Quyết định số 76/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 76/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định tạm thời áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2003/QĐ-UB

 1. THÀNH PH HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2003/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH V VI C :BAN HÀNH QUY NNH T M TH I ÁP D NG CÁC NNH M C KINH T K THU T V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT I V I CÔNG TY V N T I VÀ DNCH V CÔNG C NG HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 02/10/1996 c a Chính ph v doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích; Căn c Thông báo s : 164/TP ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v phát tri n VTHKCC và tr giá xe buýt; Căn c công văn s : 1543/GTVT-PCVT ngày 16/4/2003 c a B Giao thông v n t i v vi c xây d ng m c kinh t k thu t i v i xe buýt Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chính Hà N i t i t trình s : 278/KT- GTCC ngày 22/4/2003 V/v cho phép áp d ng t m th i nh m c kinh t k thu t v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt trên a bàn thành ph Hà N i; QUY T NNH: i u 1. Ban hành quy nh t m th i v vi c áp d ng các nh m c kinh t k thu t trong v n t i hình khác công c ng b ng xe buýt trên a bàn Thành ph Hà N i, là căn c l p d toán chi phí th c hi n ho t ng công ích v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt i v i công ty v n t i và d ch v công c ng Hà N i. i u 2. Giám c S Giao thông công chính Hà N i ch u trách nhi m hư ng d n, ki m ta vi c áp d ng các nh m c; Ph i h p v i các S , ngành liên quan gi i quy t nh ng vư ng m c, trong quá trình th c hi n, t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m, báo cáo UBND Thành ph và B Giao thông v n t i i u ch nh, b xung k p th i và ban hành chính th c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S : Giao thông công chính, Tài chính V t giá, K ho ch và u tư, Lao ng thương binh và xã h i; C c thu Thành ph Hà N i, Giám c : Trung tâm qu n lý và i u hành GT T, Công ty v n t i và d ch v công c ng và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
 2. PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân QUY NNH T M TH I NNH M C KINH T - K THU T CHO HO T D NG VTHKCC B NG XE BUÝT (Kèm theo Quy t nh s 76/2003/Q -UB ngày 30 tháng 6 năm 2003) NNH M C LAO NG CHO CÔNG NHÂN LÁI XE - NHÂN VIÊN BÁN VÉ XE BUÝT nh m c TT Ch tiêu Kinh t -K thu t ơn v Buýt Buýt trung Buýt l n bình nh 1 Th i gian làm vi c m t ca xe Phút 420 420 420 2 S ngày làm vi c trong năm Ngày 288 288 288 3 S ngày làm vi c trong tháng Ngày 24 24 24 4 V t t c xe ch y bình quân Km/h 20 22 25 5 T ng hành trình m t ca xe Km 150 135 120 6 B c lương lái xe B c 3/3 3/3 3/3 7 H s m c lương lái xe 3,73 3,28 2,92 8 B c lương nhân viên bán vé B c 3/5 3/5 2/5 H s m c lương nhân viên bán 9 1,55 1.55 1,32 vé NNH M C TIÊU HAO NHIÊN LI U nh m c trình B TT Lo i xe S ch ơn v Không b t máy Có b t máy i u hoà i u hoà 1 Daewoo BS 105 80 Lít/1Km 0,32 0,40 2 Daewoo BS 090 60 Lít/1Km 0,28 0,34
 3. 3 A sia Combi 24 Lít/1Km 0,17 4 A sia Cosmos 30 Lít/1Km 0,20 5 Huyndai 24 Lít/1Km 0,16 0,18 6 Mercedes 60 Lít/1Km 0,20 0,22 7 IFA W50 60 Lít/1Km 0,23 8 Renault 80 Lít/1Km 0,41 NNH NG CH B O DƯ NG C P 1 MÁC XE B O DƯ NG C P 1 XE BUÝT LƠN 3.000 Km XE BUÝT TRUNG BÌNH 3.000 Km XE BUÝT NH 3.000 Km * Quy nh n i dung b o dư ng c p 1 cho các lo i xe: - Quy nh n i dung b o dư ng c p 1 phương ti n v n t i ô tô trong Công ty như sau: 1. Làm s ch toàn b xe (r a s ch trong và ngoài xe) 2. Ki m tra máy g t nư c và b t ch t v trí gương nhìn sau. 3. Ki m tra kín các ng d n bôi trơn, nhiên li u, nư c, d u phanh, ng d n khí. 4. Ki m tra và xi t ch t các chi ti t l p quanh ng cơ và khung xe. 5. Ki m tra căng c a các dây cuaroa. 6. Ki m tra m c i n tích trong bình i n, thi u thêm nư c c t, lau chùi u bo c và thông các l thông hơi. 7. Ki m tra các dây d n và u n i h th ng i n. 8. Ki m tra b t ch t èn pha, tác d ng c a còi, èn báo, èn phanh. 9. Ki m tra tác d ng c a phanh tay và phanh chân n u c n thì i u ch nh l i.
 4. 10. Ki m tra hành trình t do c a bàn p ly h p, tác d ng c a lò so h i v các bàn p. 11. Ki m tra nh y c a chân ga, các bư m ga, bư m gió, i u ch nh h th ng ch y ch m n u c n. 12. X c n l c xăng, d u và thùng ch a, các b u l c u bôi trơn,. 13. R a và thay d u b u l c khó, các b u l c d u. 14. Ki m tra xi t ch t h p s v i v b ly h p. 15. Ki m tra các ch t hãm, các mũ c b t rô tuyn và càng lái (ba d c, ba ngang) c a h th ng lái, b t ch t tr tay lái v i khung xe, ki m tra dơ c a tay lái. 16. Ki m tra, xi t ch t các m t bích c a tr c các ăng, các quang nhíp, b u gi m sóc. 17. Ki m tra l ng ch t c a tr c bánh xe trư c sau, xi t ch t mũ c bánh xe và m t bích u láp c u sau. 18. Ki m tra tình tr ng l p và áp su t hơi trong l p. 19. Ki m tra tình tr ng c a các c a và h th ng óng m c a. 20. Ki m tra m c d u trong các h p ch a: ng cơ, h p s , c u sau, d u phanh, d u lái, trung tâm bôi trơn. N u thi u b sung, chu kỳ thì thay. 21. Bơm m vào các b ph n theo hư ng d n b ng tra d u m . 22. Xì d u h th ng g m xe, khung xe. 23. Ki m tra, v sinh toàn b h th ng i u hoà. NNH M C LAO NG B O DƯ NG C P 1 nh m c lao ng (gi ) C p Xe b c Ghi TT N i dung công vi c Xe Xe buýt công chú buýt buýt trung vi c l n nh bình R a xe (trong, ngoài g m xe), r a 1 cánh to nhi t (két nư c) và dàn 4.5 3 2 3 nóng máy l nh
 5. Thay d u máy (theo nh ng ch quy nh), tháo l p, r a các b u 2 2.5 1.5 1.0 3 l c d u, ki m tra xi t ch t bên ngoài máy Tháo b u l c không khí, r a s ch, 3 1 1 1 3 thông th i, thay d u, l p l i Ki m tra b o dư ng h th ng nhiên li u. R a s ch b u khí l c, 4 2 1.5 1.5 4 x c n thùng nhiên li u. KT xi t ch t làm kín ch rò r . Ki m tra xi t ch t két nư c. i u 5 1 1 1 3 ch nh chùng dây cua roa. Ki m tra v n ch t rô tuyn ba 6 2 1 1 5 ngang, d c Ki m tra v n ch t h th ng nhíp, 7 2 1.5 1 3 các ăng. Ki m tra b xung d u c u, h p s 8 1 0.5 0.5 3 theo nh ng ch quy nh Ki m tra h th ng côn 9 2 0.5 0.5 3 Ki m tra xi t ch t h p s X bNn trong bình ch a hơi, ki m 10 tra kín các ư ng ng, các u 2 1 1 4 n i van Ki m tra h th ng phanh, côn tr 11 2 1 1 4 l c, h th ng ga Ki m tra b xung nư c c t, n ng , bình i n, xi t ch t u bo c, 12 2 1.5 1.5 4 thông l thông hơi, ki m tra èn còi Bơm m vào các vú m , xì d u 13 2 1 1 3 g m xe, khung xe 14 Kê kích 3 C ng 25 16.0 14.0 NNH M C B O DƯ NG C P 1 TT TÊN V T TƯ .V Xe buýt Xe buýt Xe buýt nh tính l n TB 1 D ur a Lít 2 1,5 1
 6. 2 Xăng r a - 3 M bơm L2, EP2 Kg 1 0,6 0,4 4 Gi lau - 0.5 0,5 0,5 5 D u bơm hơi Lít 0,3 6 D u nh n b u l c - 7 Ru t b u l c d u Cái 1 1 1 8 D u bơm cao áp - 9 D u l c không khí Lít 3 2 0,5 10 D u ng cơ (2 l n - 22 13 8,5 b o dư ng 1 m i thay) 11 D u h p i u ti t - 0,21 12 Nhân công Gi 25 16 14 NNH NG CH B O DƯ NG C P 2 MÁC XE B O DƯ NG C P 2 XE BUÝT LƠN 12.000 Km XE BUÝT TRUNG BÌNH 12.000 Km XE BUÝT NH 12.000 Km * Quy nh n i dung b o dư ng c p 2 cho các lo i xe: - Nay quy nh v n i dung b o dư ng cáp 2 c a các lo i xe: 1. R a s ch toàn b xe 2. Ki m tra toàn b xe, phát hi n tình tr ng k thu t. 3. Kê kích toàn b xe. 4. Tháo các te, r a s ch bên trong, r a lư i l c bơm d u, thông các ng d n d u, b làm mát d u, tháo r a s ch bình l c d u nh n, ki m tra các bu lông biên, bu lông n p c tr c cơ. Thay d u các te ng cơ. 5. Ki m tra i u ch nh khe h supáp, xi t ch t m t quy lát. 6. R a và thay d u các te máy nén khí. 7. Tháo r i, r a s ch, thay d u b u l c gió.
 7. 8. Xúc r a thùng nhiên li u, tháo r a các bình l c và thay ru t l c n u c n r a c hút. 9. Tháo bơm cao áp, vòi phun, ki m tra, i u ch nh trên băng, thay d u bơm cao áp và b i u t c (xe Diesel). Ki m tra h th ng i u khi n chân ga b ng thu l c. 10. Tháo b ch hoà khí, bơm xăng, r a s ch và ki m tra tình tr ng k thu t (xe xăng). 11. Thông th i cánh t n nhi t, b t ch t két nư c, ki m tra i u ch nh chùng dây cua roa. Ki m tra bơm nư c, bơm thu l c i u khi n cánh qu t. 12. Ki m tra tác d ng c a các b ly h p, n u c n ph i i u ch nh, xi t ch t các chi ti t và h th ng i u ch nh ly h p, tra m vào vòng bi m (T) và tr c. 13. Xi t ch t các m t bvích các ăng, bơm m vào vòng bi các ăng vào rãnh n i tr c. 14. Thay d u h p s (theo Km quy nh cho t ng mác xe) b t ch t các c gi h s . 15. Thay d u c u sau, h p s bánh răng, bán tr c. 16. Xi t ch t các ng gi m sóc, nhíp làm s ch bên ngoài và bôi m ph n chì ho c d u c, bơm m vào các c nhíp. 17. Tháo r i các moay ơ, r a s ch, ki m nghi m và thay m m i, ki m tra các má phanh, c o s ch, i u ch nh, lau s ch tang tr ng phanh. 18. Ki m tra i u ch nh ro tay lái, ch m bánh trư c, bơm m vào các kh p c u xi t ch t c c a h th ng lái, bơm m vào tr lái, thêm d u vào h p lái và bình ch a y d u c a h th ng lái thu l c n u thi u.. 19. Ki m tra i u ch nh tác d ng c a phanh chân, phanh tay, h th ng d n ch a hơi, h th ng tr l c bơm, h th ng d n d u, x t p ch t trong bình ch a hơi, ki m tra các van i u ch nh áp su t, ki m tra m c d n t ng bơm phanh, ki m tra cúp pen các bơm con và r a s ch bên trong. Bơm m và các kh p theo quy nh. 20. Ki m tra ho t ng c a trung tâm bôi trơn, các ng d n thêm d u. 21. Ki m tra ch t lư ng bình i n, thêm nư c c t, n p i n n u thi u, r a s ch m t bình i n thông nút, ánh s ch các u c t và bôi m t l p m bóng. 22. Tháo máy phát i n, máy kh i ng, ki m tra các b ph n và tra m . 23. Tháo en kô ánh s ch má vít c o r a các bugi và t l a chính xác. 24. Ki m tra ch t lư ng, toàn b h th ng i n trên xe như: Các ng h , èn, còi, g t nư c h th ng i n c a hơi, n u h ng thì s a ch a cho hoàn ch nh chi u sáng èn pha c t c a xe. 25. Xi t ch t bu lông chân máy, các c b xe cho d u vào các ch t c a.
 8. 26. Ki m tra áp l c hơi l p, bơm thêm n u thi u, thay v trí lóp theo quy nh. N u l p có hi n tư ng mòn v t nhanh ph i ki m tra s a ch a. 27. Ki m tra h th ng i u hoà, làm s ch các lư i l c, thay bình làm khô môi ch t l nh, d u máy nén, n p thêm ga. 28. i th và ki m nghi m ch t lư ng b o dư ng và các yêu c u k thu t sau khi b o dư ng. 29. Xì d u vào khung xe và g m xe. NNH M C LAO NG B O DƯ NG C P II nh m c lao ng (gi ) C p Xe b c Ghi TT N i dung công vi c Xe Xe buýt công chú buýt buýt vi c trung l n nh bình R a xe (trong, ngoài g m xe), r a 1 cánh to nhi t (két nư c) và dàn 5 3 2 3 nóng máy l nh Ki m tra toàn b xe phát hi n tình 2 3 2 2 5 tr ng k thu t Kê kích tháo 2 v l p trư c, tháo r i các moay ơ r a s ch. Ki m tra 3 10 7 5 4 bi, ph t, má phanh, tăm bua c o s ch, thay m m i l p hoàn ch nh. Kê kích tháo 2 v l p sau, tháo r i các moay ơ r a s ch. Ki m tra bi, 4 12 10 8 4 ph t, má phanh, tăm bua c o s ch, thay m m i l p hoàn ch nh Tháo các te ng cơ r a s ch trong 5 4 4 4 ngoài, r a c hút, lư i l c, bơm 5 d u, thông ng d n d u, b làm mát d u (n u c n thay lư i l c), ki m tra xi t ch t biên, baliê 34 15 10 5 Ki m tra i u ch nh khe h supáp, 6 4 3 2,5 5 xi t m t quy lát Tháo r a s ch thay d u b u l c khí 7 (thay ru t l c theo nh ng ch) l p 1 1 1 3 hoàn ch nh
 9. X c n thùng nhiên li u, thay ru t l c. KT h th ng nhiên li u, tháo 8 3 2 1,5 3 KT i u ch nh ch hoà khí, bơm xăng r a s ch, KT r a s ch bugi Ki m tra xi t ch t két nư c, b 9 xung nư c, KT i u ch nh dây cua 1 1 1 3 roa 10 Ki m tra i u ch nh h th ng côn 2 2 1 4 11 Ki m tra xi t ch t các ăng. 2 1 1 3 Thay d u h p s ho c b xung theo 2 1 1 3 quy nh, xi t ch t các c h p s , r a s ch lư i l c (v i xe B731, 12 Renault) Thay d u c u sau, ho c b xung KT d u c a h p s bánh răng 1 1 1 3 bán tr c Xi t ch t c gi m sóc, i u ch nh 13 2 1 1 3 nhíp hơi n u c n KT iêu ch nh dơ tay lái, ch m bánh trư c, do ba ngang, 14 4 4 2,5 5 ba d c, xi t ch t, KT d u h th ng lái (thi u b xung) Ki m tra i u ch nh h th ng phanh chân, phanh tay (h th ng hơi ho c d u phanh). X t p ch t trong bình 15 4 3 2 5 ch a hơi. KT các van i u ch nh áp su t hơi t ng phanh AZE ( i v i phanh d u ph i x e) 16 Ki m tra v n ch t h th ng nhíp 1 1 3 KT xi t ch t chân máy, b xe, tra d u các kh p c a. KT h th ng 17 3 2 1,5 3 óng m c a. KT xi t ch t các chân gh Ki m tra n ng dung d ch c quy, thêm nư c, n p i n n u thi u, 18 r a s ch bình i n, thông l thông 3 2,5 2,5 4 hơi, làm s ch u bo c, bôi m , l p ch t 19 Bơm m vào t t c các vú m 1 1 1 3
