Quyết định số 754/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 754/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 754/2006/QĐ-UBND về việc tổ chức lại trường Trung học phổ thông Thu Xà do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 754/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 754/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THU XÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ về qui định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học; Xét Tờ trình số 158/TTr-GDĐT ngày 21/02/2006 của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 291/SNV ngày 08/3/2006 về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Thu Xà, huyện Tư Nghĩa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay tách bộ phận cán bộ, công chức và cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị giảng dạy, tài chính và học sinh của cấp học Trung học cơ sở nằm trong trường Trung học phổ thông Thu Xà để giao cho UBND huyện Tư Nghĩa quản lý theo thẩm quyền phân cấp hiện nay; đồng thời tổ chức lại và giữ nguyên bộ phận cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và học sinh của cấp học Trung học phổ thông trường Trung học phổ thông Thu Xà trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường Trung học phổ thông Thu Xà là tổ chức sự nghiệp giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của Nhà nước. Địa điểm của Trường đặt tại xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Trung học phổ thông Thu Xà thực hiện theo qui định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho trường Trung học phổ thông và hướng dẫn của Sở Giáo dục-Đào tạo. Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc tách trường Trung học phổ thông Thu Xà và chuyển giao toàn bộ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản
  2. và học sinh của cấp học Trung học cơ sở cho UBND huyện Tư Nghĩa quản lý theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước. Điều 4. Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm quyết định thành lập trường Trung học cơ sở Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa theo qui định tại Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học; trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ nguồn lực và học sinh của cấp học Trung học cơ sở được chuyển giao từ trường Trung học phổ thông Thu Xà. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục-Đào tạo, Tài chính, Tài nguyên-Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thu Xà căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1819/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi./. CHỦ TỊCH Nguyễn Kim Hiệu
Đồng bộ tài khoản