng lâu năm t i a phương bi t rõ v ngu n g c và quá trình s d ng nhà ho c th a t ó; e) i di n các t ch c oàn th , Thanh tra nhân dân, H i viên H i Lu t gia phư ng (n u xét th y c n thi t). 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ơn, b ph n chuyên môn ph i ti p xúc v i các bên tranh ch p tìm hi u nguyên nhân phát sinh tranh ch p, thu th p tài li u có liên quan do các bên cung c p và thông báo cho các bên tranh ch p bi t th i gian ti n hành hòa gi i. Gi y m i ư c g i cho các bên tranh ch p và các thành viên H i ng hòa gi i trư c khi t ch c bu i hòa gi i 03 ngày. 3. N i dung biên b n hòa gi i: a) Th i gian và a i m ti n hành hòa gi i; b) Thành ph n tham d hòa gi i; c) Tóm t t n i dung tranh ch p và nguyên nhân phát sinh tranh ch p; d) Ý ki n c a các bên tranh ch p và các thành viên tham gia hòa gi i; ) Ý ki n c a ngư i ch trì hòa gi i nh m hư ng d n, giúp , thuy t ph c các bên tranh ch p t nguy n, th a thu n gi i quy t các mâu thu n v quy n l i c a các bên; e) Ch ký c a ngư i ch trì hòa gi i, các bên tranh ch p, các thành viên tham gia hòa gi i và ph i óng d u c a y ban nhân dân phư ng. 4. Trư ng h p m t trong các bên tranh ch p v ng m t thì ngư i ch trì hòa gi i l p biên b n v ng m t; ng th i xác nh th i gian t ch c l i bu i hòa gi i. Biên b n ph i ghi rõ vi c v ng m t có ho c không có lý do và ph i có ch ký c a các thành viên tham gia hòa gi i. 5. Th i h n hòa gi i t i a không quá 30 ngày, k t ngày nh n ơn. i u 22. Các công vi c th c hi n sau khi hòa gi i 1. Sao g i biên b n hòa gi i cho các bên tranh ch p, Phòng Tài nguyên - Môi trư ng qu n ( i v i tranh ch p v t), Phòng Qu n lý ô th qu n ( i v i tranh ch p v nhà thu c s h u Nhà nư c). 2. Lưu tr h sơ hòa gi i ph c v cho vi c tra c u khi c n thi t. Các tài li u trong h sơ ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ghi s bút l c và l p b n kê chi ti t các tài li u có trong h sơ. 3. Trư ng h p hòa gi i thành, ngh các bên tranh ch p th c hi n các n i dung ã th a thu n. N u có thay i hi n tr ng v ranh gi i, di n tích, ch s d ng t, nhà thì hư ng d n các bên tranh ch p liên h v i các cơ quan ch c năng có liên quan c p m i gi y
 15. ch ng nh n quy n s d ng t ho c i u ch nh h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c. 4. Trư ng h p hòa gi i không thành ho c m t bên tranh ch p v ng m t ba l n nhưng không có lý do chính áng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng l p biên b n v vi c hòa gi i không thành ho c không hòa gi i ư c; ng th i hư ng d n các bên tranh ch p th c hi n theo quy nh sau: a) i v i các tranh ch p quy nh t i i m d kho n 1 i u 1 c a Quy nh này thì g i ơn tranh ch p t i y ban nhân dân qu n (thông qua T Ti p công dân qu n) ư c xem xét, gi i quy t theo quy nh. b) i v i các tranh ch p khác thì kh i ki n t i Tòa án có thNm quy n. M c 2. I V I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N i u 23. Cơ quan tham mưu gi i quy t tranh ch p 1. i v i tranh ch p t ai mà ngư i tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 1, 2, và 5 i u 50 c a Lu t t ai, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Trư ng Phòng Tài nguyên - Môi trư ng qu n xem xét, ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh gi i quy t. 2. i v i tranh ch p quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c do qu n qu n lý, Ch t ch y ban nhân dân qu n giao cho Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n xem xét, ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh gi i quy t. i u 24. Căn c gi i quy t tranh ch p 1. Ch ng c v ngu n g c và quá trình s d ng t, nhà do các bên tranh ch p ưa ra. 2. Ý ki n c a H i ng hòa gi i. 3. Th c t di n tích t, nhà mà các bên tranh ch p ang s d ng ngoài di n tích t, nhà ang có tranh ch p và bình quân di n tích t, nhà cho m t nhân khNu t i a phương. 4. S phù h p c a hi n tr ng s d ng t, nhà ang có tranh ch p v i các quy ho ch ã ư c c p thNm quy n phê duy t. 5. Chính sách ưu ãi c a Nhà nư c i v i ngư i có công. 6. Quy nh c a pháp lu t v giao t, cho thuê t và qu n lý, s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c. i u 25. Trình t , th t c gi i quy t tranh ch p 1. Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n phi u chuy n ơn c a T Ti p công dân, cơ quan th lý ph i tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n ra quy t nh th
 16. lý gi i quy t tranh ch p và thông báo vi c th lý b ng văn b n cho ngư i tranh ch p bi t. 2. Vi c th lý gi i quy t tranh ch p ư c ti n hành theo trình t sau: a) Cơ quan th lý nghiên c u n i dung ơn và các ch ng c kèm theo; l p k ho ch ti n hành xác minh và t trình xu t, kèm v i d th o quy t nh gi i quy t tranh ch p; b) Th i h n xác minh, l p t trình xu t và chuy n giao h sơ gi i quy t tranh ch p n T Hành chính là 25 ngày, k t ngày th lý. Trư ng h p c n trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n công vi c này không quá 20 ngày. 3. Trư ng h p t m ngưng gi i quy t tranh ch p ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 12 c a Quy nh này. 4. Thành ph n h sơ gi i quy t tranh ch p trình Ch t ch y ban nhân dân qu n: a) ơn tranh ch p; b) Biên b n làm vi c; biên b n i tho i tr c ti p; biên b n xác minh hi n tr ng nhà, t; b n trích l c b n gi i th a ph n t ang tranh ch p; b n sao l c h a hi n tr ng nhà ang tranh ch p; c) T trình xu t gi i quy t; N i dung t trình ph i nêu rõ ngu n g c nhà, t; s li u a chính; hi n tr ng s d ng; nguyên nhân phát sinh tranh ch p; căn c pháp lu t gi i quy t tranh ch p (vi n d n nguyên văn i u lu t); nh n xét và xu t gi i quy t. d) D th o quy t nh gi i quy t tranh ch p; ) Các tài li u khác có liên quan. H sơ ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét và ký quy t nh gi i quy t tranh ch p trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ. Quy t nh gi i quy t tranh ch p ư c g i cho ngư i tranh ch p, ngư i b tranh ch p, ngư i có quy n, l i ích liên quan, và y ban nhân dân thành ph trong th i h n 05 ngày, k t ngày ký quy t nh. Cơ quan th lý có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân phư ng nơi x y ra tranh ch p phát hành quy t nh. 6. Trư ng h p không ng ý v i quy t nh gi i quy t tranh ch p c a Ch t ch y ban nhân dân qu n thì các bên tranh ch p có quy n g i ơn tranh ch p n Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c xem xét, gi i quy t theo quy nh. Quy t nh gi i quy t tranh ch p c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph là quy t nh có hi u l c thi hành.
 17. Chương 6 GI I QUY T ƠN DÂN NGUY N i u 26. Trách nhi m gi i quy t ơn dân nguy n 1. Ch t ch y ban nhân dân qu n (ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ph trách các lĩnh v c), Th trư ng cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng có trách nhi m gi i quy t ơn dân nguy n. 2. N i dung ơn liên quan n ch c năng qu n lý c a cơ quan ho c b ph n chuyên môn nào thì cơ quan ho c b ph n chuyên môn ó tham mưu cho các cá nhân có trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này gi i quy t. Trư ng h p n i dung ơn liên quan n ch c năng qu n lý c a nhi u cơ quan ho c nhi u b ph n chuyên môn thì các cá nhân nêu trên có ý ki n ch o c th . i u 27. Trình t , th t c gi i quy t ơn dân nguy n 1. Cơ quan ho c b ph n chuyên môn nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính ư c nêu trong ơn và các ch ng c kèm theo; ti n hành xác minh, l p t trình xu t, kèm v i d th o văn b n gi i quy t và trình các cá nhân có trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u 26 Quy nh này trong th i h n 25 ngày, k t ngày nh n ơn. 2. Thành ph n h sơ gi i quy t ơn dân nguy n: a) ơn; b) Biên b n làm vi c, biên b n xác minh; c) T trình xu t gi i quy t; d) D th o văn b n gi i quy t; ) Các tài li u khác có liên quan. H sơ ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu gi theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các cá nhân có trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u 26 Quy nh này xem xét và ký văn b n gi i quy t trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ. Cơ quan ho c b ph n chuyên môn có trách nhi m g i văn b n gi i quy t cho công dân trong th i h n 03 ngày, k t ngày ra văn b n. Chương 7 T CH C I THO I TR C TI P i u 28. Các lo i vi c c n thi t ph i i tho i
 18. 1. Khi u n i l n u. 2. Khi u n i l n hai, n u là v vi c ph c t p, ông ngư i, gay g t, kéo dài. 3. Tranh ch p t ai và quy n s d ng nhà thu c s h u Nhà nư c thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. 4. Các trư ng h p khác, n u xét th y c n thi t. i u 29. Trình t , th t c i tho i 1. ChuNn b i tho i: a) H sơ ph i ư c thNm tra, xác minh xong, ch ng c ư c thu th p y ; b) ChuNn b d th o báo cáo n i dung s vi c, k t qu xác minh và hư ng gi i quy t; c) ChuNn b các câu h i i v i ngư i khi u n i, tranh ch p; ngư i b khi u n i, tranh ch p; ngư i có quy n, l i ích liên quan; y ban nhân dân phư ng nơi x y ra khi u n i, tranh ch p; cơ quan gi i quy t khi u n i, tranh ch p l n u; d) Tùy theo tính ch t v vi c, ngư i ch trì i tho i có th h p trư c v i các cơ quan có liên quan tham d i tho i th ng nh t các câu h i và d ki n hư ng gi i quy t. 2. Ngư i ch trì i tho i: a) Khi u n i, tranh ch p thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n: i v i các v vi c bình thư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n y quy n cho Th trư ng cơ quan tham mưu gi i quy t khi u n i, tranh ch p ch trì i tho i. i v i các v vi c ph c t p và kéo dài, Ch t ch y ban nhân dân qu n tr c ti p ch trì i tho i ho c y quy n cho Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ch trì i tho i. b) Khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng. Th trư ng cơ quan thu c qu n và Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch trì i tho i ho c y quy n cho c p Phó c a mình ch trì i tho i. 3. Vi c y quy n ph i th hi n b ng văn b n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Thành ph n tham d i tho i: a) Ngư i ch trì i tho i ho c ngư i ư c y quy n ch trì i tho i; b) Cơ quan th lý, b ph n chuyên môn gi i quy t khi u n i, tranh ch p; cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan;
 19. c) Ngư i khi u n i, tranh ch p; ngư i b khi u n i, tranh ch p; ngư i có quy n, l i ích liên quan; d) Ngư i i di n theo y quy n khi u n i, tranh ch p (n u có); ) Lu t sư (n u có); e) i di n y ban nhân dân phư ng nơi x y ra khi u n i, tranh ch p; g) i di n t ch c chính tr - xã h i có liên quan. 5. a i m t ch c i tho i: Vi c i tho i có th t ch c t i cơ quan c a ngư i ch trì i tho i ho c t i tr s c a y ban nhân dân phư ng nơi x y ra khi u n i, tranh ch p. 6. Ngư i ch trì i tho i ho c ngư i ư c y quy n ch trì i tho i có trách nhi m thông báo b ng văn b n v th i gian, a i m và n i dung i tho i n thành ph n tham d i tho i. Thành ph n tham d i tho i ph i có m t úng th i gian và a i m quy nh. 7. Ti n hành i tho i: a) Ngư i ch trì i tho i ki m tra thành ph n tham d i tho i; tư cách tham d c a ngư i khi u n i, tranh ch p; ngư i b khi u n i, tranh ch p; ngư i có quy n, l i ích liên quan và lu t sư (n u có). Trong trư ng h p thành ph n i tho i không d theo thư m i thì vi c có ti n hành i tho i hay không do ngư i ch trì quy t nh; b) Ngư i ch trì i tho i nêu lý do i tho i, công b n i quy i tho i, hư ng d n các bên tham d i tho i cách th c i tho i m b o cu c i tho i có tr t t và hi u qu , công b d th o báo cáo v n i dung s vi c, k t qu xác minh cho nh ng ngư i tham d i tho i bi t; c) y ban nhân dân phư ng nơi x y ra khi u n i, tranh ch p; cơ quan gi i quy t khi u n i, tranh ch p t câu h i i v i các bên có liên quan và có ý ki n v n i dung s vi c, k t qu xác minh; d) Ngư i khi u n i, tranh ch p; ngư i b khi u n i, tranh ch p; ngư i có quy n, l i ích liên quan và lu t sư (n u có) trình bày tóm t t n i dung s vi c, nguy n v ng và cung c p nh ng ch ng c ; tr l i các câu h i do ngư i ch trì i tho i và cơ quan, t ch c có liên quan t ra trong quá trình i tho i; ) Sau khi nghe nh ng ngư i tham d i tho i trình bày ý ki n, ngư i ch trì i tho i ánh giá nh ng ch ng c do các bên cung c p; i chi u v i h sơ xác minh; phân tích úng, sai c a các bên khi u n i, tranh ch p; căn c các quy nh c a pháp lu t ra hư ng gi i quy t (n u ã có y cơ s pháp lý). Cơ quan th lý, b ph n chuyên môn gi i quy t khi u n i, tranh ch p ch u trách nhi m công b n i dung xác minh và nh ng ch ng c ã thu th p ư c ho c yêu c u ti p t c thNm tra, xác minh b sung các n i dung, ch ng c chưa ư c xác minh và công b n i dung xác
 20. minh b sung trong bu i i tho i ti p theo. Th i h n xác minh b sung là 20 ngày, i v i v vi c ph c t p là 30 ngày. 8. L p biên b n i tho i: a) Biên b n i tho i ph i th hi n y ý ki n c a các bên, lu t sư (n u có) và i di n cơ quan, t ch c có liên quan; ghi nh n các ch ng c do các bên cung c p và ý ki n k t lu n c a ngư i ch trì i tho i. Biên b n i tho i ph i có ch ký c a nh ng ngư i tham d i tho i, có óng d u xác nh n c a cơ quan ch trì i tho i (n u a i m t ch c i tho i t i cơ quan ó) ho c óng d u xác nh n c a y ban nhân dân phư ng nơi x y ra khi u n i, tranh ch p (n u a i m t ch c i tho i t i y ban nhân dân phư ng); b) Biên b n i tho i ph i ư c ưa vào h sơ gi i quy t khi u n i, tranh ch p và ph i g i cho t ng thành viên tham gia i tho i. Chương 8 TRÁCH NHI M C A VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN QU N i u 30. Trách nhi m T Ti p công dân 1. Là u m i ti p nh n, phân lo i và x lý ơn c a công dân g i nH i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n. 2. Theo dõi, c p nh t và thư ng xuyên ôn c các cơ quan chuyên môn tham mưu cho y ban nhân dân qu n gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p và ơn dân nguy n theo quy nh. 3. nh kỳ hàng tháng báo cáo H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n k t qu th c hi n k t lu n, ch o c a y ban nhân dân qu n v gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p và ơn dân nguy n. 4. Ph i h p v i Thanh tra qu n theo dõi, c p nh t k t qu t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i, tranh ch p có hi u l c pháp lu t. i u 31. Trách nhi m Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 1. T ch c các cu c h p ti p công dân; gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p và dân nguy n trong th i h n 05 ngày, k t ngày có ý ki n ch o c a Lãnh o y ban nhân dân qu n ho c có ki n ngh c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n. 2. T ch c h p v i các ơn v liên quan th ng nh t quan i m gi i quy t i v i các v vi c ph c t p trư c khi Lãnh o y ban nhân dân qu n ch trì cu c h p. 3. Th a l nh Ch t ch y ban nhân dân qu n ký văn b n nh c nh các ơn v th c hi n k t lu n, ch o c a Lãnh o y ban nhân dân qu n không úng th i gian quy
Đồng bộ tài khoản