Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 76/2007/Q -UBND Long Xuyên, ngày 21 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V LNCH TH I V XU NG GI NG LÚA TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ch th 30/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 08 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp c p bách phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá trên lúa; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 1554/TTr.SNN-KH ngày 15 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v l ch th i v xu ng gi ng lúa trên a bàn t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các quy nh v l ch xu ng gi ng lúa theo Ch th S 14/2006/CT-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c tăng cư ng các bi n pháp c p bách phòng ch ng b nh vàng lùn và lùn xo n lá u h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c i n l c An Giang, Th trư ng các S , Ban ngành, oàn th có liên quan, Ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp ( b/c); - TT. TU, TT. H ND t nh ( b/c); - CT và các PCT UBND t nh; - Các s , ban, ngành, oàn th c p t nh; - Trung tâm Công báo t nh; - Báo, ài PTTH, Phân xã (ph bi n); - UBND huy n, th , thành ph ; Huỳnh Th Năng - Lãnh o Văn phòng;
  2. - Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC - Lưu VT. QUY NNH LNCH TH I V XU NG GI NG LÚA TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2007/Q -UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh An Giang). Nh m tăng cư ng các bi n pháp qu n lý trong lĩnh v c s n xu t lúa, m b o s phát tri n b n v ng, n nh và phòng ch ng các d ch b nh h i trên lúa có hi u qu , góp ph n b o v quy n l i c a ngư i s n xu t, tăng thu nh p cho nông dân, y ban nhân dân t nh An Giang quy nh l ch th i v xu ng gi ng lúa trên a bàn t nh như sau: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân tham gia vào vi c s n xu t lúa trên a bàn t nh An Giang (lúa, lúa n p, lúa ng n ngày; không bao g m lúa mùa). i u 2. S n xu t lúa trong Quy nh này ư c hi u là: ho t ng s n xu t lúa hàng hóa, lúa gi ng và s d ng cho m c ích khác. Chương 2: LNCH TH I V XU NG GI NG LÚA i u 3. Th i i m xu ng gi ng lúa 1. i v i vùng s n xu t 2 v /năm: a) V ông Xuân: B t u xu ng gi ng k t ngày 15/11 n ngày 31/12 (dương l ch). Riêng huy n Tân Châu, An Phú b t u xu ng gi ng k t ngày 01/11 n ngày 31/12. b) V Hè Thu: B t u xu ng gi ng k t ngày 01/4 n ngày 10/5 (dương l ch). 2. i v i vùng s n xu t 3 v /năm:
  3. a) Vùng 3 v lúa/năm không thu c i tư ng quy nh t i i m b kho n này: -V ông Xuân: B t u xu ng gi ng k t ngày 15/11 n ngày 31/12 (dương l ch). - V Hè Thu: B t u xu ng gi ng k t ngày 10/4 n ngày 10/5 (dương l ch). - V 3 (Thu ông): B t u xu ng gi ng k t ngày 01/8 n ngày 31/8 (dương l ch). b) Vùng 3 v lúa/năm i v i khu v c giáp ranh t nh ng Tháp, cao trình nh lũ th p, không có ư ng nư c chung thu c xã H i An, Hoà An, Hoà Bình, An Th nh Trung và ti u vùng LK3 xã Long Ki n thu c huy n Ch M i: -V ông Xuân: B t u xu ng gi ng k t ngày 01/11 n ngày 15/12 (dương l ch). - V Hè Thu: B t u xu ng gi ng k t ngày 05/3 n ngày 30/3 (dương l ch). - V 3 (Thu ông): B t u xu ng gi ng k t ngày 01/7 n ngày 31/7 (dương l ch). c) Vùng 2 lúa - 1 màu: - V lúa ông Xuân: B t u xu ng gi ng k t ngày 01/11 n ngày 15/12 (dương l ch). - Sau khi thu ho ch màu v Xuân hè thì ti n hành xu ng gi ng lúa v 3 k t ngày 01/6 n ngày 20/6 (dương l ch). i u 4. Nhi m v c a t ch c cá nhân 1. V sinh ng ru ng và có th i gian cày i phơi t gi a 2 v ông Xuân và Hè Thu i v i vùng s n xu t 2 v lúa và 3 v lúa. Th i gian cách ly gi a các v t i thi u là 20 - 25 ngày, không ư c lúa chét. 2. T ch c x lũ nh kỳ và th c hi n s n xu t 3 năm/8 v . i u 5. Quy n l i c a t ch c cá nhân T ch c, cá nhân ư c ưu tiên cung c p i n ph c v cho công tác tư i tiêu; ư c thông báo k ho ch x lũ; hư ng chính sách h tr c a nhà nư c (n u có) khi có d ch b nh x y ra; ư c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m quy nh v l ch th i v xu ng gi ng lúa c a t ch c, cá nhân khác. i u 6. Nh ng hành vi b nghiêm c m 1. Xu ng gi ng lúa v 3 i v i nh ng nơi chưa có h th ng tr m bơm tiêu úng an toàn. 2. Xu ng gi ng lúa trong tháng 01, tháng 02, tháng 3, tháng 7, tháng 9 và tháng 10 dương l ch tr các trư ng h p quy nh t i i m a, i m b kho n 2, i u 3 Quy nh này.
  4. i u 7. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m l ch th i v xu ng gi ng lúa theo quy nh t i chương này thì không ư c hư ng chính sách h tr (n u có) c a nhà nư c khi có d ch b nh x y ra và ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ngư i s n xu t lúa lân c n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 8. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Ch u trách nhi m thông báo k ho ch x lũ cho t ng ti u vùng ê bao ki m soát lũ vào tháng 02 hàng năm và có ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch này. 2. Ch o Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các huy n, th , thành ph thông báo l ch xu ng gi ng c th c a t ng ti u vùng cho các chi nhánh i n t i a phương bi t s p x p b trí ưu tiên cung c p i n ph c v cho công tác tư i tiêu. 3. T ch c ki m tra, giám sát các t ch c, cá nhân và chính quy n a phương trong vi c th c hi n Quy nh này. i u 9. i n l c An Giang ph i h p cùng S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí ưu tiên cung c p i n ph c v tư i tiêu m b o th i gian xu ng gi ng theo úng l ch th i v c a Quy nh này. i u 10. y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph 1. T ch c v n ng, tuyên truy n các t ch c, cá nhân th c hi n nghiêm ch nh l ch th i v xu ng gi ng lúa. Không ư c b t bu c t ch c, cá nhân xu ng gi ng lúa v 3 và ph i th c hi n theo quy ch dân ch cơ s . 2. Ch o chính quy n các xã, phư ng, th tr n tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các Quy nh v l ch th i v xu ng gi ng lúa và x lý theo quy nh pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân c tình vi ph m. i u 11. y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n 1. Tr c ti p i u hành vi c xu ng gi ng lúa úng theo Quy nh. Không ư c b t bu c t ch c, cá nhân xu ng gi ng lúa v 3 và ph i th c hi n theo quy ch dân ch cơ s . C b ph n, trong ó cán b k thu t viên nông nghi p là thư ng tr c ph trách vi c theo dõi xu ng gi ng c a t ch c, cá nhân trên a bàn. 2. Thư ng xuyên th c hi n công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các Quy nh v l ch th i v xu ng gi ng lúa trên a bàn. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH
  5. i u 12. Các t ch c, cá nhân s n xu t lúa có trách nhi m th c hi n úng Quy nh này. i u 13. Trong quá trình th c hi n, n u có i m nào không còn phù h p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t ng h p, báo cáo y ban nhân dân t nh b sung, s a i k p th i. i u 14. y ban nhân dân các c p có trách nhi m ph bi n, tri n khai th c hi n t t Quy nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Huỳnh Th Năng
Đồng bộ tài khoản