Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N c l p - T do - H nh phúc NÔNG THÔN ------- ----- S : 76/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Căn c vào Quy nh v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, QUY T NNH: i u 1: a. ăng ký chính th c: 11 ho t ch t v i 11 tên thương phNm (g m thu c tr sâu 02 ho t ch t v i 02 tên thương phNm, thu c tr b nh 04 ho t ch t v i 04 tên thương phNm, thu c tr c 02 ho t ch t v i 02 tên thương phNm, thu c i u hoà sinh trư ng 03 ho t ch t v i 03 tên thương phNm) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). b. ăng ký b sung: 239 trư ng h p (g m 112 lo i thu c tr sâu, 83 lo i thu c tr b nh, 29 lo i thu c tr c , 08 lo i thu c tr c, 06 lo i thu c i u hoà sinh trư ng, 01 lo i thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 2: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Qui nh v xu t khNu, nh p khNu hàng hoá ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 c a Chính ph . i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng CÁC LO I THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2008/Q -BNN ngày 25 tháng 06 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T TÊN THƯƠNG CH T - I TƯ NG T CH C XIN TT MÃ HS PH M (TRADE NGUYÊN LI U PHÒNG TR ĂNG KÝ NAME) (COMMON (CROP/PEST) (APPLICANT) NAME) Thu c tr sâu: 1 3808.10 MAP Oasis 10WP Clofentezine Nh n /cam Map Pacific PTE Ltd 2 3808.10 Virtako 40WG Chlorantraniliprole Sâu cu n lá, Syngenta 20% + sâu c Vietnam Ltd Thiamethoxam thân/lúa 20% Thu c tr b nh: 1 3808.20 Danjiri 10 SC Ethaboxam M c Summit Agro sương/nho International Ltd. 2 3808.20 Jivon 6WP Ipconazole X lý h t Kureha gi ng tr b nh Corporation lúa von/lúa 3 3808.20 MAP Rota 50WP Kresoxim-methyl Thán thư/xoài Map Pacific PTE Ltd 4 3808.20 Visen 20SC Saisentong B c lá/lúa Công ty CP Thu c sát trùng Vi t Nam Thu c tr c : 1 3808.30 Dzo Super 10SL Imazethapyr C /l c Map Pacific PTE Ltd 2 3808.30 Eputin 20SL Glyphosate 17% + C /cà phê, cao Công ty CP
 3. Dicamba 3% su, chè ENASA Vi t Nam Thu c i u hòa sinh trư ng: 1 3808.30 Fieldstar-1 1.25L 3-Indolebutyric acid Kích thích sinh Công ty TNHH 0.85% + Cytokinin trư ng/lúa TM XNK ng 0.1% + Naphthalene Sao acetic acid 0.05% + 5- methyl-3-(2H)- Isoxazolone (9CL) 0.25% 2 3808.30 Fieldstar-2 30.2L Choline chloride 30% Kích thích sinh Công ty TNHH + Cytokinin 0.2% trư ng/lúa TM XNK ng Sao 3 3808.30 Fieldstar-3 30L Choline chloride Kích thích sinh Công ty TNHH trư ng/lúa TM XNK ng Sao CÁC LO I THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2008/Q -BNN ngày 25 tháng 06 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T TÊN CH T - T CH C THƯƠNG I TƯ NG NGUYÊN XIN ĂNG TT MÃ HS PH M PHÒNG TR LI U KÝ (TRADE (CROP/PEST) (COMMON (APPLICANT) NAME) NAME) Thu c tr sâu: 3808.10 Aba thai Abamectin 1.8EC: B Công ty TNHH 1.8EC, trĩ/xoài, sâu Thu c BVTV 3.6EC, cu n lá/lúa ng Vàng 5.4EC 3.6EC: Nh n/cam; b trĩ/xoài; sâu 1 cu n lá, r y nâu/lúa 5.4EC: Sâu v bùa/cam, nh n/xoài; sâu cu n lá, r y nâu/lúa
 4. 3808.10 Aba-plus Abamectin R p mu i/ u Công ty TNHH 100EC 10g/l + tương Hóa Nông Á 2 Imidacloprid Châu 90g/l 3808.10 Abm 50EC Buprofezin R y nâu/lúa Công ty TNHH 10% + - TM Tân 3 Chlorpyrifos Thành Ethyl 40% 3808.10 Acek 50EC Abamectin Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 1.5% + - TM Tân 4 Chlorpyrifos Thành Ethyl 48.5% 3808.10 Acpratin Abamectin 12 Sâu cu n lá/lúa Công ty CP V t 250EC g/l + tư BVTV Hà 5 Quinalphos N i 238 g/l 3808.10 Actaone Buprofezin 200 R y nâu/lúa Công ty CP 800WP g/kg + Thu c BVTV Imidacloprid Vi t Trung 6 200 g/kg + Thiosultap- sodium 400 g/kg 3808.10 Actatoc 150 Acetamiprid R y nâu/lúa Công ty CP 7 EC, 200EC, Hóa ch t NN 350EC Hòa Bình 3808.10 Admitox Imidacloprid R y nâu/lúa Công ty TNHH 8 600SC An Nông 3808.10 Alocbale Chlorpyrifos Sâu khoang/l c Công ty TNHH 9 40EC Ethyl S n phNm Công Ngh Cao 3808.10 Alpha 10SC Alpha- Ki n/cà phê, Map Pacific cypermethrin sâu khoang/l c, PTE Ltd 10 b trĩ/lúa, b xít mu i/ i u, sâu v bùa/cam 3808.10 Ammate Indoxacarb Sâu cu n DuPont 11 30WDG lá/lúa, sâu Vietnam Ltd xanh/cà chua 3808.10 Anfaza Thiamethoxam R p sáp/cà phê Công ty TNHH 12 250WDG An Nông 3808.10 Annongaplau Buprofezin R y nâu/lúa Công ty TNHH 13 250SC, An Nông 400SC
 5. 3808.10 Anphatox Alpha- Sâu c qu /cà Công ty TNHH 14 50EW cypermethrin phê An Nông 3808.10 Antricis 250 Cypermethrin Sâu c qu /cà Công ty TNHH EC 20g/l + phê – TM Hoàng Dimethoate Ân 15 200g/l + Fenvalerate 30g/l 3808.10 Apashuang Thiosultap- Sâu c Công ty TNHH 16 10H sodium thân/mía, ngô – TM Thái (Nereistoxin) Nông 3808.10 Apolo 40WP Buprofezin R y nâu/lúa Công ty TNHH 17 – TM Thái Nông 3808.10 Armada Imidacloprid 100SL: R p Công ty TNHH 100SL, sáp/cà phê XNK Qu c t 18 700WG SARA 700WG: B trĩ/lúa 3808.10 Asara Imidacloprid R y nâu/lúa Công ty CP 300WG 15g/kg + Qu c tê Hoà 19 Thiamethoxam Bình 285g/kg 3808.10 Bipimai Pyridaben Nh n /chè Công ty TNHH 20 150EC TM Bình Phương 3808.10 Bobaedan Fipronil 15 g/l Sâu c thân, Dongbu Hitek 21 165SC + Tricyclazole sâu cu n lá/lúa Co., Ltd. 150g/l 3808.10 Bpalatox Alpha- 25EC: B Công ty TNHH 25EC, cypermethrin trĩ/lúa TM Bình 22 100EC Phương 100EC: Sâu khoang/l c 3808.10 Cagent 5SC Fipronil X ký h t Công ty CP gi ng tr b TST 23 trĩ/lúa C n Thơ 3808.10 Click 75WP Thiodicarb Sâu Công ty TNHH 24 khoang/ u Hóa Nông Á tương Châu 3808.10 Configent Fipronil 2.9 Sâu c thân, Công ty CP 25 3G g/kg + sâu cu n lá/lúa Hóa Nông M Imidacloprid Vi t c
 6. 0.1 g/kg 3808.10 Configent Fipronil 3 g/kg Sâu cu n lá/lúa Công ty CP 5G + Imidacloprid Hóa Nông M 2 g/kg Vi t c 3808.10 Configent Fipronil 50 Sâu cu n lá/lúa Công ty CP 55SC g/kg + Hóa Nông M Imidacloprid 5 Vi t c g/kg 3808.10 Configent Fipronil 20 g/l Sâu cu n lá/lúa Công ty CP 100EC + Imidacloprid Hóa Nông M 80 g/l Vi t c 3808.10 Configent Fipronil 785 Sâu cu n lá/lúa Công ty CP 800WG g/kg + Hóa Nông M Imidacloprid Vi t c 15 g/kg 3808.10 Cydansuper Lambda- Sâu cu n lá/lúa Công ty CP V t 250EC cyhalothrin tư BVTV Hà 26 15g/l + N i Quinalphos 235 g/l 3808.10 Cygold Chlorpyrifos R p sáp/cà phê Công ty CP 225EC Ethyl 100g/l + Thu c BVTV 27 Cypermethrin Vi t Trung 25 g/l + Phoxim 100 g/l 3808.10 Dantac 50G, Cartap 50G: Sâu c Công ty CP V t 100G, 500SP thân, sâu cu n tư BVTV Hà lá, b trĩ/lúa N i 28 100G: Sâu c thân, sâu cu n lá/lúa 500SP: B trĩ/lúa 3808.10 Deltaguard Deltamethrin Sâu c qu /cà Gharda 29 2.5 EC phê, xoài Chemicals Ltd 3808.10 Dersi-s Deltamethrin Sâu c Công ty CP Jia 30 2.5EC qu /xoài, b Non Biotech trĩ/ i u (VN) 3808.10 Diaphos 10G Diazinon Sâu c Công ty TNHH 31 thân/ca cao 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.10 Diazol 10G, Diazinon 10G: Sâu c Makhteshim 32 50EW, 60EC thân/cà phê Chemical Ltd 50EW: Sâu c
 7. thân/lúa 60EC: Sâu xanh/l c 3808.10 Discid 25EC Deltamethrin Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 33 Vi t Th ng 3808.10 Dogent 3G Acetamiprid Sâu cu n lá, Công ty CP V t 0.1 g/kg + sâu c tư BVTV Hà Fipronil 2.9 thân/lúa N i g/kg 34 3808.10 Dogent Acetamiprid Sâu cu n lá, Công ty CP V t 50SC 0.2 g/l + sâu c tư BVTV Hà Fipronil 49.8 thân/lúa N i g/l 3808.10 Dosher Cypermethrin B trĩ/lúa Công ty TNHH 35 25EC Th nh Hưng 3808.10 Elincol Abamectin 6 Sâu cu n Công ty CP 12ME g/l + lá/lúa; r y ENASA Vi t Azadirachtin 1 xanh, b cánh Nam 36 g/l + tơ, nh n Emamectin /chè; nh n benzoate 5 g/l /cam; sâu tơ/b p c i 3808.10 Enaldo 40FS Imidacloprid X lý h t Công ty CP 25% + gi ng tr r y ENASA Vi t 37 Carbendazim nâu/lúa, b nh Nam 10% + Thiram ch t cây 5% con/l c 3808.10 FM-Tox Alpha - Sâu cu n lá, b Công ty TNHH 38 25EC, 50EC cypermethrin trĩ/lúa Vi t Th ng 3808.10 God 550EC Chlorpyrifos Sâu c Công ty TNHH Ethyl 500 g/l + qu / u tương Hóa Nông Á 39 Cypermethrin Châu 50 g/l 3808.10 Henri 4G Fipronil 3 g/kg Sâu c Công ty CP 40 + Imidacloprid thân/lúa Thu c BVTV 1 g/kg Vi t Trung 3808.10 Henri 30EC Fipronil 29 g/l Sâu cu n lá/lúa Công ty CP + Imidacloprid Thu c BVTV 1 g/l Vi t Trung 3808.10 Henri 60SC Fipronil 59 g/l Sâu cu n lá/lúa Công ty CP + Imidacloprid Thu c BVTV 1g/l Vi t Trung
 8. 3808.10 Henri Fipronil 130 Sâu phao/lúa Công ty CP 155WP g/kg + Thu c BVTV Imidacloprid Vi t Trung 25 g/kg 3808.10 Henri Fipronil 30 R y nâu/lúa Công ty CP 280WP g/kg + Thu c BVTV Imidacloprid Vi t Trung 250 g/kg 3808.10 Henri Fipronil 30 R y nâu/lúa Công ty CP 750WG g/kg + Thu c BVTV Imidacloprid Vi t Trung 720 g/kg 3808.10 Henri Fipronil 800 Sâu c b /lúa Công ty CP 830WG g/kg + Thu c BVTV Imidacloprid Vi t Trung 30 g/kg 3808.10 Hugo 95SP Acetamiprid Sâu khoang/l c Công ty CP 41 3% + Cartap H c Môn 92% 3808.10 Javigent Fipronil Sâu c Công ty CP 42 800WG thân/lúa Nông dư c Nh t Vi t 3808.10 Javidan Imidacloprid R y nâu/lúa Công ty CP 43 100WP Nông dư c Nh t Vi t 3808.10 Jiami 10SL Imidacloprid R p sáp/cà phê Công ty CP Jia 44 Non Biotech (VN) 3808.10 Jiathi 25WP Thiamethoxam B trĩ/lúa Công ty CP Jia 45 Non Biotech (VN) 3808.10 Kadatil Buprofezin R y nâu/lúa Công ty TNHH 10WP 3.3% + – TM Nông 46 Imdacloprid Phát 6.7% 3808.10 Katedapha Lambda- B xít Công ty TNHH 25EC cyhalothrin mu i/ i u, sâu TM Vi t Bình 47 c qu / u Phát tương 3808.10 Koben 15EC Pyridaben R p/c i, bông Bailing 48 v i International Co., Ltd 49 3808.10 Kola gold Imidacloprid X lý h t Công ty TNHH 300g/kg + gi ng tr r y
 9. 660WP Metconazole nâu, b nh lúa ADC 360g/kg von/lúa 3808.10 Koto 240 SC Thiacloprid Sâu c thân, Công ty TNHH 50 r y nâu/lúa Hóa Nông Á Châu 3808.10 Legend Fipronil 0.3G: Sâu c Công ty TNHH 0.3G, 5SC, thân/lúa, ngô XNK Qu c t 800WG SARA 5SC: Sâu c thân, sâu cu n lá/lúa; sâu c thân/mía; dòi c lá/bí ao; r p sáp/cà phê; r p mu i/bông v i; sâu 51 khoang/thu c lá 800WG: Sâu c thân, sâu cu n lá/lúa; sâu c thân/ngô; r p sáp/cà phê; sâu khoang/thu c lá 3808.10 Lexus Fipronil R p sáp/cà phê Map Pacific 52 800WP PTE Ltd 3808.10 Lobby 25WP Buprofezin R y lưng Công ty TNHH 53 tr ng/lúa ADC 3808.10 Lufenron Lufenuron Sâu tơ/b p c i Công ty TNHH 54 050EC – TM ng Xanh 3808.10 Lugens 200 Fipronil X lý h t Công ty TNHH 55 FS gi ng tr r y Hóa Nông Á nâu/lúa Châu 3808.10 Match 050 Lufenuron Sâu xanh/thu c Syngenta 56 EC lá Vietnam Ltd 3808.10 Melycit Acetamiprid R y nâu/lúa Công ty TNHH 57 20SP Nh t Nông 3808.10 Michigane Abamectin 0.1 Sâu c thân, Cali – Parimex 58 3G g/kg + Fipronil sâu cu n lá/lúa Inc. 2.9 g/kg
 10. 3808.10 Michigane Abamectin 2 Sâu c thân, Cali – Parimex 800WDG g/kg + Fipronil sâu cu n lá/lúa Inc. 798 g/kg 3808.10 Monofos Chlorpyrifos Sâu cu n lá/lúa Công ty CP V t 250EC Ethyl 235g/l + tư BVTV Hà 59 Lambda- N i cyhalothrin 15g/l 3808.10 Mopride 20 Acetamiprid R y xanh/chè Công ty TNHH 60 WP - TM XNK H u Ngh 3808.10 Natera 46% Cartap 45% + Sâu c Syngenta 61 SG Thiamethoxam thân/lúa Vietnam Ltd 1% 3808.10 Nazomi Emamectin Sâu v Công ty TNHH 62 2.0EC, benzoate bùa/cam Kiên Nam 5WDG 3808.10 Noviphos Chlorpyrifos R p sáp/cà phê Công ty CP 63 48EC Ethyl Nông Vi t 3808.10 Noray 30EC Etofenprox R y nâu/lúa Công ty TNHH 64 – TM Nông Phát 3808.10 Nosau 85WP Cartap 75% + Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 65 Imidacloprid – TM Nông 10% Phát 3808.10 Nycap 15G, Chlorpyrifos 15G: R p sáp Công ty TNHH 48EC Ethyl r /cà phê TM & SX Ng c Y n 66 48EC: Sâu c qu / u tương, r p sáp/cà phê 3808.10 Oshin 20WP, Dinotefuran 20WP: R p Mitsui 100SL sáp/cà phê Chemicals, Inc. 67 100SL: B trĩ/chè, hoa cúc; b ph n/hoa h ng 3808.10 Pankill 5EC, Cypermethrin Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 68 25EC TM & SX Ng c Y n 3808.10 Penalty gold Buprofezin B xít/lúa Công ty TNHH 69 50EC 10% + ADC Chlorpyrifos
 11. Ethyl 40% 3808.10 Pernovi Permethrin Sâu cu n lá/lúa Công ty CP 70 50EC Nông Vi t 3808.10 Pesieu Diafenthiuron Sâu tơ/b p c i Công ty TNHH 71 500SC Vi t Th ng 3808.10 Phenodan 20 Imidacloprid R y nâu/lúa Công ty TNHH 72 WP VT BVTV Phương Mai 3808.10 Profast Alpha- R p sáp, r p Arysta 210EC cypermethrin v y/cà phê; sâu LifeScience 73 10g/l + c b /lúa Vietnam Co., Profenofos Ltd 200g/l 3808.10 Pyrinex 20 Chlorpyrifos R p sáp/na, cà Makhteshim 74 EC Ethyl phê Chemical Ltd 3808.10 Pyritox Chlorpyrifos M t c Công ty TNHH 75 200EC, Ethyl cành/cà phê An Nông 400EC 3808.10 Ranaxa 25 Thiamethoxam R y bông/xoài Công ty CP 76 WG ng Xanh 3808.10 Reagt Fipronil Sâu c Công ty TNHH 77 800WG thân/lúa Vi t Th ng 3808.10 Regent Fipronil Nh n gié/lúa Bayer Vietnam 78 800WG Ltd (BVL) 3808.10 S m sét Buprofezin R y nâu/lúa Công ty TNHH 79 400SC TM & SX Ng c Y n 3808.10 Sairifos 585 Chlorpyrifos Sâu c Công ty TNHH EC Ethyl 530g/l + thân/lúa c n 1 TV BVTV 80 Cypermethrin Sài Gòn 55 g/l 3808.10 Santaone Dinotefuran R y nâu/lúa Công ty CP 81 200WP Thu c BVTV Vi t Trung 3808.10 Sargent 6G Chlorpyrifos Sâu c Công ty TNHH 82 Ethyl thân/lúa 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.10 Sespa gold Fipronil 600 B trĩ/lúa Công ty TNHH 750WG g/kg + – TM Nông 83 Imidacloprid Phát 150g/kg 84 3808.10 Shertox Cypermethrin R p v y/cà phê Công ty TNHH
 12. 25EW An Nông 3808.10 Slavic 10SC Etofenprox R y nâu/lúa Bailing 85 International Co., Ltd 3808.10 Smash 1EC Abamectin 0.2 Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH % + Beta- VT BVTV 86 cypermethrin Phương Mai 0.8% 3808.10 Soka 24.5 Abamectin 0.2 Sâu tơ, sâu Công ty TNHH EC %+ Petroleum xanh bư m Trư ng Th nh oils 24.3% tr ng/b p c i; sâu xanh da 87 láng/cà chua; nh n , b cánh tơ, r y xanh/chè 3808.10 Sulfaron Carbosulfan Sâu c b /lúa Asiatic 250EC 200 g/l + Agricultural 88 Chlorfluazuron Industries Pte 50g/l Ltd. 3808.10 Sun-fen Diafenthiuron Sâu tơ/b p c i Sundat (S) PTe 89 500SC Ltd 3808.10 Sun top Imidacloprid R y nâu/lúa Sundat (S) PTe 90 10WP Ltd 3808.10 Supermate Indoxacarb Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 91 150SC An Nông 3808.10 Tasodant 6G Chlorpyrifos R y nâu/lúa Công ty TNHH 92 Ethyl 5% + ADC Permethrin 1% 3808.10 T-email Imidacloprid 10WP: B Công ty CP SX 10WP, trĩ/lúa, nho; sâu - TM – DV 70WG v bùa/cam; Ng c Tùng r p sáp, r p v y/cà phê 93 70WG: Sâu cu n lá, r y nâu, nh n gié/lúa; r p sáp, r p v y/cà phê; dòi c lá/ u xanh 3808.10 Tiksun Buprofezin R y nâu/lúa Công ty CP 94 250WP XNK Th
 13. Khang 3808.10 Tik wep 247 Profenofos 100 R y nâu/lúa Công ty CP EC g/l + XNK Th 95 Thiamethoxam Khang 147g/l 3808.10 Topten Dinotefuran R y nâu, b Công ty TNHH 96 400WP trĩ/lúa ADC 3808.10 Toxcis Deltamethrin R p v y/cà phê Công ty TNHH 97 2.5SC An Nông 3808.10 Triceny Chlorpyrifos Sâu phao c Công ty TNHH 50EC Ethyl 42% + b /lúa TM & SX Ng c 98 Cypermethrin Y n 8% 3808.10 Tungcydan Chlorpyrifos Sâu c Công ty CP SX 55EC Ethyl 50% + thân/ i u - TM – DV Cypermethrin Ng c Tùng 5% 99 3808.10 Tungcydan Chlorpyrifos R y nâu, sâu Công ty CP SX 60EC Ethyl 55% + cu n lá/lúa; r p - TM – DV Cypermethrin sáp/cà phê Ng c Tùng 5% 3808.10 Tungperin Permethrin 10EC: Sâu Công ty CP SX 10EC, 25EC, xanh da - TM – DV 50EC láng/ u xanh, Ng c Tùng r p sáp/cà phê, b xít mu i/ i u, sâu cu n lá/lúa 25EC: Sâu 100 xanh da láng/ u xanh; r p sáp/cà phê; b xít mu i/ i u; sâu cu n lá, b trĩ/lúa 50EC: B trĩ/lúa 3808.10 Tư ch Fipronil R p v y/cà phê Công ty CP 101 800WG ng Xanh 3808.10 U30-Thôn Buprofezin R y nâu/lúa Công ty TNHH 102 trang 30WP 25% + – TM Thôn Chlorpyrifos Trang
 14. Ethyl 5% 3808.10 Usagrago Chlorpirifos Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 250EC Ethyl 200g/l + An Nông 103 Imidacloprid 50g/l 3808.10 Usatabon Imidacloprid R p bông Công ty CP V t 104 17.5WP 2.5% + xơ/mía, r p tư BVTV Hà Pyridaben 15% sáp/cà phê N i 3808.10 Vibafos 15 Abamectin Sâu cu n lá/lúa Công ty CP EC 0.2% + Thu c sát trùng 105 Chlorpyrifos Vi t Nam Ethyl 14.8% 3808.10 Vifu - super Carbosulfan Tuy n trùng/h Công ty CP 106 5G tiêu Thu c sát trùng Vi t Nam 3808.10 Vi Tha Dan Thiosultap – Sâu cu n lá/lúa Công ty TNHH 107 95WP sodium Vi t Th ng (Nereistoxin) 3808.10 VK.Superlau Buprofezin R y nâu/lúa Công ty CP 25WP 22.5% + Thu c BVTV 108 Imidacloprid Vi t Trung 2.5% 3808.10 Yapoko Lambda- R y nâu/lúa Công ty TNHH 250SC cyhalothrin 110 – TM Nông 109 g/l + Phát Thiamethoxam 140g/l 3808.10 Wamtox Cypermethrin Sâu cu n lá, Công ty TNHH 100EC sâu c thân, Vi t Th ng 110 b trĩ/lúa; b xít/nhãn, b xít mu i/ i u 3808.10 Wofadan Cartap B trĩ/lúa Công ty CP 111 50G Qu c tê Hoà Bình 3808.10 Xerox 20F Tebufenozide Sâu xanh da Công ty CP 112 láng/ u xanh Nicotex Thu c tr b nh: 3808.20 Aconeb 70 Propineb M c Công ty CP WP sương/nho, ng Xanh 1 vàng lá do n m/lúa 2 3808.20 Acrobat MZ Dimethomorph Sương mai/cà BASF
 15. 90/600 WP 90 g/kg + chua Singapore Pte Mancozeb 600 Ltd g/kg 3808.20 Afumin 400 Isoprothiolane o ôn/lúa Công ty TNHH EC 390g/l + – TM Hoàng 3 Iprobenfos Ân 10g/l 3808.20 Ajily 77WP Copper Sương mai/cà Công ty TNHH 4 Hydroxide chua Vi t Th ng 3808.20 Alpine Fosetyl M c Công ty TNHH 5 80WDG Aluminium sương/nho 1 TV BVTV Sài Gòn 3808.20 Amicol Difenoconazole Lem lép h t/lúa Công ty TNHH 360EC 155g/l + – TM Nông Propiconazole Phát 6 155g/l + Tebuconazole 50g/l 3808.20 Amistar 250 Azoxystrobin m vòng/cà Syngenta 7 SC chua Vietnam Ltd 3808.20 Amistar top Azoxystrobin M c sương, Syngenta 325SC 200g/l + m vòng/cà Vietnam Ltd Difenoconazole chua, hành; 125g/l ch t cây 8 con/l c, ph n tr ng/hoa h ng; lem lép h t/lúa 3808.20 Annongvin Hexaconazole 100SC: Lem Công ty TNHH 100SC, lép h t/lúa, r An Nông 800WG săt/cà phê 9 800WG: Lem lép h t, vàng lá do n m/lúa 3808.20 anRUTA Flusilazole 400EC: Vàng Công ty TNHH 400EC, lá do n m/lúa An Nông 10 400EW 400EW: R s t/cà phê 3808.20 Antracol 70 Propineb Thán thư/xoài, Bayer Vietnam WG sương mai/nho, Ltd (BVL) 11 vàng lá do n m/lúa
 16. 3808.20 Arygreen Chlorothalonil Sương mai/v i Arysta 500SC LifeScience 12 Vietnam Co., Ltd 3808.20 Bemeuro Tricyclazole o ôn/lúa Công ty CP V t super 720g/kg + tư BVTV Hà 13 750WP Thiophanate N i Methyl 30g/kg 3808.20 Bemgreen Tricyclazole o ôn/lúa Công ty CP 14 750WP Nông dư c Vi t Nam 3808.20 Bim – Tricyclazole o ôn/lúa Công ty TNHH 15 annong An Nông 80WP 3808.20 Bom-annong Isoprothionale o ôn/lúa Công ty TNHH 650WP 400g/kg + An Nông 16 Tricyclazole 250g/kg 3808.20 Boom 30EC Difenoconazole Khô v n/lúa Công ty TNHH 15% + Alfa (Saigon) 17 Propiconazole 15% 3808.20 Cajet - M10 Cymoxanil 8% Sương mai/cà Công ty CP 18 72WP + Mancozeb chua TST C n Thơ 64% 3808.20 Callihex 5 Hexaconazole R s t/cà phê Arysta 19 SC LifeScience S.A.S 3808.20 Canazole Difenoconazole Lem lép h t/lúa Công ty CP super 320EC 150 g/l + TST C n Thơ 20 Propiconzole 170 g/l 3808.20 Citiusa Isoprothiolane o ôn/lúa Jiangsu 650WP 250g/kg + Kesheng Group 21 Tricyclazole Co., Ltd. 400g/kg 3808.20 Chapaon 770 Copper S o/cam Công ty TNHH 22 WP Hydroxide TM Bình Phương 3808.20 Cowboy Difenoconazole o ôn/lúa Công ty TNHH 600WP 150g/kg + ADC 23 Tricyclazole 450g/kg
 17. 3808.20 Cowboy Difenoconazole o ôn/lúa Công ty TNHH 600SE 150g/l + ADC Tricyclazole 450g/l 3808.20 Cythala 75 Chlorothalonil Ph n Công ty TNHH WP 60% + tr ng/nho, vàng – TM ng 24 Cymoxanil lá do n m/lúa Xanh 15% 3808.20 Daphavil 50 Carbendazim R s t/cà phê Công ty TNHH 25 SC TM Vi t Bình Phát 3808.20 Dibazole Hexaconazole 5SC: Lem lép Công ty TNHH 5SC, 10SL h t, o ôn/lúa; XNK Qu c t r s t/cà phê, SARA khô v n/ngô; m lá/l c, l c r /b u bí 26 10SL: Lem lép h t, o ôn/lúa; r s t, m vòng/cà phê; r s t/hoa h ng; l c r /b u bí 3808.20 Doctor 5ME Hexaconazole Khô v n/lúa Công ty TNHH 27 1TV DV PTNN ng Tháp 3808.20 Domain Difenoconazole Thán thư/xoài Công ty TNHH 28 25EC Alfa (Saigon) 3808.20 Donomyl Hexaconazole o ôn/lúa Công ty TNHH 280SC 30g/l + Th nh Hưng 29 Tricyclazole 250g/l 3808.20 Dove 80WP Mancozeb Thán thư/xoài Công ty TNHH 30 ADC 3808.20 Equation Cymoxanil 30 Sương mai/nho DuPont 52.5DF %+ Vietnam Ltd 31 Famoxadone 22.5% 3808.20 Folicur Tebuconazole X lý h t Bayer Vietnam 32 430SC gi ng tr b nh Ltd (BVL) lúa von/lúa 3808.20 Frog 750WP Tricyclazole o ôn/lúa Công ty TNHH 33 ADC
 18. 3808.20 Fuannong Isoprothiolane o ôn/lúa Công ty TNHH 34 400EC L i Nông 3808.20 Futrangone Isoprothiolane o ôn/lúa Công ty TNHH 35 40EC – TM Thôn Trang 3808.20 Hibim 31WP Kasugamyin o ôn/lúa Công ty TNHH 2% + S n phNm Công 36 Tricyclazole ngh cao 29% 3808.20 Hiddencard Carbosulfan Khô v n, lem Dongbu Hitek 250EC 200g/l + lép h t/lúa Co., Ltd. 37 Hexaconazole 50g/l 3808.20 Hobine Tricyclazole o ôn/lúa Công ty CP 38 75WP H c Môn 3808.20 Javibean Carbendazim o ôn/lúa Công ty CP 750WP 300g/kg + Nông dư c 39 Tricyclazole Nh t Vi t 450g/kg 3808.20 JAVI Vil Hexaconazole Lem lép h t/lúa Công ty CP 40 50SC Nông dư c Nh t Vi t 3808.20 Jialeton Triadimefon Th i cu ng Công ty CP Jia 41 25WP qu /nho Non Biotech (VN) 3808.20 Jiatop 70WP Thiophanate Vàng lá do Công ty CP Jia 42 methyl n m/lúa Non Biotech (VN) 3808.20 Jiavin 5 SC Hexaconazole R s t/cà phê, Công ty CP Jia thán thư/ i u, Non Biotech 43 n m h ng/cao (VN) su 3808.20 Kachiusa Isoprothionale o ôn/lúa Công ty TNHH 700WP 400g/kg + An Nông Tricyclazole 44 200g/kg + Thiophanate Methyl 100 g/kg 3808.20 Lashsuper Hexaconazole o ôn/lúa Công ty TNHH 250SC 50 g/l + – TM Tân 45 Tricyclazole Thành 200g/l
 19. 3808.20 Longbay Thiodiazole B c lá/lúa Công ty TNHH 46 20SC copper Trư ng Th nh 3808.20 Love rice Carbendazim Vàng lá do Công ty TNHH 66WP 50% + n m/lúa – TM Thanh 47 Cymoxanil 8% i n + Metalaxyl 8% 3808.20 Map super Difenoconazole R s t/cà phê, Map Pacific 300 EC 150g/l + u tương PTE Ltd 48 Propiconazole 150g/l 3808.20 Mataxyl Metalaxyl Héo rũ, sương Map Pacific 500WP mai/dưa h u; PTE Ltd sương 49 mai/khoai tây; ch t o/l c, ph n tr ng/nho 3808.20 Milvil super Carbendazim o ôn/lúa Công ty CP 750WP 30g/kg + Hóa Nông M 50 Tricyclazole Vi t c 720g/kg 3808.20 Nativo Tebuconazole Khô v n, o Bayer Vietnam 750WG 500g/kg + ôn, vàng lá do Ltd (BVL) 51 Trifloxystrobin n m/lúa 250g/kg 3808.20 Newzobim Tricyclazole o ôn/lúa Công ty TNHH 52 80WP L i Nông 3808.20 Norshield Cuprous Oxide X lý h t Nordox 53 86.2WG gi ng tr b nh Industrier AS - lúa von/lúa Ostensjovein 3808.20 Novazole Propiconazole o ôn/lúa Jiangsu 525SE 125g/l + Kesheng Group 54 Tricyclazole Co., Ltd 400 g/l 3808.20 Physan 20L Quaternary Xì m /dưa h u Asiatic Ammonium Agricultural 55 Salts Industries Pte Ltd 3808.20 Ranman 10 Cyazofamid Sương mai/nho Ishihara Sangyo 56 SC Kaisha Ltd. 3808.20 Rinhmyn Mancozeb 64% Vàng lá do Công ty TNHH 57 720WP + Metalaxyl n m/lúa An Nông 8%
 20. 3808.20 Score 250EC Difenoconazole Ph n Syngenta 58 tr ng/thu c lá Vietnam Ltd 3808.20 Sieu tar Oxolinic acid B c lá/lúa Công ty TNHH 59 20WP Th nh Hưng 3808.20 Siuvin Carbendazim Vàng lá do Công ty TNHH 275SC 250 g/l + n m/lúa An Nông 60 Hexaconazole 25g/l 3808.20 StarBem Sulfur 250 g/kg o ôn/lúa Công ty CP 61 Super + Tricyclazole Qu c tê Hoà 750WP 500g/kg Bình 3808.20 Starsai Propiconazole Lem lép h t/lúa Công ty CP V t 62 300EC tư BVTV Hà N i 3808.20 Startracon Propineb Vàng lá do Công ty TNHH 63 70WP n m/lúa Th nh Hưng 3808.20 Strancolusa Propineb Thán thư/cà Công ty TNHH 64 70WP phê – TM Thôn Trang 3808.20 T-supernew Difenoconazole m lá/l c; Công ty CP SX 350EC 150g/l + khô v n, vàng - TM – DV Propiconazole lá do n m/lúa; Ng c Tùng 65 150g/l + r s t/cà phê Tebuconazole 50g/l 3808.20 Ticarben Carbendazim N m h ng/cao Công ty CP V t 66 50WP su tư BVTV Hà N i 3808.20 Tigh super Cyproconazole Lem lép h t/lúa Công ty TNHH 330EC 80g/l + – TM Tân 67 Propiconazole Thành 250g/l 3808.20 TilBem Propiconazole o ôn/lúa Công ty CP Super 550SE 150g/l + Qu c tê Hoà 68 Tricyclazole Bình 400 g/l 3808.20 Tileuro super Difenoconazole Lem lép h t/lúa Công ty CP V t 300EC 150g/l + tư BVTV Hà 69 Propiconazole N i 150g/l 3808.20 Tillage - Propiconazole Lem lép h t/lúa Công ty TNHH 70 super 525SE 125g/l + Vi t Th ng Tricyclazole
Đồng bộ tài khoản