 10. Tháo l p b o dư ng pháp i n 4 Tháo l p b o dư ng 4 3 3 4 20 Ki m tra toàn b h th ng i n, các 4 3 3 ng h , èn, còi, g t nư c 4 4 3 3 Ki m tra b o dư ng h th ng i n 4 cao áp ( ên cô, mô bin) 21 ol p 1 1 1 3 22 Xì d u toàn b g m xe 0 0,5 0,5 3 i th , nghi m thu k thu t sau b o 23 2 2 2 5 dư ng C ng 117 80 65 NNH M C B O DƯ NG C P 2 TT TÊN V T TƯ .V tính Xe buýt Xe buýt Xe buýt nh l n TB 1 D ur a Lít 4 3 3 2 Xăng r a - 1 1 1 3 D u xăng ch y th - 3 3 2 4 M bơm 1 0,6 0,4 5 M bi Kg 2,5 2,5 1,6 6 B.dính các i n Cu n 1 0,5 0,5 7 Gi lau Kg 2,5 2 2 8 Gi p ráp T 2 1 1 9 Bìa h c sinh - 1,5 0,6 0,6 10 Bìa cách i n - 0,2 0,1 0,1 11 Ru t b u l c d u Cái 1 1 1 12 D u bơm hơi Lít 0,21 13 D u nh n b u l c - 0,21 14 D u l c không khí Lít 3 2 0,5 15 D y phanh - 0,3 0,3 0,3 16 D u c u sau - 8 3 2,7 17 D u c u truy n - 2 2 2 18 D u tay lái - 6,5 6,5 0,9
 11. 19 D uh ps - 9 8 4 20 D u ng cơ - 22 13 8,5 21 D u thu l c c.qu t - 5,5 5,5 22 D u bơm cao áp - 0,15 0,3 23 D u h p i u ti t - 0,25 0,21 24 Công Gi 117 80 65 NNH NG CH S A CH A L N XE VÀ T NG THÀNH NNH NG CH SCL- l n u (1000KM) Máy Gàm i n V b Xe buýt l n 200 200 200 200 Xe buýt trung bình 200 200 200 200 Xe buýt nh 200 200 200 200 * nh ng ch SCL các l n sau b ng 90% nh ng ch l n trư c li n k NNH NG CH S D NG PH TÙNG C A NG CƠ NNH M C S D NG (KM) TÊN CHI TI T HÀNG ƠN TT Xe buýt Xe buýt Xe buýt NGO I VN l n TB nh 1 ng cơ m i (theo xe) Cái 200.000 200.000 200.000 2 Pistôn và sơ mi B 120.000 120.000 120.000 3 Séc măng B 60.000 60.000. 60.000. 4 M t quy lát Cái 180.000 180.000 180.000 5 Bơm cao áp - 180.000 180.000 180.000 6 Pistôn bơm cao áp B 80.000 80.000 80.000 7 Kim phun - 80.000 80.000 80.000 8 Bơm tay nhiên li u Cái 100.000 100.000 100.000 9 Bơm xăng - 10 Ch hoà khí -
 12. 11 Bơm hơi - 160.000 160.000 12 Bơm nư c - 120.000 120.000 120.000 13 Các lo i vòng bi máy - 60.000 60.000 60.000 14 ng cơ t ng thành (nh p - 180.000 180.000 180.000 ngo i) 15 Supáp hút x - 120.000 120.000 120.000 16 B c biên + b c tr c chính - 120.000 120.000 120.000 17 Ph t tr c cơ - 60.000 60.000 60.000 18 Tr l c ga + t ng côn - 100.000 100.000 100.000 19 Dây cua roa ngo i B 25.000 25.000 25.000 20 Két nư c Cái 180.000 180.000 180.000 21 Tr c cơ c t 0 B 180.000 180.000 180.000 22 Tr c cơ h c t - 120.000 120.000 120.000 23 Tr c cam - 180.000 180.000 180.000 24 Vành răng bánh à Cái 120.000 120.000 120.000 25 Két làm mát d u - 180.000 180.000 180.000 26 Tay biên - 180.000 180.000 180.000 27 B u l c d u ly tâm - 180.000 180.000 180.000 28 Giàn supáp - 180.000 180.000 180.000 29 C m t t máy B 120.000 120.000 120.000 30 N p y giàn supáp Cái 200.000 200.000 200.000 31 Bơm d u máy - 200.000 200.000 200.000 32 Joăng máy B 60.000 60.000 60.000 33 Bánh răng cam Cái 180.000 180.000 180.000 34 D n ng supáp - 180.000 180.000 180.000 NNH NG CH S D NG I N TÊN CHI TI T NNH M C S D NG (KM) ƠN TT Xe buýt l n Xe buýt TB Xe buýt VN HÀNG NGO I nh 1 ma rơ Cái 180.000 180.000 180.000 2 Máy phát i n Cái 180.000 180.000 180.000 3 B chia i n B
 13. 4 Còi i n Cái 50.000 50.000 50.000 5 Ti t ch Cái 60.000 60.000 60.000 6 Mô tơ g t mưa B 100.000 100.000 100.000 7 Phím s 120.000 120.000 8 Khoá c quy 100.000 100.000 9 Rơ le t ng 100.000 100.000 10 èn pha 120.000 120.000 120.000 11 Các lo i bóng èn ngo i 30.000 30.000 30.000 12 Các lo i rơ le(c a h p 80.000 80.000 80.000 s ) 13 Than inamô + 30.000 30.000 30.000 14 Vòng bi i na mô 60.000 60.000 60.000 15 Các lo i công t c i n Cái 60.000 60.000 60.000 16 Cáp c quy 180.000 180.000 180.000 17 Các lo i ng h i n - 180.000 180.000 180.000 18 B m c a i nt ng B 120.000 120.000 120.000 Ghi chú: Các lo i ph tùng n i a TQ tuỳ theo tình hình th c t và hư h ng gi i quy t c p phát. NNH NG CH S D NG PH TÙNG G M XE TÊN CHI TI T NNH M C S D NG (KM) ƠN TT Xe buýt Xe buýt Xe buýt VN HÀNG NGO I l n TB nh 1 C u sau B 180.000 180.000 180.000 2 C u trư c - 180.000 180.000 180.000 3 Moay ơ trư c+sau - 180.000 180.000 180.000 4 Nhíp trư c+sau - 180.000 180.000 5 Nhíp hơi Cái 120.000 6 H ps t ng - 150.000 7 H p s cơ B 180.000 180.000 180.000 8 T ng phanh - 120.000 120.000 120.000
 14. 9 Bàn ép còi - 120.000 120.000 120.000 10 H p tay lái - 200.000 180.000 180.000 11 Bi moay ơ Vòng 80.000 80.000 80.000 12 Ch th p các ăng các lo i B 80.000 80.000 80.000 13 Tr c chuy n d c (các ăng) - 180.000 180.000 180.000 14 Trung tâm bôi trơn Cái 200.000 15 Bơm tr l c tay lái - 120.000 120.000 120.000 16 Bơm th y l c cánh quat - 120.000 17 Bánh răng các lo i - 150.000 80.000 80.000 18 Lá côn - 50.000 50.000 50.000 19 Xi lanh bánh xe B 25.000 80.000 80.000 20 C m phi i n - 180.000 180.000 180.000 21 Gi m sóc - 80.000 80.000 80.000 22 B c càng ch A - 80.000 23 Gi ng c u complet - 200.000 24 T ng côn - 120.000 120.000 25 Nhíp n i - 50.000 50.000 26 Van chia c u (con rùa) - 120.000 27 AZT - 120.000 28 B u hơi c a - 120.000 120.000 120.000 29 B u phanh trư c+sau - 120.000 120.000 30 Phích to rôsa - 80.000 31 Ban nhíp hơi Cái 100.000 32 Các lo i van hơi - 80.000 33 B ng t c - 120.000 120.000 120.000 34 B c c càng tăng phanh - 100.000 35 Gioăng ph t tay lái ngo i - 60.000 60.000 60.000 36 Ph t moay ơ Cái 24.000 24.000 24.000 37 Bulon T ckê+êcu - 120.000 120.000 120.000 38 La men ng ( ĩa côn h p s TL) - 80.000 39 c nhíp+b c B 48.000 48.000 48.000 40 c+b c phi dê - 120.000 120.000 41 B u tr l c hơi chân không - 180.000 180.000
 15. 42 Bánh răng vành ch u+ qu d a - 180.000 180.000 180.000 43 B vi sai c n truy n ng - 180.000 180.000 180.000 44 B răng vách c n truy n ng - 180.000 180.000 180.000 45 Tr c truy n ng ngang, láp - 180.000 180.000 180.000 46 Tr c ba ngang, ba d c Cái 180.000 180.000 180.000 47 Tô tuyh ba ngang+ba d c - 60.000 60.000 60.000 48 H p tay s +c n s - 180.000 180.000 180.000 49 Tăm bua - 160.000 160.000 160.000 50 La jăng - 160.000 160.000 160.000 51 Séc năng bơm hơi B 60.000 60.000 52 Xi lanh bơm hơi, Pistoon bơm Cái 120.000 120.000 hơi 53 B u phanh tay - 180.000 54 V i côn B 24.000 24.000 24.000 55 V i phanh Cái 60.000 60.000 60.000 56 Xương phanh - 180.000 180.000 180.000 57 B tăng phanh bánh xe - 100.000 120.0020 120.000 58 Các lo i bình hơi - 180.000 180.000 59 Tr c sơ c p, th c p tr c s lùi - 180.000 180.000 180.000 c ah ps 60 Tr c A cơ h p s - 120.000 120.000 120.000 61 Cánh qu t làm mát - 80.000 80.000 80.000 62 Xi lainh phanh bánh xe B 120.000 120.000 120.000 NNH M C LAO NG S A CH A L N: Máy TT nh m c lao ng C p Ghi b c chú (gi ) công N i dung công vi c vi c Xe Xe Xe buýt buýt buýt l n TB nh 1 Làm th t c biên b n giao nh n máy 3 3 3 5 2 Tháo máy ra kh i xe 35 17 17 3 3 CNu rút máy ưa v nơi s a ch a 10 8 6 3
 16. 4 Tháo r i các chi ti t máy 78 56 41 Tháo bư ng côn, cô, bánh à 6 4 3 4 Tháo b u ra kh i l c máy 8 4 4 4 Tháo n p, d n c n bNy supáp 4 3 2 3 Tháo bơm cao áp, kim phun 6 3 3 3 Tháo ng hút, x 3 2 3 Tháo bơm hơi 2 1 3 Tháo m t quy lát 8 4 3 5 Tháo các te, tay biên, pitton 10 6 4 5 Tháo th t gi a (W50) 6 5 Tháo ng xi lanh 8 4 4 5 Tháo tr c cam, con i 2 2 2 5 Tháo bơm d u, g i tr c cơ 17 10 8 4 Tháo supáp 3 2 2 4 Tháo bơm thu l c 2 2 2 4 Tháo l c d u, l c khí, két mát d u 2 2 2 5 5 C o r a các chi ti t máy 55 35 25 3 6 Ki m tra các chi ti t, l p phương án 24 20 20 6 s a ch a 7 S a ch a các chi ti t và l p t ng thành 263 192 166 Ki m tra c o rà b c biên paliê 38 28 20 5 Ki m tra thông r a ư ng d u 10 8 8 4 Ki m tra pitton, séc măng, tay biên 21 16 16 5 Rà supáp 24 20 20 3 L p supáp vào m t quy lát 8 6 6 4 L p sơ mi vào l c máy (Me+HDai ưa 14 8 8 5 i ép) L p séc măng vào pitton 10 8 6 5 L p pitton vào tay biên 6 4 4 4 Ki m tra, l p tr c cơ, l p pitton, biên 40 30 30 6 vào máy L p bơm d u 4 2 2 5 L p tr c cam, con i, bánh răng, u 13 8 8 5 máy, uôi máy
 17. L p vành răng bánh à 2 2 2 4 L p m t quy lát, quy l t, l c gi a 10 8 6 4 L p cácte van áp l c d u 12 4 4 4 L p hoàn ch nh b ly h p (gi m ch n 18 15 15 5 ng co Renault) Ki m tra l p ho15àn ch nh bơm hơi 16 14 4 Ch nh supáp 6 4 4 4 L p ng hút, x 3 2 2 3 L p bơm thu l c 2 1 1 4 L p bơm cao áp kim phun 6 4 4 4 8 L p máy lên xe hoàn ch nh 68 44 34 4 9 d u, nư c 4 3 3 3 10 Rà máy, i u ch nh 12 12 12 4 11 Hoàn ch nh, i th , bàn giao 8 8 8 5 C ng 560 398 335 NNH M C S A CH A L N: G M TT nh m c lao ng C p b c (gi ) công N i dung công vi c vi c Ghi chú Xe Xe Xe buýt buýt buýt l n TB nh 1 Làm th t c giao nh n 3 3 3 5 2 Kê kích tháo l p 8 7 5 4 3 Tháo, ki m tra, s a ch a, l p t hoàn ch nh hai c m moay ơ 49 42 36 3 trư c (cá b c c phi dê) 4 Tháo hai moay ơ sau, ki m tra, 40 34 30 3 s a ch a l p hoàn ch nh 5 Tháo bót tay lái, ki m tra, s a 55 36 26 5 ch a l p hoàn ch nh 6 Tháo tr l c tay lái, l p hoàn Lo i xe ch nh 23 20 5 W50 không có
 18. 7 Tháo, ki m tra, s a ch a, l p hoàn ch nh h th ng ba ngang, 20 16 12 5 ba d c, ch nh ch m tay lái 8 Tháo ki m tra, l p hoàn ch nh 2 18 14 10 4 v nhíp trư c 9 Tháo ki m tra, l p hoành ch nh 2 22 18 14 4 v nhíp sau 10 Tháo ki m tra, l p hoàn ch nh Ch có 14 4 các van nhíp hơi xe Re 11 Tháo t ng phanh ki m tra s a 8 8 8 5 ch a l p hoàn ch nh 12 Tháo r i, ki m tra, s a ch a h Xe tr l c phanh hơi 10 Renault không có 13 Tháo r i, ki m tra, s a ch a l p 12 8 8 4 hoàn ch nh côn + tr l c côn 14 Tháo ki m tra và kh ng ch áp Ch có 2 5 l c hơi, l p hoàn ch nh xe to 15 16 Tháo ki m tra, s a ch a l p hoàn Ch có 18 5 ch nh 2 b u phanh sau xe to 17 Tháo ki m tra, s a ch a l p hoàn 12 5 ch nh 2 b u phanh trư c 18 Tháo ki m tra, s a ch a l p hoàn 10 8 6 5 ch nh c m phanh tay 19 Ki m tra toàn b h th ng bàn p chân phanh, côn, ga và i u 12 10 8 4 ch nh 20 Tháo ki m tra, s a ch a các 16 12 10 4 ăng, l p hoàn ch nh lên xe 21 Tháo ki m tra, s a ch a l p toàn Ch có t gi ng c u sau 34 4 xe Re+W50 22 Tháo ki m tra, s a ch a l p toàn 8 6 6 4 b gi m sóc 23 Tháo ki m tra, s a ch a l p toàn H p s xe b h ps 86 44 35 5-6 Re quá l n 24 Tháo toàn b c u sau, ki m tra 84 54 32 5 s a ch a l p hoàn ch nh lên xe
 19. 25 Tháo b o dư ng toàn các van hơi 12 5 toàn b ph n g m 26 Tháo ki m tra, t ng thành 4 b u Ch có 28 22 10 5 óng m c a hơi xe to 27 Ki m tra, s a ch a toàn b Xe 2 c a ư ng ng d n hơi, d u, nư c, 6 4 3 4 4b u thay th n u hư h ng 28 L p l p, ki m tra, h kích 10 8 6 3 29 Công tác d trù v t tư 12 10 8 5 30 i th và hoàn ch nh 24 20 16 5 C ng 623 417 312 NNH M C LAO NG S A CH A L N: I N nh m c lao ng C p b c (gi ) công TT N i dung công vi c vi c Ghi chú Xe Xe Xe buýt buýt buýt l n TB nh 1 2 3 4 5 6 7 1 Làm th t c giao nh n 3 3 3 5 2 Tháo d toàn b h th ng i n 24 24 24 4 3 Ki m tra, b o dư ng s a ch a 60 54 50 4 toàn b thi t b i n 4 Khi i tu Ki m tra s a ch a thay th 5 t n d ng dây dây cháy, t cũ 5 Khi i tu i l i dây i n m i theo sơ 80 70 70 5 không t n ch t o d ng dây cũ 6 L p hoàn thi n toàn b thi t b 60 56 56 5 i n 7 Ph c v n máy, th xe, bàn 6 6 6 5 giao 8 C ng 153 143 139 (Không tính ph n 5)
 20. 9 C ng 233 213 209 (Không tính ph n 4) NNH M C GI CÔNG CHO CÔNG TÁC S A CH A L N MÁY, G M, I N nh m c trình B GTVT TT H ng m c ơn v Duy t Buýt l n Buýt trung Buýt nh bình 1 Máy Gi 560 398 335 2 G m Gi 623 417 312 3 i n Gi 233 213 209 NNH M C GI CÔNG S A CH A L N V B GI CÔNG C pb c TT N I DUNG CÔNG VI C Xe buýt Xe buýt Xe buýt công vi c l n TB nh 1 Công s t hàn 3.484 2.517 2.292 5 2 Công g hàn 1.878 1.438 1.214 5 3 Gi công u n gh , t a 204 179 168 5 4 Công m c 607 538 474 5 5 Công m 401 359 317 5 6 Công máy, g m ph c v TVB 346 287 259 5 7 Công i n ph c v TVB 173 143 138 5 8 Công sơn 702 606 512 5 9 Gia công cơ khí và v t li u ph c 519 467 407 5 v TVB C ng 8.314 6.534 5.781 5 NNH NG CH S D NG L P (KM) Nga, Nh t b n, Trung TT C L P Hàn qu c, n c + Vi t Qu c
Đồng bộ tài khoản