Quyết định số 756/2004/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 756/2004/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 756/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 756/2004/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 756/2004/QĐ-CTN Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10. Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998. Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 1334/CP-PC ngày 16/9/2004. QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 6 công dân, hi n đang cư trú t i Vi t Nam có tên trong danh sách kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (theo Quy t đ nh s 756/2004/QĐ-CTN ngày 22 tháng 10 năm 2004 c a Ch t ch nư c). 1. Bà Nguy n Th Thu Th y, sinh ngày 29/4/1980 t i Đ ng Nai, gi i tính: n . Hi n trú t i: t 5, khu 1, p Phư c Long, xã H i Bài, huy n Tân Thành, t nh Bà R a – Vũng Tàu. 2. Bà Nguy n Ng c Vi n Châu, sinh ngày 01/11/1971 t i thành ph H Chí Minh, gi i tính: n .
  2. Hi n trú t i: 3/10A đư ng Tân Th i 3, phư ng Tân Hi p, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 3. Bà Tr n Th H ng, sinh ngày 03/02/1973 t i thành ph H Chí Minh, gi i tính: n . Hi n trú t i: 46/4 p Th i T , xã Th i Tam Thôn, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. 4. Bà Tr n Th Thúy Lan, sinh ngày 10/02/1972 t i Hòa Bình, gi i tính: n . Hi n trú t i: xóm C1, phư ng H u Ngh , th xã Hòa Bình, t nh Hòa Bình. 5. Bà Nguy n Th Phương Loan, sinh ngày 29/8/1975 t i Vĩnh Long, gi i tính: n . Hi n trú t i: 4/2 Nguy n Đình Chi u, phư ng 1, th xã Vĩnh long, t nh Vĩnh Long. 6. Bà Ph m Th Thu H ng, sinh ngày 12/11/1975 t i Hà Nam, gi i tính: n . Hi n trú t i: thôn Thư ng Th , xã La Sơn, huy n Bình L c, t nh Hà Nam./.
Đồng bộ tài khoản