Quyết định số 740/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 740/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 740/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 740/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 740-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH KHU KINH T Ô THN NG ĂNG - L NG SƠN TH I KỲ T NAY N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng và Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn t i T trình s 784 BXD/UB ngày 02 tháng 8 năm 1997, QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t quy ho ch khu kinh t ô th ng ăng - L ng Sơn th i kỳ t nay n năm 2010 v i n i dung ch y u sau: I. VN TRÍ Ph m vi khu v c quy ho ch r ng 207 km2, bao g m th xã L ng Sơn, th tr n ng ăng, các xã Thu Hùng, Phú Xá, H ng Phong (huy n Cao L c), và các xã Tân Thanh, Tân M (huy n Văn Lãng). II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. T o i u ki n nh m n nh và nâng cao i s ng nhân dân, xây d ng khu v c biên gi i h u ngh , gi v ng ch quy n toàn v n lãnh th Qu c gia; 2. Ph c v vi c phát tri n n n kinh t th trư ng có kh năng c nh tranh khu v c biên gi i và hoà nh p vào quá trình phát tri n c a c nư c; 3. Làm cơ s qu n lý th ng nh t xây d ng theo quy ho ch, qu n lý s d ng t ai, m b o an ninh qu c phòng. III. TÍNH CH T KHU KINH T Ô THN 1. Là khu v c c a khNu qu c t quan tr ng, có ý nghĩa v m t chính tr , i ngo i và kinh t - xã h i; 2. Là trung tâm thương m i m u biên, khu công nghi p và kho tàng c a c vùng;
  2. 3. Là khu v c có ti m năng phát tri n du l ch trong nư c và qu c t ; 4. Có v trí quan tr ng v an ninh qu c phòng. IV. QUY MÔ DÂN S Khu kinh t ô th ng ăng - L ng Sơn có kho ng 100.000 ngư i vào năm 2000 và kho ng 150.000 ngư i vào năm 2010. V. HƯ NG PHÁT TRI N Ô THN: Th xã L ng Sơn phát tri n v phía Quán H ; th tr n ng ăng phát tri n v các phía: Nam, Tây Nam, ông B c. C a khNu H u Ngh và Tân Thanh ư c xây d ng tr thành các i m dân cư ô th . i u 2.- U ban nhân dân t nh L ng Sơn có trách nhi m: - Ban hành i u l qu n lý xây d ng khu kinh t ô th ng ăng - L ng Sơn, phân khu ch c năng áp ng ư c nhu c u phát tri n ô th và l p quy ho ch phát tri n h t ng k thu t sau khi có ý ki n tho thu n c a B Xây d ng. - T ch c l p, xét duy t ho c trình c p có thNm quy n xét duy t các Quy ho ch chi ti t và các D án u tư theo quy nh hi n hành. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản