Quyết định số 734/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 734/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 734/2002/QĐ-TTg về việc cử Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 734/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 734/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : - Như điều 2, - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phan Văn Khải - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : TCQT (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản