Quyết định số 74/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 74/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thời gian và phạm vi hoạt động đối với xe mô tô ba bánh, xe gắn máy ba bánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TUYÊN QUANG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 74/Q -UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TH I GIAN VÀ PH M VI HO T NG I V I XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE G N MÁY BA BÁNH TRÊN NA BÀN T NH TUYÊN QUANG U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Quy t nh s 1992/TTg-CN ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s n xu t, l p ráp, nh p kh u và lưu hành xe ba bánh, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t; Căn c Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v Ngh quy t phiên h p Chính ph tháng 01 năm 2008; Xét ngh c a S Giao thông V n t i t i Công văn s 81/SGTVT-VT ngày 29/01/2008 v vi c ban hành quy nh v th i gian và ph m vi ho t ng i v i xe mô tô ba bánh, xe g n máy ba bánh trên a bàn t nh Tuyên Quang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành quy nh v th i gian và ph m vi ho t ng i v i xe mô tô ba bánh, xe g n máy ba bánh trên a bàn t nh Tuyên Quang, c th như sau : 1. C m xe mô tô ba bánh, xe g n máy ba bánh v n chuy n khách và hàng hoá trên a bàn th xã Tuyên Quang, các th tr n : Na Hang, huy n Na Hang, Vĩnh L c, huy n Chiêm Hoá, Tân Yên, huy n Hàm Yên, Sơn Dương, huy n Sơn Dương và các tuy n Qu c l 2, Qu c l 37, Qu c l 2C, Qu c l 279 qua a bàn t nh Tuyên Quang. 2. Trên các tuy n ư ng còn l i c a t nh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy ba bánh v n chuy n khách và hàng hoá không ư c lưu hành vào các gi cao i m, c th : - Bu i sáng : T 6 gi 00 n 8 gi 00. - Bu i trưa : T 11 gi 00 n 14 gi 00. - Bu i chi u : T 16 gi 00 n 18 gi 00.
  2. i u 2. Giao Giám c S Giao thông V n t i ch trì ph i h p v i Công an t nh, UBND các huy n, th xã và các cơ quan, ơn v có liên quan t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c các S K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông V n t i, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Công nghi p, Thương m i và Du l ch, Văn hoá Thông tin, Tư pháp; Giám c Công an t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Lê Th Quang
Đồng bộ tài khoản