Quyết định số 76/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
30
lượt xem
5
download

Quyết định số 76/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 76/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ NHÀ NƯ C V MÔI TRƯ NG I V I CÁC KHU CH XU T VÀ KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t b o v môi trư ng ư c công b theo L nh s 29-L/CTN ngày 10/01/1994 c a Ch t ch Nư c ; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t b o v môi trư ng và các văn b n có liên quan ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ư c công b theo L nh s 41-L/CTN ngày 19/7/1995 c a Ch t ch Nư c ; Căn c Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng ; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu Công nghi p, Khu ch xu t và Khu công ngh cao ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Th tư ng v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng t i t trình s 1098/SKHCNMT-MT ngày 14 tháng 6 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành quy t nh này kèm theo Quy ch qu n lý Nhà nư c v môi trư ng i v i các khu ch xu t và khu công nghi p trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2.- Giao Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng và Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p ch trì ph i h p v i các S , Ban, Ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n quy t nh này. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Khoa h c-Công ngh và
 2. Môi trư ng, Trư ng Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p và Th trư ng các S , Ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý c a Ban Qu n lý khu ch xu t-khu công nghi p ch u trách nhi m th c hi n quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP KT. CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Lưu (CNN/H) Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2002 QUY CH QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V MÔI TRƯ NG I V I CÁC KHU CH XU T-KHU CÔNG NGHI P T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 76 /2002/Q -UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Quy nh vi c qu n lý th ng nh t v b o v môi trư ng i v i các khu ch xu t, khu công nghi p nh m b o v môi trư ng xung quanh, m b o cho s phát tri n b n v ng các Khu công nghi p thành ph H Chí Minh. i u 2.- Khái ni m “Khu Công nghi p” ư c áp d ng trong quy ch này bao hàm c khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao, th ng nh t g i chung là khu công nghi p và vi t t t là KCN. i u 3.- Trong Quy ch này, các thu t ng có liên quan ư c hi u th ng nh t như sau : 1- Khu công nghi p : là khu t p trung các doanh nghi p chuyên s n xu t các hàng công nghi p và th c hi n các d ch v s n xu t công nghi p, có ranh gi i, a gi i xác nh, không có dân cư sinh s ng : do Chính ph quy t nh thành l p. Trong khu công nghi p có th có doanh nghi p ch xu t ; 2- Khu ch xu t (KCX) : là khu t p trung các doanh nghi p ch xu t chuyên s n xu t các hàng xu t khNu, th c hi n các d ch v cho s n xu t hàng xu t khNu và ho t ng
 3. xu t khNu, có ranh gi i a lý xác nh, không có dân cư sinh s ng ; do Chính ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p ; 3- Khu Công ngh cao : là khu t p trung các doanh nghi p công ngh k thu t cao và các ơn v ho t ng ph c v cho phát tri n công ngh cao g m nghiên c u, tri n khai khoa h c, công ngh , ào t o các d ch v liên quan, có ranh gi i a gi i xác nh ; do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. Trong khu công ngh cao có th có doanh nghi p ch xu t. 4- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p (KCX và KCN) là cơ quan qu n lý tr c ti p các Khu công nghi p trong ph m vi a gi i hành chính c a thành ph ; 5- Ch u tư Khu Công nghi p : Công ty ho c Công ty Liên doanh xây d ng, kinh doanh và qu n lý cơ s h t ng khu công nghi p. 6- Cơ s thành viên c a khu công nghi p : là nhà máy, xí nghi p, Công ty, các ơn v d ch v h u c n ph c v cho ho t ng c a khu công nghi p. 7- B o v môi trư ng khu công nghi p : là ho t ng nh m gi cho môi trư ng bên trong và xung quanh khu công nghi p ư c trong s ch, c i thi n môi trư ng, ngăn ch n, kh c ph c h u qu x u do các ho t ng bên trong khu công nghi p gây ra cho môi trư ng. 8- Cơ s h t ng khu công nghi p : bao g m h th ng ư ng xá, sân bãi, hàng rào, c p nư c, c p i n, thông tin liên l c, cây xanh, phòng cháy ch a cháy, các công trình công c ng, thoát nư c và x lý nư c th i t p trung, bãi lưu ch t th i r n và khu x lý ch t th i r n (n u có), h th ng phòng ng a và ng c u s c ; 9- Giám sát môi trư ng : là ho t ng quan tr c, l y m u và o c các thông s , các ch tiêu môi trư ng nh m xác nh tr ng thái môi trư ng t ng th i i m khác nhau và so sánh chúng v i các tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam ; 10- Các thu t ng khác (môi trư ng, thành ph n môi trư ng, ch t th i, ch t gây ô nhi m, ô nhi m môi trư ng, suy thoái môi trư ng, s c môi trư ng, tiêu chuNn môi trư ng, ánh giá tác ng môi trư ng, h sinh thái, a d ng sinh h c...) ư c hi u tương t như i u 1 và i u 2 c a Lu t b o v môi trư ng. Thu t ng “ch t th i nguy h i” ư c hi u theo Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i ã ban hành. i u 4.- Quy ch này ư c áp d ng cho t t c các t ch c Nhà nư c, pháp nhân, cá nhân ngư i Vi t Nam ho c nư c ngoài khi th c hi n tri n khai các ho t ng liên quan n khu công nghi p thành ph H Chí Minh nh m ngăn ng a và gi m thi u các tác ng tiêu c c n môi trư ng, s c kh e c ng ng xung quanh do khu công nghi p gây ra. i u 5.- T ch c qu n lý và ho t ng môi trư ng khu công nghi p bao g m t lúc xem xét c p gi y phép u tư n xây d ng cơ b n và trong su t quá trình ho t ng c a Khu công nghi p ; ng th i ph i tuân th pháp lu t v b o v môi trư ng c a Vi t Nam. i u 6.- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p d a vào quy ch và nh ng văn b n quy ph m pháp lu t khác v môi trư ng so n th o và trình y ban nhân dân thành ph ban hành nh ng quy nh c th v b o v môi trư ng cho các khu công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a mình nh m m b o an toàn môi trư ng bên trong khu công nghi p và vùng xung quanh.
 4. i u 7.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có trách nhi m phòng ch ng và b o v môi trư ng, m b o các ho t ng c a cơ s không vư t quá tiêu chuNn quy nh hi n hành v môi trư ng, có quy n t cáo, khi u n i các hành vi gây ô nhi m môi trư ng trong khu công nghi p. Chương 2: GIAI O N XÉT DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU CÔNG NGHI P i u 8.- Khi xem xét c p phép u tư xây d ng khu công nghi p, bên c nh vi c xem xét v trí khu công nghi p d a trên quy ho ch t ng th ư c duy t c a Trung ương ho c thành ph , các cơ quan ch c năng c n ph i xem xét v m i tương quan gi a khu công nghi p v i các khu v c nh y c m v môi trư ng, các i u ki n kh thi v b o v môi trư ng và ng c u s c . i u 9.- Ch u tư khu công nghi p có nhi m v l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) cho d án khu công nghi p c a mình theo úng quy nh hi n hành và trình báo cáo lên B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng (KHCNMT) xét duy t. i u 10.- B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng là cơ quan thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho d án khu công nghi p theo quy nh hi n hành, c p quy t nh phê chuNn báo cáo TM cho d án khu công nghi p n u xét th y i u ki n m b o môi trư ng trong th i gian không quá 60 ngày k t ngày nh n h sơ báo cáo TM theo quy nh hi n hành. Chương 3: GIAI O N XÂY D NG CƠ S H T NG KHU CÔNG NGHI P i u 11.- Ch u tư khu công nghi p ch ư c phép ti n hành thi công xây d ng các công trình cơ s h t ng khu công nghi p khi ã quy t nh phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng. i u 12.- Ch u tư khu công nghi p có nhi m v th c hi n úng các bi n pháp b o v môi trư ng trong su t giai o n xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p như ã cam k t trong báo cáo, ánh giá tác ng c a môi trư ng ư c phê chuNn. i u 13.- Vi c thi công xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p ph i m b o các yêu c u sau : 1- Phân khu các c m công nghi p theo úng phương án gi m thi u tác ng môi trư ng như ã cam k t trong báo cáo TM. 2- Thi t l p h th ng cây xanh phòng h môi trư ng theo úng quy ho ch chi ti t ã ư c B Xây d ng ho c y ban nhân dân thành ph phê duy t ; 3- Thi t l p m ng lư i thoát nư c mưa tách riêng v i m ng lư i thoát nư c bNn bao g m : nư c th i công nghi p, nư c th i sinh ho t, nư c th i t các b ph n d ch v
 5. s a ch a cơ khí, gara, nư c rò r t các bãi lưu tr ch t th i r n, nư c th i t các thi t b h p th và ho c r a khí theo phương pháp ư t ; 4- Xây d ng nhà máy x lý nư c th i t p trung v i thi t k k thu t ư c c p thNm quy n phê duy t, m b o x lý toàn b lư ng nư c th i c a khu công nghi p giai o n ho t ng n nh, t các tiêu chuNn cho phép trư c khi x th i vào ngu n ti p nh n tương ng ; 5- Trong quy ho ch m t b ng khu công nghi p ph i có di n tích d tr m r ng và/ho c xây d ng các công trình x lý b sung trong h th ng x lý nư c th i t p trung c a khu công nghi p khi tiêu chuNn th i ư c i u ch nh kh t khe hơn do nhu c u b o v an toàn ch t lư ng môi trư ng nư c c a các ngu n ti p nh n ; 6- Xây d ng tr m trung chuy n và/ho c lưu tr t m th i ch t th i r n công nghi p, ch t th i nguy h i v i thi t k k thu t ư c c p thNm quy n phê duy t ; 7- Thi t l p h th ng ng c u s c môi trư ng cho khu công nghi p (c v phương ti n l n nhân s ) theo các phương án mà ch u tư ã cam k t trong báo cáo TM ho c báo cáo riêng ã ư c các cơ quan ch c năng phê duy t s n sàng ng phó khi có s c x y ra ; 8- Trong trư ng h p có nhu c u khai thác nư c dư i t (nư c ng m) và/ho c nư c m t t i ch cung c p cho s n xu t và sinh ho t trong khu công nghi p, ch u tư khu công nghi p ph i l p phương án khai thác và x lý (n u c n thi t), trình phương án lên c p có thNm quy n xem xét và c p phép. Ch khi ư c s ch p thu n c a cơ quan ch c năng, ch u tư m i ư c phép thi công xây d ng các h ng m c công trình khai thác và x lý nư c dư i t và/ho c nư c m t, ph i tuân th úng phương án ã ư c duy t và có nghĩa v óng góp l phí khai thác tài nguyên theo lu t nh. i u 14.- Trong quá trình thi công xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p, ch u tư và các ơn v thi công ph i ch u s thanh tra, giám sát nh kỳ ho c t xu t v m t môi trư ng c a các c p thNm quy n, n u vi ph m các quy nh hi n hành thì s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: XEM XÉT CHO PHÉP T NG D ÁN U TƯ VÀO KHU CÔNG NGHI P i u 15.- Các d án xin u tư vào khu công nghi p ph i ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng cho Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p và cam k t m b o t tiêu chuNn môi trư ng trong su t th i gian ho t ng c a d án. i u 16.- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p có trách nhi m xem xét l a ch n lo i d án u tư vào khu công nghi p thu c quy n qu n lý c a mình phù h p v i ngành ngh ã ăng ký và ã ư c B K ho ch và u tư, B Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng phê duy t. i u 17.- i v i nh ng d án u tư vào khu công nghi p mà không n m trong danh m c ngành ngh ăng ký ã ư c duy t, Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công
 6. nghi p mu n ti p nh n ph i làm t trình xin phép cơ quan thNm quy n và ch chính th c ti p nh n khi ư c s ng ý c a cơ quan thNm quy n. Chương 5: GIAI O N HO T NG C A KHU CÔNG NGHI P i u 18.- Ch u tư khu công nghi p ti n hành u tư xây d ng và phát tri n h t ng khu công nghi p theo lu n ch ng và phương án ư c duy t và có th ti p nh n các d án xin u tư vào khu công nghi p c a mình ngay trong giai o n xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p. i u 19.- Các công trình cơ s h t ng khu công nghi p ch ư c ưa vào ho t ng khi có các i u ki n sau ây : 1- ã hoàn ch nh vi c quy ho ch phân khu t ng c m công nghi p ; 2- ã th c hi n ít nh t 25% ch tiêu di n tích t cây xanh theo quy ho ch c a khu công nghi p ; 3- ã có h th ng c p nư c m b o cho nhu c u s d ng theo t ng giai o n phát tri n ; 4- ã xây d ng m ng lư i thoát nư c mưa và thoát nư c th i công nghi p và nư c th i sinh ho t (g i chung là nư c th i) riêng bi t ; 5- Ti n hành xây d ng tr m x lý nư c th i t p trung m b o x lý t tiêu chuNn x th i vào ngu n ti p nh n tương ng khi có 50% di n tích t dành cho s n xu t công nghi p - d ch v ã cho thuê ; 6- ã có a i m và các phương ti n c n thi t s n sàng cho vi c trung chuy n và/ho c lưu tr t m th i ch t th i r n công nghi p, ch t th i nguy h i v i i u ki n m b o h p v sinh và an toàn cho môi trư ng ; 7- ã có các phương ti n và nhân s s n sàng cho vi c ng c u các s c môi trư ng. i u 20.- Trong quá trình phát tri n khu công nghi p, theo t c u tư c a các d án vào khu công nghi p, ch u tư các khu công nghi p ph i ti p t c hoàn thi n các h th ng cơ s h t ng, c bi t là các cơ s h t ng v môi trư ng và ph i hoàn t t toàn b h th ng này khi khu công nghi p có 75% di n tích t quy ho ch cho s n xu t công nghi p ư c khai thác và s d ng. i u 21.- M i d án u tư vào khu công nghi p ch ư c phép chính th c i vào ho t ng khi ã xây d ng hoàn t t các h ng m c công trình x lý và /ho c lưu tr ch t th i theo b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng ã ư c c p phi u xác nh n theo quy nh i u 15. ng th i các h ng m c công trình này ph i ư c v n hành th t yêu c u quy nh c a khu công nghi p.
 7. i u 22.- T t c các thành viên trong khu công nghi p có ho t ng phát sinh các ch t gây ô nhi m không khí, n, rung ph i th c hi n các bi n pháp ki m soát và x lý c c b ngay t i ngu n t tiêu chuNn theo các quy nh hi n hành. i u 23.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có ho t ng gây ra ti ng n vư t quá gi i h n cho phép t i khu s n xu t ph i có bi n pháp ch ng n t tiêu chuNn quy nh (trong khi ch ban hành tiêu chuNn chính th c c a Vi t Nam, t m th i l y theo tiêu chuNn quy nh c a B Y t ho c B Lao ng-Thương binh và Xã h i). i u 24.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có nư c th i ph i th c hi n vi c x lý c c b nư c th i m b o tiêu chuNn cho phép x vào m ng lư i thoát nư c th i c a khu công nghi p theo yêu c u c a khu công nghi p. Ch u tư khu công nghi p quy nh c th v tiêu chuNn ch t lư ng nư c th i ư c phép x vào m ng lư i thoát nư c th i chung và tr m x lý nư c th i t p trung c a khu công nghi p. Toàn b nư c th i trong m ng lư i thoát nư c c a khu công nghi p ph i ư c d n vào tr m x lý nư c th i t p trung c a khu công nghi p ư c x lý t tiêu chuNn quy nh trư c khi th i vào ngu n ti p nh n bên ngoài hàng rào khu công nghi p. i u 25.- Không ư c x lý nư c th i trong khu công nghi p b ng bi n pháp th m vào t ho c pha loãng nư c th i t m c tiêu chuNn cho phép. N u vi ph m s ph i ch u x lý theo pháp lu t. i u 26.- Ch u tư khu công nghi p ch u trách nhi m (ho c h p tác v i các ơn v ch c năng) th c hi n : thu gom, v n chuy n và x lý an toàn v m t môi trư ng i v i toàn b ch t th i r n th i ra t các cơ s thành viên trong khu công nghi p. Vi c phân lo i, lưu tr t m th i ch t th i r n t i t ng cơ s thành viên s do chính cơ s th c hi n theo các quy t nh c th c a t ng khu công nghi p. Toàn b quá trình trên ph i ư c th c hi n bên trong hàng rào c a khu công nghi p và không làm nh hư ng n môi trư ng bên ngoài. i u 27.- Vi c x lý ch t th i r n chung cho khu công nghi p có th ti n hành ngay bên trong hàng rào khu công nghi p (n u khu công nghi p có i u ki n và ư c s ch p thu n c a các cơ quan ch c năng) ho c bên ngoài c a khu công nghi p thông qua h p ng trách nhi m gi a ch u tư khu công nghi p v i các cơ quan chuyên trách x lý ch t th i r n. i u 28.- Các lo i ch t th i nguy h i ph i ư c thu gom, lưu tr , v n chuy n và x lý úng k thu t theo quy nh hi n hành. i u 29.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có th ký h p ng v i ch u tư khu công nghi p ho c h p ng tr c ti p v i cơ quan d ch v bên ngoài thu gom và x lý ch t th i c a cơ s mình (chi phí thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n do hai bên th a thu n theo h p ng). i u 30.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có s n phNm, tàng tr và v n chuy n các ch t phóng x , các ngu n phát x I-ôn hóa, các ch t c h i, các ch t d cháy n ph i tuân theo các quy nh hi n hành c a Vi t Nam.
 8. i u 31.- Vi c xu t nh p khNu các nguyên v t li u, hóa ch t c h i, chuNn vi sinh ph i tuân theo các quy nh hi n hành. i u 32.- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p c n d báo các s c môi trư ng khu công nghi p, l p k ho ch phòng ch ng s c và xây d ng bi n pháp kh c ph c s c trình lãnh o thành ph và S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng. i u 33.- Khi s c môi trư ng x y ra t i khu công nghi p, ch u tư khu công nghi p ph i h p cùng v i Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p khNn trương các bi n pháp ng c u, kh c ph c và báo cáo ngay cho lãnh o thành ph nh m i u ng nhân l c, phương ti n gi i quy t h u qu t i ch và thông báo khNn c p lên cơ quan có thNm quy n. i u 34.- Ch u tư khu công nghi p có trách nhi m quan tr c ch t lư ng môi trư ng bên trong hàng rào khu công nghi p và xung quanh theo úng chương trình quan tr c môi trư ng mà ch u tư khu công nghi p ã cam k t trong báo cáo TM v v trí các i m quan tr c, t n su t quan tr c và các ch tiêu c n quan tr c. i u 35.- Ch u tư khu công nghi p nh kỳ 3 tháng n p báo cáo k t qu quan tr c môi trư ng lên Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p và S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng thành ph . Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V MÔI TRƯ NG I V I KHU CÔNG NGHI P T I THÀNH PH H CHÍ MINH i u 36.- S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thay m t y ban nhân dân thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn thành ph ; ph i h p v i các S Ban ngành và a phương h tr khu công nghi p ng c u và kh c ph c các s c môi trư ng khu công nghi p ; tr c ti p th c hi n các nhi m v qu n lý và b o v môi trư ng trong khu công nghi p, c th : 1- Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng trong khu công nghi p ư c ban hành trong quy ch này và các quy nh khác c a Nhà nư c v b o v môi trư ng khu công nghi p ; 2- ThNm nh v m t môi trư ng i v i các d án xin u tư vào khu công nghi p theo quy nh phân c p và các hư ng d n c a B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ; thNm nh các d án u tư khu x lý nư c th i t p trung, khu t n tr và x lý các ch t th i r n, ch t th i nguy h i, v.v... C p và thu h i các văn b n có liên quan n yêu c u thNm nh t tiêu chuNn môi trư ng cho các công trình x lý nư c th i, khí th i, ch t th i r n c a các cơ s thành viên ho t ng trong khu công nghi p. 4- Hư ng d n, h tr Ban Qu n lý gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v b o v môi trư ng theo ph m vi và quy n h n ư c giao.
 9. 5- Hư ng d n Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p ch p hành y ch báo cáo, thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t các ho t ng b o v môi trư ng trong khu công nghi p. 6- T ch c các l p t p hu n, ào t o và b i dư ng nghi p v cho cán b chuyên trách môi trư ng thu c Ban Qu n lý khu công nghi p qu n lý. i u 37.- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v các m t qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng khu công nghi p, ng th i ch u s ch o tr c ti p v nghi p v c a S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng v các n i dung công tác qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng khu công nghi p, c th như sau : 1- Ki m tra, vi c th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng phù h p v i quy ho ch và lu n ch ng kinh t k thu t ã ư c duy t cho t ng khu công nghi p ; 2- Hư ng d n, ti p nh n, xem xét và c p gi y ch ng nh n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng cho các d án u tư phù h p v i danh m c ngành ngh ã ăng ký c a t ng khu công nghi p. i v i nh ng d án c n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) thì chuy n n B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng và/ho c S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng thNm nh theo quy nh phân c p. 3- Th c hi n vi c giám sát môi trư ng khu công nghi p trong giai o n xây d ng cơ s h t ng và trong quá trình ho t ng c a khu công nghi p. T ch c nghi m thu các công trình x lý ch t th i c a cơ s ho t ng trong các khu công nghi p báo cáo S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng công nh n. 4- Phát hi n và x lý các trư ng h p vi ph m v b o v môi trư ng theo i u 52 c a quy ch này. 5- Ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan Trung ương, a phương có liên quan th c hi n vi c ki m tra, thanh tra môi trư ng trong ph m vi qu n lý theo yêu c u. 6- Ti p nh n và gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v ô nhi m môi trư ng do các ho t ng trong khu công nghi p gây ra. Ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng gi i quy t nh ng trư ng h p c n thi t. 7- Xây d ng quy ch và ki m soát vi c phân lo i, thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i phát sinh trong khu công nghi p. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan x lý ch t th i sinh ho t và công nghi p theo Quy ch qu n lý và x lý ch t th i t i a phương. 8- Giám sát vi c qu n lý ch t th i nguy h i theo quy t nh s 155/1999/Q -TTg ngày 16/7/1999 c a Th tư ng Chính ph và các Công ư c Qu c t mà Vi t Nam tham gia. 9- Tham gia các chương trình, d án v qu n lý và b o v môi trư ng và các l p hu n luy n nghi p v do thành ph và Trung ương t ch c ;
 10. 10- Ph i h p v i các cơ quan, oàn th t ch c tuyên truy n ph bi n pháp lu t, ch trương, chính sách và k ho ch b o v môi trư ng c a Nhà nư c cũng như các chương trình giáo d c, nâng cao nh n th c môi trư ng n cán b , công nhân, Doanh nghi p trong khu v c thu c thNm quy n qu n lý. 11- Ch p hành ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo hư ng d n c a S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng. xu t và bi u dương khen thư ng cá nhân, t p th có thành tích t t trong công tác qu n lý và b o v môi trư ng tương ng theo ch hi n hành. i u 38.- Các S , Ban, Ngành ch c năng c a thành ph có trách nhi m ph i h p v i Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p th c hi n qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng khu công nghi p trong ph m vi ch c năng, quy n h n ư c y ban nhân dân thành ph giao. i u 39.- Các t ch c, cá nhân bên ngoài hàng rào khu công nghi p có quy n và nghĩa v , theo dõi, phát hi n và báo cáo lên các c p thNm quy n xem xét gi i quy t các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng bên trong khu công nghi p. Chương 7: CH THANH TRA, KI M TRA VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯ NG i u 40.- B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng và/ho c c a S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m t ch c và ch o th c hi n thanh tra v b o v môi trư ng theo Pháp l nh Thanh tra Nhà nư c, Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 và Ngh nh s 26/CP ngày 26/4/1996 c a Chính ph . i u 41.- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra môi trư ng c a B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng và/ho c c a S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng th c hi n thanh tra môi trư ng t i các khu công nghi p. i u 42.- Các ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các cơ s thành viên trong khu công nghi p ph i ch u ch thanh tra môi trư ng thư ng xuyên, nh kỳ và t xu t c a các c p thNm quy n. i u 43.- Trên tinh th n h p tác xây d ng, các cơ s thành viên trong khu công nghi p và ch u tư khu công nghi p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các oàn thanh tra, ki m tra môi trư ng làm vi c nh m t l i ích b o v môi trư ng và phát tri n n nh. i u 44.- Các k t qu thanh tra môi trư ng ư c g i n các i tư ng b thanh tra làm cơ s kh c ph c các vi ph m n u có. ng th i cũng ư c g i n các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng, chính quy n a phương có cơ s theo dõi, n m ư c tình hình môi trư ng khu v c và ph i h p th c hi n các gi i pháp kh c ph c.
 11. i u 45.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có ho t ng vi ph m quy ch b o v môi trư ng, ph i nghiêm ch nh th c hi n y các yêu c u c a thanh tra v i th i gian s m nh t có th và thanh toán toàn b kinh phí cho ho t ng thanh tra. i u 46.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p trong quá trình ho t ng có thay i v quy mô hay công ngh ph i thông qua Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p, ng th i thông báo n ch u tư khu công nghi p nơi mình tr c thu c xem xét và ki m tra b sung v môi trư ng. i u 47.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có trách nhi m óng góp kinh phí cho công tác ki m soát ô nhi m môi trư ng và qu n lý ch t th i trong ph m vi khu công nghi p. M c óng góp tùy theo quy mô và tính ch t ch t th i c a t ng cơ s thành viên, do ch u tư khu công nghi p xác nh và ư c các cơ quan ch c năng thông qua. i u 48.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p có trách nhi m báo cáo nh kỳ v hi n tr ng môi trư ng t i cơ s mình cho Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p và S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, ng th i ch u trách nhi m pháp lý v các s li u báo cáo ó. Th i h n báo cáo là 06 tháng m t l n. i u 49.- Ch u tư khu công nghi p ph i th c hi n báo cáo môi trư ng cho khu công nghi p c a mình m i năm m t l n và trình lên Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p và S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng. i u 50.- Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p nh kỳ 6 tháng m t l n báo cáo lên S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành ph v tình hình các d án u tư vào khu công nghi p, bao g m : s d án, lo i ngành ngh s n xu t, quy mô công su t, c trưng các d ng ch t th i, các phương án x lý ch t th i, b o v môi trư ng. Chương 8: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ CÁC TRƯ NG H P VI PH M QUY CH B O V MÔI TRƯ NG KHU CÔNG NGHI P i u 51.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p vi ph m quy ch b o v môi trư ng b x ph t hành chính v b o v môi trư ng theo Ngh nh s 26/CP ngày 26/4/1996 c a Chính ph và các quy ph m hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng Ban qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p ư c áp d ng các khung ph t theo thNm quy n x ph t tương ương v i y ban nhân dân c p qu n-huy n ư c quy nh trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và Ngh nh s 26/CP c a Chính ph (chương VIII, i u 20, m c 5). i u 52.- Th i h n n nh cho các ơn v thành viên trong khu công nghi p vi ph m quy ch b o v môi trư ng th c hi n các yêu c u trong biên b n x ph t t i a là 03 tháng. Trong l n ki m tra th hai, n u cơ s thành viên v n không th c hi n y các yêu c u trong biên b n x ph t l n trư c s b l p biên b n ngh các c p có thNm quy n ra quy t nh t m ng ng các ho t ng vi ph m quy ch b o v môi trư ng cho n khi nào th c hi n y và úng theo yêu c u c a oàn thanh tra v i s xác nh n c a Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p.
 12. i u 53.- Các cơ s thành viên trong khu công nghi p c tình gây c n tr cho công tác thanh tra, ki m tra môi trư ng trong hàng rào khu công nghi p, thanh tra môi trư ng ư c quy n l p biên b n, t m ình ch ho t ng c a thành viên ó, báo cáo v i Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p có quy t nh x lý. i u 54.- Trư ng h p ch u tư khu công nghi p vi ph m quy ch b o v môi trư ng s b y ban nhân dân thành ph ra quy t nh x ph t. Th i h n n nh cho ch u tư khu công nghi p th c hi n các yêu c u trong biên b n x ph t t i a là 06 tháng. Trong l n ki m tra th hai, n u ch u tư khu công nghi p v n không th c hi n y các yêu c u trong biên b n x ph t l n trư c s b l p biên b n trình lên Chính ph và B Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ra quy t nh x lý. i u 55.- T t c các t ch c, cá nhân ho t ng trong khu công nghi p có thành tích t t trong công tác b o v môi trư ng s ư c ngh khen thư ng các c p tương ng theo ch khen thư ng hi n hành. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 56.- Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. T t c các quy nh, hư ng d n trư c ây c a thành ph H Chí Minh trái v i quy ch này u b bãi b . i u 57.- T t c các cơ s thành viên trong khu công nghi p, ch u tư khu công nghi p, Ban Qu n lý các khu ch xu t và khu công nghi p, các cơ quan ch c năng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng các c p trong thành ph có trách nhi m th c hi n quy ch này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản