Quyết định số 74/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 74/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 74/2001/qđ-tcbđ về việc ban hành cước kết nối internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung do tổng cục trưởng tổng cục bưu điện ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2001/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2001/Q -TCB Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N S 74/2001/Q -TCB NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 V BAN HÀNH CƯ C K T N I INTERNET TR C TI P ÁP D NG CHO KHU CÔNG NGHI P PH N M M T P TRUNG T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N Căn c Ngh nh 12/CP ngày 11/03/1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c Bưu i n; Căn c Ngh nh 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n Thông; Căn c Ngh nh 21/CP ngày 5/03/1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch t m th i v qu n lý, thi t l p, s d ng m ng Internet Vi t Nam; Căn c Quy t nh 99/1998/Q -TTg ngày 26/05/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c Bưu chính, vi n thông; Căn c Quy t nh s 128/2000/Q -TTg ngày 20/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và bi n pháp khuy n khích u tư phát tri n công nghi p ph n m m; Căn c Thông tư 03/1999/TT-TCB ngày 11/05/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c Buu i n hư ng d n thi hành Ngh nh s 109/CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính, Vi n thông và Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c Bưu chính vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t k ho ch: QUY T NNH i u 1: Ban hành t m th i cu c k t n i truy nh p lnternet c a các Khu công nghi p ph n m m t p trung k t n i v i Nhà cung c p d ch v k t n i truy nh p lnternet (IAP) như sau: 1. Cư c cài t: 2.275.500 /c ng (Thu m t l n). 2. Cư c thuê c ng: - 64 Kbps: 13.050.000 ng/tháng - 128 Kbps: 20.358.000 ng/tháng - 192 Kbps: 27.013.000 ng/tháng
  2. - 256 Kbps: 33.669.000 ng/tháng - 384 Kbps: 44.892.000 ng/tháng - 512 Kbps: 56.506.000 ng/tháng - 768 Kbps : 79.213.000 ng/tháng - 1.024 Kbps: 96.048.000 ng/tháng - 2.048 Kbps (2M): 156.600.000 ng/tháng Các m c trên chưa bao g m thu giá tr gia tăng. i u 2: Căn c m c cư c quy nh t i i u 1, Khu công nghi p ph n m m t p trung quy nh m c cư c truy nh p lnternet áp d ng cho các doanh nghi p ( i tư ng) ph n m m trong khu công nghi p s d ng trên cơ s bù p chi phí (không có l i nhu n). i u 3: Chi phí l p t ư ng truy n d n t Nhà cung c p d ch v k t n i truy nh p lnternet (IAP) n Khu công nghi p ph n m m t p trung do hai bên th a thu n trên cơ s giá thành. i u 4: Cư c thuê kênh truy n d n n i h t t Nhà cung c p d ch v k t n i truy nh p lnternet (IAP) n Khu công nghi p ph n m m t p trung do hai bên th a thu n trên cơ s giá thành nhưng không vư t quá 50% m c cư c thuê kênh truy n d n n i h t hi n hành. i u 5: Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/01/2001 n h t 30/6/2001. i u 6: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v ch c năng và các ơn v tr c thu c T ng c c Bưu i n, T ng Giám c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Giám c các Khu công nghi p ph n m m t p trung và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Liêm Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản