Quyết định số 76/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 76/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2000/QĐ-TTg về việc sắp xếp một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 76/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC SẮP XẾP MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Giải thể các tổ chức sau đây: 1. Ban điều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 136/TTg ngày 05 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thủy điện Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 607/TTg ngày 27 tháng 9 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. 1. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 1 và 2, Điều 1 của Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định thành lập tổ chức tư vấn để giúp Bộ trưởng và sử dụng bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ này.
  2. 2. Giao Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định thành lập tổ chức tư vấn để giúp Bộ trưởng và sử dụng bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản