Quyết định số 737-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
20
lượt xem
1
download

Quyết định số 737-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 737-BYT/QĐ về việc thành lập Viện Răng hàm mặt trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 737-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 737-BYT/Q Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1990 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VI N RĂNG HÀM M T TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 153/CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v c a B Y t và Quy t nh s 196-H BT ngày 17 tháng 12 năm 1989 c a H i ng B trư ng quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B ; tăng cư ng và y m nh công tác chăm sóc s c kho ban u v răng mi ng cho nhân dân, c bi t cho tr em; Xét t trình c a Phân Vi n răng hàm m t Hà N i ngày 1-9-1989 xin thành l p Vi n răng hàm m t; Theo ngh c a các ng chí: V trư ng V t ch c - lao ng, V trư ng V qu n lý s c kho , V trư ng V khoa h c - ào t o, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Vi n răng hàm m t tr c thu c B Y t trên cơ s Phân Vi n răng hàm m t t i B nh vi n H u ngh Vi t Nam - C ng hoà dân ch c. i u 2. Vi n răng hàm m t có các nhi m v sau ây: 1- Nghiên c u các bi n pháp phòng ch ng các b nh v răng hàm m t phù h p v i hoàn c nh và t p quán c a các dân t c Vi t Nam. - Nghiên c u s n xu t, s d ng nh ng nguyên li u, d ng c , thu c men trong nư c dùng cho chuyên khoa răng hàm m t. - Nghiên c u, ng d ng nh ng kinh nghi m c truy n v Y Dư c h c dân t c trong lĩnh v c chuyên khoa răng hàm m t. - Nghiên c u và ng d ng nh ng k thu t tiên ti n i u tr và d phòng các b nh v răng hàm m t phù h p v i hoàn c nh Vi t Nam. 2- T ch c i u tr các b nh v răng hàm m t ph c v cho công tác nghiên c u khoa h c. 3- Cùng v i các Trư ng i h c ào t o và b túc cán b chuyên khoa răng hàm m t v k thu t và nghi p v chuyên môn các b c sau i h c, i h c, k thu t viên Trung h c và sơ h c.
  2. 4- Giúp B ch o tuy n chuyên khoa răng hàm m t thu c các S y t t Th a Thiên - Hu tr ra phía B c trong tình hình hi n nay. T ng k t các ho t ng v chuyên khoa trong c nư c xu t v i B v phương hư ng, k ho ch, bi n pháp phát tri n chuyên khoa. 5- Nghiên c u, ch o và ph i h p v i các cơ quan thông tin tuyên truy n trong và ngoài ngành th c hi n nhi m v giáo d c v sinh răng mi ng cho toàn xã h i. i u 3. Lãnh o Vi n có: Vi n trư ng và t 1 n 2 Phó vi n trư ng giúp vi c. Giúp vi c lãnh o có m t Phòng t ng h p bao g m công tác: cán b - Hành chính - Qu n tr và m t t k toán tài chính tr c thu c Vi n trư ng. Các Khoa chuyên môn g m: - Khoa ph u thu t hàm m t - Khoa ph c hình (răng gi ) - Khoa ch nh răng, hàm - Khoa i u tr răng mi ng - Khoa răng tr em - Khoa Nha chu - Khoa ph u thu t răng mi ng (nh răng) - Khoa tia X - Phòng khám răng hàm m t t ng h p - Khoa dư c M i khoa có m t trư ng khoa và m t phó khoa. Biên ch lao ng c a Vi n là t ng s biên ch lao ng hi n có c a khoa răng hàm m t t B nh vi n h u ngh Vi t - c chuy n sang. i u 4. Vi n răng hàm m t ư c m tài kho n t i Ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng giao d ch. i u 5. a i m c a Vi n răng hàm m t n m trong B nh vi n Vi t - c cho nên hai cơ quan c n có s th o lu n nh t trí v quy ch b o v an toàn cơ quan, quy ch s d ng các phương ti n thi t b ph c v cho công tác chuyên môn k thu t và các d ch v khác trên cơ s các h p ng ký k t m b o th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành thay th cho các Quy t nh 389/BYT-Q ngày 17 tháng 5 năm 1980 và Quy t nh 229/BYT-Q ngày 20 tháng 3 năm 1982.
  3. i u 7. Các ng chí Chánh Văn phòng, V trư ng các V : T ch c - lao ng, Qu n lý s c kho , K ho ch - Tài chính, Khoa h c - ào t o, Giám c B nh vi n H u ngh Vi t Nam - C ng hoà dân ch c và Phân vi n trư ng Phân vi n răng hàm m t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản