Quyết định số 739/1998/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 739/1998/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 739/1998/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 739/1998/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 739/1998/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYỂN MẠCH GÓI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Căn cứ Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/05/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/06/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/05/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Công văn 1120/VGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ ngày 02/12/1998 và ý kiến thoả thuận của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính ngày 28/11/1998 về việc xác định giá, cước Bưu điện chưa có thuế để thực hiện thuế giá trị gia tăng; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói. Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 552/QĐ-KTKH ngày 1/10/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/01/1999. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU Nơi nhận: ĐIỆN - Như điều 3; - Ban VGCP; - Lưu VP, KTKH.
  2. Mai Liêm Trực BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYỂN MẠCH GÓI (Ban hành kèm theo Quyết định số 739 /1998/QĐ-TCBĐ ngày 8 /12/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện) I. GIÁ CÀI ĐẶT 1. Thuê bao gián tiếp (tốc độ tới 28,8 Kbps): 860.000 đồng/thuê bao 2. Thuê bao trực tiếp (tốc độ tới 64 Kbps):3.600.000 đồng/thuê bao II. CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG VIETPAC TRONG NƯỚC A. CƯỚC THUÊ BAO CỔNG (THU THEO THÁNG): 1. Thuê bao gián tiếp: 54.000 đồng/cổng 2. Thuê bao trực tiếp: 2.1. Phạm vi liên lạc trong nước - Tốc độ tới 28,8 Kbps: 2.270.000 đồng/cổng - Tốc độ tới 64 Kbps: 4.540.000 đồng/cổng 2.2. Phạm vi liên lạc quốc tế - Tốc độ tới 28,8 Kbps: 360 USD/cổng - Tốc độ tới 64 Kbps: 720 USD/cổng B. CƯỚC THÔNG TIN 1. Cước thông tin của thuê bao gián tiếp: 1.1. Truyền số liệu trong nước: 1.300 đồng/phút 1.2. Truyền số liệu quốc tế: 1,27 USD/phút 2. Cước thông tin của thuê bao trực tiếp:
  3. 2.1. Truyền số liệu trong nước: Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau: 2.1.1.Hình thức 1: Tính cước theo khối lượng thông tin trao đổi. 122 đồng/10 Segment hoặc 190 đồng/KB 2.1.2.Hình thức 2: Thu cước khoán (đã bao gồm cước thuê cổng 2 đầu), không phụ thuộc vào khối lượng thông tin trao đổi. 2.1.2.1. Tốc độ tới 28,8 Kbps: - Cự ly đến 500 km: 5.450.000 đồng/tháng - Cự ly trên 500 km đến 1.000 km: 8.180.000 đồng/tháng - Cự ly trên 1.000 km:16.360.000 đồng/tháng 2.1.2.2. Tốc độ tới 64 Kbps: - Cự ly đến 500 km: 9.090.000 đồng/tháng - Cự ly trên 500 km đến 1.000 km:13.630.000 đồng/tháng - Cự ly trên 1.000 km:27.270.000 đồng/tháng 2.1.2.3. Tốc độ trên 64 Kbps (n x 64 Kbps với n ³ 2) Ử1 + 0.8 x (n - 1) x AỨ Trong đó: - A là cước của tốc độ tới 64 Kbps (mục 2.1.2.2 nêu trên) theo cự ly tương ứng. - n hệ số tốc độ so với tốc độ 64 Kbps 2.2.Truyền số liệu quốc tế: Tính cước theo khối lượng thông tin trao đổi:0,17 USD/KB hoặc 0,11 USD/10 segment. 2.3.Khách hàng được giảm cước 20% đối với cổng thứ 3 (ba) trở lên.
  4. III. CƯỚC SỬ DỤNG MẠNG X.25 TOÀN CẦU 1. Cước dịch vụ điểm nối điểm truy nhập trực tiếp, không giới hạn khối lượng thông tin trao đổi (đã bao gồm cước thuê cổng 2 đầu). Đơn vị: USD/tháng Từ Việt Nam với 9,6 Kbps 14,4 Kbps 19,2 Kbps 56/64 Kbps Bắc Mỹ 4.068 4.682 5.057 6.409 Châu Âu 4.426 5.040 5.475 6.409 Châu á - Thái Bình Dương 3.114 3.846 4.281 5.216 Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi 5.739 6.114 6.608 7.722 Châu Mỹ Latinh & Caribean 5.500 6.054 6.429 8.258 2. Cước dịch vụ điểm nối điểm truy nhập trực tiếp, không giới hạn khối lượng thông tin trao đổi (không bao gồm cước thuê cổng). 2.1.Tốc độ cổng 9,6 Kbps Mức cước tối Cước lưu Mức tối đa Từ Việt Nam với thiểu lượng (USD/tháng) (USD/tháng) (USD/Kb) Bắc Mỹ 1.194 0,07 3.842 Châu Âu 1.194 0,10 4.355 Châu á - Thái Bình Dương 1.194 0,07 2.745 Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi 1.194 0,10 5.763 Châu Mỹ Latinh & Caribean 1.194 0,11 5.489 2.2.Tốc độ cổng 14,4 Kbps Cước lưu Mức cước tối Mức tối đa Từ Việt Nam với lượng thiểu (USD/tháng) (USD/tháng) (USD/Kb) Bắc Mỹ 1.194 0,07 4.391 Châu Âu 1.194 0,10 4.803 Châu á - Thái Bình Dương 1.194 0,07 3.430
  5. Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu 1.194 0,10 6.037 Phi Châu Mỹ Latinh & Caribean 1.194 0,11 5.969 2.3.Tốc độ cổng 19,2 Kbps Mức cước tối Cước lưu lượng Mức tối đa Từ Việt Nam với thiểu (USD/Kb) (USD/tháng) (USD/tháng) Bắc Mỹ 1.790 0,07 4.665 Châu Âu 1.790 0,10 5.131 Châu á - Thái Bình Dương 1.790 0,07 3.783 Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu 1.790 0,10 6.444 Phi Châu Mỹ Latinh & Caribean 1.790 0,11 6.240 2.4.Tốc độ cổng 56/64 Kbps Cước lưu Mức tối đa Mức cước tối lượng Từ Việt Nam với thiểu (USD/tháng) (USD/tháng) (USD/Kb) Bắc Mỹ 1.790 0,07 5.489 Châu Âu 1.790 0,10 5.489 Châu á - Thái Bình Dương 1.790 0,07 4.176 Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi 1.790 0,10 7.040 Châu Mỹ Latinh & Caribean 1.790 0,11 7.613 4. Cước dịch vụ mạng hình nhện (đã bao gồm cả cước thuê cổng và cước lưu lượng) Đơn vị: USD/tháng Liên lạc qua Hub tại Việt Nam 9,6 Kbps 14,4 Kbps 19,2 Kbps 56/64 Kbps Mạng hình nhện trong khu vực 3.733 4.119 4.505 5.406
  6. Mạng hình nhện toàn cầu 4.376 4.892 5.535 6.694 4.Cước dịch vụ mạng hình sao (đã bao gồm cả cước thuê cổng và cước lưu lượng) 4.1.Cước cho máy nhánh của dịch vụ X25 (đã bao gồm cả cước thuê cổng và cước lưu lượng) Đơn vị: USD/tháng Từ Việt Nam với 9,6 Kbps 14,4 Kbps 19,2 Kbps 56/64 Kbps Bắc Mỹ 1.489 1.775 1.947 2.405 Châu Âu 1.890 2.119 2.348 2.806 Châu á - Thái Bình Dương 1.718 2.062 2.291 2.577 Nga, ấn độ, Trung Đông, Châu Phi 2.176 2.405 2.725 3.093 Châu Mỹ Latinh & Caribean 1.718 1.947 4.2.Cước cho máy chủ của dịch vụ X25 (đã bao gồm cả cước thuê cổng) Đơn vị: USD/tháng 9,6 Kbps 14,4 Kbps 19,2 Kbps 56/64 Kbps 4.467 6.071 6.300 7.216 TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Đồng bộ tài khoản