Quyết định số 739-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 739-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 739-QĐ về việc ban hành, sửa đổi sáu tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 739-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THU T NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 739-QĐ Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 1986 QUY T Đ NH BAN HÀNH VÀ S A Đ I SÁU TIÊU CHU N NHÀ NƯ C. CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh đ nh s 141-HĐBT ngày 24-8-1982 c a H i đ ng B trư ng ban hành Đi u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét đ ngh c a B Nông nghi p trong các công văn s 90-KHKT/CV ngày 1-12-1984, s 73- NN/KHKT/CV ngày 19-9-1985 và s 81-NN/KHKT/CV ngày 4-10-1985, QUY T Đ NH: Đi u 1. - Nay ban hành các tiêu chu n Vi t Nam: TCVN 1442-86. Tr ng v t tươi thương ph m - Thay th TCVN 1442-73; TCVN 1858-86. Tr ng gà tươi thương ph m - Thay th TCVN 1858-76; TCVN 4300-86. Tr ng gà gi ng và tr ng v t gi ng. Phương pháp th ; S a đ i 1 TCVN 3247-79. Tr ng p gi ng Lơgo (Leghorn) dòng X và dòng Y. Yêu c u k thu t; S a đ i 1 TCVN 3249-79. Tr ng p gi ng Plimut Rôc (PlymouthRock) dòng 799, 488 và 433. Yêu c u k thu t. S a đ i 1 TCVN 3716-82. Tr ng v t p. Đi u 2. - Các tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1-1988 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 1442-86
Đồng bộ tài khoản