Quyết định số 74/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 74/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2003/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P HI P H I CÁC NHÀ U TƯ TÀI CHÍNH VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph , quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p Hi p h i Các nhà u tư tài chính Vi t Nam, ngh c a B Tài chính và c a V T ch c phi Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p Hi p h i Các nhà u tư tài chính Vi t Nam. i u 2. Hi p h i Các nhà u tư tài chính Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l Hi p h i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Tài chính trong ho t ng u tư tài chính. Hi p h i Các nhà u tư tài chính Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch Hi p h i Các nhà u tư tài chính Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B N IV Đ Quang Trung
Đồng bộ tài khoản