Quyết định số 7496/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 7496/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 7496/qđ-bgdđt về việc phân công công tác của bộ trưởng và các thứ trưởng do bộ giáo dục và đào tạo ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 7496/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 7496/Q -BGD T Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19/3/2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Quy n h n, trách nhi m c a lãnh oB : - B trư ng ch u trách nhi m toàn di n trư c Th tư ng Chính Ph , Chính Ph , Qu c h i v th c hi n nhi m v c a B trư ng theo Ngh nh s 178/2007/N -CP và Ngh nh s 32/2008/N -CP. - B trư ng phân công cho các Th trư ng giúp B trư ng ch o, x lý thư ng xuyên các công vi c trong lĩnh v c, ơn v và a bàn theo quy t nh này. - Các Th trư ng: Có quy n quy t nh thay m t B trư ng và ch u trách nhi m hoàn toàn trư c B trư ng, trư c pháp lu t v lĩnh v c, ơn v và a bàn ư c B trư ng phân công. i v i các v n r t ph c t p, nh y c m v chính tr ho c c bi t quan tr ng, c n xin ý ki n B trư ng trư c khi quy t nh. Khi th c hi n nhi m v , n u có n i dung liên quan n lĩnh v c, ơn v ho c a bàn do Th trư ng khác ho c B trư ng ph trách, các Th trư ng c n ch ng ph i h p bàn b c gi i quy t ho c k p th i báo cáo B trư ng. Trư ng h p các Th trư ng có ý ki n khác nhau thì báo cáo B trư ng quy t nh. i u 2. Phân công công tác c th c a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng Nguy n Thi n Nhân - Lĩnh v c công tác: Chi n lư c và k ho ch phát tri n giáo d c; T ch c cán b ; K ho ch - Tài chính ngành. Tham gia gi i quy t các công vi c thu c trách nhi m c a các Th trư ng khi ư c ngh ho c th y c n thi t.
  2. - Các ơn v : V K ho ch - Tài chính, V T ch c cán b , Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam, H c vi n Qu n lý giáo d c, Trư ng Cán b qu n lý giáo d c thành ph H Chí Minh. H i ng ch c danh Giáo sư Nhà nư c, H i C u chi n binh cơ quan B . - a bàn: các t nh khu v c ng b ng Sông C u Long, các thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, à N ng và C n Thơ. 2. Th trư ng Bành Ti n Long. - Làm nhi m v Th trư ng thư ng tr c. - Thay m t B trư ng gi i quy t công vi c chung c a B và gi i quy t công vi c do B trư ng ph trách khi B trư ng i v ng ho c các vi c ư c B trư ng y quy n, phân công. Ch trì ph i h p ho t ng c a các Th trư ng. - Ch trì chuNn b và i u hành giao ban hàng tháng c a B và giao ban tu n c a lãnh o B theo k ho ch công tác và ch o c a B trư ng. - Lĩnh v c công tác: m b o ch t lư ng giáo d c; C i cách hành chính; Thanh tra; Khoa h c Công ngh ; H p tác qu c t ; Phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m; Giáo d c qu c phòng; ng d ng công ngh thông tin trong ngành; Thi ua khen thư ng. Công tác t ch c cán b theo s phân công c a B trư ng. Ch tài kho n s 1. - Các ơn v : C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, Thanh tra B , V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, V H p tác qu c t , C c ào t o v i nư c ngoài, C c Công ngh thông tin, V Giáo d c Qu c phòng, Trung tâm Lao ng hư ng nghi p. Các D án, án và các H i: D án Giáo d c i h c II; D án Giáo d c i h c III; D án ào t o k sư ch t lư ng cao; D án Giáo d c Hà Lan; án H tr d y và h c ti ng Vi t cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài; án ào t o 20.000 ti n s ; án ào t o theo nhu c u xã h i; án C i cách hành chính c a B ; án Xây d ng Trư ng i h c Vi t c, Trư ng i h c Khoa h c, Công ngh Hà N i, i h c ch t lư ng cao h p tác v i các nư c khác ( án qu c gia); án Tăng cư ng gi ng d y ti ng Pháp trong h th ng giáo d c qu c dân (chương trình giáo d c Ti ng Pháp); Hi p h i các trư ng i h c, cao ng ngoài công l p; Hi p h i cao ng c ng ng Vi t Nam; H i C u Giáo ch c; Trung tâm ào t o khu v c c a SEAMEO. - a bàn: các t nh thu c B c Trung B . 3. Th trư ng Ph m Vũ Lu n - Lĩnh v c công tác: Giáo d c i h c; Giáo d c Trung h c chuyên nghi p; Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và ph bi n pháp lu t; Xây d ng cơ b n và thi t b
  3. trư ng h c; Phát tri n i ngũ nhà giáo; Văn b ng ch ng ch ; Xu t b n, báo chí; m b o ho t ng c a cơ quan B ; C ph n hóa doanh nghi p. Th c hi n các nhi m v khác theo phân công c a B trư ng. Ch tài kho n s 2. - Các ơn v : +V Giáo d c i h c, V Giáo d c chuyên nghi p, C c Cơ s v t ch t, Thi t b trư ng h c và chơi tr em, V Pháp ch , C c Nhà giáo và Cán b qu n lý giáo d c, Văn phòng B , Cơ quan i di n B t i TP H Chí Minh. + Nhà xu t b n Giáo d c, Báo Giáo d c và Th i i, T p chí Giáo d c, Vi n Nghiên c u thi t k trư ng h c, Công ty C ph n thi t b giáo d c I, Công ty C ph n thi t b giáo d c II. + Các D án, án và các H i: D án H tr i m i qu n lý giáo d c; án Phát tri n ngành sư ph m và các trư ng sư ph m; án Kiên c hóa trư ng l p h c; H i Khuy n h c Vi t Nam; H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam. + Tham gia các Ban ch o c a Chính Ph : Ban Ch o Tây B c, Tây Nguyên, Tây Nam B . - a bàn: các t nh thu c Tây Nguyên, Nam Trung B và ông Nam B . 4. Th trư ng Nguy n Vinh Hi n - Lĩnh v c công tác: Giáo d c m m non; Giáo d c ti u h c; Giáo d c trung h c; Giáo d c thư ng xuyên; Giáo d c dân t c; Công tác h c sinh sinh viên. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. - Các ơn v : V Giáo d c M m non, V Giáo d c Ti u h c, V Giáo d c Trung h c, V Giáo d c thư ng xuyên, V Giáo d c Dân t c, V Công tác h c sinh, sinh viên. Các D án, án và các H i: D án m b o ch t lư ng giáo d c trư ng h c; D án Giáo d c ti u h c cho tr em có hoàn c nh khó khăn; D án H tr K thu t chương trình Phát tri n giáo d c trung h c; D án Phát tri n giáo d c trung h c cơ s II; D án ào t o giáo viên trung h c cơ s ; D án Giáo d c trung h c cơ s vùng khó khăn nh t; D án Phát tri n giáo d c trung h c ph thông; D án Phát tri n giáo viên trung h c ph thông và trung c p chuyên nghi p; D án Nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng giáo viên ti u h c và trung h c cơ s các t nh mi n núi phía B c Vi t Nam (D án Vi t - B ); D án H p tác v i Unicef chu kỳ 2006-2010 và các d án phi chính ph ; án Giáo d c tr khuy t t t; án Phát tri n các trư ng trung h c ph thông chuyên; án Phát tri n các trư ng ph thông dân t c n i trú; H i Th thao h c sinh Vi t Nam; Hi p h i Thi t b Giáo d c Vi t Nam; Ban Vì s ti n b ph n .
  4. Tham gia các y ban qu c gia: y ban Qu c gia v Thanh niên Vi t Nam, y ban Qu c gia Phòng Ch ng t i ph m, y ban An toàn Giao thông Qu c gia và các ban khác liên quan n lĩnh v c công tác. - a bàn: các t nh thu c vùng núi phía B c và ng b ng Sông H ng. i u 3. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký; thay th Quy t nh s 2896/Q - BGD T ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c phân công nhi m v lãnh o B Giáo d c và ào t o; bãi b các quy nh trư c ây c a B Giáo d c và ào t o trái v i Quy t nh này. B trư ng, các Th trư ng, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./- B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ( b/c); - Th tư ng Chính Ph , các PTTg CP ( b/c); - Ban T ch c TƯ ( b/c); - Văn phòng TƯ, VP QH, VP Ch t ch nư c; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Chính ph ; Website Chính ph ; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang b ,cơ quan thu c CP; - M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th TƯ; - UBND, S GD T các t nh, thành ph ; - H Qu c gia giáo d c, H CDGSNN; - Công oàn Giáo d c Vi t Nam; - H i C u Giáo ch c VN; H i Khuy n h c VN; - Website c a B GD T; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản