Quyết định số 742/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 742/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 742/2006/QĐ-UBND-BN về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê để xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 742/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 742/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 02 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG YÊN MAI (TNHH) THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KHO HÀNG HOÁ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh BN; Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên& Môi trường; Xét đề nghị của: Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) tại đơn xin thuê đất ngày 03/01/2006, UBND thị trấn Chờ tại công văn số 01/CV-UB ngày 09/01/2006; UBND huyện Yên Phong tại công văn số 57/CV-UB ngày 15/02/2006 và tờ trình số 70/TT-UB ngày 28/02/2006; Sở Xây dựng tại chứng chỉ quy hoạch số 213/CCQH ngày 28/12/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 35/TT-QHKH ngày 08/3/2006 và số 65/TT-QHKH ngày 22/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Cho phép Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) chuyển mục đích sử dụng 4.275,9m2 đất nông nghiệp tại thị trấn Chờ - huyện Yên Phong do đã nhận chuyển nhượng sang mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá theo hình thức thuê đất. 2. Thu hồi 1.493,0m2 đất, gồm: Đất mặt nước chuyên dùng 1.060,6m2, đất chuyên dùng 432,4m2, tại thị trấn Chờ - huyện Yên Phong và giao cho Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê. 3. Sau khi chuyển mục đích sử dụng và thuê đất, Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu, giới thiệu sản phẩm và kho hàng hoá 5.068,0m2, đất hành lang đường TL 286: 700,9m2.
  2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm. Thời gian thuê đất: 50 (Năm mươi) năm. Điều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Yên Phong theo chức năng hướng dẫn Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) thực hiện bồi thường khi thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Yên Phong, UBND thị trấn Chờ và Công ty Thương mại, dịch vụ và xây dựng Yên Mai (TNHH) căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản