Quyết định số 74/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 74/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2002/QĐ-BNN về việc Quy định Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2002/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 74/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG NHI M V CƠ C U T CH C C A VI N LÚA NG B NG SÔNG C U LONG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Quy t nh s : 782/Q -TTG ngày 24/10/1996 c a Th tư ng Chính ph V vi c s p x p l i các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c-công ngh ; Căn c Ngh quy t s 120 NQ/BCS ngày 30/11/2001 c a Ban cán s ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn V vi c s p x p l i t ch c và xây d ng h th ng Vi n nghiên c u; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Lúa ng b ng sông C u Long, V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m và V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Vi n Lúa ng b ng sông C u Long là ơn v s nghi p khoa h c vùng ng b ng sông C u Long, ư c thành l p theo quy t nh s 24/CT ngày 09/10/1985 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Vi n có nhi m v gi i quy t nh ng v n khoa h c công ngh v cây láu và H th ng nông nghi p ph c v cho s phát tri n kinh t xã h i vùng ng b ng sông C u Long. Vi n ư c ngân sách u tư và c p kinh phí ho t ng, ư c s d ng con d u và m tài kho n riêng t i kho b c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Tr s chính c a Vi n t t i t nh C n Thơ như hi n nay. i u 2. Vi n Lúa ng b ng sông C u Long có nhi m v ch y u sau: 2.1 - Xây d ng và tri n khai k ho ch nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh hàng năm, ng n h n và dài h n c a vùng ng b ng sông C u Long trình B xét duy t trên cơ s phương hư ng m c tiêu phát tri n kinh t xã h i, các chương trình khoa h c công ngh v nông lâm ngư nghi p c a Nhà nư c;
  2. 2.2 - Nghiên c u khoa và chuy n giao công ngh ph c v s phát tri n kinh t xã h i c a vùng ng b ng sông C u Long, các vùng có i u ki n tương t , bao g m các n i dung sau: - Di truy n, ch n t o và nhân gi ng lúa và các lo i cây tr ng trong h th ng cây tr ng có lúa; - Các bi n pháp k thu t canh tác và phòng tr d ch h i; - S d ng và b o v ngu n tài nguyên t, tài nguyên nư c, b o v môi trư ng sinh thái nông nghi p. - Cơ gi i hoá nông nghi p và b o qu n ch bi n s n phNm nông nghi p. - Phát tri n h th ng nông nghi p. - Kinh t nông nghi p và xây d ng nông thôn m i. - Tham gia nghiên c u và chuy n giao công ngh v i các t ch c khoa h c có liên quan trong các lĩnh v c: Chăn nuôi, Lâm nghi p, Thu l i, Thu s n... ph c v cho s phát tri n nông nghi p b n v ng và xây d ng nông thôn m i c a vùng. 2.3 - ào t o, tư v n d ch v khoa h c k thu t ph c v s n xu t và s n xu t kinh doanh thu c các lĩnh v c nghiên c u c a Vi n theo các quy nh hi n hành. 2.4 - Th c hi n h p tác qu c t khoa h c-công ngh thu c lĩnh v c nghiên c u c a Vi n theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Cơ c u t ch c c a Vi n g m có: 3.1 Lãnh o vi n: Có Vi n trư ng, các Phó Vi n trư ng giúp vi c Vi n trư ng, Vi n trư ng, Phó vi n trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m có th i h n, mi n nhi m; 3.2 Các t ch c nghi p v : - Phòng Khoa h c và H p tác qu c t . - Phòng T ch c hành chính - Phòng K toán tài chính 3.3 Các B môn nghiên c u tr c thu c vi n: + B môn Di truy n và ch n gi ng cây tr ng. + B môn Công ngh Sinh h c. + B môn K thu t canh tác.
  3. + B môn Khoa h c t + B môn B o v th c v t. + B môn K thu t h t gi ng + B môn H th ng lâm nghi p. + B môn cơ i n nông nghi p. 3.4 Các t ch c s d ng con d u và tài kho n riêng tr c thu c Vi n: + Trung tâm chuy n giao ti n b k thu t: theo quy t nh 107/NN-CNTP/TCCB/Q ngày 13/6/1987 c a B trư ng B Nông nghi p và CNTP (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), k c Tr m nghiên c u t phèn ng Tháp Mư i. + Trư ng d y ngh nông nghi p và phát tri n nông thôn Nam b , theo quy t nh s : 987-NN/TCCB/Q ngày 25/5/1997 và s :166 /BNN/ TCCB/ Q ngày 18/02/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. Các phòng có trư ng phòng, phó trư ng phòng; Trung tâm có Giám c và Phó giám c; B môn có Trư ng b môn và Phó trư ng b môn. B môn tr c thu c Vi n là t ch c tương ương v i c p Phòng tr c thu c Vi n. Trư ng, Phó các phòng, B môn; Giám c và Phó giám c Trung tâm; Phó hi u trư ng do Vi n trư ng b nhi m có th i h n, mi n nhi m theo phân c p c a B . i u 4. Giao cho Vi n trư ng Vi n Lúa ng b ng sông C u Long quy nh nhi m v , cơ c u t ch c biên ch , quy ch ho t ng cho các t ch c tr c thu c Vi n; ăng ký và ho t ng khoa h c công ngh c a vi n v i các cơ quan có thNm quy n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, các quy t nh v ch c năng nhi m v cơ c u t ch c c a Vi n trư c ây trái v i quy t nh này không còn hi u l c thi hành. i u 6. Chánh văn phòng, V trư ng v T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ơn v liên quan thu c B và Vi n trư ng Vi n Lúa ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản