Quyết định số 74/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 74/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại phường Dịch Vọng - Cầu Giấy (Phần quy hoạch kiến trúc và giao thông) - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :74/2001/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH KHU NHÀ DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG T I PHƯ NG DNCH V NG - C U GI Y (PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ GIAO THÔNG) - T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91 CP ngày 17/08/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/06/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 567/Q -TTg ngày 08/07/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao 51.246m2 t t i phư ng D ch V ng, qu n C u Gi y cho Ban Qu n lý d án qu n C u Gi y l p d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu di dân gi i phóng m t b ng; Căn c Quy t nh s 3876/Q -UB ngày 27/10/1995 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t khu D ch V ng, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/500; - Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 397/TTr-KTST ngày 25/07/2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chi ti t khu nhà di dân gi i phóng m t b ng t i phư ng D ch V ng, qu n C u Gi y, Hà N i, t l 1/500 do Công ty Tư v n ki n trúc ô th Hà n i l p tháng 05/2001 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1/. i u ch nh di n tích khu t di dân t 51.246m2 lên 52.706m2. Trong ó: + 51.246m2 t ư c c p theo quy t nh s 567/Q -TTg ngày 08/07/1998 c a Th tư ng Chính ph . + Ph n di n tích chênh l ch là: 1.460m2 bao g m: - Khu 1 có di n tích 146m2 là ph n t d ki n thu h i c a Chi c c Thu qu n C u Gi y ph c v cho vi c m r ng tuy n ư ng trung tâm c a khu di dân ra ư ng Nguy n Phong S c t 10,5 n 17m.
  2. - Khu 2 có di n tích 1.096m2 là ph n t c a UBND Thành ph giao cho Ban Qu n lý d án qu n C u Gi y qu n lý t i quy t nh s 25/Q -UB ngày 04/11/1996 (lô d khu di dân ư ng 32) - Khu 3 có di n tích t 245m2 là ph n t lưu không phía sau các lô t ãc p di dân khi m r ng qu c l 32. 2/. i u ch nh chi u m t c t ư ng, o n ư ng trung tâm c a khu di dân ra ư ng Nguy n Phong S c (tuy n ư ng a trong quy ho ch) t 10,5m n 17m, m r ng v phía Nam tim ư ng quy ho ch cũ. 3/. i u ch nh ch c năng s d ng t c a m t s ô t trong khu (theo hư ng tăng di n tích t xây d ng nhà chung cư cao t ng). C th là: · Ô t cơ quan CQ1 trong quy ho ch cũ v i di n tích 3.790m2 thu h p ch còn l i 1.281m2 trong quy ho ch i u ch nh. · Ô t cơ quan CQ2 trong quy ho ch cũ (tr tr s Chi c c Thu C u Gi y và ài truy n thanh T Liêm) nay theo quy ho ch i u ch nh chuy n thành t xây d ng nhà cao t ng. · Không b trí bãi xe t p trung theo quy ho ch ã ư c duy t trư c ây và chuy n ch c năng này vào t ng ng m các nhà cao t ng. Bãi xe X2 trong quy ho ch ã ư c duy t nay chuy n thành t xây d ng nhà cao t ng thu c vào N06. · Các ô t N03 và X1 trong quy ho ch ã ư c phê duy t trư c ây k t h p l i thành ô t N03 trong quy ho ch i u ch nh (sau khi b i tuy n ư ng h và i có m t c t 7,5m trong quy ho ch cũ). 4/. Tuy n ư ng c trong quy ho ch cũ o n i qua ô t N06 nay ch nh s a ch y vòng sát xu ng ô t khu d ( ã ư c UBND Thành ph giao cho Ban QLDA qu n C u Gi y qu n lý theo quy t nh 25/Q -UB ngày 04/01/1996) m r ng ô t N06 trong quy ho ch cũ thành ô t N07 trong quy ho ch i u ch nh. 5/. Xây d ng kh i nhà chung cư 5 t ng (t ng 1 là c a hàng d ch v cho thuê) ph n còn l i c a các lô t mà m t n a ã c p di dân gi i phóng m t b ng ư ng 32 trư c ây; Trong ó dành l i: 607m2 ( Các lô: N09; N010; N012; N015) t ph c v cho nhu c u di dân t i ch c a qu n C u Gi y. 6/. V a hè các tuy n ư ng ư c m r ng hơn (t 2,5m trong quy ho ch cũ thành 3- 4m trong quy ho ch i u ch nh ) có kho ng cách tr ng cây xanh và b trí h th ng tuy-nen k thu t. 7/. i u ch nh k t c u m t c t ngang ư ng n i t ư ng 32 n ư ng Tr n ăng Ninh có m t c t t 19,5m -26m b ng vi c c ng hoá toàn b tuy n mương hi n có m r ng lòng ư ng và m b o c nh quan môi trư ng khu v c. 8/. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc t ư c sau khi i u ch nh như sau:
  3. Ch tiêu T ng H s Di n cao s TT Tên ô t Di n M t tích Di n tích trung d ng tích XD XD sàn (m2) bình t (m2) (%) t (m2) t xây d ng I 24.888 12.170 122.850 49 4,94 nhà 1 Ô t N01 1.863 783 10.962 43,2 14 5,88 2 Ô t N02 3.350 1.175 16.450 35 14 4,91 3 Ô t N03 5.921 2.330 30.660 39 13,2 5,18 4 Ô t N04 1.694 535 7.490 31,6 14 4,42 5 Ô t N05 2.675 927 11.094 35 11,97 4,15 6 Ô t N06 1.925 783 10.692 40,7 14 5,55 7 Ô t N07 1.762 783 10.692 44,4 14 6,07 8 Ô t N08 523 455 2.275 87 5 4,35 9 Ô t N09 144 100 500 70 5 3,47 10 Ô t N010 126 88 440 70 5 3,49 11 Ô t N011 2.326 2.024 10.151 87 5 4,36 12 Ô t N012 198 139 695 70 5 3,51 13 Ô t N013 182 1.115 5.575 87 5 4,35 14 Ô t N014 503 438 2.190 87 5 4,35 15 Ô t N015 139 97 485 70 5 3,49 16 Ô t N016 457 398 1.990 87 5 4,35 II t nhà tr 2.583 1 Ô t NT01 2.583 1.229 2.516,6 47 2 0,97 III t cơ quan 2.803 Ô t cơ quan 1 1.281 508 5.692 39,7 11,2 4,4 CQ01 Ô t cơ quan 2 1.522 699 3.317 46 4,8 2,2 CQ02 IV t giao thông 21.249 V t cây xanh 791 1 Ô t CX 791 VI t CT k thu t 392 1 Ô t k thu t 68
  4. KT01 Ô t k thu t 2 324 KT02 i u 2: - Giao ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra, xác nh n các b n v theo Quy t nh phê duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t; ph i h p v i Ch t ch UBND qu n C u Gi y t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t i u ch nh các t ch c, cơ quan, nhân dân ư c bi t và th c hi n. - Giao Ki n trúc sư tư ng Thành ph ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t i u ch nh ư c duy t sau 15 ngày, k t khi ban hành quy t nh này và báo cáo UBND Thành ph . - Ch u tư có trách nhi m tri n khai thi t k các công trình h t ng k thu t cho phù h p v i quy ho ch i u ch nh ư c phê duy t t i quy t nh này. - Giao Ch t ch UBND qu n c u Gi y t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a Pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính- Nhà t; Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND phư ng D ch V ng, Giám c Ban Qu n lý d án qu n C u Gi y; Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m Quy t nh này. - T/M.U BAN NHÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản