Quyết định số 75/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 75/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở của các lực lượng: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông thuộc Công an Thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 75/2003/Q -UB; Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH M NG LƯ I CƠ S C A CÁC L C LƯ NG: C NH SÁT PHÒNG CHÁY CH A CHÁY, C NH SÁT CƠ NG, C NH SÁT GIAO THÔNG THU C CÔNG AN THÀNH PH HÀ N I N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô n năm 2002; Căn c quy ho ch chi ti t các qu n: Ba ình, ng a, Tây H , C u Gi y, Hoàn Ki m, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và các huy n: Sóc Sơn, ông Anh, T Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì ã ư c UBND Thành ph phê duy t (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông); Căn c Quy t nh s 234/Q -UB ngày 10/1/2002 c a UBND Thành ph và Quy t nh s 924/2001/Q -BCA-H11 (H16) ngày 20/9/2001 c a B Công an phê duy t nhi m v l p d án thi t k quy ho ch m ng lư i cơ s c a các l c lư ng: C nh sát phòng cháy ch a cháy, C nh sát cơ ng và C nh sát giao thông thu c Công an Thành ph Hà N i n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s 154/TTr-QHKT ngày 6 tháng 5 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch m ng lư i cơ s c a các l c lư ng: C nh sát cơ ng, C nh sát phòng cháy ch a cháy, C nh sát giao thông thu c Công an Thành ph Hà N i n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 5/2003 v i n i dung ch y u như sau: 1.Ph m vi và m c tiêu c a quy ho ch: a. Ph m vi quy ho ch: Quy ho ch m ng lư i cơ s trên toàn a bàn Thành ph Hà N i, bao g m 7 qu n và 5 huy n.
  2. b. M c tiêu: - áp ng nhu c u v xây d ng, phát tri n l c lư ng c a C nh sát phòng cháy ch a cháy, C nh sát cơ ng và C nh sát giao thông thu c Công an Thành ph Hà N i n năm 2010 và 2020. Quy ho ch, b trí qu t xây d ng cơ s v t ch t cho h th ng c a 3 l c lư ng C nh sát nói trên theo ch c năng, nhi m v ư c giao. - Làm cơ s pháp lý ch ng v k ho ch l p d án u tư c i t o, xây d ng và qu n lý th ng nh t h th ng tr s làm vi c, cơ s v t ch t c a các l c lu ng: C nh sát phòng cháy ch a cháy, C nh sát cơ ng và C nh sát giao thông m b o có hi u qu , gi v ng n nh chính tr , an ninh, tr t t Th ô. 2. N i dung quy ho ch: 2.1 Quy ho ch s d ng t n năm 2020: Qu t ư c tính toán trên cơ s di n tích s d ng hi n có ư c gi l i phù h p v i quy ho ch, k t h p v i d báo v nhu c u phát tri n c a 3 l c lư ng: C nh sát phòng cháy ch a cháy, C nh sát cơ ng và C nh sát giao thông phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô; khi l p d án c th t ng a i m xác nh l i trên cơ s nhu c u, kh năng t ai và các i u ki n kh ng ch c a quy ho ch khu v c. a. L c lư ng C nh sát phòng cháy ch a cháy (PCCC): B NG T NG H P NHU C U S D NG T N NĂM 2020 TT ơn v V trí Di n tích (m2) a bàn khu v c ph c v H.tr ng Xin C ng m i (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 i PCCC trung tâm Hoàn 2315 2315 Khu v c phía Phan Chu Trinh - TT ch Ki m Nam sông huy, i u khi n PCCC H ng 2 i PCCC khu v c Tây Tây H 4900 4900 Tây H H 3 i PCCC khu v c Hai Hai Bà 4900 4900 Hai Bà Trưng, Bà Trưng Trưng Thanh Trì 4 i PCCC khu v c Thanh 4900 4900 Thanh Trì Thanh trì Trì 5 i PCCC khu v c Thanh 4900 4900 Thanh Xuân, Thanh Xuân Xuân Thanh Trì, C u Gi y 6 i PCCC khu v c C u C u Gi y 3854 3854 C u Gi y, Ba Gi y ình, ng a
  3. 7 i PCCC khu v c T T Liêm 4900 4900 T Liêm Liêm 1 8 i PCCC khu v c T T Liêm 4900 4900 T Liêm Liêm 2 9 i PCCC khu v c Sóc Sóc Sơn 4900 4900 Sóc Sơn Sơn 10 i PCCC khu v c ông 7417 7417 7417 ông Anh ông Anh 1 Anh 11 i PCCC khu v c ông 7300 7300 Khu v c phía ông Anh 2 Anh B c sông H ng 12 i PCCC khu v c ông 4900 4900 ông Anh ông Anh 3 Anh 13 i PCCC khu v c Gia Gia Lâm 4191 4191 Gia Lâm Lâm 1 14 i i Gia 4900 4900 Gia Lâm PCCC PCCC Lâm khu v c Xư ng SX 3000 3000 Gia Lâm 2 C ng 17777 54400 72177 b. L c lư ng c nh sát cơ ng (CSC ) B NG T NG H P NHU C U S D NG T N NĂM 2020 TT ơn v V trí Di n tích (m2) a bàn ph c v H.tr ng Xin C ng m i (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 i i 7 + Hoàn 3129 3129 CH Ki m 7 qu n n i thành 2 i i3 ng a 2500 2500 3 i i2+ T Liêm 4800 4800 9 4 i i1 Hai Bà 2800 2800 Hai Bà Trưng+Thanh Trưng Trì 5 Thanh T Liêm 2800 2800 Thanh Xuân+T Xuân Liêm 6 ông Anh ông Anh 2800 2800 ông Anh+Sóc Sơn
  4. 7 Gia Lâm Gia Lâm 2800 2800 Gia Lâm C ng 5629 16000 21629 c. L c lư ng c nh sát giao thông (CSGT) B NG T NG H P NHU C U S D NG T N NĂM 2020 TT ơn v V trí Di n tích (m2) a bàn ph c v H.tr ng Xin C ng m i (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tr s phòng Hoàn Ki m 1326 1326 Toàn thành ph 2 i èn Hoàn Ki m 182 182 Toàn thành ph 3 i ư ng thu Hai 486 468 Toàn thành B.Trưng ph 4 i TTDD C u Gi y 400 400 Toàn thành ph 5 QLX s 2 Hà Tây 395 395 Phía Tây Nam TP 6 LX s 1 ng a 797 797 N i thành 7 i CSGT 1 Hoàn Ki m 600 600 Hoàn Ki m 8 i CSGT 2 ng a 1052 1052 ng a 9 i CSGT 3 T Liêm 600 600 Thanh Xuân 10 i CSGT 4 Hai 600 600 Hai Bà Trưng B.Trưng 11 i CSGT Gia Lâm 1100 1100 Gia Lâm ( i CSGT u m i) 12 i CSGT 6 Sóc Sơn 600 600 Sóc Sơn 13 i CSGT 7 T Liêm 1100 1100 Phía Tây TP ( i CSGT u m i) 14 i CSGT 8 Thanh Trì 6155 6155 Phía Nam TP ( i CSGT u m i)
  5. 15 i CSGT Tây T Liêm 361 340 701 Tây H H 16 i CSGT ông ông Anh 1100 1100 Phía B c TP Anh C ng 10763 6400 17176 2.2. K ho ch xây d ng m ng lư i các a i mm i n năm 2020: B NG DI N TÍCH QU T (M2) D KI N XÂY D NG M I C A L C LƯ NG C NH SÁT PHÒNG CHÁY CH A CHÁY (THU C CÔNG AN THÀNH PH HÀ N I) TT ơn v V trí Năm 2005 2010 2020 a bàn ph c v 1 i PCCC Tây Tây H 4900 Tây H H 2 i PCCC Hai Bà Hai Bà 4900 Hai Bà Trưng, Trưng Trưng Thanh Trì 3 i PCCC Thanh Thanh Trì 4900 Thanh Trì Trì 4 i PCCC Thanh Thanh Trì 4900 Thanh Xuân, Xuân Thanh Trì, C u Gi y 5 i PCCC T T Liêm 4900 T Liêm Liêm 1 6 i PCCC T T Liêm 4900 T Liêm Liêm 2 7 i PCCC Sóc Sóc Sơn 4900 Sóc Sơn Sơn 8 i PCCC ông ông 7300 ông Anh Anh 2 Anh 9 i PCCC ông ông 4900 ông Anh Anh 3 Anh 10 i PCCC Gia Gia Lâm 7900 Gia Lâm Lâm 2 C nh sát PCCC 24500 12800 17100 B NG DI N TÍCH QU T (M2) D KI N XÂY D NG M I C A L C LƯ NG C NH SÁT CƠ NG (THU C CÔNG AN THÀNH PH HÀ N I) TT ơn v V trí Năm a bàn ph c v 2005 2010 2020
  6. 1 i i T Liêm 4800 2+9 2 i i1 Hai 2800 Hai Bà Trưng+Thanh B.Trưng Trì 3 Thanh T Liêm 2800 Thanh Xuân+T Liêm Xuân 4 ông Anh ông Anh 2800 ông Anh+Sóc Sơn 5 Gia Lâm Gia Lâm 2800 Gia Lâm C ng 5600 10400 B NG DI N TÍCH QU T (M2) D KI N XÂY D NG M I C A L C LƯ NG C NH SÁT GIAO THÔNG (THU C CÔNG AN THÀNH PH HÀ N I) TT ơn v V trí Năm a bàn ph c v 2005 2010 2020 1 i TTD C u Gi y 400 Toàn thành ph 2 i CSGT 1 Hoàn Ki m 600 Hoàn Ki m 3 i CSGT 3 T Liêm 600 Thanh Xuân 4 i CSGT 4 Hai Bà Trưng 600 Hai Bà Trưng 5 i CSGT 5 Gia Lâm 1100 Gia Lâm 6 i CSGT 6 Sóc Sơn 600 Sóc Sơn 7 i CSGT 7 T Liêm 1100 Phía Tây TP 8 i CSGT Tây H T Liêm 340 Tây H 9 i CSGT ông ông Anh 1100 Phía B c TP Anh C ng 1904 2300 2200 i u 2. Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ph i h p v i Giám c Công an Thành ph và UBND các qu n, huy n có liên quan t ch c thông báo quy ho ch ư c duy t trong ph m vi các cơ quan, ơn v có liên quan bi t và th c hi n; - Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch ư c duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c Công an thành ph và Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao
  7. thông công chính, a chính Nhà t, Tài chính V t giá; Ch t ch UBND các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản