Quyết định số 739/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 739/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 739/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 1996-2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 739/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 739-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH TH A THIÊN - HU TH I KỲ 1996-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Th a Thiên - Hu t i T trình s 1061 TH/UBND ngày 19 tháng 7 năm 1997 và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 4844 BKH-VPT ngày 8 tháng 8 năm 1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Th a Thiên - Hu th i kỳ 1996-2010 v i n i dung ch y u sau: I. NNH HƯ NG VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N: 1. V nh ng nh hư ng: Phát tri n kinh t - xã h i t nh Th a Thiên - Hu theo hư ng: - G n v i phát tri n vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, Vùng B c Trung b , phù h p chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. - B o m m i quan h hài hoà gi a phát tri n kinh t - xã h i; b o v môi trư ng sinh thái v i vi c gi gìn b o t n, tôn t o các di s n văn hoá, c ng c an ninh, qu c phòng và tr t t an toàn xã h i. - Nâng c p h th ng cơ s h t ng ô th c bi t là c a thành ph Hu ; kh c ph c nh ng h n ch v giao thông, t o ra ng l c phát tri n kinh t - xã h i; phát tri n các lĩnh v c văn hoá xã h i, nâng cao m c s ng và trình dân trí, b o m ngu n nhân l c cho yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá. 2. V m c tiêu: Khai thác có hi u qu m i ti m năng và l i th c a t nh v v trí a lý và các ngu n tài nguyên xây d ng t nh Th a Thiên - Hu phát tri n, t các m c tiêu v tăng trư ng kinh t , ti n b xã h i và m b o môi trư ng sinh thái, tăng cư ng an ninh qu c phòng; ưa t nh tr thành m t trong nh ng trung tâm kinh t , văn hoá, du l ch,
  2. ào t o i h c, y t chuyên sâu c a vùng kinh t tr ng i m mi n Trung v i m t s ch tiêu ch y u sau: T c tăng trư ng GDP bình quân hàng năm t th i kỳ 1996-2010 t 12%-16% và th i kỳ 2001-2010 t 13-15%. - Ph n u GDP bình quân u ngư i t 500-600 USD vào năm 2000 và t 1.700- 1.800 USD vào năm 2010. T l huy ng ngân sách t GDP t kho ng 22%-23% năm 2000 và 25,5%-32% năm 2010. T l tích lu u tư t GDP kho ng 9,5%- 10,5% th i kỳ 1996-2000 và kho ng 17%-19% th i kỳ 2001-2010. Giá tr xu t khNu năm 2000 t kho ng 50-70 tri u USD và năm 2010 t kho ng 300-500 tri u USD. Ph n u gi m t l tăng dân s n năm 2000 xu ng còn 1,9% và n năm 2010 còn 1,5%; hàng năm t o thêm vi c làm cho kho ng 40-50 nghìn ngư i trong tu i lao ng. Nâng cao i s ng v t ch t tinh th n c a dân cư, ch ng tái mù ch , n năm 2000 cơ b n ph c p c p 1 cho toàn dân, c p 2 cho thanh niên thành th và sau năm 2000 ti p t c ph n u ti n t i ph c p c p 3 cho thanh niên toàn t nh. II. NHI M V CH Y U V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I: 1. V phát tri n công nghi p: Hư ng m nh vào xu t khNu, ng th i chú tr ng s n xu t các s n phNm tiêu dùng thay th hàng nh p khNu, xây d ng và t ng bư c hoàn thi n các khu công nghi p: Phú Bài, Chân Mây, Phong Thu, T H và các i m công nghi p khác, trư c h t là các c m công nghi p ven thành ph Hu . C n s d ng nguyên li u và tay ngh a phương cho các ngành s n xu t v t li u xây d ng, ưu tiên u tư ch bi n nông, lâm, thu s n, s n xu t hàng th công m ngh cao c p và các m t hàng ph c v du l ch, các ngành s n xu t k ngh cao (như l p ráp i n t , ôtô, các s n phNm sinh h c ph c v s n xu t nông, lâm nghi p, công nghi p ch bi n). 2. V du l ch - d ch v : Phát tri n du l ch thành ngành kinh t mũi nh n c a t nh. B o t n tôn t o các di tích l ch s , danh lam th ng c nh c a c ô Hu , xây d ng k t h p c m du l ch ngh ư ng bi n và vùng núi (Lăng Cô, C nh Dương, B ch Mã, Tân M , Thu n An, làng văn hoá A Lư i...), g n du l ch v i các ho t ng văn hoá. Phát tri n du l ch ph i i ôi v i nâng cao ch t lư ng ph c v t o môi trư ng du l ch văn minh l ch s , tăng s c h p d n i v i du khách trong và ngoài nư c. 3. V nông, lâm, ngư nghi p: Ph n u t s n lư ng 20 v n t n lương th c vào năm 2000, 25-26 v n t n lương th c quy thóc vào năm 2010. Ny m nh phát tri n cây công nghi p ng n ngày, dài ngày, cây th c phNm, cây ăn qu theo hư ng vùng chuyên canh t p trung, trư c h t xây d ng vùng nguyên li u mía t 10.000-15.000 ha cho công nghi p s n xu t ư ng và s n phNm sau ư ng, vùng cao su 10.000-15.000 ha ph i h p v i công nghi p ch bi n Qu ng Bình, Qu ng Tr ; m r ng di n tích tr ng cà phê, qu các huy n mi n núi; xây d ng vùng cây ăn qu t p trung v i các lo i cây c s n: thanh trà, h ng, quít. Duy trì di n tích r ng khoanh nuôi và Ny m nh tr ng r ng, ph xanh t tr ng i tr c. Ny m nh khai thác thu s n theo hư ng m r ng di n tích nuôi tr ng và phát tri n ánh b t xa b .
  3. 4. V phát tri n cơ s h t ng: - Xây d ng m i i ôi v i nâng c p c i t o h th ng k t c u h t ng ô th và nông thôn. C i t o, và nâng c p h th ng giao thông và các công trình ch ng lũ, ch ng ng p l t trong thành ph , b o v môi trư ng sinh thái, cùng v i vi c hi n i hoá h th ng thôn tin liên l c. Th c hi n các d án c p nư c, thoát nư c cho các ô th , các khu công nghi p t p trung, gi i quy t nư c s ch nông thôn, ch ng ô nhi m ngu n nư c i ôi v i vi c x lý các ch t th i r n. Trư c m t t p trung c i t o, nâng c p, xây d ng các công trình: Sân bay Phú Bài, c ng Chân Mây, h th ng giao thông n i ư ng 68 và các c m kinh t vùng gò i v i qu c l 1A, qu c l 49 n i v i nư c b n Lào, ư ng vành ai c a thành ph Hu , h th ng giao thông liên huy n và liên xã; góp ph n xây d ng tuy n ư ng xa l B c - Nam và ư ng h m H i Vân. Hoàn thành s m k ho ch ưa i n v 100% phư ng, xã. Th c hi n m t s d án v tr thu sông Hương, sông B như công trình T Tr ch, Khe Lu, C Bi, Th o Long; ng th i nâng c p và xây d ng m i h th ng ê ngăn m n ven m phá; có bi n pháp ch ng xâm th c, b o v tính n nh c a các c a bi n Tư Hi n, Thu n An. 5. V phát tri n giáo d c, y t , văn hoá xã h i: - Nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a h th ng giáo d c, ào t o áp ng yêu c u v nhân l c cho công nghi p hoá, hi n i hoá. Hoàn ch nh các thi t ch c a m t trung tâm i h c a ngành c a khu v c và h th ng các trư ng d y ngh ch t lư ng cao. - Phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kho khám ch a b nh cho nhân dân, th c hi n t t chương trình dân s k ho ch hoá gia ình. - Xây d ng trung tâm y t chuyên sâu c a mi n Trung t i Hu . - M r ng và nâng cao ch t lư ng c a h th ng phát thanh truy n hình, các ho t ng văn hoá th d c th thao. V n ng nhân dân tích c c tham gia xây d ng n p s ng văn minh, bài tr các t n n xã h i. Nâng c p h th ng b o tàng, thư vi n nhà trưng bày, nhà văn hoá và các thi t ch văn hoá khác. ào t o, b i dư ng l c lư ng ngh nhân và c ng c t ch c các lo i hình ngh thu t truy n th ng,. - Có k ho ch nh cư tuy t i b ph n dân v n ò sông Hương và d c m phá. III. NH NG GI I PHÁP CH Y U: m b o vi c th c hi n quy ho ch, U ban nhân dân t nh Th a Thiên - Hu c n th c hi n và v n d ng sáng t o các bi n pháp ng b v cơ ch , chính sách nh m huy ng các ngu n l c trong và ngoài nư c. Sau khi quy ho ch t ng th ư c phê duy t, c n nghiên c u l p và tri n khai các quy ho ch chi ti t, các chương trình phát tri n kinh t xã h i, các d án u tư trên cơ s quy ho ch t ng th này và t ng bư c ưa d n vào k ho ch trung h n, ng n h n th c hi n.
  4. U ban nhân dân t nh ch ng nghiên c u, th c thi và xu t v i Chính ph ban hành các cơ ch chính sách phù h p, có hi u qu nh m huy ng ư c các ngu n l c th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t xã h i ã ra. Là m t t nh có thành ph c ô, có nh ng c i m riêng, t nh c n v n d ng úng n các chính sách v t ai, chính sách i v i thành ph lo i hai. T nh Th a Thiên - Hu và thành ph Hu c n nghiên c u xu t v i Trung ương mô hình t ch c và qu n lý phù h p, c bi t là các lĩnh v c qu n lý ô th , qu n lý di s n văn hoá, công tác i ngo i. i u 2. U ban nhân dân t nh Th a Thiên - Hu ph i có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n Quy ho ch m t cách ch t ch , thư ng xuyên c p nh t thông tin m i nh t có nh ng i u ch nh h p lý k p th i phù h p v i nh hư ng phát tri n chung c a vùng và c nư c. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p, h tr t nh Th a Thiên - Hu trong quá trình th c hi n, nh m m b o s th ng nh t gi a quy ho ch c a t nh v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n kinh t c a các ngành kinh t - k thu t - xã h i, phù h p v i quy ho ch vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và chương trình h p tác kinh t ti u vùng Mê Công. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Th a Thiên - Hu , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản