Quyết định số 75/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
215
lượt xem
31
download

Quyết định số 75/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2001/QĐ-UB về việc ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 75/2001/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2001 QUY T Đ NH V BAN HÀNH B ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC S A CH A TRONG XÂY D NG CƠ B N THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Đi u l qu n lý đ u tư và xây d ng ; Căn c Công văn s 01/BXD-VKT ngày 02/01/2001 c a B Xây d ng v vi c l p đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n theo các quy đ nh m i ; Căn c Công văn s 1371/BXD-VKT ngày 07/8/2001 c a B Xây d ng v vi c th a thu n ban hành đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n thành ph H Chí Minh ; Theo đ ngh c a đ ng chí Giám đ c S Xây d ng thành ph , t trình s 735/SXD-KT ngày 16/8/2001, v vi c xin ban hành B đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n thành ph H Chí Minh ; QUY T Đ NH: Đi u 1.- Nay ban hành “Đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n thành ph H Chí Minh” g m 3 ph n : Ph n 1 : Đơn giá s a ch a nhà c a, v t ki n trúc. Ph n 2 : Đơn giá s a ch a c u, đư ng b . Ph n 3 : Đơn giá s a ch a c u, đư ng s t. Đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n thành ph H Chí Minh là cơ s đ l p, th m tra, xét duy t d án đ u tư, l p k ho ch đ u tư, l p d toán và thanh quy t toán các kh i lư ng s a ch a hoàn thành trong xây d ng cơ b n t i thành ph H Chí Minh. Đ i v i nh ng công trình có tính ch t đ c bi t c a thành ph đư c áp d ng đơn giá riêng, y ban nhân dân thành ph y quy n cho S Xây d ng xem xét c th . S Xây d ng có trách nhi m t p h p l i các đơn giá riêng th c hi n trong 1 năm trình B Xây d ng ban hành áp d ng đ r ng rãi trên đ a bàn thành ph . Đ i v i nh ng công tác xây l p chưa có đơn giá, ho c có đi u ki n k thu t, bi n pháp thi công, đi u ki n cung ng v t li u khác bi t v i quy đ nh trong đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n thì ch đ u tư cùng các bên nh n th u căn c vào thi t k , đi u ki n thi công và các đ nh m c chi ti t (đ nh m c thi công) đ l p đơn giá c a các lo i công tác đó g i cho S Xây d ng thành ph xem xét gi i quy t c th làm cơ s thanh toán. Trong 6 tháng S Xây d ng t p h p trình B Xây d ng th a thu n đ y ban nhân dân thành ph ban hành áp d ng. Đ i v i nh ng công trình s d ng ngu n v n c a thành ph , nhưng xây d ng nh ng đ a phương khác, s áp d ng đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n thành ph H Chí Minh. Riêng giá v t li u s áp d ng theo đơn giá c a đ a phương có công trình c a thành ph xây d ng. Khi có bi n đ ng v giá, y ban nhân dân thành ph y quy n cho Liên S Tài chánh-V t giá - Xây d ng ban hành h s đi u ch nh đơn giá thích h p, có tham kh o ý ki n c a các ngành qu n lý t ng h p v xây d ng cơ b n. Trư ng h p xét th y c n thi t, y ban nhân dân thành ph s ban hành b đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n m i.
  2. Đ i v i công tác s a ch a nhà, duy tu c u, đư ng b , v a hè trong t p đơn giá đã ban hành theo quy t đ nh s 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/7/1999 c a y ban nhân dân thành ph , n u danh m c đơn giá c a các công tác này trùng v i danh m c trong b đơn giá này thì áp d ng theo b đơn giá này. Giám đ c S Xây d ng ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n b đơn giá này. Giao Giám đ c S Xây d ng in n và phát hành đơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n, theo tinh th n Thông báo s 45/TB-VP ngày 6/4/2001 c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph (m c 8). Đi u 2.- Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , Giám đ c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám đ c S Xây d ng thành ph , Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các cơ quan, các ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c các đơn v ph n nh cho S Xây d ng đ gi i quy t. Trong trư ng h p không gi i quy t đư c S Xây d ng s xin ý ki n c a y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/6/2001. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH Nơi nh n: - Như đi u 2 PHÓ CH T CH - B Xây d ng (thay b/c) - TTUB : CT, PCT/ĐT, TM - VPHĐ-UB : T TM, ĐT - Lưu (ĐT) Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản