Quyết định số 76-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 76-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76-HĐBT về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh sắp xếp tổ chức biên chế hành chính sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76-HĐBT Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 1992 QUY T Đ NH V CH TRƯƠNG, BI N PHÁP Đ Y M NH S P X P T CH C BIÊN CH HÀNH CHÍNH S NGHI P Ny m nh vi c s p x p t ch c biên ch hành chính s nghi p, H i ng B trư ng trong phiên h p ngày 27 tháng 2 năm 1992 ã quy t nh m t s v n sau ây: I-V S PX PT CH C VÀ TINH GI N BIÊN CH 1- Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i tr c ti p ch o vi c xây d ng xong án s p x p t ch c b máy và gi m nh biên ch c a ngành và a phương mình trong quý I năm 1992. a) V b máy hành chính (V , C c, T ng c c thu c B ; S , Ban thu c U ban Nhân dân t nh; Phòng, Ban thu c U ban Nhân dân huy n). Căn c Ngh quy t 109- H BT và các văn b n hư ng d n (Thông tư 209- TCCP, công văn 203-TCCP, các thông tư liên B Ban T ch c - cán b c a Chính ph và các B h u quan) i chi u v i nhi m v c a B và a phương, các B , U ban Nhân dân ch ng ra mô hình t ch c trình Chính ph xét duy t. i v i c p t nh, Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c nhi m v qu n lý Nhà nư c mà Trung ương giao cho a phương và tuỳ theo c i m kinh t - xã h i c a a phương mình thành l p S , Ban chuyên môn giúp t nh, thành ph th c hi n t t nhi m v qu n lý Nhà nư c trên a bàn t nh, thành ph , không nh t thi t Trung ương có B nào, thì a phương có S , Ban chuyên môn ó. c p huy n: Do i m i cơ ch qu n lý kinh t và th c t huy n không có nhu c u và không có i u ki n t ch c cơ s s n xu t kinh doanh tr c thu c và t cân i ngân sách, c n chuy n sang là ơn v d toán. Các cơ quan chuyên môn c a huy n ư c t ch c r t g n nh làm nhi m v qu n lý hành chính theo các lĩnh v c: kinh t - tài chính, văn hoá giáo d c, xã h i. Vi c t ch c các cơ quan chuyên môn c a huy n còn ph thu c vào i u ki n c th c a m i huy n, phù h p v i tình hình và yêu c u t ng vùng. b) Các ơn v s nghi p: Giáo d c và ào t o, Y t , Văn hoá - Thông tin và Th thao, nghiên c u khoa h c.
  2. i v i s nghi p giáo d c: B Giáo d c và ào t o xây d ng phương án t ch c l i m ng lư i các trư ng (bao g m c các trư ng do ngành giáo d c và ào t o qu n lý và các ngành khác qu n lý), chuy n nh ng trư ng l p ào t o công nhân k thu t g n v i các cơ s s n xu t. i u ch nh l i các nh m c lao ng gi ng d y và ph c v cho sát v i kh năng th c t c a các giáo viên và phù h p v i các lo i hình ào t o, s p x p l i biên ch , chuy n s biên ch nơi th a sang nơi thi u. Các h B c a các trư ng trung h c, i h c do các trư ng m áp ng nhu c u c a xã h i ph i t trang tr i kinh phí do ngư i h c óng góp. i v i các Vi n nghiên c u khoa h c: Xác nh các Vi n c n thi t ph i duy trì và phát tri n nghiên c u, ph c v nh ng m c tiêu chi n lư c và khoa h c cơ b n; các Vi n, trung tâm nghiên c u có tính ch t ng d ng vào s n xu t thì ưa v các liên hi p s n xu t, các xí nghi p; các trung tâm, các cơ s chuyên ho t ng d ch v khoa h c và kinh doanh thì chuy n sang h ch toán t trang tr i. i v i s nghi p y t : B Y t xây d ng phương án t ng th v m ng lư i các b nh vi n, b trí ch y u theo khu v c dân cư, không máy móc theo a gi i hành chính, ch l i m t s ít b nh vi n ngành th t c n thi t. S p x p l i h th ng phòng b nh, khám b nh, ph c v b o v s c kho nhân dân; tăng cư ng y t cơ s t ng c m dân cư. B Tài chính quy nh l i ch c p kinh phí cho giáo d c và y t : b ch c p kinh phí theo u h c sinh và s giư ng b nh, chuy n sang ch c p kinh phí theo u ngư i dân, có h s thích h p cho nh ng vùng g p khó khăn. i v i s nghi p văn hoá - thông tin: S p x p l i m ng lư i s nghi p văn hoá, thông tin, th thao t Trung ương n a phương. C n xác nh nh ng t ch c s nghi p c a Nhà nư c Trung ương và các t nh c n ph i duy trì và phát tri n, nh ng t ch c t trang tr i hoàn toàn. i v i nh ng ho t ng lâu nay v n thu c biên ch hành chính như nhà khách, d ch v i s ng... nay ph i s p x p l i, kiên quy t d p b các cơ s làm ăn thua l , chuy n h n các cơ s còn l i sang kinh doanh h ch toán theo cơ ch hi n hành i v i t ng lo i ho t ng. B Tài chính c n s a i ch c p kinh phí hành chính, trong ó có các chi phí h i ngh , l tân, ti p khách b o m yêu c u công vi c c a cơ quan. 2. Trong khi ch i phương án s p x p t ch c c a các B và a phương ư c duy t và tri n khai, v n ph i ng th i th c hi n ch trương gi m biên ch ; năm 1992 gi m 20% so v i s có m t th i i m 1 tháng 1 năm 1991. Trong tháng 3 năm 1992, Ban T ch c - cán b c a Chính ph thông báo xong ch tiêu biên ch c th c a t ng B , cơ quan tr c thu c H i ng B trư ng và t ng t nh, thành ph . II - V CHÍNH SÁCH TROONG VI C S P X P BIÊN CH : Ngoài nh ng quy nh t i Quy t nh 111-H BT ngày 20 tháng 4 năm 1991, nay b sung thêm m t s i m như sau:
  3. a) Ngư i thôi vi c, ngoài ch tr c p m i năm công tác m t tháng lương và ph c p, nay ư c c p thêm m t kho n khuy n khích thôi vi c t 3 n 7 tháng lương và ph c p tuỳ s năm công tác, c th là: - 3 tháng i v i ngư i làm vi c t 5 n dư i 10 năm. - 4 tháng i v i ngư i t 10 n dư i 15 năm. - 5 tháng i v i ngư i t 15 n dư i 20 năm. - 7 tháng i v i ngư i t 20 năm tr lên. b) Ngư i thôi vi c ã có th i gian chi n u các chi n trư ng B, C, K ư c thêm t 2 n 4 tháng lương, c th : - 2 tháng i v i nh ng ngư i có th i gian dư i 5 năm. - 4 tháng i v i nh ng ngư i có th i gian trên 5 năm. c) Ti n tr c p h c ngh quy nh t i i m 3 Quy t nh s 111-H BT cho nh ng ngư i thôi vi c, nay không gi i h n tu i i (trư c ây ch quy nh cho dư i 45 tu i). d) Ngư i thôi vi c i xây d ng vùng kinh t m i theo d án ư c duy t, ngoài ch quy nh t i Quy t nh 111-H BT, nay ư c hư ng các ch quy nh i v i ngư i lao ng i xây d ng vùng kinh t m i (k c ch ng ho c v cùng i theo). e) Ngư i thôi vi c có nhu c u chuy n vùng cư trú ư c c p ti n t u xe và cư c v n chuy n dùng theo quy nh hi n hành cho b n thân gia ình (n u cùng i). g) Ngư i thôi vi c là thương binh, khi làm vi c ch ư c hư ng 30% tr c p thương t t, nay ngh thôi vi c ư c hư ng 100% tr c p thương t t. h) Ngư i thôi vi c khu v c Nhà nư c chuy n sang ho t ng kinh doanh, ư c vay v n v i lãi su t ưu ãi (t qu vi c làm qu c gia) ti n hành s n xu t kinh doanh, d ch v , ư c ưu tiên ào t o ngh theo các chương trình d án vi c làm và ư c gi m ho c mi n thu theo lu t nh. Các quy nh trên ây có hi u l c t ngày 15 tháng 3 năm 1992, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th vi c thi hành các chính sách này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản