Quyết định số 76-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 76-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 76 - H BT NGÀY 19-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ VÀ THN TR N THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh, QUY T NNH i u 1: Phân v ch a gi i m t s xã c a huy n Quỳnh Lưu và thành l p th tr n H ng Lĩnh c a huy n c Th , thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: 1. Huy n Quỳnh Lưu: a. Chia xã Quỳnh Sơn thành ba xã l y tên là xã Quỳnh H ng, xã Quỳnh H u và xã Quỳnh Th ch (1). b. Chia xã Quỳnh Mai thành ba xã l y tên là xã Quỳnh Vinh, xã Quỳnh Thi n và xã Quỳnh Di (1). c. Chia xã Quỳnh Phú thành hai xã l y tên là xã Quỳnh B ng và xã Quỳnh Liên (1). d. Chia xã Quỳnh Tam thành hai xã l y tên là xã Quỳnh Tam và xã Tân Sơn (1). e. Thành l p m t xã m i l y tên là xã Ng c Sơn g m có các xóm Tân Sơn, Ng c Lâm, Th Tân, i Sơn (1). 2. Huy n c Th : Thành l p m t th tr n m i l y tên là th tr n H ng Lĩnh (1). i u 2: ng chí ch t ch U ban Nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các th tr n, các xã. ng Thi
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản