Quyết Định Số: 759/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 759/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 759/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 759/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 759/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Căn cứ Quyết định số 176/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2642/BKH-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thay thế ông Trương Văn Đoan. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thủ tướng, các PTTg;
  2. - NHNNVN, UBGSTCQG; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, Nguyễn Tấn Dũng TKBT, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản