Quyết định số 76/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 76/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2008/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép bảo tàng dân tộc học Việt Nam cho bảo tàng dân tộc học Osaka, Nhật Bản mượn hiện vật để tổ chức trưng bày tại Nhật Bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU L CH Đ c l p - T do - H nh phúc ------ --------------- S : 76/2008/QĐ-BVHTTDL Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CHO PHÉP B O TÀNG DÂN T C H C VI T NAM CHO B O TÀNG DÂN T C H C OSAKA, NH T B N MƯ N HI N V T Đ T CH C TRƯNG BÀY T I NH T B N B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU L CH Căn c Lu t di s n văn hoá; Căn c Ngh đ nh s 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t di s n văn hoá; Căn c Ngh đ nh s 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy ch t ch c và ho t đ ng c a các b o tàng, ban hành theo Quy t đ nh s 132/1998/QĐ-BVHTT, ngày 06 tháng 02 năm 1998 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin; Xét đ ngh c a Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam và C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T Đ NH Đi u 1. Cho phép B o tàng Dân t c h c Vi t Nam cho B o tàng Osaka, Nh t B n mư n 05 hi n v t (có danh sách kèm theo) đ t ch c Trưng bày “Mình và ngư i khác: chân dung t Châu Âu và Châu Á” t i Nh t B n. - Th i gian di n ra Trưng bày: t ngày 11 tháng 9 năm 2008 đ n ngày 29 tháng 3 năm 2009; - Th i gian đưa hi n v t đi Nh t B n: t ngày 02 tháng 9 năm 2008; - Th i gian nh n hi n v t v đ n Vi t Nam: trư c ngày 20 tháng 4 năm 2009. Đi u 2. B o tàng Dân t c h c Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i B o tàng Dân t c h c Osaka, Nh t B n th c hi n đúng nh ng đi u kho n th a thu n gi a 2 bên liên quan đ n vi c cho mư n hi n v t. Đi u 3. B o tàng Dân t c h c Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các th t c trong quá trình đóng gói, v n chuy n hi n v t và làm th t c t m xu t, tái nh p các hi n v t theo quy đ nh c a pháp lu t và yêu c u v chuyên môn. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam và Giám đ c B o tàng Dân t c h c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - T ng C c H i quan - B Tài chính; - C c H p tác qu c t ; - Phòng Xu t nh p kh u văn hóa; - C c Di s n văn hóa; - Lưu: VT.2; DSVH.2; HN.15. Tr n Chi n Th ng DANH M C
  2. HI N V T C A B O TÀNG DÂN T C H C MANG ĐI TRI N LÃM T I NH T B N Kèm theo Quy t đ nh s 76/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2008, c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch S Tên hi n Ch t Dân t c Kích thư c Niên đ i S đăng ký nh hi n v t TT v t li u 1 Tranh Vi t R: 45cm; Gi y Th k 20 05.07.1-1 nh y đ m c: 36cm 2 Tranh Vi t R: 60cm; Gi y Th k 20 05.07.3 Qu c c: 45cm khánh Pháp 3 Đĩa Vi t Đk: 13.2cm; G m Th k 20 02.07.44-2 c: 2cm 4 Ván in Vi t R: 44cm; G Th k 20 96.24.4-1 tranh c: 51,5cm 5 Tranh Vi t R: 67cm; Gi y Th k 20 05.07.2-1 duy t binh c: 37cm KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản