Quyết định số 736/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 736/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 736/2006/QĐ-UBND-BN về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh để xây dựng Khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tại huyện Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 736/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 736/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH ĐỂ XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QĐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh tại đơn xin giao đất ngày 11/5/2006; UBND xã Phù Lãng tại công văn số 02/CV-UB ngày 15/5/2006; UBND huyện Quế Võ tại công văn số 199/TT-UB ngày 16/5/2006; Sở Xây dựng tại chứng chỉ quy hoạch số 52/CCQH ngày 04/5/2006; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 67/TT-QHKH ngày 24/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 435.663,8m2 đất, gồm: Đất nông nghiệp 415.392,6m2; đất chuyên dùng 18.934,5m2; Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1.336,7m2, tại xã Phù Lãng - huyện Quế Võ và giao cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh để xây dựng Khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường 392.622,6m2, đường quy hoạch 12.723,4m2, hành lang đê 24.557,7m2, đất nông nghiệp khó canh tác 5.760,1m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ giao đất đính kèm. Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ theo chức năng hướng dẫn Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và bàn giao mốc giới khu đất trên thực địa theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Phù Lãng, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản