Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm tỉ lệ 1/2000, địa điểm: xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thuỵ Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội (phần quy hoạch kiến trúc - giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 74/2004/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU V C B C C NHU - CHÈM T L 1/2000 ( a i m: xã C Nhu , Xuân nh, ông Ng c, Thu Phương - Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i ) (Ph n quy ho ch ki n trúc - giao thông) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Công văn s 564/CP-KG ngày 22 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v vi c “ ng ý ch trương l p d án xây d ng khu ô th v i m c ích giãn m t s trư ng i h c t i.... khu v c xã ông Ng c v i quy mô kho ng 50ha”. Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i t trình s 598/TTr-QHKT ngày 8/4/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu v c B c C Nhu - Chèm, t l 1/2000 (ph n quy ho ch ki n trúc - giao thông) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 4/2004 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: - V trí: Khu v c B c C Nhu - Chèm n m trong ranh gi i hành chính các xã C Nhu , Xuân nh, ông Ng c và Th y Phương - Huy n T Liêm - Thành ph Hà N i. - Ph m vi và ranh gi i: + Phía B c giáp tuy n i n và ư ng quy ho ch khu v c. + Phía Nam là ư ng quy ho ch c a Thành ph .
  2. + Phía ông giáp ư ng s t d c ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3). + Phía Tây giáp sông Nhu . - Quy mô: + T ng di n tích khu v c nghiên c u: 377,68Ha. + Quy mô dân s (d ki n theo quy ho ch): 25614ngư i. 2. M c tiêu: - i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Huy n T Liêm t i khu v c các xã C Nhu , Xuân nh, ông Ng c, Th y Phương t o qu t dãn r ng các trư ng i h c, cao ng theo ch trương c a Th tư ng Chính ph và t o qu t dãn r ng các cơ quan, trư ng i h c c a Trung ương và Hà n i. - Kh p n i, quy ho ch chi ti t các khu v c dân cư, cơ quan hi n có và m t s d án khác ang tri n khai trong khu v c m b o ng b v t ch c không gian và h t ng k thu t và nâng cao môi trư ng s ng cho nhân dân trong khu v c. - án quy ho ch này ư c phê duy t là cơ s nghiên c u, l p các d án u tư xây d ng theo qui nh c a Thành ph trình các c p có thNm quy n phê duy t và là cơ s pháp lý qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch Ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: * Trong ranh gi i di n tích kho ng 377,68ha, chia ra thành 8 ô, gi i h n b i các ư ng khu v c và phân khu v c tương ng v i di n tích các ơn v m b o s cân b ng các lo i t. G m các ch c năng s d ng t chính như sau: B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T TRONG KHU V C DI N TT H NG M C TÍCH T L HA % % A T DÂN D NG 312,50 82,74 100,00 TRONG Ó T KHU 233,20 74,62 T CƠ QUAN, VI N NGHIÊN C U, TRƯ- NG ÀO T O 67,09 21,47 T CÔNG C NG THÀNH PH , KHU V C 3,68 1,18
  3. T DI TÍCH, DANH TH NG 2,43 0,78 T Ư NG THÀNH PH 6,10 1,95 B T NGOÀI DÂN D NG 65,18 17,26 100,00 TRONG Ó T CÔNG NGHI P, KHO TÀNG 14,84 22,77 T CÁCH LY U M I H T NG K THUÂT 27,73 42,54 TH I U HÒA 19,57 30,02 T AN NINH QU C PHÒNG 3,04 4,67 T NG DI N TÍCH T TRONG PH M VI NGHIÊN C U 377,68 100,00 Chú thích: - T ng di n tích t d ki n dành dãn các trư ng i h c kho ng 52,12ha s ư c nghiên c u c th theo d án riêng. - t làng xóm hi n có di n tích kho ng 64ha n m trong t ơn v . B NG CÁC CH TIÊU T KHU DI N T L TT H NG M C TÍCH HA % 1 T ƠN VN 145,64 62,45 2 T Ư NG GIAO THÔNG NGOÀI ƠN VN 47,91 20,55 3 T CÔNG TRÌNH CÔNG C NG KHU NHÀ 11,34 4,86 4 T TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG 1,67 0,72 5 TH NH P 10,88 4,66 6 T CÂY XANH TH D C TH THAO 15,77 6,76 T NG C NG T KHU 233,20 100,00 Trong ph n t h n h p xác nh kho ng 1,58 ha t dành gi i quy t chuy n i lao ngvi c làm cho a phương (trư ng d y ngh , công nghi p s ch, th công m ngh , may m c ...) B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T ƠN VN DI N TT H NG M C T TÍCH T L
  4. HA % T NG DI N TÍCH T ƠN VN 145,64 100,00 G M: 1 T 88,64 60,86 2 T Ư NG GIAO THÔNG 28,80 19,79 3 T CÔNG C NG ƠN VN 4,01 2,75 4 T TRƯ NG H C, NHÀ TR , M U GIÁO 16,48 11,31 5 T CÂY XANH TH D C TH THAO 7,71 5,29 T tr ng t bao g m c ph n t Khu ô th m i c nhu – Xuân nh ã ư c duy t (17,56Ha) T ng di n tích t d ki n dành dãn các trư ng i h c kho ng 52,12ha bao g m t dãn các trư ng, khu cây xanh th d c th thao, công trình công c ng s d ng chung và h th ng ư ng giao thông cho trư ng và khu v c. Khu v c xác nh dãn các trư ng i h c này s ư c nghiên c u c th theo t ng d án riêng theo úng quy nh và ư c c p có thN m quy n phê duy t. Các ch tiêu c th cho t ng lô ts ư c th c hi n theo t ng d án riêng và quy ho ch chi ti t t l 1/500. b. T ch c không gian quy ho ch - ki n trúc T ch c không gian trong án quy ho ch chi ti t khu v c B c C Nhu - Chèm t l 1/2000 ư c xác nh tr ng tâm b c c là t h p không gian c a các trư ng i h c, c bi t là các t h p công trình ph c v công c ng chung cho khu các trư ng i h c và khu v c n m d c trên tuy n ư ng theo hư ng B c Nam có m t c t ngang 30m. T h p không gian ki n trúc d c theo tuy n ư ng phía ông khu v c nghiên c u là các công trình cao t ng nh m óng góp c nh quan cho tuy n ư ng Ph m Văn ng ( ư ng vành ai 3). Các công trình nhà th p t ng và không gian làng xóm c i t o ch nh trang ư c xây d ng k t h p khu cây xanh th d c th thao ơn v . Các công trình công c ng c p I (ph c v thư ng xuyên) cao 3 t ng n 5 t ng n m t i v trí trung tâm ph c v thu n l i cho dân cư trong khu v c. - Bãi xe t p trung ư c b trí g n khu công c ng c p I. Trư c m t là bãi xe, tương lai s lư ng xe tăng lên s xây d ng công trình xe cao t ng. - Các quy nh khi thi t k các công trình ki n trúc c th : Các ch tiêu ki n trúc quy ho ch, th lo i công trình ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t t l 1/500 và tuân th Quy chuN n xây d ng Vi t Nam.
  5. 3. 2. Quy ho ch m ng lư i giao thông a. Các ch tiêu cơ b n: T ng di n tích t quy ho ch m i trong khu v c nghiên c u: 194,53ha (51,50%) - t ư ng chính và ư ng khu v c: 19,41ha (5,14%) - ư ng c p phân khu v c và ư ng nhánh: 53,04ha (14,04%) - Bãi xe: 3,93ha (1,04%) b. Quy ho ch giao thông: - Tuy n ư ng Ph m Văn ng (vành ai 3) có m t c t ngang i n hình B= 68m. - Tuy n ư ng H Tây - Nam Thăng Long phía Nam có m t c t ngang i n hình B= 60,50m - Có m t s tuy n ư ng khu v c có m t c t ngang ư ng i n hình B=40m. - Tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang ư ng áp d ng có b r ng t 21,25m n 33m, lòng ư ng 3¸4 làn xe, v a hè m i bên r ng 5m - 8m. - B r ng m t c t ngang ư ng nhánh trong khu v c g m các lo i: + ư ng có m t c t ngang B = 21,5m + ư ng có m t c t ngang B = 15,5m + ư ng có m t c t ngang B = 13,5m - i v i các ư ng n i b , l i vào nhà s ư c ti p t c b sung giai o n thi t k chi ti t t l 1/500. - Các bãi xe công c ng ư c xác nh v trí và qui mô trên b n v quy ho ch giao thông. V lâu dài tuỳ tình hình c th m t s v trí có th ư c xây d ng thành ga ra cao t ng nh m tăng thêm kh năng s d ng . - Trong khu v c b trí m t s i m cho xe buýt và i m cho tuy n ư ng s t ô th d c theo tuy n ư ng Ph m Văn ng (vành ai 3). V trí, qui mô c a i m s ư c xác nh chính th c khi l p d án xây d ng các tuy n ư ng s t ô th này. - Trong khu v c có 2 nút giao thông ( ư c th c hi n theo d án riêng): + Nút giao thông u phía Nam c a c u Thăng Long. + Nút giao thông gi a ư ng vành ai 3 v i ư ng quy ho ch H Tây - Nam Thăng Long
  6. * i v i khu v c làng xóm ô th hoá ph i b trí h th ng ư ng giao thông ti p c n v i khu v c xây d ng m i; ng th i c i t o, ch nh trang, m r ng ư ng làng ngõ xóm t o i u ki n ưa h th ng h t ng k thu t vào; ph i có bi n pháp gi i quy t úng ng p khi có chênh l ch c t san n n gi a khu cũ và khu m i. i u II: - Giao Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo Quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t Khu v c B c C Nhu Chèm, t l 1/2000 trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm, U ban nhân dân các xã C Nhu , Xuân nh, ông Ng c, Th y Phương t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t khu v c ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Hư ng d n các ch u tư t ch c nghiên c u l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t này, trình c p có thN m quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o l p quy ho ch chi ti t t l 1/500 khu v c dãn các trư ng i h c cân i nhu c u dãn r ng c a m t s trư ng theo úng ch tiêu quy ho ch. - Giao S K ho ch và u tư công b các d án ph c v chuy n i lao ng vi c làm, h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i c a a phương ư c xác nh trong án quy ho ch kêu g i u tư theo quy nh c a UBND Thành ph . - Ch t ch U ban Nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thN m quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u III: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên - Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân các xã C Nhu , Xuân nh, ông Ng c, Th y Phương; Giám c Công ty u tư phát tri n h t ng ô th (S Xây d ng); Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản