Quyết định số 738/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 738/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 738/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 738/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 738/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ PHÒNG, CH NG DNCH L M M LONG MÓNG GIA SÚC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Tài chính (văn b n s 6104/BTC-NSNN ngày 16 tháng 5 năm 2006), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (văn b n s 1168/BNN-TC ngày 15 tháng 5 năm 2006), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (văn b n s 3682/NHNN-TD ngày 15 tháng 5 năm 2006), QUY T NNH: i u 1. Ngân sách nhà nư c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc cho các n i dung và m c h tr như sau: 1. Ngân sách trung ương h tr 100% kinh phí mua v c-xin l m m long móng i v i vùng kh ng ch và 50% i v i vùng m tiêm phòng cho gia súc thu c di n ph i tiêm phòng b t bu c c a các h gia ình, cá nhân chăn nuôi gia súc theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Ngân sách a phương h tr 50% kinh phí mua v c-xin i v i vùng m. Ngân sách nhà nư c m b o chi phí tiêm phòng. 2. H tr tr c ti p cho các h gia ình, cá nhân, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi có gia súc ph i tiêu h y do m c b nh l m m long móng theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: a) M c h tr bình quân 10.000 ng/kg hơi i v i l n; b) M c h tr bình quân 12.000 ng/kg hơi i v i trâu, bò, dê, c u, hươu, nai. 3. H tr kinh phí tiêu hu gia súc v i m c bình quân 150.000 ng/con i v i trâu, bò và 50.000 ng/con i v i l n, dê, c u, hươu, nai trong th i gian có d ch theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v công tác thú y, bao g m: chi phí tiêu hu gia súc, hoá ch t các lo i cho kh trùng, tiêu c, v sinh chu ng tr i, môi trư ng; trang ph c phòng h và b i dư ng cho ngư i tham gia tiêu hu gia súc...
  2. 4. Th i gian ngân sách nhà nư c h tr theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u này k t ngày 01 tháng 5 năm 2006 n khi có quy t nh công b h t d ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. Ngân sách nhà nư c m b o kinh phí tuyên truy n, ki m tra, ch o phòng ch ng d ch; mua s m thi t b , v t d ng cho ki m tra phát hi n, chNn oán b nh d ch và phòng ch ng d ch theo quy nh, hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; chi phí b i dư ng cho ngư i tham gia phòng, ch ng d ch; th c hi n nhi m v t i các ch t ki m d ch. Ch b i dư ng cho ngư i tham gia phòng ch ng d ch l m m long móng và th c hi n nhi m v t i các ch t ki m d ch th c hi n theo quy nh c a B Tài chính. i u 2. V vay v n c a ch chăn nuôi gia súc 1. Khoanh n vay trong th i gian m t năm (chăn nuôi l n) và hai năm (chăn nuôi trâu, bò, dê, c u, hươu, nai) i v i s dư n vay n ngày 30 tháng 4 năm 2006 mà các h gia ình, cá nhân, doanh nghi p, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc c a Trung ương và a phương ã vay v n các ngân hàng thương m i, các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng theo quy nh c a pháp lu t chăn nuôi gia súc nhưng b tiêu h y do m c b nh l m m long móng theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Các h gia ình, cá nhân, doanh nghi p, trang tr i, h p tác xã chăn nuôi gia súc ang ư c khoanh n vay theo quy nh t i kho n 1 i u này n u có nhu c u v n vay khôi ph c chăn nuôi gia súc ho c chuy n i ngành ngh thì ư c ti p t c vay v n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Nguyên t c h tr và ngu n kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc 1. Ngân sách trung ương h tr 50%, ngân sách a phương h tr 50% s kinh phí phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc quy nh t i kho n 1 (tr kinh phí h tr mua v c-xin cho vùng kh ng ch ), kho n 2, kho n 3 và kho n 5 i u 1 Quy t nh này. 2. i v i các t nh m i i u ch nh a gi i hành chính có s b sung cân i t ngân sách trung ương ư c h tr 100%. 3. i v i các t nh có s lư ng gia súc tiêu hu l n, n u ph n ngân sách a phương b o m vư t quá 50% d phòng ngân sách a phương năm 2006 do Th tư ng Chính ph giao, ngân sách trung ương s b sung thêm ph n chênh l ch vư t quá 50% d phòng ngân sách a phương năm 2006 t nh có ngu n th c hi n. 4. Thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương th c hi n. 5. i v i các t nh có chi phí phát sinh cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc không l n (dư i 1.000 tri u ng) thì a phương ch ng s d ng ngân sách a phương x lý.
  3. 6. Ngân sách trung ương h tr 100% kinh phí mua v c-xin và kinh phí phòng, ch ng d ch i v i các cơ s chăn nuôi àn gia súc gi ng g c c a Trung ương. Ngân sách a phương m b o kinh phí mua v c-xin và kinh phí phòng, ch ng d ch i v i các cơ s chăn nuôi àn gia súc gi ng g c c a nhà nư c do a phương qu n lý. i u 4. T ch c th c hi n 1. B Tài chính hư ng d n ch b i dư ng cho ngư i tham gia phòng ch ng d ch l m m long móng và th c hi n nhi m v t i các ch t ki m d ch; ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c m c thi t h i c a t ng a phương, ph n ngân sách a phương ã th c chi cho công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng và các quy nh c a Quy t nh này, s d ng d phòng ngân sách trung ương năm 2006 h tr kinh phí cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và nh kỳ t ng h p k t qu x lý báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n i u 2 Quy t nh này. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh c th i tư ng gia súc ph i tiêm v c xin phòng b nh b t bu c; gia súc b m c b nh l m m long móng ph i tiêu hu và quy trình tiêu hu ; ch trì ki m tra công tác t ch c phòng, ch ng d ch b nh, tiêu hu gia súc b m c b nh các a phương. 4. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: a) Căn c tình hình a phương, chi phí th c t cho công tác phòng, ch ng d ch và ch quy nh hi n hành quy t nh m c h tr c th i v i t ng lo i gia súc b tiêu hu ; th c hi n công khai chính sách và m c h tr trên các phương ti n thông tin i chúng và t i thôn, xã, m b o h tr tr c ti p n ch chăn nuôi b thi t h i; kinh phí cho công tác phòng, ch ng d ch và m c b i dư ng cho các l c lư ng tham gia phòng, ch ng d ch theo ch o c a a phương. S d ng kinh phí h tr úng m c ích, có hi u qu , không th t thoát lãng phí và x y ra tiêu c c; b) Ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp khác th c hi n công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc và h tr cho t ng ch chăn nuôi có gia súc b tiêu hu do d ch l m m long móng; k p th i t ng h p báo cáo, ngh B Tài chính h tr kinh phí (ph n ngân sách trung ương s h tr ) th c hi n; c) K t thúc t d ch báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính k t qu th c hi n công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ; d) Ch o ho c yêu c u ch chăn nuôi gia súc trên a bàn (không thu c i tư ng h tr theo quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này) có gia súc thu c di n ph i tiêm phòng v c xin l m m long móng b t bu c theo yêu c u c a công tác phòng, ch ng d ch t b trí kinh phí mua v c-xin và chi phí tiêm phòng. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  4. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTTg Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; Cơ quan thu c Chính ph ; - Các H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Website CP, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, NN (5b).
Đồng bộ tài khoản